Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
страница6/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.67 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/Obstinata/analiz_ soc_uslugi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

3.9.Характеристика на рисковите групи в община Попово.


При анализа на рисковите групи в община Попово беше констатирана липсата на достатъчно точни данни за броя на лицата, които попадат в съответните групи, особено в случаите на потенциален риск.

Eдна от причините за това е, че системите на социалното подпомагане и социалните услуги не са ориентирани към превенция на риска от социално изключване и в статистиката попадат само лицата, чиито проблеми са ескалирали до степен на инцидент или криза.

Данните за броя на лицата от съответните групи (с изключение на настанените в специализирани институции и социалните услуги, предлагани в общината) са приблизителни, тъй като рискът от социално изключване е резултат от съчетаване на фактори от различно естество, а не резултат от една единствена характеристика.

Анализът не цели да направи пълна класификация на рисковите групи, а да очертае някои приоритетни потребности от социална защита, както и необходимостта от развитието на конкретни социални услуги.

Обособените от нас рискови групи на територията на Община Попово са следните :

1. Деца в риск


В тази група влизат следните подгрупи:

- деца, напуснали училище – 223 ( за последните три години)

- деца от социалнослаби семейства - 69 семейства

- деца на самотни родители и многодетни семейства – 177

- деца , извършили кражби- 47 бр.

- деца с увреждания – 67 бр.

1.1. Общ брой от рисковата група – 514 деца и 69 семейства в т.ч. настанени в институции – 15 деца , ползващи услуги в общността – 24 деца.

1.2. Обща характеристика – децата в риск е една изключително обширна група, която включва деца с различни по своето естество проблеми. Не може да бъде определена етническа принадлежност на децата , тъй като проблемите са по – скоро в резултата на социалният им статус.

1.3. Рискови фактори за целевата група :

- риск от социална изолация

- формиране на девиантно поведение

- изграждане на асоциални личности, които в бъдеще ще бъдат проблем на обществото

- намаляване на възможностите за самостоятелен и независим живот

- задълбочаване на увреждането ( при деца с увреждания)

1.4. Действащи социални услуги в общината за целевата група :

- Център за социална рехабилитация и интеграция – капацитет 50 , заети – 55 , от тях 24 потребители са деца с увреждания. Доставчик на социалната услуга е Община Попово- делегирана от държавата дейност.

1.5. Оценка на потребностите и анализ на дефицитите и от услуги и мерки – с оглед на броят на деца в риск на територията на Община Попово , капацитетът и вида на действащите в момента социални услуги не задоволяват потребностите на нуждаещите се деца, но са необходими за определена група потребители , поради което не се налага тяхното закриване .

Целевата група «Деца в риск » , включваща в себе си пет подгрупи се очертава като една от най-големите рискови групи на територията на Община Попово , което налага разкриване на нови форми на социални услуги, удовлетворяващи нейните потребности.

Новите видове услуги, които могат да бъдат разкрити – Център за обществена подкрепа. Стремежът е за осигуряване на психологическа помощ, сигурност и закрила за децата и техните семейства. Идеята е да бъдат предоставени разнообразни форми на социални услуги , касаещи рисковата група с цел децата и техните семейства да имат право на избор , който да удовлетвори най- пълноценно персоналните им потребности. Сама по себе си всяка отделна подгрупа налага работа с различни специалисти , за това е добре предлаганите услуги да бъдат обединени в коплекс , а специалнистите да работят на екипен принцип. По този начин връзката между отделните институции ще бъде по-здрава и ще се проследи в детайли развитието на всяко дете, обект на социална работа. Целта ще бъде – осигуряване на качество на живот , което гарантира пълноценното физическо, емоциално и познавателно развитие и социално включване на децата в риск.

2.Деца, лишени от родителска грижа .

2.1. Общ брой лица от рисковата група – 86 деца , в т.ч. настанени в институция на територията на общината – 54 деца.

2.2. Обща характеристика – целевата група включва деца от 7 до 20 години , настанени в ДДЛРГ гр.Попово и такива , които ще бъдат върнати по местораждане след закриване на други ДДЛРГ на територията на страната . От настанените в ДДЛРГ гр. Попово 35 броя са момчета , а 19 броя – момичета. От 4 до 7 г.- 2 момчета, от 8 до 14 г.- 13 момичета,а 22 броя – момчета, от 15 до 18 г.- 6 момичета и 11 момчета.

2.3. Рискови фактори за целевата група :

- липса на възможност за самостоятелен и независим живот

- риск от изграждане на асоциални личности

- формиране на девиантно поведение

- липса на качества за конкурентноспособност

- невъзможност да организират сами ежедневието си

- затруднена социална адаптация

- влошаване на здравословното състояние като цяло, поради липсата на достатъчно грижи.

2.4. Действащи социални услуги в общината за целевата група – ДДЛРГ гр.Попово . Капацитет 57, заетост – 54 деца . Доставчик на услугата е община Попово- делегирана от държавата дейност.

2.5. Оценка на потребностите и анализ на дефицитите от услуги и мерки- в момента се провежда политика за закриване на ДДЛРГ на територията на страната . Националната стратегия е насочена към подкрепа на семействата и създадване на най- добри условия за развитие, реализиране на капацитета на всяко дете . Целта е институционалната грижа да бъде заменена от грижа в семейна или близка до семейната среда и това не може да бъде постигнато без да бъдат развити алтернативни социални услуги за деца, отговарящи на техните потребности. За община попово децата лишени от родителска грижа на нейната територия ще бъде удачно да бъдат разкрити :

- Център за настаняване от семен тип , където децата ще получават психологическа подкрепа, сигурност и закрила и изграждане на умения за самостоятелен живот в среда близка до семейната.

- Преходно жилище – целта е обучение за придобиване на знания и умения за водене на самостоятелен живот и реална и същинска социализация на хората, ползващи услугата. Предвид факта, че децата са ползвали услуги в специализирани институции в „ Преходното жилище” ще се наблегне на индивидуалния подход спрямо тях, който ще доведе до усвояване на практически валидни знания, умения и компетентности и подготовка за реализация в реалния живот след навършване на 18 год. възраст.

3. Лица с увреждания

3.1. Общ брой – 1394

В това число:

- с белодробни заболявания – 29 лица

- със сърдечно съдови заболявания – 181

-с вътрешни болести – 138

- със злокачествени заболявания – 207

- със заболявания на опорно двигателния апарат – 340

- с ушни, носни и гърлени заболявания – 25

- с очни заболявания- 93

- с нервни и психични заболявания – 297

- с изгаряния- 1

- с доброкачествени заболявания – 10

- с кожни заболявания – 2

- с левкемия – 3

- с умствена изостаналост – 68

3.2. Обща характеристика – лица над 18 годишна възраст , от тях 765 броя са жени , а 629 броя – мъже.Настанените в институции са 50 броя, а ползващите услуги в общността – 49 бр. Общият брой на лицата , получаващи пенсия за инвалидност, ненавършили пенсионна възраст е 806 . Към 31.03.2010 г. регистрираните безработни лица с увреждания са 68 броя или 2.82% от общият брой безработни. По териториално местоположение в града – 978 бр., а в селата – 416 бр.

3.3 Рискови фактори за целевата група :

- риск от социална изолация

- от задълбочаване на увреждането

- от влошаване на психичното здраве

- липса на възможност за самостоятелен и независим живот

3.4. Действащи социални услуги за целевата група на територията на общината :

- Център за социална рехабилитация и интеграция . Капацитет/ заетост- 50/55 лица, от тях възрастни – 31 бр.

- Дом за възрастни с умствена изостаналост . Капацитет / заетост – 50 лица

- Защитени жилища за възрастни с умствена изостаналост. Капацитет/ заетост – 18 лица

3.5. Оценка на потребностите и анализ на дефицитите от услуги и мерки .

С оглед на броя на възрастните лица с увреждания на територията на община Попово, капацитетът на дейставащите в момента СУ не задоволяват потребностите на увредените лица, но са необходими за определена група потребители, поради което не се налага тяхното закриване.

Целевата група „възрастни с увреждания” се очертава като една от най-големите рискови групи на територията на общината, което налага разкриването на нови форми на СУ , удовлетворяващи нейните потребности, а именно:

- Дневен център за възрастни с увреждания

- Дневен център за възрастни хора

- Център за обществена подкрепа

Стремежът е към осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо , емоционално и познавателно развитие и социално включване на лицата с увреждания . Идеята е да бъдат предоставени разнообразни форми на социални услуги , касаещи рисковата група с цел хората да имат право на избор , който да удовлетвори най-пълноценно персоналните им потребности.

4. Рискова група «Възрастни хора « - подгрупа «самотни възрастни хора»

4.1.Общ брой от рисковата група – 8 278 бр., в т.ч. настанени в институции- 2 бр., ползващи услуги в общността – 249 бр./ ДСП /. Самотно живеещи стари хора в селата – 1 028 бр.

На територията на община Попово съществуват и 14 пенсионерски клуба.

4.2. Обща характеристика- целевата група включва мъже над 62 год. възраст – 2 985 бр. и жени над 60 год.възраст – 5 293 бр.

4.3. Рискови фактори за целевата група :

- риск от социална изолация

- намаляване на възможностите за самостоятелен и независим живот

- изпадане в депресивни състояния, придружени с мисли за безполезност и суицизъм

- невъзможност да организират сами ежедневието си

- затруднена социална адаптация

- влошаване на здравословното състояние като цяло, водещо до безпомощност

4.4. Действащи социални услуги на територията на общината за целевата група:

- ДСП . Капацитет / заетост – 400/249. Услугата се предоставя на територията на град Попово и още 15 села на територията на общината. Доставчик е община Попово – дейността се финансира от общинския бюджет.

4.5. Оценка на потребностите и анализ на дефицитите от услуги и мерки – възрастните хора са една от най-уязвимите групи от населението , както от психологическа така и от социално-икономическа гледна точка. Малкият размер на пенсиите, които получават , нуждата от грижи, скъпите медикаменти и чувството за безполезност са причина да се изолират от обществото, да изпадат в състояние на депресия и отчаяние . Те имат нужда както от подпомагане при задоволяване на жизнените си нужди , така и от психологическа подкрепа и задоволяване на емоционалните и духовни потребности. На територията на община Попово тази целева група представлява една четвърт от населението , което само по себе си налага разкриването на допълнителни форми на СУ. ДСП , който е насочен главно към обслужване на жизнените им нужди е крайно недостатъчен. Разкриването на Дневен център за възрастни хора и ДСХ са една добра възможност потребителите да получават комплексно обслужване от екип специалисти , както и да осмислят своето ежедневие. Да преодолеят мрачните мисли и социалната изолация . Да изживеят достойно старостта си , като откриват нови интереси, възможности и цели.

5. Рискова група „ лица над 18 годишна възраст с умствена изостаналост”

5.1. Общ брой лица от рисковата група – 123 бр., в т.ч, настанени в институции- 50 лица , ползващи услуги в общността – 18 лица.

5.2 Обща характеристика – целевата група включва лица над 18 год. възраст с различна степен на умствена изостаналост .50 от тях са настанени в ДВУИ с.Медовина , като всички са жени. В ЗЖ с.Медовина са настанени 18 лица – 15 от тях жени и 3 бр. мъже. На територията на общината има още 55 лица с умствена изостаналост ( по данни на Д”СП”), от тях 49 лица са в семейна среда а 6 броя са заявили желание да бъдат приети за настаняване в с.Медовина. Според Указания с изх.№ 9100/ 236 от 12.11..2009г. на Изпълнителният директор на АСП , когато на територията на общината, чакат за настаняване повече от 8 лица с УИ е необходимо Директорите на Д”СП” да изготвят предложения до кметовете на съответните общини за откриване на алтернативни социални услуги в общността , подходящи за обгрижване на чакащите за настаняване.

5.3. Рискови фактори за целевата група :

- липса на възможност за самостоятелен и независим живот

- невъзможност да организират сами ежедневието си

- затруднена социална адаптация

- влошаване на здравословното състояние като цяло

5.4.Действащи социални услуги към момента :

- ДВУИ с.Медовина . Капацитет/ заетост – 50/50

- ЗЖ с.Медовина . Капацитет/ заетост – 18 /18

Доставчик на услугите е Община Попово.Делегирана държавна дейност.

5.5. Оценка на потребностите и анализ на дефицитите от услуги и мерки

Според посоченото по-горе Указание на Изпълнителният директор на АСП , както и поради факта , че към момента в Дневника на чакащите за настаняване в отдел”ХУСУ” на Д”СП” гр.Попово са регистрирани 6 лица и с оглед на факта , че на територията на община Попово живеят още 49 лица с умствена изостаналост е необходимо да се помисли за разкриване на поне още едно ЗЖ на територията на общината . Предвид водената социална политика за деинституционализация и разкриване на нови форми на социални услуги ЗЖ ще предостави на своите потребители възможност за изграждане на навици , придобиване на знания и умения за водене на самостоятелен живот , социална рехабилитация и психологическа подкрепа . Действащите към момента услуги , насочени към възрастните хора с УИ са качествени и задоволяват напълно потребностите на своите потребители, но се оказват недостатъчни за нуждите на общината.
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПрограма за развитие на здравеопазването
Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г е разработена въз основа на анализ на взаимодействието...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОбщинска избирателна комисия
Относно: регистрация на пп „герб” за участие в изборите за кмет на община Попово, за кметовите на кметства в община Попово и за общински...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом