Искова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. "Б." №10, ет. 2, срещу
ИмеИскова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. "Б." №10, ет. 2, срещу
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер40.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба, подадена от Д. Ф. К. с ЕГН и с адрес: Б., ул. “Б.” № 10, ет. 2, срещу ПРОФЕСИОНАЛНА Г. ПО С. А. И Г. /ПГСАГ/ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – Б., ул. “Т. А.” № 56, представлявана от Директора К. Ж. К.. Предявен е иск с правно основание 357, ал. 1 от КТ във връзка с чл.358, ал.1, т.1 от КТ - за отмяна на Заповед № 294/16.01.2009 г., издадена от Директора на ПГСАГ – Б., с която на К. е наложено дисциплинарно наказание “забележка”.

Твърди се в исковата молба, че процесната заповед не е мотивирана, както и че не е спазена процедурата по налагането на дисциплинарното наказание, тъй като преди издаването на заповедта ищцата не е изслушана и не са поискани писмените й обяснения.

Ищцата, чрез процесуалния си представител, поддържа исковата молба по съображенията, изложени в нея. Ангажира писмени доказателства.

Ответната страна, чрез пълномощника си, оспорва предявения иск. Излага съображения за спазена дисциплинарна процедура и законосъобразност на атакуваната заповед. Ангажира писмени доказателства.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, както и доводите на страните, въз основа на закона и по свое вътрешно убеждение, прие за установено следното:

От фактическа страна:

Ищцата работи в ответната Г. на длъжността “Учител”.

Със Заповед № 294/16.01.2009 г. /на л. 2 от делото/, на основание чл. 187, т. 3 от КТ, директорът на ПГСАГ - Б. е наложил на Д. К. дисциплинарно наказание “Забележка”. В заповедта е посочено, че наказанието се налага за ненавременно ежедневно вписване на учебното съдържание от учителя в материалната книга.

Като доказателство по делото е прието възражение от ищцата /на л. 3 от делото/, в което последната е посочила, че е налице неспазване на чл. 193, ал. 1 от КТ и иска да бъде преразгледано наказанието й. Във връзка с това възражение Директорът на ПГСАГ на 23.01.2009 г. /атакуваната заповед е издадена на 16.01.2009 г/ е уведомил К. /писмо на л. 3 от делото/, че на основание чл. 193, ал. 1 от КТ следва да представи писмено обяснение за неизпълнението на чл. 24, ал. 3 от Наредба № 4/2003 г. и чл. 187, т. 3 от КТ – текстовете, посочени и в заповедта за налагане на дисциплинарното наказание.

Към доказателствения материал по делото са приобщени представените от ответната страна трудов договор и длъжностна характеристика на ищцата, Правилник за вътрешния трудов ред на Г.та за учебната 2008/2009 г., Протокол № 6 от проведен на 08.01.2009 г. Педагогически съвет, където в точка ”Разни” е прието, съгласно чл. 24, ал.3 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за задължителна учебна дейност, че нанасянето на учебното съдържание от учителите в Материалната книга и заверката от Директора ежедневно са задължителни. Приета като доказателство е извадка от Материалната книга за дните на извършване на нарушението в 12 “в” клас и 11”а” клас, които са посочени в процесната заповед и писмено обяснение на ищцата във връзка с отсъствие от Педагогически съвет на 16.06.2008 г. /на л. 13 – л. 37 от делото/.

От правна страна:

За да наложи дисциплинарно наказание на определен работник или служител, работодателят е длъжен да проведе дисциплинарно производство, в което най-напред следва да установи факта на нарушение на трудовата дисциплина. Съгласно чл.193, ал.1 от КТ в стадия на установяване на нарушението той е длъжен да изслуша работника или да приеме писмените му обяснения. Това означава, че ако работодателят счита, че работникът следва да бъде наказан дисциплинарно, то той трябва да го уведоми за това, че се провежда дисциплинарно производство. Обясненията, дадени по друг повод и без да е известен работника за дисциплинарната процедура, нямат правно значение.

За спазването на процесуално-правните правила за налагане на дисциплинарно наказание съдът следи служебно и без да е повдигнат спор от работника или служителя. В дадения случай работодателят не оспорва, че не е поискал устни или писмени обяснения от ищцата по повод твърдяното от него дисциплинарно нарушение. Самата К. е възразила срещу това обстоятелство и едва тогава Директорът на ПГСАГ я е поканил да даде писмено обяснение. Т.е. строго формалното производство за налагане на наказанието не е спазено и са налице процесуални основания за неговата отмяна.

Затова съдът счита, че атакуваната заповед се явява незаконосъобразна и като такава същата следва да бъде отменена. Когато не се докаже от работодателя /както е в настоящия процес/ изпълнението на задължението му по чл. 193, ал. 1 от КТ – да поиска писмени или устни обяснения от служителя по повод и във връзка с налагане на разглежданото дисциплинарно наказание, следва изводът, че не е спазена строго формалната процедура при налагането на дисциплинарно наказание, поради което съдът следва да приложи нормата на чл. 193, ал. 2 от КТ – да отмени дисциплинарното наказание, без да разглежда трудовия спор по същество – т.е. без да оценява извършено ли е нарушение и законосъобразно ли е наказанието с оглед критериите на чл. 189 от КТ.

Предвид гореизложеното искът се явява основателен и следва да бъде уважен, като се отмени наложеното дисциплинарно наказание.

Разноски на ищцата не следва да бъдат присъждани, тъй като същата не е претендирала такива. С оглед разпоредбата на чл. 84, т. 1 от ГПК, ПГСАГ - Б. не дължи заплащане на държавна такса за водене на настоящото производство и същата следва да остане в тежест на бюджета.


Воден от гореизложените съображения и на основание чл. 357, ал. 1 от КТ във вр. с чл. 358, ал. 1, т. 1 от КТ, съдът


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 294/16.01.2009 г., издадена от Директора на ПРОФЕСИОНАЛНА Г. ПО С. А. И Г. /ПГСАГ/ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – Б., ул. “Т. А.” № 56, представлявана от Директора К. Ж. К., с която на Д. Ф. К. с ЕГН и с адрес: Б., ул. “Б.” ., е наложено дисциплинарно наказание “забележка”.


Решението подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД – Б. в двуседмичен срок от датата на връчването му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:...................

Свързани:

Искова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. \"Б.\" №10, ет. 2, срещу iconПо искова молба, подадена от К. С. Г. с Егн и с адрес: Б., с която
Производството е образувано по искова молба, подадена от К. С. Г. с Егн и с адрес: Б., с която срещу Д. Г. З. с Егн и с адрес: Б.,...
Искова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. \"Б.\" №10, ет. 2, срещу iconПроцесът е образуван по искова молба на П. Н. В., Егн *, адрес Б., ул. А подадена срещу баща му Н. П. В., Егн *, адрес С., ж к. И. Правното основание на
П. Н. В., Егн *, адрес Б., ул. А подадена срещу баща му Н. П. В., Егн *, адрес С., ж к. И. Правното основание на претенцията е чл....
Искова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. \"Б.\" №10, ет. 2, срещу iconПоправена искова молба на л. 33 – л. 37 от делото
Производството е образувано по искова молба, подадена от Т. К. М. с Егн и Г. В. Н. с Егн *, и двете с адрес: Б. с която срещу ответника...
Искова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. \"Б.\" №10, ет. 2, срещу iconИскова молба, подадена от Н. С. Х
Н. С. Х. с Егн и Г. С. С. с Егн *, и двамата с адрес: Б., бул. “С. Д. С.” №10. 1, с която срещу Н. С. О. с Егн *, С. К. Г. с Егн...
Искова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. \"Б.\" №10, ет. 2, срещу iconЗ. Б. С. с Егн и с адрес: Б., с която срещу Й. С. С
Производството е образувано по искова молба, подадена от З. Б. С. с Егн и с адрес: Б., с която срещу Й. С. С., роден на г., гражданин...
Искова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. \"Б.\" №10, ет. 2, срещу iconПоложителен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от гпк
Производството е образувано по искова молба, подадена от Г. Б. М. с Егн и с адрес: Б. ул. “Т., срещу С. Б. М. с Егн и Л. Д. М. с...
Искова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. \"Б.\" №10, ет. 2, срещу iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е образувано по искова молба, подадена от П. Е. П. с Егн *, с адрес: Б., ул. “К и със съдебен адрес: Б., ул. “П.,...
Искова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. \"Б.\" №10, ет. 2, срещу iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е образувано по искова молба, подадена от Е. Т. Б. с Егн и с адрес: Б., ул. “М. с която срещу К. Г. Б. с Егн и с адрес:...
Искова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. \"Б.\" №10, ет. 2, срещу iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е образувано по искова молба, подадена от Е. М. Е. с Егн и с адрес: с. М., община С., област Б., ул. “.”, №., с която...
Искова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. \"Б.\" №10, ет. 2, срещу iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е образувано по искова молба, подадена от Б. Б. Ф. с Егн *, лично и в качеството й на майка и законен представител...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом