Регионална инспекция по околна среда и води
ИмеРегионална инспекция по околна среда и води
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер97.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://eea.government.bg/cds_bg/riewhv/tej.rtf
Въпросник №1

Информация, свързана с ОРГАНИЗАЦИИТЕ - източници на екологична информация


 1. Име на организацията:

Регионална инспекция по околна среда и води


 1. Съкратено наименование на организацията

РИОСВ


 1. Адрес на организацията

3.1. Телефон: 038 / 601625

3.2. Факс: (+359 38) 601611

3.3.E-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg

(По преценка на организацията се предоставя E-mail адрес на личност, отговорна за предоставяне на попълнените въпросници и за връзка с личностите, отговорни за попълване на данните от въпросник №2 и №3)

3.4.URL (Адрес в интернет) www.riosv-hs.org

3.5. Пощенски код: 6300

3.6.Улица: “Добруджа” № 14, ет.1

3.7.Град/Село: Хасково

3.8.Пощенска кутия..................................................................................................


4. Ако организацията използва повече от една сгради, разположени на различни адреси, се попълва адресната информация за всяка една от тях

4.1. Телефон .............................................................................................................

4.2. Факс ...................................................................................................................

4.3.E-mail .................................................................................................................

4.4.Пощенски код....................................................................................................

4.5.Улица .................................................................................................................

4.6.Град/Село............................................................................................................

4.7.Пощенска кутия..................................................................................................

4.8.Принадлежност/подчиненост на организацията


 1. Ако организацията е подчинена на друга организация, се попълват данни за втората:

5.1. Име на организацията:

Министерство на Околната среда и Водите


5.2. Адрес на организацията


   1. Пощенски код: 1000

   2. Улица : “У.Гладстон” 67

   3. Град/Село София

   4. Пощенска кутия..................................................................................
  1. URL (Адрес в интернет)

http://www.moew.govrn.bg

 1. Ако организацията има подчинени институции (агенции, институти и др.), се попълват данни за тях. Ако организацията има определен брой регионални подразделения (напр. РИОСВ, ХЕИ и др.), посочва се само броят и имената им.

За всяка от подчинените организации се попълват следните данни:

6.1. Име на организацията:

..............................................................................................................................

6.2. Адрес на организацията

   1. Пощенски код......................................................................................

   2. Улица ....................................................................................................

   3. Град/Село............................................................................................

   4. Пощенска кутия..................................................................................
  1. URL (Адрес в интернет)

.........................................................................……………………………………..

7. Дата на предоставяне на данните:

17.09.2001

Въпросник №2

Попълва се за всеки отделен източник на информация, съществуващ в организацията, свързан с обхвата на Националния каталог - всеки отделен проект, база данни и т. н.


1. Клас на данните- подчертайте

1.1. Електронна база данни- която ползва определен софтуер за поддържане на релационна база данни- Oracle, Informix, Sybase и др.

1.2. Регистри/Документи брошури, книги, доклади, отчети, регистри за лицензи, разрешителни и др. Този тип данни обикновено се съхраняват на хартия или на електронен носител, ползвайки някой от продуктите на MS Office - примерно Word, Excel и др.

1.3. Картен материал – на почвени пунктове

1.4. Друг тип – описва се

..............................................................................................................................


2. Заглавие на данните

НАСЕМ, Подсистема “Земи и почви”, Функционална подсистема “Контрол и опазване на почвите от замърсяване с тежки метали и металоиди”

3. Заглавие на английски

Functional subsystem “Control and soil protection against heavy metal and metalloids pollution”


Съдържание на класа данни:

А. ОСНОВНИ ДАННИ


А.1. Основание за събиране на информацията

 • Национално законодателство- ЗООС

 • Конвенции и произтичащите от тях задължения - напр. Конвенцията от Орхус и др.

..............................................................................................................................

 • Други - извънредни ситуации - напр. войни, аварии, инциденти и др.

..............................................................................................................................

А.2 . Кратко описание на съдържанието

Информацията се събира въз основа на Закона за опазване на ОС,

Базата данни съдържа измерени съдържания на тежки метали в почви от 33 мониторингови пункта, избрани в съответствие с източника на замърсяване: промишленост (точкови емисионни източници), химизация (използване на препарати за растителна защита), напояване и автотранспорт

А.3. Език на оригиналните данни

Български

А.4. Езици, на които се съхранява информацията

Български

А.5. Достъп до информацията

 • Публичен- Да

 • Предназначена е предимно за нуждите на организацията, предоставяща информацията -Да
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции- посочете на кои:

Министерство на околната среда и водите, ИООС

 • Предназначена е за предоставяне на международни институции- посочете на кои:

Европейска Агенция по Околна среда


А.6. Ограничения на достъпа

 • Няма ограничения - Не

 • Ограничения, свързани със законодателството - пр. конфиденциална информация – няма

..............................................................................................................................

 • Други ограничения – описва се

Само за официално използване


А.7. Начин на разпространение на информацията

 • Чрез интернет - посочете адреса

Публикуване на данните в по-агрегиран вид, под формата на оценка или анализ


 • Чрез печатни издания - посочете име, автори

По др. начини – описват се

Няма

А.8. Начин на достъп до информацията

 • Ако информацията се предоставя съгласно разпоредбите на определен закон или наредба, посочва се нормативния акт; ако информацията се предоставя по друг, установен от институцията ред, редът се описва – съгласно ЗООС

За получаване на информацията е необходимо да се напише официално писмо до изпълнителния директор на РИОСВ

 • Цена – описание - напр. безплатно, по договаряне, по нормативи, определени от Министър, които покриват само материалните разходи по предоставянето, др. – описват се:

Цената се определя по договаряне


Б. Технически спецификации

Б.1. Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване


Измервани показатели:

Тежки метали-pH, Zn, Cu, Pb, As, Cd

Мерни единици: мg/ kg dry wеight soil

Методика на измерване: ISO 11466-1995 за пробоподготовка, ISO 11047- 1998г. за АА-измерване ,ISO 10390-1994 г. за определяне на pH

Б.2. Описание на измервателни уреди

Герхард система за разлагане, ААС- UNICAM 939


Б.3.Начин на съхранение на данните

 1. База дани-
 1. MS Office -приложение - Word, Excell, Access, др, версия

..............................................................................................................................

 • Специално разработен за съответната база данни софтуер - Не

 1. На хартиен носител

Да


 1. Друг начин – описва се

….........................................................................................................................


В. Географски данни

В.1. Териториално покритие (описваните данни обхващат територията на цялата страна или на определен регион)


Регионално териториално покритие

В.2. Специално включени местности (напр. защитени територии, горещи точки и др.)


Няма специално включени местности

В.3. Да се посочат географски координати - по ламбертова система, ако е възможно

Няма възможност да се предоставят такива данни


Г. Данни, свързани със събиране и актуализиране на информацията


Г.1. Тип на събираните данни – подчертава се

 • Данни, свързани с измерване

 • Мета данни (не самите данни, а описание или информация за тях)

 • Други

Г.2. Актуализиране на данните – подчертава се верния отговор


 • Периодично

 • Непериодично

 • Не се актуализират


Г.3. Кратко описание на начина и организацията на събиране на данните

Пробовземането, пробоподготовката и анализа се извършва в Изпитвателната лаборатория “.

Организацията, координацията, контрол качеството и оценката се извършва от ИАОС-София


Г.4. Периодичност на събиране на информацията – подчертава се верния отговор

 • Еднократно- когато данните не се актуализират

 • Ежедневно

 • Ежемесечно

 • Тримесечно

 • Годишно

 • Друго - посочете


Г.5. Период, за който е събрана съответната информация в организацията /от начална дата до крайна дата/

Начална дата

1/9/1992

Крайна дата

1/9/2002


Д. Друга важна информация - основни забележки

Справки могат да се правят по землища, области, РИОСВ, елементи, съдържания, превишения на ПДК, източници на замърсяване, БУЛСТАТ на предприятия, басейни/ реки, препарати за растителна защита, класове пътища


5. Ако за получаване на описаната информация са ползвани други предварително получени данни (напр. информационни карти от подразделения на организацията или данни от др. институция) - да се посочат

Не са ползвани


6. Ако гореописаната информация се ползва за написването на отчети, доклади, анализи - да се посочат

отчет


 1. Ако гореописаните данни са събрани, анализирани и организирани в рамките на конкретен проект, посочва се името на проекта и организациите, участвали в него

Не


8. Дата на предоставяне на информацията


Попълва се Въпросник №3 за личността, предоставила горната информация. Ако личностите, подготвили тази информация, са повече от една, за всяка от тях се попълва отделен Въпросник №3.


Въпросник №3

Информация, свързана с личности за контакт


1. Име на личност:

Асен Чепанов


2. Титла на личността- агроинж.

3. Позиция в организацията - роля на личността във връзка с конкретната информация за околната среда

гл.експерт


4. Адрес на личността

4.1. Телефон: 038 / 601625

4.2. Факс: (+359 38) 601611

4.3. E-mail: : achepanov@riosv-hs.org

4.4. URL (Адрес в интернет на организацията) www.riosv-hs.org

4.5. Пощенски код 6300

4.6. Улица: “Добруджа” №14, ет.1

4.7. Град/Село Хасково

4.8. Пощенска кутия........................................................................................


5. Езици, които владее –

6. Дата на предоставяне на данните:

08.09.2009г

Свързани:

Регионална инспекция по околна среда и води iconС п о разумениезасът рудничеств о между регионална инспекция по околна среда и води русе
Регионална инспекция по околна среда и води – Русе (риосв-русе), със седалище гр. Русе, бул. „Придунавски” №20
Регионална инспекция по околна среда и води iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околна среда и води велико търново
Докладът за състоянието на околната среда на територията на Великотърновска и Габровска области е подготвен от експерти и специалисти...
Регионална инспекция по околна среда и води iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околна среда и води велико търново
Докладът за състоянието на околната среда на територията на Великотърновска и Габровска области е подготвен от експерти и специалисти...
Регионална инспекция по околна среда и води iconРегионална инспекция по околната среда и водите
Настоящият доклад е опит на експертите в Регионална инспекция по околна среда и води гр. Шумен да представят в синтезиран вид информация...
Регионална инспекция по околна среда и води iconРегионална инспекция по околната среда и водите русе вътрешни правила
Чл. (1) С тези правила се определят условията и редът за достъп до обществена информация в Регионална инспекция по околна среда и...
Регионална инспекция по околна среда и води iconРегионална инспекция по околна среда и води
Риосв при вземане на решения в областта на околната среда и за устойчиво развитие на териториалните общности чрез интегрирането на...
Регионална инспекция по околна среда и води iconРегионална инспекция по околна среда и води
Риосв – Монтана. Да се подпомогнат областните управи и общините при вземане на решения в областта на околната среда и за устойчиво...
Регионална инспекция по околна среда и води iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околна среда и води шумен
Анализи по компоненти на околната среда стр. 8
Регионална инспекция по околна среда и води iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околна среда и води шумен
Анализи по компоненти на околната среда стр. 7
Регионална инспекция по околна среда и води iconИздадени решения по овос в риосв гр. Шумен през 2008 г
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда Регионална инспекция по околна среда и води гр. Шумен  
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом