Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1
ИмеПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1
страница1/14
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.34 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.balchik.bg/files/info_pages/11-06-06_Strategia_MIG_Balchik_contents-1_-_DRAFT.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013

ос 4 „лидер” - Мярка 4.1.


Местна инициативна група Балчик

Стратегия за местно развитие

2011 - 2015

СЪДЪРЖАНИЕ

1.1. Общини/територии, които попадат в територията на МИГ: 3

1.2. Карта на територията: 5

1.3. Управление на МИГ: 10

1.4. Механизъм за взимане на решения: 14

2.1. Описание на процеса – подход и стъпки: 15

2.2. Списък на партньорите и тяхната роля в разработването на стратегията: 15

2.3. Консултанти и фасилитатори – вътрешни и външни, участвали в разработването на стратегията: 15

1.5. Събрани и оценени данни за територията (социални, икономически, природни и материални ресурси и т.н.): 17

1.6. Описателен анализ на социално-икономическата ситуация (тенденции за последните 10 години) 19

1.7. Анализ на силните и слаби страни, възможностите и заплахите и анализ на проблемите: 24

1.8. Цели на стратегията и приоритети за развитие: 27

1.9. Обвързаност с цели в други планови и стратегически документи – местни, регионални и национални: 27

1.10. Специфични цели: 27

1.11. Цялостна стратегическа рамка: 28

5.Описание на интервенции 29

5.1. Мерки и дейности: 29

5.2. Процедури за изпълнение на стратегията (роли и отговорности на отделните органи на МИГ и техните партньори, процедури и др.), в т.ч. описание на начина за кандидатстване – перманентно/с обяви и други отделни/различни процедури по мерките на ПРСР 74

Органи за МИГ – Балчик за осъществяването на приема, оценката и наблюдението на проекти. За изпълнението на тези задачи се формира звено за администриране на проекти (ЗАП) и комисия за избор на проекти. 75

Звеното за администриране на проекти се състои от служители на организацията. То има следните функции: 75

Комисията за избор на проекти е съставена от членове на управителния орган на МИГ- Балчик, към които с цел осигуряване на прозрачност на процеса са привлечени и външни експерти. Външните експерти се избират с открита процедура въз основа на техния професионален опит и компетенции, те се определят с решение на управителния орган на МИГ-Балчик. За всяко заседание се определя променлив състав на членовете на Комисията за избор на проекти в зависимост от това кой има компетентност по внесените проекти. За всяко отделно заседание председателят на сдружението издава поименна заповед за определяне на членовете, които не могат да бъдат по-малко от трима. Членовете на комисията получават възнаграждение единствено за заседанията, в които са участвали. 76

Всички членове на комисията декларират писмено липсата на конфликт на интереси. При наличие на конфликт на интереси, който трябва да бъде изявен писмено, председателят посочва писмено друг състав на комисията. 76

Комисията има следните функции: 76

- извършва експертна оценка за качеството на проекта и необходимостта от изпълнението му; 76

- взема решение за финансиране/отхвърляне поотделно на всеки проект; 76

- прави класиране на проектите, за които има положително решение. 76

Протоколът от заседанието на комисията се подписва от всички участващи членове. 76

5.3. Осигуряване на балансирано прилагане на стратегията 78

6.Подробен финансов план 80

6.1. Индикативно разпределение на сред­ствата по оси, по мерки и по години: 80

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по оси, по мерки и по години 85

7.Мониторинг и оценка 88

7.1. Рамката за мониторинг и оценка, в т. ч. въпроси, на които да отговаря оценката, индикатори за мониторинг и оценка, основни показатели, нива които се преследват 88

Мониторингът на стратегията, извършван от самата организация е вътрешен по същността си. Той има за задача да следи развитието на стратегията чрез системни действия за наблюдение, които водят до сравнение между планиране и изпълнение, а също така и до въвеждане на корекции при необходимост, за да може постиганите резултати максимално да се доближават до очакваните. 88

7.2. Оценка от външни експерти, по желание, външен счетоводен одит, ако е необходимо: 90

Дотук бяха разгледани редица аспекти на вътрешния мониторинг и оценка. Що се отнася до външния мониторинг, той може да се извърши от два типа субекти – УО на програмата или наети външни изпълнители. 90

Когато външният мониторингсе извършва от УО, това се осъществява по реда на Наредба 23/18.12.2009, а именно: УО разглежда и одобрява годишните доклади за напредъка на изпълнението на стратегията; УО извършва посещения на МИГ, за да провери на място фактите и резултатите от изпълнението на стратегията. 90

7.3. Процедури за Годишните доклади за напредъка: 90

7.4. Процедура за обновяване на стратегията: 91

8.Съобразеност с хоризонталните политики на ЕС за: 92

8.1. Равенство между половете и липса на дискриминация: 92

Концепцията на настоящата стратегия е създадена по начин, който прилага принципа на равенство между половете, допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности и създава условия за превенция на дискриминацията по време на изпълнението на мерките и при оползотворяване на постигнатите резултати. 92

8.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): 94

8.3. Насърчаване на заетостта и конкурентноспособността: 95

8.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове: 96

Настоящата стратегия, която ще се прилага на територията на община Балчик, е съставена при пълно съобразяване с целите на европейските структурни фондове за текущия програмен период. 96
 1. Описание на МИГ

1.1.Общини/територии, които попадат в територията на МИГ:

 • Територии

Община Балчик обхваща 19 села (Безводица, Бобовец, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Кранево, Кремена, Ляхово, Оброчище, Пряспа, Рогачево, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци, Храброво, Царичино, Църква) и град Балчик, който е административен център на общината. Повечето села по брой на населението спадат към категориите «малки» (от 250 до 1000 жители) и «много малки» (до 250 жители), като в Храброво регистрираните жители са едва 108 души.

 • Площ, население, гъстота на населението

Общината се простира върху обща площ от 524,2 кв. км., представляващи 11,1% от територията на област Добрич. Около 80% от тази площ са плодородни земеделски земи, а само 5,9% - урбанизирани територии.

Преброяването от февруари 2011 година показва, че жителите на общината са 19 800 души, с лек превес на мъжете. Градовете и селата са запазили сравнително дела на жителите през последните шест години – населението е намаляло както в града, така и в по-малките населени места, но това по-скоро се дължи на общата тенденция за отрицателен естествен прираст.

 • Механичен и естествен прираст

През 2010 година община Балчик е с отрицателен механичен прираст от -2, като осъществените изселвания в общината са били 625, сравнени с 623 регистрирани заселвания. За същия период са регистрирани 218 раждания и 282 смъртни случая, което води до отрицателен естествен прираст от -64, характерен както за региона, така и за страната. Все пак, тази стойност представлява значително подобрение спрямо отрицателния естествен прираст, регистриран през 2004 година (-89) и 2007 година (-86).

 • Природни ресурси

Територията на общината попада в климатичния район на Северното Черноморие, който се характеризира със сравнително по-високи средногодишни и сезонни температури, по-кратки периоди на заснежаване и по-ниски средногодишни суми на валежите. Средната температура през годината е 12ºС, зимата е мека, а лятото - слънчево и топло. Термичните условия на района благоприятстват развитието на селскостопанските култури, включително и на някои по-топлолюбиви. Морската вода (с температура през лятото до 24º), плажните ивици и благоприятният климат са обусловили силното развитие на рекреация и туризъм.


На територията на общината се намират и най-плодородните почви - черноземи, предполагащи отглеждането на много земеделски култури, а в долината на Батова река са разпространени алувиални и алувиално-ливадни почви, най-подходящи за отглеждане на зеленчукови и фуражни култури. Хумусно-карбонатните почви пък, типични за крайбрежието, са отлични за лозя.

Може да се каже, че Крайбрежните зони са богати на минерални води, като най-значимо е находището в Албена, но и тези в Балчик, Кранево и Балчишка Тузла макар и с по-малки добиви, са също от съществено значение. Минералните води, освен че са ценно природно богатство, имат както рекреационни качества, така и допълнително стопанско значение за общината.

 • Икономика

Туризмът е ключовият сектор в икономиката на общината. Заедно със съпътстващите услуги (търговия и транспорт), те формират около 65% от приходите и 40% от заетостта в община Балчик. Основният продаван продукт е морски ваканционен туризъм, допълнен с балнеолечение и културно-познавателни програми. Туризмът е и причината през последните години да се наблюдават големи инвестиции в строителството. За общинската икономика от голямо значение са и приходите, генерирани от комплекс „Албена”.

Индустрията е с минимално значение за икономиката на общината като сред някои от по-значимите се нареждат добивната, преработвателната, в частност хранителна и текстилна, и металопреработката.

Селското стопанство е вторият по значение отрасъл в община Балчик (над 77% от територията на общината е заета от плодородни земеделски земи). Природните условия са изключително благоприятни за развитието на разнообразен и ефективен аграрен сектор, но на практика растениевъдството е моно-профилно, а животновъдството – слабо и натурализирано, като броят на отглежданите животни многократно е намалял през последните години. Повечето трайни насаждения са изоставени, а нови масиви не се създават. Слабо се използва и капацитетът на морските аквакултури и риболов.

Адекватното комбиниране на двата най-характерни за региона отрасъла е отлична предпоставка за развитието на общинската икономика.

1.2.Карта на територията:

Община Балчик се намира в Североизточен планов регион на България, в област Добрич. На север общината граничи с община Генерал Тошево, на изток с Каварна, на югозапад с Аксаково, на запад с община Добрич и на юг с Черно море.

Местна инициативна група - Балчик” е юридическо лице с нестопанска цел, учредено за осъществяване на дейност в обществена полза, по смисъла на чл. 2 и чл. 38 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в съответствие с изискванията на Наредба № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Учредително събрание е проведено на [.]и с Решение [.] от [.], сдружението е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Добрички окръжен съд. На [.] е последвало и изискуемото по чл. 2, ал. 3, вр. чл. 45 от ЗЮЛНЦ, вписване в Централния регистър при Министерството на правосъдието.

Съгласно чл. 1 от Устава си, сдружението е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено, демократично обединение на физически и юридически лица, които работят за активизиране на местната общност на територията на община Балчик за насърчаване на сътрудничеството и създаване на капацитет заразработване и прилагане на Стратегия за местно развитие. При извършване на дейността си се подчинява на принципите на равенство и равнопоставеност между представителите на публичните институции и частния бизнес и между представителите на земеделския и неземеделския сектори.


Приоритетите на сдружението са: развитие на конкурентоспособността на земеделието, опазване на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в района, а основните му цели са изложени в чл. 11 от Устава, като по-съществените от тях са:

 • Повишаване чувствителността на обществото, институциите, професионалистите и обществениците по проблемите на развитието на селския район и запазване на историческата и културна памет на община Балчик;

 • Изграждане на ефективно гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на органите на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;

 • Развиване и утвърждаване на европейски практики за децентрализирано развитие на селските райони и инициативност отдолу нагоре чрез прилагане на подхода ЛИДЕР на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

 • Улесняване процесите на адаптация и промяна в земеделието, разнообразяването на икономиката, грижа за околната среда и подобряване качеството на живот в района в резултат от ефективно партниране на заинтересованите страни от обществения и частния сектор.

 • Създаване, координиране, управление и мониторинг на проекти и програми, финансирани от програми на ЕС, в частност от Програма за развитие на селските райони;

 • Подпомагане създаването на устойчиви работни места чрез повишаване на квалификацията, като се организират образователни и обучителни програми (курсове, лекции, дискусии и семинари) на населението от региона;

 • Стимулиране на допълващи към селското стопанство икономически дейности, които да осигуряват допълнителни доходи и възможности за устойчиво развитие на селския регион.

Предметът на дейност на сдружението е описан в чл. 9 на Устава и се простира върху активизиране на местната общност на територията на община Балчик за насърчаване на сътрудничеството и създаване на капацитет за създаване и прилагане на Стратегия за местни развитие.

Членуването в сдружението е доброволно, като членове могат да бъдат физически и юридически лица. Единственото ограничително условие за включване в сдружението по отношение на кандидат-членовете е да са със седалище / постоянен адрес на територията на действие на МИГ (т.е. община Балчик).

Права на членовете на сдружението: право на участие в дейността; активно и пасивно право на избор; право на контрол и информация, относно работата на сдружението и органите на управление; имуществени права.

Приемане на нови членове: членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание, след подаване на писмена молба, която се разглежда в срок от Управителният съвет като окончателният прием се извършва с решение на Общото събрание.

Органи на сдружението

Съгласно Устава органите на сдружението са:

 • Общо събрание;

 • Управителен съвет;

 • Контролен съвет.

Общо събрание

Общото събрание е върховен орган на Сдружението. То се състои от всички членове на Сдружението. Правомощията са разписани в чл. 23, ал. 1 и включват:

 1. изменение и допълнение на устава;

 2. приемане на други вътрешни актове;

 3. избор и освобождаване членовете на Управителния съвет;

 4. приемане и изключване на членове;

 5. взимане на решение за откриване и закриване на клонове;

 6. взимане на решение за участие в други организации;

 7. взимане на решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

 8. приемане на основните насоки и програма за дейността на Сдружението, включително Стратегия за местно развитие по подхода ЛИДЕР;

 9. приемане на бюджета на Сдружението, включително бюджета на Стратегия за местно развитие по подхода ЛИДЕР;

 10. взимане на относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

 11. приемане на отчета за дейността на Управителния съвет;

 12. отмяна на решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

 13. взимане и на други решения, които са задължителни за другите органи на сдружението.Правата по т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се делегират на други органи на Сдружението.

Редовно Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, като Управителният съвет може по всяко време да свика извънредно събрание. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на Сдружението.

Общото събрание взима решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове, като за решенията свързани с изменение и допълнение на устава и преобразуването или прекратяване на сдружението се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Състав на Управителния орган

Съгласно чл. 34 от Устава Управителният съвет се състои от 9 члена. Към момента на разработване на настоящия документ, това са:

 1. Димитрин Иванов Димитров

 2. Димитър Пейчев Димитров

 3. Красимира Кирилова Любенова

 4. Община Балчик, представлявана от Николай Добрев Ангелов

 5. Петър Светославов Романов

 6. Румен Петков Николов

 7. Симеон Димитров Симеонов

 8. СНЦ „Център за устойчиво развитие Североизток”, представлявано от Звезда Николаева Петрова

 9. Тодор Иванов Георгиев

Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години при спазване на следните принципи:

 • представителите на органи на изпълнителната или местна власт, представители или служители на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт и общински съветници не превишават 49% от членовете на Управителния съвет;

 • останалите членове на УС трябва да бъдат представители на местни и икономически общности (т.е. земеделски и не-земеделски бизнес, НПО, браншови организации и сдружения, граждани и др.);

В УС на сдружението могат да бъдат избирани лица, които имат постоянен адрес и/ или работят или имат седалище на територията на община Балчик.

Управителният съвет избира от състава си Председател.

Председател на Управителния съвет

Правомощията на Председателя на УС са разписани в чл. 40 от Устава на сдружението и могат да бъдат условно разделени на представителни и организационно-оперативни.

Контролен съвет

Съгласно чл. 42 от Устава на сдружението, Контролният съвет се избира от Общото събрание за срок от 3 години, без ограничения в броя на мандатите и е в състав от трима членове. Членовете на Контролния съвет избират от своя състав председател и секретар. Председателят представлява Контролния съвет и участва в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас. Контролният съвет упражнява контрол по: изпълнението на решенията на ръководните органи; изпълнението на правилника с процедурите по изпълнението на Стратегията за местно развитие; изпълнението на бюджета и изразходването на финансовите средства; извършва цялостни, тематични, периодични и извънредни проверки и ревизии и т.н. За резултатите от дейността си Контролният съвет се отчита на Общото събрание. Членове на Контролния съвет са:

 1. Димитър Христов Иванов;

 2. Ивелина Маринова Колева;

 3. Калоян Иванов Костов.

 • членове (включително социално-икономическия сектор, който представляват);

двадесет и осем членове, от които двадесет и два са физически лица, три са юридически лица с нестопанска цел (две сдружения и една фондация), едно е дружество с ограничена отговорност, община Балчик и Съвет по туризъм - Кранево (консултативен орган към кмета на общината).
1.3. Управление на МИГ:

Съгласно Устава на „Местна инициативна група - Балчик” първичен колективен управителен орган на сдружението е Управителния съвет. Правомощията му са разделени на две основни групи – общи и специфични.

Общите правомощия, съгласно чл. 35 от Устава са:

 • представлява Сдружението чрез Председателя си, както и определя обема на представителната власт на други негови членове;

 • осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

 • определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

 • осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението;

 • взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок до три години и т.н.

Специфичните функции на Управителния съвет са регламентирани в чл. 36 и обхващат:

 • решения относно Стратегията за местно развитие по подхода ЛИДЕР и нейния бюджет и други стратегически документи на Сдружението и ги предлага за одобрение на Общото събрание;

 • изготвяне и приемане на организационна структура, правилник и процедури за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението по прилагането на Стратегията за местно развитие по подхода ЛИДЕР;

 • избор и освобождаване изпълнителните и оперативните звена на Сдружението, чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на сдружението;

 • разходване на средствата от бюджета на Сдружението, чрез организиране на конкурсни процедури на база на приетата СМР на Сдружението и съобразени с изискванията на финансиращите организации/институции;

 • утвърждаване на формуляр, насоки, срокове и критерии за оценка, които ще се използват при всяко набиране на проектни предложение за реализация на Стратегия за местно развитие.

 • делегиране на експертни съвети и/или комисии за избор на проекти правомощия по оценка на проектните предложения, финансирани от Сдружението по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми. В комисиите могат да участват и външни за организацията експерти;

 • окончателни решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми;

 • избор на представители на Сдружението в национални и европейски мрежи на селските региони и т.н.

Председател на управителния съвет

Председателят на Управителния съвет е производен едноличен орган по управлението на сдружението - при изборът му, Управителният съвет, делегира свои оперативни и представителни правомощия. Съгласно чл. 40 от Устава, Председателят на Управителния съвет:

 • представлява сдружението пред: държавни органи, институции и учреждения, местни органи на власт и управление, обществени организации, финансови институции, данъчни органи, митнически органи, органи на НАП, на НЗОК и трети лица;

 • отчита своята дейност пред Управителния съвет един път годишно;

 • изготвя и представя доклад за дейността на сдружението през отчетния период;

 • представя до 31 май на всяка година информация за дейността на Сдружението през предходната година пред централния регистър на Министерство на правосъдието;

 • свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;

 • организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

 • организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

 • сключва трудовите договори с Изпълнителния директор и служителите на сдружението, чийто функции и отговорности се определят с вътрешни правила и процедури на сдружението, регламентирани с приетата Стратегия за местно развитие на „МИГ БАЛЧИК”;

 • решава други въпроси, свързани с дейността на сдружението в съответствие с устава;

 • има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия;

 • сключва договори за финансиране на проекти от страна на сдружението с бенефициенти от местни общности по правилата и разпоредбите на финансиращи организации, включително с МЗХ по подхода ЛИДЕР.

 • описание на позициите и изискванията към изпълнителния директор и персонала;

Служители на Сдружението са лица, наети за заемане на длъжности, съгласно проведени конкурси, решение на УС за щатно разписание и съобразно нормативните изисквания и изискванията на ПРСР.

Изпълнителен директор

Изпълнителният директор се избира по решение на УС, а договорът с него се сключва от Председателя на УС. Сред основните му задължения са включени:

 • осигуряване на ефективно администриране на всички дейности, подкрепяни от МИГ;

 • осъществяване развитието на стратегията, регистиране рискове, които биха препятствали правилното осъществяване на протичане проектните дейности и своевременно предоставяне информация на отговорните лица в МИГ и МЗ;

 • осъществяване постигането на междинните и крайни резултати от местната стратегия за развитие и индивидуалните проектни дейности, отчитане на напредъка съобразно дефинираните индикатори;

 • изготвяне съответните доклади за напредък по местната стратегия за развитие и индивидуалните проектни дейности;

 • изпълняване на мерките за информация и публичност.

Координацията на работата и оперативното разпределение на задачите на персонала, съгласно задълженията и квалификацията им се извършва от Изпълнителния директор на сдружението. Изпълнителният директор отговаря за изпълнението на решенията на УС като осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на органите на сдружението и процедурите по избор на проекти в изпълнение на СМР.

Оперативен екип на МИГ

 • Експерт по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие;

Основни задължения: участва в изучаването, анализирането, прогнозирането и разработването на планове за развитието на територията и отговарянето на приоритетите на Стратегията за местно развитие; установява недостатъци и слабости в процеса на управление и информира Изпълнителния директор; информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати; осъществява наблюдение на изпълнението на проектите; осъществява посещения на място; подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението; изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от Изпълнителния директор и Управляващия орган на ПРСР.

 • Счетоводител

Основни задължения: приема, обработва, проверява първичните финансово-счетоводни документи и своевременно ги осчетоводява по съответните аналитични сметки; проверява правилното отчитане на счетоводните статии по съответните сметки; съставя извлечения и оборотни ведомости от аналитичните сметки; извършва проверки на материално-отговорни лица; упражнява вътрешен финансов контрол съобразно възложените му задачи; анализира и предлага усъвършенстване на счетоводните операции, за които отговаря.

 • Асистент

Основни задължения: получава информация от изпълнителния директор и я свежда до знанието на останалите членове на екипа; организира приемането на посетителите, подготовката и провеждане на делови срещи, обучения, семинари и други събития; приема, записва и докладва телефонните разговори, в отсъствието на изпълнителния директор; води протоколи от съвещания и срещи, приема кореспонденцията за екипа, следи за изпълнението на определените срокове; води деловодство в рамките на компетенциите си; организира отпечатването и разпространяването на протоколи, решения и други материали от оперативки, съвещания, делови срещи, семинари и обучения.

Помощни органи:

 • Експертен екип/ експерт – извършва технико-икономическа оценка на постъпилите проекти и ги предлага за одобрение или отхвърляне от комисията;

 • Комисия за избор и управление на проекти – набира, одобрява или отхвърля проектни предложения, подпомага бенефициентите при реализирането на проектите, извършва мониторинг на проектите

Правата и задълженията на заетите в управлението на МИГ са илюстрирани в Приложение [.] - организационна схема и отговорности при осъществяване дейността на МИГ.

1.4.Механизъм за взимане на решения:

Общо събрание

При изпълнение на правомощията си ОС на свои редовни или извънредни заседания взима решения.

Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от гласовете на присъстващите. За решенията по отношение изменения и допълнения на устава, както и за преобразуване или прекратяване на сдружението изискват мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите.

Управителен съвет

УС се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, а при искане на 1/3 от членовете му, Председателят на УС е длъжен да свика извънредно заседание.

Решенията на УС се считат за валидни, ако присъстват повече от половината от членовете му.

Общото правило е, че УС взима решенията си с мнозинството на половината от присъстващите членове. Изключение правят решения свързани с избор и освобождаване на изпълнителните и оперативните звена на сдружението и делегиране на правомощия за избор на проекти, по оценка на проектните предложения, финансирани от Сдружението по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми. В такъв случай се изисква мнозинство от гласовете на всички членове на УС. Решения за извършване на съществена промяна на дейността на сдружението или съществени организационни промени; решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество и решения за предложение пред Общото събрание за създаване на клон изискват консенсус.

Комисия за избор и управление на проекти

Взима решения, с които одобрява или отхвърля проектни предложения, на база предложение на експертния екип/експерта. Решенията се взимат с мнозинство от гласовете на членовете на комисията.

Окончателните решения за финансиране на проекти се взимат от УС.
 1. Описание на процеса на разработване на стратегията – методология и подход
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1 iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1 iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1 iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1 iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013, Ос 4 Лидер
Под-мярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1 iconОбщински съвет елена
Относно: Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино»...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1 iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Насоки и указания за кандидатстване по мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом