Програма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници
ИмеПрограма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер94.92 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.pf.ukim.edu.mk/images/Image/silabus MO.doc
НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА


I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници


Име и презиме:


Татјана Петрушевска

Васил Тупурковски

Научен степен и академско звање:

Професор, доктор

Професор, доктор


II. Податоци за соработниците и другите предавачи на предметната програма


Име и презиме на соработникот:


Елена Михајлова

Научен степен и академско звање на соработникот:

Асистент, магистер

Други предавачи (експерти од практиката):програма


III. Основни податоци за предметната

Назив на предметната програма:


Меѓународни огранизации

Код на предметната програма: 5080604


Број на кредити: 6


Вкупно часови настава:

52,5

Број на страници задолжителна литература: до 330


Студиска година кога се изучува предметната програма:

четврта година


Семестар во кој се изучува предметната програма:

8 семестар


IV. Опис на предметната програма и клучни зборови (термини)


Опис на предметната програма


Предметот меѓународни организации се занимава со проучување само на еден дел од меѓународното институционално право (меѓународните владини организации). Се состои од два дела- општ и посебен. Општиот дел го проучува начинот на основање на организации, нивната персонална и организациона структура, начинот на функционирање, начинот на донесување на одлуки, начинот на финансирање, начинот на одржување на дипломатски односи со субјектите од ист и од различен квалитет, статусот што го уживаат според меѓународното право и правото на државата на чија територија имаат седиште итн., стапувањето во нивно членство и суспензијата и престанокот на членството во нив како и престанокот на постоењето на организациите како субјекти на меѓународното право. Посебниот дел преку овие општи прашања ги проучува одделните видови меѓународни организации - целината на универзалниот систем на ОН (ООН и специјализираните агенции) и одделните регионални механизми во Европа, Америка, Африка, Азија со главен фокус врз европските/евроатлантските - Совет на европа, НАТО, ЕУ и ОБСЕ.

Клучни зборови (термини) за предметната програма


меѓународни организации, меѓународна политика, држава, право


V. Цели и резултати што треба да се постигнат


Цели и резултати што треба да се постигнат


Целта на предметот е совладување на клучните правни и процедурални институти поврзани со настанувањето, функционирањето и престанувањето на најзначајните/највлијателните/најмоќните меѓународни владини организации што во моментов на каков било начин влијаат врз тековите на меѓународната политика. Универзалните и европските организации ќе бидат проучувани, меѓудругото, и низ призмата на пристапувањето на РМ кон нив (временската точка во која тоа беше сторено, начинот на пристапување во согласност или не со позитивното меѓународно право и правото на конкретната организација, одредницата/името под кое се случи тој факт, односно анализа на етапата во која во моментов се наоѓа РМ во однос на оние организации кон кои се стреми, а сеуште не е нивна членка - ЕУ (ако условно ја третираме како организација) и НАТО. Од студентите ќе се бара критички однос кон теоријата и практиката на меѓународното организирање и интегрирање, односно функционирање на секоја од постоечките меѓународни организации, со цел извлекување на заклучоци за улогата на РМ до сега и можностите за нејзино подобрување/зголемување во иднина.
VI. Методологија на предавање


Методологија на предавање


Во предавањата ќе се користат различни техники на работа, вклучително: power point презентации, индивидуални и групни презентации од студентите како и заеднички дискусии. Предавањата ќе бидат интерактивни, а се очекува и ангажираност на студентите од аспект на истражување на одредени теми во и вон метријалот кои можат да бидат презентирани во договор со предметниот професор и со асистентите. Задачите за секоја наредна недела ќе бидат однапред назначувани со цел студентите да имаат доволно време да се подготват.

Од студентите се очекува да развијат истражувачки и аналитички вештини.VII. Детална структура на предметната програма


Недела бр. 1

број на часови: 3,5

назив на тематската целина:

Меѓународно институционално право, право на меѓународни организации - поимни определби и класификации


задолжителна литература:

Татјана Петрушевска, Меѓународни организации (во публикување)


(Глава прва - Меѓународно институционално право)


Детална структура на тематската целина:Недела бр. 2

број на часови: 3,5

назив на тематската целина:

,,Персонална структура - членство во меѓународните организации,,
задолжителна литература:

Татјана Петрушевска, Меѓународни организации (во публикување)


(Глава втора - Членство во меѓународните организации)


Детална структура на тематската целина:


Недела бр. 3

број на часови: 3,5

назив на тематската целина:

,,Организациона структура на меѓународните организации,,задолжителна литература:

Татјана Петрушевска, Меѓународни организации (во публикување)


(Глава трета - Организациона структура на меѓународните организации)


Детална структура на тематската целина:


Недела бр. 4

број на часови: 3,5

назив на тематската целина:

Начин на донесување одлуки во меѓународните организации

задолжителна литература:

Татјана Петрушевска, Меѓународни организации (во публикување)


(Глава четврта - Начин на донесување одлуки во меѓународните организации)


Детална структура на тематската целина:


Недела бр. 5

број на часови: 3,5

назив на тематската целина:

Финансирање на меѓународните организации

задолжителна литература:

Татјана Петрушевска, Меѓународни организации (во публикување)


(Глава петта - Финансирање на меѓународните организации)


Детална структура на тематската целина:


Недела бр. 6

број на часови: 3,5

назив на тематската целина:

Правен поредок на меѓународните организации


задолжителна литература:

Татјана Петрушевска, Меѓународни организации (во публикување)


(Глава шеста - Правен поредок на меѓународните организации)


Детална структура на тематската целина:


Недела бр. 7

број на часови: 3,5

назив на тематската целина:

Правен статус на меѓународните организации


задолжителна литература:

Татјана Петрушевска, Меѓународни организации (во публикување)


(Глава седма - Правен статус на меѓународните организации)


Детална структура на тематската целина:


Недела бр. 8

број на часови: 3,5

назив на тематската целина:

Дипломатски односи на меѓународните организации

задолжителна литература:

Татјана Петрушевска, Меѓународни организации (во публикување)


(Глава осма - Дипломатски односи на меѓународните организации)


Детална структура на тематската целина:


Недела бр. 9

број на часови: 3,5

назив на тематската целина:

Универзални организации- системот на ОН

задолжителна литература:

Татјана Петрушевска, Меѓународни организации (во публикување)


(Глава девета - Универзални организации- системот на ОН)


Детална структура на тематската целина:


Недела бр. 10

број на часови: 3,5

назив на тематската целина:

Регионални организации надвор од Европа

задолжителна литература:

Татјана Петрушевска, Меѓународни организации (во публикување)


(Глава десетта - Регионални организации надвор од Европа)Детална структура на тематската целина:


Недела бр. 11

број на часови: 3,5

назив на тематската целина:

Регионални европски организаци (Совет на Европа, НАТО, ОБСЕ)

задолжителна литература:

Татјана Петрушевска, Меѓународни организации (во публикување)


(Глава единаесетта - Регионални европски организаци (Совет на Европа, НАТО, ОБСЕ))


Детална структура на тематската целина:


Недела бр. 12

број на часови: 3,5

назив на тематската целина:

ЕУ - sui generis ентитет

задолжителна литература:

Татјана Петрушевска, Меѓународни организации (во публикување)


(Глава дванаесетта - ЕУ - sui generis ентитет)


Детална структура на тематската целина:VIII. Активности на надворешни институции


Активности на надворешни институции

IX. Литература


Задолжителна литература


Татјана Петрушевска, Меѓународни организации (во публикување)


Дополнителна литература
Свързани:

Програма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници iconПрограма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници
Посебниот дел преку овие општи прашања ги проучува одделните меѓународни трибунали
Програма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници iconПрограма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници
Третиот дел е посветен на процесот на создавање на меѓународното право, преку третирање на изворите на меѓународното право и толкувањето...
Програма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници iconПрограма за работа
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Законот за безбедност на клацифицирани информации и Законот за заштита...
Програма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници iconПрограма 1: Сгради и съоръжения Програма 2
Забележка: Програма 10 и Програма 11 не се разработват, тъй като не се изнасят храни извън обекта
Програма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници iconПрограма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност
Подобряване на информираността на хора, практикуващи спортни дейности в зимна планинска обстановка
Програма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници iconПрограма „Учебни визити" е част от „Хоризонталната програма"
Програма „Учебни визити” е част от „Хоризонталната програма” на Програма „Учене през целия живот”, дейност „Политически развития...
Програма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници iconПрограма на семинар на тема
Запознаване с програма “Леонардо да Винчи”, мерките и сроковете за подаване на предложения и програма “Мобилност”
Програма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници iconДоклад от доц директор на програма "Администрация и управление"
Относно: Акредитиране на курсове на ф.№ студент в програма реализирал студентска мобилност по програма еразъм в университета в италия,...
Програма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници iconПрограма „глобални библиотеки българия" 2009 2013г. Програма „Глобални библиотеки България"
Програма „Програма „Глоб@лни библиотеки България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие....
Програма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници iconПриложение II план-програма
Настоящата програма е разработена в съответствие с Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта и съобразена...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом