Протокол от заседанието на управителният съвет
ИмеПротокол от заседанието на управителният съвет
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер85.14 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.kaolin.bg/fck_image/File/US_Reshenie_OSA_2010_new.doc
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

НА “КАОЛИН” АД


І. Дата и място на провеждане: 15 май 2010 г., Сеново, ул. “Дъбрава” № 8


ІІ. Участници в заседанието:

Управителният съвет на “Каолин” АД, както следва:


1. Александър Георгиев Прокопиев

2. Анелия Петкова Ангелова-Тумбева

3. Димитър Ангелов Ангелов

4. Ивайло Маноилов Тиманов

5. Адриан Маринов Вълчев

6. Васил Маринов Василев

Присъстват всички членове на Управителния съвет. Налице е необходимия кворум за приемане ва рашения на Управителния съвет.

ІІІ. Дневен ред.

  1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “Каолин” АД; приемане на дневен ред и текст на покана за свикване на общото събрание.

  2. Приемане на материали по дневния ред на ОС.

  3. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на акционери на ОСА.

  4. Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция.

  5. Разни.

ІV. Решения.

По точка първа от дневния ред:


Гласували “за”: Александър Георгиев Прокопиев, Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Димитър Ангелов Ангелов, Ивайло Маноилов Тиманов, Андриян Маринов Вълчев, Васил Маринов Василев,

Гласували “против”: няма,

Управителният съвет реши единодушно:


Управителният съвет на „Каолин” АД, гр. Сеново на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно присъствено годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2010 г. в 10 часа в гр. Сеново, ул. “Дъбрава” № 8, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

4. Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на “Каолин” АД през 2009 г. Проект за решение: ОС приема консолидирания годишен доклад за дейността на “Каолин” АД през 2009 г.

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на “Каолин” АД за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на “Каолин” АД за 2009 г.

6. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на “Каолин” АД за 2009 г. Проект за решение: ОС приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на “Каолин” АД за 2009 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

10. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.

11. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г., съгласно направеното от одитния комитет предложение. Проект за решение: ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2010 г., който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г., съгласно направеното от одитния комитет предложение.

12. Приемане на решение за разпределяне печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г. Проект за решение: ОС приема решение за разпределяне на реализираната през 2009 г. печалба на дружеството по реда посочен в материалите по дневния ред.


Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Сеново, ул. “Дъбрава” № 8 , всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Каолин” АД – www.kaolin.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Каолин” АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.07.2010 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.00 часа до 10.00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 29, ал. 5 от Устава на „Каолин” АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от УС е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

УС на „Каолин” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – www.kaolin.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовно заседание на общото събрание на акционерите.

„Каолин” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща investors@kaolin.bg, като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството – www.kaolin.bg.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание. Управителният съвет на „Каолин” АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 15.05.2010 г. е 25 000 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Каолин” АД е 07.06.2010 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.


По точка втора от дневния ред:


Гласували “за”: Александър Георгиев Прокопиев, Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Димитър Ангелов Ангелов, Ивайло Маноилов Тиманов, Андриян Маринов Вълчев, Васил Маринов Василев,

Гласували “против”: няма,

Управителният съвет реши единодушно:


Приема материали по дневния ред на Общото събрание и образец на пълномощно за представляване на акционери в Общото събрание.


По точка трета от дневния ред:


Гласували “за”: Александър Георгиев Прокопиев, Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Димитър Ангелов Ангелов, Ивайло Маноилов Тиманов, Андриян Маринов Вълчев, Васил Маринов Василев,

Гласували “против”: няма,

Управителният съвет реши единодушно:


Приема Правила за гласуване чрез пълномощник на акционери на ОСА.


По точка четвърта от дневния ред:


Гласували “за”: Александър Георгиев Прокопиев, Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Димитър Ангелов Ангелов, Ивайло Маноилов Тиманов, Андриян Маринов Вълчев, Васил Маринов Василев,

Гласували “против”: няма,

Управителният съвет реши единодушно:


Приема Правила на дружеството за гласуване чрез кореспонденция.


Овластява и задължава Изпълнителните директори на дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на редовното годишно общо събрание на дружеството.


Управителен съвет на “Каолин” АД:


Александър Георгиев Прокопиев: ...............................................


Анелия Петкова Ангелова – Тумбева: ...............................................


Димитър Ангелов Ангелов: ...............................................


Ивайло Маноилов Тиманов: ...............................................


Андриян Маринов Вълчев: ...............................................


Васил Маринов Василев: ...............................................

Свързани:

Протокол от заседанието на управителният съвет iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 2 от зпзп и решение в Протокол № от г., Управителният съвет на дф “Земеделие” утвърди условията за
Протокол от заседанието на управителният съвет iconУправителният съвет на „ ад
Управителният съвет на „ “ ад, град София, на основание чл. 223, ал. 1 от тз свиква редовно годишно общо събрание на акционерите...
Протокол от заседанието на управителният съвет iconНа заседанието си на 10 декември 2010 година управителният съвет на "Училищно настотелство 119соу" разгледа
ХІв класове от 119 училище участваха във фестивал на национално сдружение "Мечти и отбори" към Британския съвет в България. Забаваляваха...
Протокол от заседанието на управителният съвет iconПротокол днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив
Днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив
Протокол от заседанието на управителният съвет iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от змсма председателят на Общинския...
Протокол от заседанието на управителният съвет icon2 На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 07. 11. 2003 г. Протокол №1 относно
На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 07. 11. 2003 г. Протокол №1
Протокол от заседанието на управителният съвет iconРешение №2008 По протокол №52/17. 05. 2007г на заседанието си на 17. 05. 2007г. Общински съвет-Самоков, по писмо №12. 00-52/04. 05. 2007г от Иван Карагеоргиев, директор на Дирекция «Социално подпомагане»
Ес при нипк, на основание чл. 129 ал. 1 от зут, чл. 21 ал. 1 т. 11 от змсма, протокол №72 на пк по ут, направено допълнение от Л....
Протокол от заседанието на управителният съвет iconВзети решения на 28. 10. 2011: Протокол 1 общинск и   съве т – бурга с препис – извлечение  от Протокол № 1  от заседанието на 28. 10. 2011 година  дневен  ред
Избор на председател на Общинския съвет, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 24, ал. 1 от змсма
Протокол от заседанието на управителният съвет iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Ивайло Йорданов, Стефан Господинов и Стефан Райчев Иванов. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка...
Протокол от заседанието на управителният съвет iconОт заседанието на общински съвет-силистра
В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом