На представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по
ИмеНа представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер104.38 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://fsk.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100111151437_Retzenziq Stoyanov.docР е ц е н з и я


на представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц. д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност) за нуждите на катедра „Счетоводство и анализ” при УНСС – София


Рецензент: проф. д-р ик. н. Васил Богомилов Меразчиев, преподавател в СА „Д. А. Ценов” – Свищов (научното звание и научната степен на рецензента са по научната специалност 05.02.07. „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”)


Уважаеми членове на Специализирания научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при ВАК,


В изпълнение на Ваше решение от 28. 05. 2009 г. представям рецензия на научните трудове и учебната литература, разработени и издадени от доц. д-р Стоян Димитров Стоянов, която е изготвена в съответствие с изискванията към формата и съдържанието на рецензиите по конкурси за научни звания, формулирани в т. 2 на Решение на Президиума на ВАК от 29.06.1995 г. и Препоръчителните научни и наукометрични, формални и акредитационни изисквания за оценка на кандидатите за научни степени и научни звания на Научната комисия по икономически науки към ВАК от 2009 г.


1. Общо описание на предоставените материали (2.2)

В списъка с публикациите на доц. д-р Стоян Димитров Стоянов приложен към материалите за участие в конкурса за професор са включени общо 47 позиции, които са структурирани в следните групи:

- монографии – 3 бр.;

- студии – 4 бр.;

- учебници – 11 бр.;

- методически пособия – 6 бр.;

- статии – 13 бр.;

- научни доклади – 6 бр.;

- разработки с практико-приложен характер – 4 бр.

Кандидатът за научното звание „професор” участва в обявения конкурс с хабилитационен труд на тема „Акционерният капитал в счетоводната наука и практика”, в който са разгледани изключително актуални за счетоводната наука и практика въпроси. Съдържащите се в хабилитационния труд научни приноси допринасят за обогатяване на счетоводното знание, теоретическото обосноваване на отношението „имущество - капитал” и прилагането на адекватни съвременни счетоводни практики при отчитане на различните форми на акционерен капитал в предприятието. Тази разработка представя доц. д-р Стоян Стоянов като задълбочен, прецизен, аналитичен и изключително толерантен научен работник, достигнал върха на своето творческо развитие. Независимо че обема на хабилитационния труд е сравнително малък, то разгледаните в него въпроси и аргументираните авторови предложения могат да бъдат основно съдържание на всеки труд за получаване на научната степен „доктор на икономическите науки”. От този труд са публикувани две научни статии в списанията „ИДЕС” (№ В, I, 7) и „Български счетоводител” (№ В, I, 8). Поради особената актуалност на тематиката препоръчвам на автора да издаде в самостоятелна монография хабилитационния си труд.

В Препоръчителните научни и наукометрични формални и акредитационни изисквания на НК по икономически науки от 2009 г. е записано, че кандидатите за професор с хабилитационен труд трябва да представят още 10 научни публикации, от които 5 студии и монографии и учебник или участие в учебник с поне 8 издателски коли. Доц. д-р Стоян Стоянов е представил за участие в конкурса за „професор” освен хабилитационен труд, 6 монографии, студии (изискуеми 5 бр.), статии – 13 бр. и научни доклади – 6 бр. (изискуеми 5 бр.). учебната литература на кандидата за професорско звание е в обем от 644 с. (17 бр., 40 издателски коли). Това показва, че кандидатът участва в конкурса за „професор” със значително по-голям обем научна и учебна продукция.


2. Обща характеристика на научната, научно-при­лож­на­ та и педагогическата дейност на кандидата (2.3)

Преподавателската и научна дейност на Стоян Димитров Стоянов започва през 1972 г. когато е приет за стажант асистент в катедра „Счетоводна отчетност” при ВИИ „Карл Маркс” – София. От 1974 до 1988 г. той преминава през научните звания „асистент”, „старши асистент” и „главен асистент”. През 1986 г. след успешна защита на докторска дисертация получава научната степен „доктор по икономика”. През 1988 г. е избран за „доцент” към катедра „Счетоводство и анализ” при УНСС – София. От 1991 г. е дипломиран експерт счетоводител (регистриран одитор).

Научната, научно-приложната и педагогическата дейност на кандидата за научното звание „професор” са били с една посока на реализация.

Педагогическата дейност на доц. д-р Стоян Стоянов се е изразявала в четене на лекции по счетоводни дисциплини,за които е участвал в разработването на необходимите учебници и учебни помагала, представени за участие в този конкурс.

Разработените и отпечатани научни трудове от участника в конкурса за „професор” са с тематика от теорията на счетоводството, банковото и бюджетното счетоводство. Всичко това е показателно за целенасоченост и последователност в научната, научно-приложната и педагогическата досегашна дейност на кандидата за научното звание „професор”.

Доц. д-р Стоян Стоянов е човек с изключително много обществени и професионални ангажименти. От 1991 г. досега той е член на Изпълнителния съвет на Съюза на счетоводителите в България. От 1991 г. до 1994 г. е секретар на същия съюз. От 1995 г. до 1999 г. е декан на финансово-счетоводния факултет при УНСС, а от 1995 г. до момента е несменяем ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” в същия университет. От 2003 г. до сега е заместник-председател на Общото събрание на УНСС. От 1991 г. до момента доц. Стоян Стоянов е член на Редакционния съвет на списание „Български счетоводител”, а от 2005 г. до днес е главен редактор на „СПИСАНИЕ НА ИДЕС”. От 2006 г. е член на Научната комисия по икономически науки при ВАК.

Много голямата ангажираност на доц. д-р Стоян Стоянов с административно-ръководна и редакционна дейност не е възпрепятствала израстването му като преподавател и научен работник. Нещо повече. Тази ангажираност го е стимулирала допълнително в основната му дейност като преподавател и творец в областта на счетоводството.


3. Учебна дейност на кандидата (2.4)

В преподавателската си дейност след 1988 г. до сега доц. д-р Стоян Д. Стоянов е чел лекции в УНСС по дисциплините Обща теория на счетоводството, Счетоводство и анализ на банките, Счетоводство на осигурителите, Счетоводство на застрахователите и Финансово-счетоводен мениджмънт на банките пред студентите от редовно и дистанционно обучение в бакалавърската и магистърската образователно-квалификационна степени.

От приложената служебна бележка е видно че доц. д-р Стоян Стоянов е имал през учебната 2006/2007 г. аудиторна учебна заетост в размер на 830 часа, през 2007/2008 г. – 1012 часа и през 2008/2009 г. – 1010 часа. Тези данни говорят за голяма учебна натовареност. Въпреки това, отзивите за качеството на осъществяваната учебна дейност от кандидата за научното звание „професор” от студентите и колегите преподаватели са изцяло положителни.


4. Научни постижения на кандидата (2.5)

В раздел V. Научно звание „професор” и ст. н. с. I ст. искано с хабилитационен труд на Препоръчителните научни и наукометрични, формални и акредитационни изисквания за оценка на кандидатите за научни степени и научни звания на НК по икономически науки при ВАК не са посочени конкретни изисквания за постигнати резултати в научните изследвания на кандидата за професор, които са с качество на приноси в икономическата наука. Определено смятам, че в тези случаи трябва да се предявяват абсолютно същите изисквания каквито са формулирани в раздел IV на същия документ към кандидатите за „професор” с научна степен „доктор на икономическите науки”. А те са:

- разработена и убедително аргументирана икономическа теория;

- представени са възможни варианти за усъвършенстване на   икономическата теория;

- разработена е оригинална или усъвършенствана съществуваща   методология за решаване на значими икономически проблеми;

- разработен е цялостен методически инструментариум за решаване   на социално-икономически проблеми;

- налице са решени социално-икономически проблеми при постигане   на по-висок социално-икономически ефект;

- убеждаващи обобщения на резултати, получени чрез   експериментално-изследователска дейност.

При съобразяване с тези изисквания, специфичните характеристики на икономическата теория и икономическите изследвания и в частност със счетоводната теория и изследванията в тази област, ще си позволя да систематизирам по-важните творчески постижения, съдържащи се в представените публикации за участие в конкурс за „професор”.

Първо. Разработките на автора в областта на теорията на счетоводството са изключително сериозни и задълбочени, като се открояват тези за предмета на счетоводството и разработките за отношението „имущество-капитал”, в които е акцентирано на извода, че капиталът е само страна на имуществото и иманентна форма на неговото проявление. (A I, т.2, Б I, т. 8 и т.11).

Второ. За счетоводната теория от важно значение е разработката, посветена на двойното записване в счетоводството. На база на задълбоченото изследване на теоретическите основи на този счетоводен способ се стига до извода, че той е основополагащ методологичен принцип за базиране на вътрешносистемните връзки в счетоводството (A I, т.3).

Трето. Задълбочено и аргументирано е изследването за акционерния капитал като обект на счетоводството и изчерпателната характеристика на неговите конкретни форми на проявление, което е в основата на направените предложения за усъвършенстване на съществуващите модели за счетоводно отчитане (А I, т.2).

Четвърто. Обогатяване теорията на банковото счетоводство чрез разработки, посветени на обектите на отчитане в банките, неговите аналитична и контролна функции, ролята и значението му, произтичащи от мястото на банковата система в националната икономика (A III, т. 2 и 3; Б I, т. 1,2,3,4 и 5; В I, т. 3 и 9).

Пето. Изследване на ролята, значението и функциите на счетоводството при информационното осигуряване на кредитния риск в банките (A I, т.1).

Шесто. Разкрити са възможности за прилагане на съвременни счетоводни практики при характеризирането на средствата във фонд „Резервен” и другите резерви в акционерните дружества ( A I, т. 2).

Седмо. Теоретическо обосноваване на същността и характера на разходите за емитиране, обратно изкупуване и други операции с капиталови инструменти, като се предлага разходите по издаването на акции да се приспадат от собствения капитал само тогава, когато той е в размер по-висок от общата номинална стойност и при условие, че дружеството няма натрупана печалба и резерви, разходите да се показват в счетоводния баланс като разсрочени разходи за приспадане от капитала (A I, т.2).

Осмо. Разработки, посветени на висшето образование по счетоводство в България, в които се акцентира на неговата съдържателна страна ( A II, т. 1; В I, т. 2 и 10; В II, т.3; Г I, т. 2 и 3).

Девето. Определени приносни моменти се съдържат в издадената учебна литература, предназначена за студентите от висшите училища и преди всичко в отпечатаните учебници. Освен разбираемия и достъпен език, на който са написани всички учебници с участието на доц. Ст. Стоянов, в тях се съдържат и сериозни теоретически разработки, свързани с изясняване на същността, ролята и функциите на счетоводството въобще и в частност на банковото и бюджетното счетоводство (В I, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 11).

Десето. С принос за счетоводната практика са разработките на автора, свързани с покупката на две търговски банки у нас, въвеждането на капиталовите стандарти БАЗЕЛ II в страните от Европейския съюз и финансово- счетоводния анализ на ПФК „ЦСКА” ЕАД (Д, т.1, 2, 3 и 4).


5. Отражение на научните публикации на кандидата в българската и чуждестранна литература (2.6)

В представените материали от доц. д-р Стоян Стоянов за участие в конкурс за „професор” се съдържа справка за цитиранията. Кандидатът е посочил 9 случая, когато други автори се позовават на негови публикации. Определено смятам, че има и други случаи, при които автора е бил цитиран. Самият аз многократно съм се позовавал на публикации от доц. д-р Стоянов. Не са посочени случаи на цитирания от чуждестранни автори.


6. Критични бележки на рецензeнта (2.8)

В представените научни трудове, учебна литература и разработки с практико-приложен характер за участие в обявения конкурс за „професор” се съдържат някои пропуски и недостатъци, които не са в състояние да променят положителното отношение на рецензента към научното творчество на доц. д-р Стоян Стоянов. Убеден съм, че кандидатът за професорско научно звание ще продължи и в бъдеще своите научни дирения, поради което ще си позволя да посоча някои критични бележки, които по своя характер са препоръки за бъдещата му издателска дейност.

Първо. Счетоводната теория у нас се нуждае от повече фундаментални теоретически изследвания. Независимо, че доц. д-р Стоян Стоянов е представил разработки, които обогатяват счетоводната теория, той има сили и възможности да реализира много повече научни изследвания в тази насока.

Второ. Разработеният хабилитационен труд е посветен на изключително актуална тематика, поради което смятам, че авторът трябва да продължи да работи по тези въпроси, което би довело до увеличаване на приноса му за научната характеристика на акционерния капитал.

Трето.  Кандидатът за научното звание „професор” от 1991 г. до сега е регистриран одитор към ИДЕС. Това му качество е оказало влияние върху неговата публикационна дейност. Публикуваните 6 бр. методически пособия с характер на разяснения и коментари по националните и международни счетоводни стандарти оценявам като положителен момент в неговото творческо развитие. В същото време, в тези публикации и в някои от другите му научни трудове и учебници се наблюдава безкритично отношение към тази нормативна база. Смятам, че в случая би могло да се прояви по-голяма теоретическа интерпретация.

Четвърто. Научното творчество на доц. д-р Стоян Стоянов се характеризира с голямо разнообразие. Смятам, че би могло да се акцентира повече на публикациите с научен характер – монографии, студии и научни статии.


7. Лични впечатления на рецензента за кандидата (2.9)

Познавам Стоян Стоянов от началото на неговата преподавателска и научна дейност. Интензивните контакти между катедрите по счетоводство от СА „Д. А. Ценов” – Свищов и УНСС – София ми дадоха възможност да опозная много добре кандидата за научното звание „професор”. Обстоятелството, че в този период ние сме работили в едно и също научно направление – счетоводство на банките и бюджетните предприятия ми помогна да бъда много близо до доц. д-р Стоян Стоянов и да съм съпричастен на неговото творческо развитие. Всичко това е в основата на формираното лично мнение за човека, университетския преподавател и научния работник Стоян Димитров Стоянов. Изразено с няколко думи то е: акуратен, почтен, отговорен, точен, деликатен, обичащ професията човек. На него винаги може да се разчита.

Доц. д-р Ст. Стоянов е извел до успешна защита 6 докторанта, а в момента е научен ръководител на още 4 докторанти.


8. Заключение (2.10)

Следил съм отблизо научното израстване и цялата публикационна дейност на кандидата за научното звание „професор” Стоян Димитров Стоянов. Качеството ми на рецензент по този конкурс ми предостави възможност повторно и много по-внимателно да се запозная с научната и публикационната дейност на кандидата. Всичко това е в основата на формираното категорично лично мнение на рецензента за участника в конкурса. Научната, публикационната и учебната дейности на кандидата напълно отговарят на всички изисквания на ЗНСНЗ, ППЗНСНЗ, Решението на Президиума на ВАК от 29.06.1995 г. и Препоръчителните научни и наукометрични, формални и акредитационни изисквания за оценка на кандидатите за научни степени и научни звания от 2009 г. на Научната комисия по икономически науки към ВАК за присъждане на научното звание „професор”. Това ми дава основание и убеденост да предложа на членовете на Специализирания научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при ВАК да гласуват за присъждане на научното звание „професор”по научната специалност 05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност) на доц. д-р Стоян Димитров Стоянов.


Рецензент:…………………….

(проф. д-р ик.н. В. Меразчиев)


Свързани:

На представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по iconКонкурс за научно звание "професор"
Стоян Димитров Стоянов за участие в обявения конкурс за научно звание “професор” по научна специалност 05. 02. 07 “Счетоводна отчетност,...
На представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по iconРецензия за доц д-р Светла Тодорова Къртева-Данчева за присъждане на научното звание „професор" по обявения конкурс за „професор" по професионално направление Филология (алтайска и корейска литература и култура), обявен в дв, бр. 5 от 17. 01. 2012 г
През 2001 г придобива научното звание „доцент“ по сравнително и корейско езикознание, като и до момента заема тази академична длъжност...
На представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по iconРецензи я
Цветка Атанасова Стоенчева за участие в обявен конкурс за научното звание “професор” по научната специалност 05. 02. 03. Народно...
На представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по iconКонкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия (човешки капитал)
Атанас Николов Казаков, представени за участие в конкурс за придобиване на научното звание “професор” по научната специалност 05....
На представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по iconЗа участие в обявения конкурс за научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)" за нуждите на катедра
Единствен кандидат по обявения конкурс за професор е доц д-р Снежана Александрова Башева, редовен преподавател в катедра “Счетоводство...
На представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по iconПредставена за участие в конкурс за научното звание "професор" по научна специалност 05. 02. 20. Социално управление, член на кат. "Стопанско управление" иу гр. Варна Рецензент: проф д-р Ангел Георгиев Ангелов кат. "Управление", унсс софия
Йордан петров коев, представена за участие в конкурс за научното звание “професор” по научна специалност 05. 02. 20. Социално управление,...
На представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по iconКонкурс за научното звание „професор" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда"
Маргарита Николаева Атанасова, участник в конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация...
На представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по iconРецензия
Относно: конкурс за получаване на научното звание “професор” по научна специалност 05. 02. 06 “Статистика и демография” с единствен...
На представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по iconА. трудове с които е придобито научното звание доцент
Автореферат и научни трудове, които са част от дисертационния труд, с който е получена научната степен
На представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по iconРезюмета на научните трудове на доц д-р Милена Димитрова Братоева, представени за участие в конкурса за професор по Филология Древна индийска
Резюмета на научните трудове на доц д-р Милена Димитрова Братоева, представени за участие в конкурса за професор по Филология (Древна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом