Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
страница7/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.67 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/Obstinata/analiz_ soc_uslugi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

4. Оценка на социалните услуги в община Попово.


Целта на анализа на социалните услуги е да се направи задълбочено проучване на наличните ресурси и да се оценят възможностите на наличните човешки, материални и финансови ресурси за предотвратяване на рисковете за отделните целеви групи, както и да се очертаят формите и методите за тяхното преодоляване.

Съгласно действащото законодателство „Социални услуги" са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в общността.

"Специализирани институции" са домове пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда и чрез различни дейности са подпомагани за разширяване на възможностите им да водят самостоятелен начин на живот. Социалните услуги в домовете се предоставят след изчерпване на възможностите за ползване на услуги в общността.

„Социалните услуги в общността” се предоставят в семейна или близка до семейната среда и представляват алтернатива на настаняването в институции.

През последните години предлаганите в общността услуги се развиват динамично, което налага засилена активност на общините към разширяване вида и обхвата на услугите за покриване на нуждите и потребностите на населението.

Съгласно Закона за социално подпомагане социални услуги се извършват от:

1. Държавата;

2. Общините;

3. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и

юридически лица.

На територията на община Попово доставчик на действащите социални услуги е Община Попово.

Всички делегирани от държавата социални услуги на територията на Община Попово функционират с пълен капацитет. • Специализирани институции.

На теритрията на общината има разкрити 2 специализирани инстуции - „ Дом за деца, лишени от родителска грижа” гр.Попово и „Дом за възрастни с умствена изостаналост” с.Медовина.


ДДЛРГ гр.Попово

Ползватели на тази услуга са:

 • Деца, чиито родители се намират в трайна невъзможност да ги отглеждат

 • Деца на самотни родители

 • Деца сираци или полусираци

 • Деца , чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за тях

 • Деца на многодетни семейства

Потребителите на тази социална услуга са на възраст от 7 до 20 години.Основната група деца по месторождение е от област Търговище.

Специализираната институция е разкрита през 2000 година и в момента е с капацитет 57 места и численост на персонала 24 служители. Помещава се в сграда – общинска собственост, която не отговаря на критериите и стандартите за материална база на този вид услуга.

Предстои да влезе в реализация проект на обща стойност 1 408 677 лв. по ОП”Регионално развитие 2007-2013 г.” за „Саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца, лишени от родителски грижи” , защитен от община Попово. След осъществяването на проекта материалната база, оборудването и обзавеждането на сградата ще отговарят на всички критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги , според ППЗСП .

В ДДЛРГ работят общо 24 служители, от които 8 - социални работници , 15- помощен персонал и управленски персонал – 1 .

За период от 12 месеца по проект ”За по-добро бъдеще на децата от ДДЛРГ гр.Попово” са назначени още 10 специалисти . Общата стойност на проекта е в размер на 227 448 лв. от ЕСФ по компонент”Подкрепа за предоставяне на алтернативни услуги за деца и младежи, настанени в Домове за медикосоциални грижи и деца от ДДЛРГ.

Специализираната институция е делегирана от държавата дейност с годишен стандарт на издръжка на едно място за 2010 год. – 6106 лв.

На потребителите , настаненив ДДЛРГ се предоставят следните услуги:

- задоволяване на основните жизнени потребности ( хранене, отопление , предоставяне на дрехи и обувки, пране и гладене, помощ при самообслужване и т.н.)

- здравна помощ и профилактика

- достъп до образование и подходящо професионално обучение

- трудотерапия

- спортни занимания, екскурзии

- културни развлечения

- възможност за развитие на творческите способности и умения

Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Медовина

Ползватели на тази услуга са лица с умерена и тежка умствена изостаналост над 18 години, за които няма вариант да останат в социома. В специализираната институция има лица от 23 области в страната . ДВУИ е разкрит през 1969 год. в с.Тръстика . От 01.07.2008 г. „домът „ е преместен на територията на с.Медовина. Капацитетът на социалното заведение е 50 места , които са реално заети през цялата година , а броят на персонала е 28 човека ( специалисти – 4 бр. , управленски персонал – 0.5 бр. , помощен персонал – 23 бр.)

Материалната база на институцията отговаря на всички критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги, описани в ППЗСП , както и на европейските изисквания .

Специализираната институция е делегирана от държавата дейност с годишен стандарт на издръжка на едно място за 2010 год. – 5 940 лв.

На потребителите , настаненив ДВУИ се предоставят следните услуги:

- хранене с избор на меню

- почистване на обитаваните помещения

- подпомагане при извършване на личния тоалет

- пране, изкърпване и гладене на дрехи и постелъчен инвентар

- здравни грижи и профилактика с 24 часово медицинско обслужване

- културни и спортни мероприятия

- организиране на сободното време

- обучение по индивидуални програми и подготовка за извеждане от СИ в защитени жилища и социума.

- терапевтични и рехабилитационни дейности

- достъп до информация чрез преса, кабелна телевизия , интернет и др. • Услуги в общността.

 • „Център за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ),

 • „Домашен социален патронаж”

 • Социални услуги - резидентен тип: „Защитено жилище” – два бр. за възрастни хора с умствена изостаналост,

 • Мобилни социални услуги: „Личен асистент”; „Социален асистент”; „Домашен помощник”.Център за социална рехабилитация и интеграция”, гр.Попово

ЦСРИ предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социални консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Целева група – деца и възрастни с увреждания.

Социалната услуга в общността е открита през 2008 г. година с капацитет 50 места и численост на персонала 10 щатни бройки, от които специалисти – 7 бр., управленски персонал – 2 * 0.5 бр., помощен персонал – 2 бр.) . Социалната услуга се предоставя почасово.

Сградата в която се намира ЦСРИ е новоремонтирана , газифицирана , намира се в центъра на град Попово, в близост е до по-важните обществени институции и отговаря на всички стандарти и критерии , определени в ППЗСП.

Тази услуга е делегирана от държавата дейност с годишна издръжка за едно място в размер на 2 328 лв .

На потребителите се предоставят следните услуги:

- двигателна рехабилитация

- логопедична рехабилитация

- психологична рехабилитация

- социална рехабилитация

- трудотерапия

- спортни занимания

- развитие на творческите способности и умения

- културни развлечения

- индивидуално обучение ( помощ при заучаване и затвърждаване на учебния материал, помощ при подготовка на домашни работи, обучение за разбота с компютър )

- работа със семейството, приятели и близки и др.

Домашен социален патронаж”.

Домашният социален патронаж е социална услуга, свързана с доставка на храна по домовете.

Услуга е с капацитет 400 места и се предоставя на територията на гр. Попово и 15 села в общината, а обслужващият персонал е 26 щатни броя.

Проблем, по който трябва да се работи през следващите години, е разширяване на броя на предоставяните услуги от ДСП ( помощ при снабдяване с рецепти, закупуване на стоки за бита със средтсва на лицето, плащане на ел.енергия, вода , телефон и др. със средтсва на лицето, медицински услуги по домовете и т.н.).

Домашният социален патронаж е местна дейност и се финансира от общинския бюджет.


Социални услуги - резидентен тип:

Защитено жилище” за възрастни хора с умствена изостаналост, с.Медовина – 2 броя.

ЗЖ е форма на социална услуга в общината, която задоволява ежедневните потребности на общо 18 лица с умствена изостаналост и предоставя възможност за живеене в среда, близка до семейната. Като основен критерий за ползване на социалната услуга е възможността лицата да водят независим начин на живот , подкрепяни от специалисти – 10 броя ( 9 броя специалисти и управленски персонал – 0.5 бр.).

Потребителите на тази социална услуга са на възраст от 19 до 57 години.

Защитените жилища са разкрити през 2008 година и разполагат с отлична материална база , която отговаря на всички стандарти и критерии, посочени в ППЗСП както и на европейските изисквания.

Финансирането на ЗЖ е делегирана от държавата дейност с единен годишен стандарт за издръжка на едно лице 5 896 лв.

На потребителите в ЗЖ се предоставят следните услуги :

- здравни грижи – профилактика, лечение и стоматологична помощ

- рационално и пълноценно хранене с възможност те сами да определят менюто си

- съдействие при поддържане на лична хигиена и хигиена на обитаваното пространство

- социална рехабилитация – помощ в общуването и поддържане на социални контакти в / извън ЗЖ

- съдействие и помощ при задоволяване на духовните потребности и организиране на свободното време – занимателна и функционална трудотерапия , посещения на културни мероприятия и институции

- обучителни дейности

- спортни дейности

- трудови дейности ( заетост)

- психологическа подкрепа – индивидуално и групово консултиране

- достъп до информация чрез преса, телевизия, интернет


Мобилни социални услуги.

Социален асистент” - доставчик на тази услуга в периода 2005-2009г. е Община Попово по НП „Асистенти на хора с увреждания” .

Целевата група, ползваща услугата „Социален асистент”, включва лица с 90 % и над 90 % инвалидност, с експертно решение на ТЕЛК , както и самотноживеещи стари хора с невъзможност да се самообслужват и доказано заболяване . През 2009 година по проекта са обхванати 120 лица , обслужвани от 44 СА , на територията на 20 населени места в общината.


Домашен помощник”.

Доставчик на социалната услуга е Община Попово по ОПРазвитие на човешките ресурси” по проект Грижа в семейна среда за самотноживеещи хора и хора с увреждания».


Личен асистент”.

Доставчик на тази услуга е Дирекция „Социално подпомагане”, гр.Попово по две програми :

 • НПАсистенти на хора с увреждания”

 • ОП „Развитие на човешките ресурси” -

Социалната услуга се предоставя по домовете на потребителите, като целевата група, ползващи тази услуга, са:

- лица с над 90% инвалидност и с право на чужда помощ;

- деца с над 50% инвалидност и с право на чужда помощ.

Желаещите да ползват този вид услуга през последните години значително нараства.

Положителни черти на тези 3 форми на социални услуги са следните: услугата се предоставя без откъсване на потребителите от домашната среда, мобилност, възможност да се предоставя във всяко населено място.

Недостатъци – липсва все още добре обучен и мотивиран персонал, наличие на по-голяма текучество, несигурност в устойчивостта на представените услуги, поради факта, че се предоставят на фази с прекъсвания от по-няколко месеца, доставчиците работят на срочни договори за не повече от 12 месеца и нямат мотивация за качествено предоставяне на услугата.
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПрограма за развитие на здравеопазването
Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г е разработена въз основа на анализ на взаимодействието...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОбщинска избирателна комисия
Относно: регистрация на пп „герб” за участие в изборите за кмет на община Попово, за кметовите на кметства в община Попово и за общински...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом