Република българия сметнапалат а
ИмеРепублика българия сметнапалат а
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер166.77 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/DOK-PK_Kneja-180412.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А

____________________________________________________________________


ДОКЛАД

за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките

по Одитен доклад № 0051505910 за извършен одит на

финансовото управление на Община Кнежа

за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г.

(Виж Одитен доклад)

І. ВЪВЕДЕНИЕ

На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП), Разпореждане
№ 088/21.04.2011 г. на председателя на Сметната палата и издадена Заповед 
№ ОД-2-ПК-018 от 13.03.2012 г. на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0051505910 за извършен одит на финансовото управление на Община Кнежа за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г.

На основание чл. 47, ал. 1 от ЗСП на кмета на общината е изпратен доклад за резултатите от одита с пет препоръки за подобряване на финансовото управление в Община Кнежа – изх. № 07-02-472 от 16.05.2011 г. Срокът за изпълнение е три месеца от получаване на доклада в общината.1 Председателят на Сметната палата не е уведомен писмено за предприетите мерки, във връзка с изпълнението на дадените препоръки, с което е нарушен чл. 48, ал. 2 от ЗСП .2

Целта на проверката е да се установи съответствието между дадените препоръки в доклада, действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им.


ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА


При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките е установено:

Със Заповед № 8 от 05.01.2011 г. от кмета на общината са определени длъжностни лица и срокове за изпълнение на дадените препоръки.3


По препоръка 1. Да се предприемат действия за привеждане на елементите за вътрешен контрол в съответствие с разпоредбите на ЗФУКПС като:

а) се актуализират длъжностните характеристики на служителите, в това число и на ръководните длъжностни лица и Стратегията за управление на риска в общината.

Със Заповед № 515 от 16.12.2010 г. на кмета на общината е възложено на отговорни длъжностни лица, в определен срок (18.02.2011 г.) да актуализират длъжностните характеристики на служителите, в това число и на ръководните длъжностни лица. Длъжностните характеристики са актуализирани и на ръководните длъжностни лица са вменени задължения за докладване на административни пропуски и нарушения и извършване на предварителен контрол върху специализираната дейност за която отговарят.4

Стратегията за управление на риска е актуализирана и утвърдена със Заповед
№ 71 от 15.01.2012 г., след определения три месечен срок.5


б) се разработят и въведат процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции, и процедури за докладване и проверка на дейностите и Система за мониторинг в общината.

Със Заповед № 293 от 02.08.2011 г. на кмета са утвърдени: Вътрешни правила за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции, и процедури за докладване и проверка на дейностите и Вътрешни правила за мониторинг на Системите за финансово управление и контрол в общината.6

Препоръка № 1 е изпълнена.


По препоръка 2. Вътрешните актове на общината да се приведат в съответствие с националното законодателство като се инициира пред общинския съвет:

а) актуализирането на Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет с измененията и допълненията на Закона за общинските бюджети и Наредбата за управление и упражняване правата на собственик на Община Кнежа върху общинската част от капитала на търговските дружества в съответствие с измененията на ЗОС.

С решение № 724 от 25.03.2011 г. на Общинския съвет е актуализирана Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и условията и реда за поемане на общински дълг (НУРСПИООБУРПОД).7

Наредбата за управление и упражняване правата на собственик на Община Кнежа върху общинската част от капитала на търговските дружества е актуализирана, в съответствие със Закона за общинската собственост, с решение № 707 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет.8


б) приемането на Наредба за общинския дълг, съгласно изискванията на Закона за общинския дълг.

В актуализираната Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и условията и реда за поемане на общински дълг са създадени нови раздели, които регламентират: реда и начина за поемане на общински дълг, ограниченията в размера на дълга, регистрацията на общинския дълг и др.9

Препоръка № 2 е изпълнена.


По препоръка 3. В областта на бюджетния процес:

а) при планиране на приходите от данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, таксата за битови отпадъци, приходите от наем на земя и имущество, да се прилагат въведените контролни дейности.

Съгласно Система за управление и контрол на бюджетния процес – “Съставяне на проектобюджет” директорът на дирекция “ОА” с писмо определя срока, в който ръководителите на структурните звена в общинската администрация следва да представят информация за размера на очакваните собствени приходи. Тези прогнози се предават на директора на дирекция “ОА”, който ги проверява и полага подпис за съгласувал.

При съставяне на бюджет 2012 до всички ръководители на второстепенните разпоредители, в т.ч. и на делегиран бюджет са изпратени писма, с определен срок за представяне на информация, относно очаквания размер на постъпленията от собствени приходи.10 В отговор е представена исканата информация, която е съгласувана с директор д-я “ОА”.11


б) да се въведе контролен механизъм, който да осигури спазване на Единната бюджетна класификация при отчитане на общинския дълг.

С актуализацията на длъжностните характеристики на директор д-я “Обща администрация” е възложено да осъществява контрол за спазване на Единната бюджетна класификация при отчитане на общинския дълг.12


в) да се прилагат въведените контролни процедури за осъществяване на предварителен контрол преди поемане на задължение и извършване на разход, с цел спазване на бюджетната дисциплина.

Съгласно Система за предварителен контрол при поемане на финансово задължение и извършване на разход упълномощен служител в дирекция ”ОА” извършва проверка за съответствие на задължението с бюджетните параграфи и наличие на бюджетен кредит. При съответствие отбелязва проверката чрез полагане на подпис, при несъответствие връща заявката. Проверка за наличие на всички реквизити по заявката и окомплектованост на същата с необходимите документи и регистрирането й се осъществява от финансовия контрольор.

Спазването на въведените контролни процедури за осъществяване на предварителен контрол преди поемане на задължение и извършване на разход, с цел спазване на бюджетната дисциплина е осигурено, като на директора на дирекция “ОА” е възложено да осъществява контрол за наличие на издадени контролни листове на всички договори, касаещи разход на бюджетни средства. Осъщественият контрол се документира, чрез полагане на съгласувателен подпис от страна на директора.13


г) да се въведат контролни механизми, които да гарантират спазване на Единната бюджетна класификация и указанията на министъра на финансите, при отчитане на средствата от заемообразно финансиране на извънбюджетните сметки и фондове от бюджетната сметка.

С длъжностната характеристика, на директора на дирекция “ОА” е възложено да осъществява контрол за спазване на Единната бюджетна класификация при отчитане на средствата от заемообразно финансиране на извънбюджетните сметки и фондове от бюджетната сметка.14

д) да се предприемат необходимите действия за повишаване събираемостта на приходите от наем.

За събиране на дължимите суми от наем на общинско имущество до некоректните наематели са изпратени писма и покани за доброволно плащане, в резултат на което към 31.12.2011 г. от дължими 430 083 лв. са събрани 414 836 лв. Разликата в размер на 15 247 лв. е внесена от наемателите през месец януари и февруари на 2012 г.15

Препоръка 3 е изпълнена.


По препоръка 4. В областта на възлагането на обществени поръчки:

За оценка изпълнението на дадените препоръки в областта на обществените поръчки е извършена проверка на проведените поръчки за периода от получаване на окончателен одитен доклад с препоръки за подобряване управлението на бюджетните средства и имуществото на общината № 0051505910 (18.05.2011 г.) да момента на извършване на настоящата проверка за изпълнение на препоръките.

За цитирания период в общината са проведени общо пет малки обществени поръчки по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). От тях четири чрез процедура на открит конкурс и една чрез договаряне с покана.

В обхвата на проверката са включени процедурите на открит конкурс, защото определеният критерий за избор на изпълнител при тях е “икономически най-изгодна оферта”, при показатели посочени в обявленията на обществените поръчки и са относими към дадените препоръки. Проверените обществени поръчки са с обекти “строителство” и “доставка” и с предмети както следва:16

- „Периодично зареждане с горива на служебните автомобили на Община Кнежа”. Открита е с решение № 487 от 03.10.2011 г. (прекратена);

- „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”,
гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев” – решение за откриване на процедурата - № 523 от 14.10.2011 г.;

- „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа, община Кнежа” - открита с решение № 524 от 14.10.2011 г.;

- „Периодично зареждане с горива на служебните автомобили на Община Кнежа”. Открина с решение № 641 от 06.12.2011 г. 

Установените резултати от извършената проверка са представени по отделни препоръки.

а) да се въведе контролна дейност, която да гарантира правилно планиране на потребностите и избор на ред за възлагане на обществени поръчки с цел да не се допуска разделянето им и заобикалянето на закона.

Въведени са контролни процедури, чрез съгласуване на годишните Справки на предстоящите за възлагане обществени поръчки от: юрист, относно законосъобразното определяне предмета и обекта на обществените поръчки и финансов контрольор за наличие на финансов ресурс. 17


б) при провеждане на процедурите по ЗОП и НВМОП, да се формулират изисквания към участниците, които да кореспондират с предмета, обема и сложността на обществената поръчка.

В ЗОП са определени документите, които възложителят може да изиска от участниците за доказване на икономическото и финансово състояние и технически възможности и квалификация (чл. 50, чл. 51, ал. 1 т. 6 и чл. 53, ал. 2). За доказване на технически възможности и квалификация възложителят изисква представяне на сертификати, издадени от независими лица, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството и стандарти за опазване на околната среда, като посочва системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти и сертификати, и посочва екологичната и одиторската схема на Европейския съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти.

При проверката на поставените изисквания към участниците в цитираните по-горе малки обществени поръчки е установено, че в двете поръчки с обект строителство, за доказване на техническите възможности и квалификация, възложителят е изискал от участниците да представят “Сертификат за въведена система за управление за социална отговорност SA 8000:2008 или еквивалентен”.18

Изисканият Сертификат за въведена система за управление за социална отговорност SA 8000:2008* не е регламентиран в ЗОП и не е еквивалент на стндартите за управление на качеството и опазване на околната среда.

Предвид изискванията на ЗОП, предметите на обществените поръчки, техните обеми и предвидените за изпълнение ремонтни работи,19 изискването за представяне на Сертификат за въведена система за управление за социална отговорност SA 8000:2008 е незаконосъобразно и не е кореспондира с предмета и сложността на обществените поръчки.

Наличието на това изискване в две от общо четири проверени поръчки, определя препоръката, като частично изпълнена.


в) да се въведат контролни механизми, които да предотвратят включването на прекомерни и/или дискриминационни условия към участниците в процедурата.

Въведен е контролен механизъм, чрез съгласуване на проектите на документациите за провеждане на обществени поръчки от директорите на дирекции “ОА” (за поръчки с обект доставки) и “СА” (за поръчки с обект строителство) и старши юрисконсулта на общината.

Проектите на документациите на проверените малки обществени поръчки са връчени с писма на отговорните длъжностни лица за осъществяване на контрол.20 От директорите не е дадено писмено становище21, с което се счита, че проектите на документациите са одобренит, а от старши юрисконсулта са получени писмени отговори, с които не са изразени положителни становища.22

При извършената проверка за установяване резултатите от въведените контроли е установено, че в двете обществени поръчки с обект “строителство”, поставеното изискване за представяне на Сертификат за въведена система за управление за социална отговорност SA 8000:2008 е с дискриминационен характер и необосновано е ограничило кръга от участници в обществените поръчки. Основание за това твърдение е и броя на подадените оферти за участние в процедурите, представен в таблицата:23


Наименование на общдтвената поръчка

Брой подадени оферти за участие

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”

1 (една) оферта

„Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа, община Кнежа”

2 (две) оферти


Сертификатът за въведена система за управление за социална отговорност SA 8000:2008 се притежава едва от 10 строителни фирми в страната.*

Препоръката е изпълнена частично, тъй като въведените механизми за контрол не са осигурили изпълнение на дадената препоръка.


г) при използване на критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта” да се задават като показатели в комплексната оценка само такива, които кореспондират с изпълнението на обществената поръчка, а не с качествата на участниците.

За обществените поръчки, проведени чрез процедура на открит конкурс и с определен критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта” са определени показатели като следва: 24


по ред

Наименование на обществената поръчка

Показатели

1.

„Периодично зареждане с горива на служебните автомобили на Община Кнежа”

Прогнозна стойност: 165 021,00 лева без ДДС. (прекратена)

1. Предложен процент на отстъпка от текущата цена на горивата, която ще действа за целия период на договора- К1- максимален брой точки 75.

2. Срок на отсрочено плащане- К2- максимален брой точки 25.

2.

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”

Прогнозна стойност: 509 468,70 лева без ДДС.


1. П1 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение

на поръчката /в календарни дни/ - тежест 30 точки;

2. П2 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок /в години/ - тежест 20 точки;

3. П3 - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта- тежест 50 точки.

3.

„Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа, община Кнежа”

Прогнозна стойност: 770 507,00 лева без ДДС.


1. П1 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение

на поръчката /в календарни дни/ - тежест 30 точки;

2. П2 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок /в години/ - тежест 20 точки;

3. П3 - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта- тежест 50 точки

4.

„Периодично зареждане с горива на служебните автомобили на Община Кнежа”

Прогнозна стойност: 165 021,00 лева без ДДС.

1. Предложен процент на отстъпка от текущата цена на горивата, която ще действа за целия период на договора- К1- максимален брой точки 75.

2. Срок на отсрочено плащане- К2- максимален брой точки 25.


Препоръката е изпълнена, като показателите определени от възложителя кореспондират с изпълнението на обществената поръчка и не са свързани с качествата на участниците.

Препоръка 4 е изпълнена частично, подпрепоръката по буква „в” не е изпълнена.


По препоръка 5 В областта на придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество:

а) да се съставят актове за общинска собственост на възстановените
19 678,908 дка земеделски земи.


За възстановените земеделски земи са съставени 180 броя актове за общинска собственост и остават за съставяне 1 480 броя. 25

Препоръката е изпълнена частично.


б) да се предприемат действия за събиране на дължими наеми от наематели на общинско имущество.

На некоректните наематели са изпратени писма и покани за доброволно плащане, в резултат на което дължимите към 31.12.2011 г. наеми от общинско имущество са събрани.26


в) да се предприемат действия за уреждане на отношенията с ползвателите на водоеми, намиращи се на територията на Община Кнежа за отдаване на концесия.

Срокът за изпълнение на препоръките е три месеца от получаването на доклада (от 18.05.2011 г. до 18.08.2011 г.).

С ДВ бр. 15 от 2011 г. е изменена разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост. Дадена е възможност имоти или части от имоти публична общинска собственост да бъдат отдадени под наем по реда на чл. 14, ал. 2 от същия закон - чрез търг или конкурс.27 Промяната в закона предхожда изпълнението на дадените препоръки и води до отпадане на необходимостта от прекратяване на договорите за наем на водоемите и предоставянето им на концесия. По тази причина договорите запазват действието си, като същите са анексирани във връзка с цитираните промени в ЗОС.28

Въз основа на тези обстоятелства препоръката по б) “в” не е изпълнена, поради отпадане на фактическата необходимост за това.


г) да се предприемат действия за застраховане на имоти - публична общинска собственост.

Имотите публична общинска собственост са застраховани.29

д) да се въведат контролни механизми, които да осигурят спазване на НРПУРОИ, при извършване на разпоредителни сделки с общинско имущество.

В актуализираната длъжностна характеристика на старши юрисконсулт е възложено съвместно с директора на дирекция “Специализирана администрация” да осъществява контрол при извършване на разпоредителни сделки с общинско имущество, с цел да се осигури спазване на Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.30

Препоръка 5 е изпълнена частично, подпрепоръката по буква „а” е изпълнена частично и е в процес на изпълнение.


ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


При осъществената проверка за изпълнението на препоръките, дадени при извършения одит на финансовото управление на Община Кнежа за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г. е установено, че са предприети мерки за изпълнението на дадените препоръки.

От пет препоръки, дадени на кмета на общината, три са изпълнени и две препоръки са изпълнени частично.1 Одитно доказателство № 1 Обратна разписка

2 Одитно доказателство № 2 Констативен протокол

3 Одитно доказателство № 3 Заповед № 8/05.01.2011 г.

4 Одитно доказателство № 4 Констативен протокол

5 Одитно доказателство № 5 Заповед № 71 от 15.01.2012 г.

6 Одитно доказателство № 6 Заповед № 293 от 02.08.2011 г.

7 Одитно доказателство № 7 Решение на Об.С. № 724 от 25.03.2011 г.

8 Одитно доказателство № 8 Решение на Об.С. № 707 от 25.02.2011 г.

9 Одитно доказателство № 9 Копие от разделите за общинския дълг от НУРСПИООБУРПОД

10 Одитно доказателство №10 Писма

11 Одитно доказателство № 11 Справки за очаквани постъпления

12 Одитно доказателство № 12 Длъжностна характеристика на директор д-я “ОА”

13 Одитно доказателство № 13 Обяснение от директор д-я “ОА”

Одитно доказателство № 12 Длъжностна характеристика на директор д-я “ОА”

14 Одитно доказателство № 12 Длъжностна характеристика на директор д-я “ОА”

15 Одитно доказателство № 14 Обяснение от директор д-я “СА”

16 Одитно доказателство № 15 Констативен протокол

17 Одитно доказателство № 16 Годишни справки

18 Одитно доказателство № 15 Констативен протокол - т. 9

* Стандарт SA 8000:2008 е базиран на международните изисквания за нормите на работното място, приети от Международната организация на труда (ILO), Всеобщата декларация за правата на човека и Конвенцията на ООН за правата на детето. Стандартът е съставен от следните елементи: забрана на детския и принудителния труд; гарантиране здравето и безопасността при работа; свобода на сдружаване и право на колективно договаряне; забрана на дискриминацията от всякакъв характер; забрана на телесните наказания, психическото и физическото насилие, както и вербалния тормоз; спазване на 48-часовата работна седмица и подобаващо заплащане на редовния и извънредния труд; гарантиране на обезщетения в случай на необходимост.

19 Одитно доказателство № 17 Технически спецификации

20 Одитно доказателство № 18 Писма за връчени проекти на документации

21 Одитно доказателство № 15 Констативен протокол - т. 6 и т. 7

22 Одитно доказателство № 19 Становища на юрисконсулта на общината

23 Одитно доказателство № 15 Констативен протокол - т. 8

* Информацията е взета от официалния интернет сайт на сдружение “Клуб 9000”(към 25.02.2012 г.), което публикува актуална информация за сертифицираните фирми в страната, в т.ч. и по стандарта SA 8000:2008.

24 Одитно доказателство № 15 Констативен протокол - т. 9

25 Одитно доказателство № 20 Констативен протокол - т. 1

26 Одитно доказателство № 20 Констативен протокол - т. 2

Одитно доказателство № 14 Обяснение от директор д-я “СА”

27 Одитно доказателство № 21 Обяснение от директор д-я “СА”

28 Одитно доказателство № 22 Анекси

29 Одитно доказателство № 20 Констативен протокол - т. 4

30 Одитно доказателство № 23 Длъжностна характеристика на старши юрисконсултСвързани:

Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а докла д
Закона за Държавния бюджет на Република България за 2005 г на юридическите лица с нестопанска цел
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а стратегия за развитие на сметната палата
Сметната палата на Република България е държавен орган, чието създаване е регламентирано в Конституцията на Република България. Правомощията...
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а
Председателя на Сметната палата № п-24/26. 03. 2002 г се извърши специфичен одит на възникването, управлението и обслужването на...
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а
На основание Заповед № п-147 от 29. 09. 2003 г на председателя на Сметната палата на Република България се извърши одит на финансовото...
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а дирекция "Връзки с обществеността и издателска дейност" Тел./факс: 981 75 43
Семинар по туининг проекта по Програма фар на Европейския съюз за по-нататъшното развитие на независимата институция за външен одит...
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а
Предприети от агенцията мерки за подобряване на дейността, свързана с публичните вземания
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а
Държавния фонд “Земеделие” – Агенция сапард за периода от 01. 01. 2001 г до 30. 06. 2003 г
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а доклад
Нс „Пожарна безопасност и защита на населението” за периода от 01. 01. 2007 г до 30. 09. 2008 г
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а доклад
На основание Заповед № п – 68 от 28. 05. 2002 г на Председателя на Сметната палата, се извърши финансов одит в Съюза на слепите в...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом