Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
страница5/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.67 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/Obstinata/analiz_ soc_uslugi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

Изводи:

На първо място трябва да се посочи силната зависимост на общината от републиканския бюджет, от който получава субсидии- за делегираните от държавата дейности и изравнителна субсидия, чрез която се осигурява финансиране на местните дейности.


На второ място може да се постави самият процес на планиране, който сега повече е фокусиран към националните приоритети и програми, откъдето и по линията на които се получават преобладаващите средства за общински нужди.Общинският процес на планиране в голяма степен е предопределен от вижданията на централните управленски органи. В него”местните средства „ играят помощна роля , поради малката величина на собствените средства. При определяне източниците на финансиране се дава приоритет на делегирането от държавата на средства за общините, които са призвани да предоставят социалните услуги, съобразно местните потребности.

На трето място е необходимо да се търси по-нататъшно преструктуриране на общинските разходи, като се има предвид застаряващото население и обезлюдяването, особено в селата, както и икономическата миграция на част от населението на общината.

Поради задълбочаващата се икономическа криза през 2010 г. се наложи актуализация на бюджета на община Попово, като следствие на приетата от МС промяна в Закона за държавния бюджет на РБългария за 2010г. Бяха намалени единните стандарти за финансиране във функциите „ Общи държавни служби”, „ Здравеопазване”, „ Почивно дело , култура, религиозни дейности „. Задълбочава се тенденцията на намаляване на собствените приходи, вследствие на финансовата и икономическата криза и миграцията на населението. Намалените собствени приходи рефлектират в свиване разходите за финансиране на местните дейности, замразяване на средствата за работни заплати и невъзможности за подпомагане и развитие на инициативи в полза на местните дейности.


3.8. Фактори, които пораждат риск за различни групи от населението.


Същността на социалните услуги е да предпазват хората от рискове и да подпомагат реинтеграцията им в случай на появили се рискове. Социалните услуги се отнасят до общности, групи или индивиди и докато за първите два случая са по-скоро за прeвенция, то при индивидите услугите влизат в действие при появил се риск.

Социалните услуги често се явяват замeстители на редица нерешени обществени проблеми от сферата на образованието, здравеопазването или жилищната политика. Затова е важно да се индентифицират кои са факторите/обстоятелствата, които в ситуацията създават рискове пред определени групи.

При планирането на социалните услуги от изключителна важност е да се откроят основните проблеми, които пораждат рискове за различните групи, да се набележат мерки за решаването им и да се планират услуги по превенция.

Такива основни фактори, които утежняват ситуацията, са:

1. Фактори, свързани с доходите

- безработицата е основният проблем за осигуряване на нормален стандарт на живот. По статистически данни област Търговище се нарежда на второ място по безработица на територията на страната. По официални данни безработицата към месец март 2010 г. Общо за Област Търговище е 17.31 % и в частност за Община Попово – 14,24 %. Ограниченият брой работни места се дължи на малкия брой предприятия и фирми осигуряващи заетост и съответно липса на алтернативни работни места , както и на затваряне на предприятия и фирми в резултат на икономическата криза и / или намаляване на работното време.Безработицата и липсата на доходи в семействата рефлектират върху всички рискови групи. Затруднени са родителите да осигуряват добри битови условия за живот на децата си, да покриват разходите и потребностите им, което е една от причините за настаняването на деца в институции, както и за ранен отказ на децата от училище. Липсата на доходи в някои семейства е една от предпоставките за възникване на агресия при хората, което в някои случаи води до домашно насилие. Затрудненията при хората в пенсионна възраст и хората с увреждания произтичат също от ниските или липсващи доходи и необходимостта от закупуване на лекарства и медикаменти.

2. Образование

Анализът на статистическите данни направен в Община Попово показва , че най-големият дял в групата на безработните лица са хората с основно и по-ниско образование- 57.8 %. Децата и младежите напуснали рано училище ( с основно и по-ниско образование) са с предпоставка за развитие на различни форми на девиантно поведение в бъдеще и стават рисков контингент.

3. Структура на семейството

Структурата на семейството е от основно значение при формулирането на рисковите групи , поради подкрепата , която се осъществява от близкото семейно обкръжение. Повечето хора със социални проблеми разчитат на близките си, поради липса на алтернативни социални услуги. Особено висок е риска при многодетни семейства, непълни семейства ( родители, които сами отглеждат децата си, самотни хора с увреждания , самотни възрастни хора).

4.Увреждане или тежък здравословен проблем

Наличие на увреждане или тежък здарвословен проблем поставя в неравностойно положение хората с увреждания и техните семейства. Липсата на достъпна архитектурна среда и подходяща инфраструктура , както и съответни алтернативи за заетост поставят тези хора в социална изолация. Състоянието на лице с увреждане в повечето случаи изисква един от трудоспособните членове на семейството да полага грижи за него, което води до задълбочаване на проблемите , свързани с доходите. Много често семейства на хора с увреждания остават без доходи или с минимални доходи в периодите между сключване на договори по програмите «Личен асистент», « Социален асистент» и «Домашен помощник».Трудно се справят и самотните възрастни хора с увреждания с оглед на ниските доходи, които получават и месечните разходи за лекарства и медикаменти .

5.Затруднен достъп до здравни услуги

На територията на Община Попово съществува проблем свързан с ограниченият достъп до здарвни услуги. В малките населени места липсва квалифициран здравен персонал , не е добре развита транспортната връзка между общинският център и селата , между селата и областния център. Не са малко населените места в които липсва транспортна връзка с общинския център , обстоятелство, което поставя хората в изолация.

Липсата на здравни пътеки , които покриват разходите за лечение, ниските доходи или липсващите доходи, големият процент неосигурени лица, ниската здравна култура, липсата на транспорт до здравни заведения и недостъпната архитектурна среда са факторите , предпоставка за рисково съществуване за хора в пенсионна възраст , живеещи в отдалечените села , за хора с различни по вид и степен на увреждания, семейства с ниски доходи , както и за хората от етническите малцинства.

6.Изолираност на населеното място

Отдалечените от общинските центрове села са населени почти изцяло със стари хора. Липсват редовни транспортни връзки, което затруднява достъпа на лицата до ползването на здравни и социални услуги. Социалните патронажи не достигат до всички населени места, поради големите транспортни разходи, които оскъпяват и ограничават възможността за ползване на услугата. В общината живеят значителен брой възрастни самотни хора, които изцяло разчитат на подкрепата от кметовете, кметските наместници и съседи.

Хората в трудоспособна възраст са принудени да търсят работа в общинските центрове и в други областни центрове, което натоварва семейните доходи. Единствената възможност за заетост на това население са програмите по временна заетост, които са ограничени и не обхващат всички нуждаещи се. Част от нуждаещите се не поддържат регистрацията си, ако няма базирани структури на Агенцията по заетостта и се налага да пътуват, поради което са лишени от възможността да се включат в програми за заетост. Изолираността на населеното място формира като група в риск:

  • самотно живеещи стари хора от отдалечени села;

  • семейства без/с ниски доходи;

  • безработни лица без регистрация в Дирекция “Бюро по труда”.

7. Принадлежност към етнически малцинства, които живеят в изолация в обособени квартали и махали.

8. Откъснатост от семейната среда и липса на подкрепа от близките - деца и самотни стари хора, настанени в специализирани институции.

9. Възрастта е друг основен параметър, който влияе върху уязвимостта на населението, спрямо възможностите за автономност на хората и необходимостта от подкрепа.

Както и при доходите, параметърът възраст не формира самостоятелно рискови групи, а само в съчетание с други обстоятелства - увреждане или в наличие или липса на близки и възможностите им да предоставят грижи .


1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПрограма за развитие на здравеопазването
Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г е разработена въз основа на анализ на взаимодействието...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОбщинска избирателна комисия
Относно: регистрация на пп „герб” за участие в изборите за кмет на община Попово, за кметовите на кметства в община Попово и за общински...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом