Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
страница8/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.67 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/Obstinata/analiz_ soc_uslugi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в община Попово

5.1. Анализ на ресурсите на съществуващите социални услуги в общината


Налични ресурси

Необходими ресурси

1. Добра материална база

1.Финансови средства

2.Подходящо и съвременно оборудване и обзавеждане

2. Експертен персонал- логопеди, психолози, ерготерапевти, кинезитерапевти

3.Подготвен и подходящ помощен персонал

3.Необходимост от още помощен персонал

4.Добре изградена инфраструктура на територията на общината

4.Недостатъчна информация за НПО и липса от тяхна страна за сътрудничество

5.наличие на подходящи транспотрни средтсва в СИ и услугите в общността

5. Липса на спонсори от месния бизнес , които да подпомагат развитието на услугите

6.Достъпна среда за хората с увреждания в СИ и услугите в общността


5.2.Анализ на наличните ресурси в общината за бъдещото развитие на социалните услуги


Силни страни

Слаби страни

1. опита на Общината в предоставянето на социални услуги

1. Недостатъчни финансови ресирси от собствени приходи

2. Социална насоченост в политиката на общината

2.Липса на подходящ сграден фонд в общинският център

3.Добър експертен екип , който работи успешно по разработване и защита на проекти в социалната сфера

3. Липса на експертен капацитет в селските райони

4.Добра инфраструктура между отделните населени места и града

4. Липса на логопеди, рехабилитатори, ерготерапевти, кинезитерапевти на територията на общината

5.Успешно взаимодействие и работа в синхрон между общината и другите държавни институции ( Д”СП”, Д”БТ”, Полиция ,Съд и др.) , свързани с рисковите групи от населението

5.Липса на специализиран транспорт

6. наличие на подходяща материална база за разкриване на Дом за стари хора

6.Липса на информация и съвместна работа с НПО

7. Липса на възможности за обучение на персонала работещ в предоставянето на социални услуги с цел повишаване на квалификацията и своевременно запознаване с новостите в нормативната уредба

Възможности

Заплахи

1. Да се разкрият социални услуги, които да обхванат рисковите групи на територията на общината , което ще доведе до намаляване на престъпността , превенция на изоставянето на деца , намаляване на броя на децата лишени от родителска грижа и подпомагане за тяхната пълноценна реализация в живота , разкриване на нови възможности за възрастните хора и хората с увреждания

1.Недостиг на финансови средства , което ще понижи качеството на социалните услуги или ще доведе до неразкриването на такива, в следствие на което ще се увеличи броят и разновидностите на рисковите групи.

2. Да предложи висококачествени социални услуги, каквито са и наличните в момента
3. Да разкрие нови работни места с оглед вискоят % безработица на територията на общината

 1. Заключения и препоръки.

6.1. Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на потребностите.


Целта на анализа е да се определят приоритетите в областта на социалните услуги на местно ниво, съобразени със специфичните потребности на населението в община Попово.

Социалната политика на общината трябва да бъде насочена към развиването на нови форми и ефективна система от социални услуги, които поставят на първо място потребителя и отговарят на нуждите на общността, осигуряват равен достъп и възможност на всеки за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.

Характерният за цялата страна демографски срив, не подминава и община Попово - намалява броят на населението в трудоспособна възраст (мъже и жени), застарява и намалява населението в селата.

Отчитайки различните фактори - външни и вътрешни, които влияят на социалните и демографските процеси, се наложиха следните изводи:

- Висок процент на безработица – 14.24 % , от които 2.82 % са лица с увреждания .

- Висок дял на малцинствата в община Попово- 27 % спрямо 16.1 % за старната

- Висок % на възрастните хора в община Попово – 25 %

- Относително голям % на безработните хора без специалност или с основно образование спрямо общият брой на безработните

- Относително висок дял на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора.

6.2. Изводи за наличните социални услуги.


Общи изводи за услугите за състоянието на социалните услуги в община Попово по отношение на:


Териториално разпределение в общината.

Социалните услуги с изключение на ДСП са съсредоточени в гр. Попово и с. Медовина. В останалите населени места се предоставят услуги само по проекти, финансирани от национални и оперативни програми.


Съотношение между услугите в общността и специализираните институции.

Съотношението между разкритите през последните 2-3 години социални услуги в общността и тези в специализираните институции е 3:0. Процесът на деинституционализация на СИ през следващите години налага реформирането и обособяването им в ЦНСТ/ Център за настаняване от семеен тип/ , а социалните услуги в общността да увеличават броя и разновидностите си.

Налага се тенденцията за разширяване на мрежата от услуги в семейна среда за възрастни и деца в риск чрез разширяване обхвата на Домашен социален патронаж, разкриване на Дневни центрове за възрастни и социални услуги, предоставяни по оперативните програми. Изграждането на нови Защитени и Преходни жилища се налага и от предстоящото приемане на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на възрастните хора с психични разстройства, умствена изостаналост и деменция” както и от Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”.


Степен на развитие на услугите за превенция на риска от социално изключване.

Налага се развитието на дейностите по превенция за подкрепа на семействата с деца в риск, възрастни хора с увреждания, самотно живеещи стари хора, лица в неравностойно положение , тъй като :

 • ЦСРИ гр.Попово не е достатъчен за нуждите на общинатаХарактеристика на спектъра на видовете услуги.

В общината се предоставят незначителна част от съществуващите форми на социални услуги:

- Две специализирани институции : една СИ за деца лишени от родителска грижа и една СИ за възрастни с умствена изостаналост

- Социални услуги в общността – два броя за възрастни : ЦСРИ и ДСП

- Социални услуги от резидентен тип – два броя ЗЖ за възрастни с умствена изостаналост

- Мобилни социални услуги – три броя „Домашен асистент”, „Социален асистент”, „Личен асистент”

Хората в селските населени райони ползват главно услугите на ДСП и мобилните услуги, което е крайно недостатъчно.


Достъпност на услугите.

Функциониращите социални услуги се характеризират със своята достъпност за всички нуждаещи се граждани както на общината, така и от страната. Единственото ограничение е в капацитета на услугите – броят на желаещите ползватели е по-голям от възможностите в момента.


Обхват на услугите, предоставени от външни доставчици.

В община Попово няма други доставчици на социални услуги освен Общината , което налага включване през следващите години на неправителствения сектор в планиране и доставяне на социални услуги на местно ниво. Развиване на широко публично-частно партньорство и включване на всички заинтересовани страни ще доведе до по-пълното разрешаване на проблемите на хората с увреждания, децата в риск и възрастните хора.


Общи изводи за услугите за деца:


Степен на развитие на услугите в СИ и общността, привенция.

Недостатъчно развитие и превенция на социалните услуги за деца.


Заключения за качеството на услугите за деца и съответствие с реалните потребности:

 • Превенцията сред семействата и децата в риск все още не е на нужното ниво, за да им се оказва всеобхватна подкрепа.

 • Услугите за превенция на рисковите групи: непълнолетни майки, родители с нисък родителски капацитет, родители на деца с проблемно поведение, са все още в начален етап на развитие.

 • Услугите за деца и семейства, които са преживели или преживяват сериозен проблем, са преди всичко в специализирани институции, част от които не са на територията на общината, а много често и извън областта. Отдалечеността на децата от населеното място в общината е пречка за социална работа както с тях, така и със семействата им.

 • В общината е стартирал процесът по утвърждаване на приемната грижа, който съвместно с възможностите за настаняване при близки и роднини представлява сериозен ресурс за превенция от настаняване в специализирани институции.

 • Липсва взаимодействие между специалистите, работещи в сферата на социалните услуги и НПО при работата с деца с проблемно поведение и деца, застрашени от отпадане от училище.Идентифицирани дефицити / липси на услуги.

На територията на община Попово няма разкрити социални услуги за деца от резедентен тип – ЦНСТ/ Център за настаняване от семеен тип/ и ЗЖ/ Защитено жилище/.


Изводи за услугите за възрастни и стари хора:

Услугите за възрастни с увреждания и стари хора в община Попово се предоставят както в СИ и в социални услуги от резидентен тип, така и в общността.

Съществуваща специализирана институция възрастни хора с умствена изостаналост е единствената такава на територията на област Търговище и има своето съществено значение не само за община Попово , но и за цялата област. Същото важи и за ЗЖ , които са недостатъчни за нуждите на областта .

Поради недостатъчният капацитет на функциониращия само в град Попово Център за социална рехабилитация и интеграция, е необходимо развитието на Дневни центрове за възрастни, които да обхванат и останалите нуждаещи се.

Домашният социален патронаж - най-старата и най-достъпна услуга в общността за стари хора, може да бъде подобрена чрез разширяване на териториалния си обхват и с дейности като: поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане и др., но е необходимо увеличаване на щатният персонал.

Социалните услуги „Социален асистент”, «Домашен помощник» и «Личен асистент» са необходими.


6.3. Препоръки.


Общи препоръки към развитието на социалните услуги в община Попово.

 • Да се развие максимално широко партньорство и включване на всички заинтересовани страни по въпросите за развитие на социалните услуги в общината на общинско, областно и национално ниво.

 • Да се предвидят целенасочени мерки за преодоляване на липсата на експертен персонал и/или недостатъчната квалификация на помощния персонал, без което е трудно осъществимо развитието на необходимите социални услуги в селата.

 • Подпомагане развитието на капацитета на неправителствения сектор за участие в разработването и прилагането на местни политики, чрез подобрено партньорство с местните (общински) власти.Конкретни препоръки за развитието на услугите:


За деца и семейства с деца в риск.

  • Обединяване на усилията на специалистите, работещи в сферата на социалните услуги, на педагозите от детските и образователни институции и на НПО в подкрепа на деца с проблемно поведение и деца, застрашени от отпадане от училище, като се създаде ЦОП .

  • Да се предприемат мерки за изграждане на ЦНСТ за деца и Преходно жилище, за да се намали рискът от трайна институционализация на децата, настанени в ДДЛРГ поради бедност, безработица, лоши битови условия на семействата.За пълнолетни лица и хора с увреждания.

  • Включване в образователни програми тип „Втори шанс” за ограмотяване и за завършване на образователна степен с фокус към ромската общност.

  • Разширяване на мрежата от здравни и трудови медиатори.

  • Адаптиране на вътрешноградския и междуселищния транспорт в общината за хора с увреждания.

- Разкриване на Дневен център за възрастни с увреждания в гр.Попово.

- Разкриване на ЗЖ за умствено изостанали хора

За стари хора.

- Доразвиване на утвърдените по своето значение социални услуги в общността „Личен асистент”, „Домашен помощник”, „Социален асистент” и Домашен социален патронаж.

- Разкриване Дневен център за възрастни хора .

- Разкриване на сезонни обществени трапезарии.

- Разкриване на Дом за стари хора1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПрограма за развитие на здравеопазването
Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г е разработена въз основа на анализ на взаимодействието...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОбщинска избирателна комисия
Относно: регистрация на пп „герб” за участие в изборите за кмет на община Попово, за кметовите на кметства в община Попово и за общински...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом