Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
страница4/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.67 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/Obstinata/analiz_ soc_uslugi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

3.6. Жилищни условия.
  • Общо състояние на жилищния фонд на територията на общината. Брой и разпределение на жилищата (по данни от общинска администрация - общинска собственост).

Общинският жилищен фонд е разпределен, както следва :

- жилища за отдаване под наем – 159 бр.;

- резервен фонд – 121 бр.;

- оборотни жилища – 21 бр.

- ведомствени фонд – 4 бр.;

- жилища за продажба – 10 бр.


3.7. Финансов анализ на дейностите на община Попово.

Анализът на финансовото състояние на община Попово е за три годишен период, като са взети предвид отчетните данни от изпълнението на бюджета за 2008г. и 2009г. , както и актуализираният бюджет за 2010 г.


Таблица : Структура на разходите по видове в община ПоповоРАЗХОД

2008г.

2009г.


АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН КЪМ 23.07.2010г.

Заплати

6 218 551

6 480 221

6 004 299

Осигуровки

1 339 930

1 258 196

1 123 760

Издръжка

5 522 785

5 122 145

4 995 873

Стипендия

55 848

50 572

69 384

Трансфери за домакинства / помощи

216 157

222 830

146 687

Субсидия за организации и предприятия

449 077

418 197

356 400

Членски внос

4 950

8 278

9000

ОБЩО

13 807 298

13 560 439

12 705 403

Основен ремонт

2 024 066

1 431 714

513 988

Придобиване на ДМА

650 420

443 242

1 114 332

Придобиване на нематер.аквиви

0

117

750

Кап.трансфери за нефинан. предпр.

51 900

122 735

0

Капиталови разходи общо

2 726 386

1 997 808

1 629 070

Разходи за лихви

36 179

83 069

244 895

ОБЩО РАЗХОДИ

16 569 863

15 641 316

14 579 368

Уточнен годишен план

17 807 943

19 281 291
Изпълнение спрямо плана %

93 %

81 %


Таблица: Разходи по функции (лв.)

ФУНКЦИЯ

2008 г.

2009 г.

ПЛАН 2010

І.

Общи държавни служби

2 706 248

2 616 241

2 194 481

ІІ.

Отбрана и сигурност

317 830

84 392

125 020

ІІІ.

Образование

6 840 403

6 816 759

6 195 255

ІV.

Здарвеопазване

251 549

268 420

211 142

V.

Социално осигуряване , подпомагане и грижи

2 205 354

2 092 423

1 654 034

VІ.

Жилищно строителство , благоустройство , комунално стопанство и опазване н аоколната среда

1 914 112

1 652 463

1 880 678

VІІ

Почивно дело, култура, религиозни дейности

857 353

867 261

1 139 751

VІІІ.

Икономически дейности и услуги

1 440 835

1 160 282

934 112

ІX.

Разходи некласифицирани в другите функции

36 179

83 069

244 895
ОБЩО РАЗХОДИ

16 569 863

15 641 316

14 579 368Таблица : Структура на разходите по функции (%)

ФУНКЦИЯ

2008 г.

2009 г.

ПЛАН 2010

І.

Общи държавни служби

16 %

17 %

15 %

ІІ.

Отбрана и сигурност

2 %

1 %

1 %

ІІІ.

Образование

42 %

43 %

43 %

ІV.

Здарвеопазване

2 %

2 %

1 %

V.

Социално осигуряване , подпомагане и грижи

13 %

13 %

11 %

VІ.

Жилищно строителство , благоустройство , комунално стопанство и опазване н аоколната среда

12 %

11 %

13 %

VІІ.

Почивно дело. Култура, религиозни дейности

5 %

5 %

8 %

VІІІ.

Икономически дейности и услуги

7 %

7 %

6 %

ІX.

Разходи некласифицирани в другите функции

1%

1 %

2 %
ОБЩО РАЗХОДИ

100 %

100 %

100 %Таблица : Разходи на общината по източници на финансиране за 2008г.

ФУНКЦИЯ

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ВСИЧКО

І.

Общи държавни служби

1 117 890

1 588 358

2 706 248

ІІ.

Отбрана и сигурност

317 830

-

317 830

ІІІ.

Образование

5 921 379

919 024

6 840 403

ІV.

Здравеопазване

148 539

103 010

251 549

V.

Социално осигуряване , подпомагане и грижи

1 793 000

412 354

2 205 354

VІ.

Жилищно строителство , благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

-

1 914 112

1 914 112

VІІ.

Почивно дело, култура , религиозни дейности

483 892

373 461

857 353

VІІІ.

Икономически дейности и услуги

41 206

1 399 629

1 440 835
ОБЩО ПО ДЕЙНОСТИ

9 823 736

6 746 127

16 569 863Таблица : Разходи на общината по източници на финансиране за 2009г.

ФУНКЦИЯ

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ВСИЧКО

І.

Общи държавни служби

1 277 044

1 339 197

2 616 241

ІІ.

Отбрана и сигурност

84 392

-

84392

ІІІ.

Образование

6 253 062

563 697

6 816 759

ІV.

Здравеопазване

123 592

144 828

268 420

V.

Социално осигуряване , подпомагане и грижи

1 761 268

331 155

2 092 423

VІ.

Жилищно строителство , благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

-

1 652 469

1 652 469

VІІ.

Почивно дело, култура , религиозни дейности

650 814

216 447

867 261

VІІІ.

Икономически дейности и услуги

43 398

1 116 884

1 160 282
ОБЩО ПО ДЕЙНОСТИ

10 193 570

54 477 461

15 641 316Таблица : Разходи на общината по източници на финансиране за 2010г.

ФУНКЦИЯ

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ВСИЧКО

І.

Общи държавни служби

1 101 205

1 093 276

2 194 481

ІІ.

Отбрана и сигурност

125 020

-

125 020

ІІІ.

Образование

5 732 594

462 661

6 195 255

ІV.

Здравеопазване

186 052

25 090

211 142

V.

Социално осигуряване , подпомагане и грижи

1 334 089

319 945

1 654 034

VІ.

Жилищно строителство , благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

-

1 880678

1 880 678

VІІ.

Почивно дело, култура , религиозни дейности

704 259

435 492

1 139 751

VІІІ.

Икономически дейности и услуги

8 993

925 119

934 112
ОБЩО ПО ДЕЙНОСТИ

9 192 212

5 387 156

14 579 368Таблица : Относителен дял на разходите по източници на финансиране в % за 2008 г.

ФУНКЦИЯ

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ВСИЧКО

І.

Общи държавни служби

11

23

16

ІІ.

Отбрана и сигурност

3

-

2

ІІІ.

Образование

60

14

42

ІV.

Здравеопазване

2

1

2

V.

Социално осигуряване , подпомагане и грижи

18

6

13

VІ.

Жилищно строителство , благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

-

28

12

VІІ.

Почивно дело, култура , религиозни дейности

5

6

5

VІІІ.

Икономически дейности и услуги

1

21

7

ІX.

Разходи некласифицирани в другите функции

-

1

1
ОБЩО ПО ДЕЙНОСТИ

100

100

100Таблица : Относителен дял на разходите по източници на финансиране в % за 2009 г.

ФУНКЦИЯ

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ВСИЧКО

І.

Общи държавни служби

13

25

17

ІІ.

Отбрана и сигурност

1

-

1

ІІІ.

Образование

61

10

43

ІV.

Здравеопазване

1

3

2

V.

Социално осигуряване , подпомагане и грижи

17

6

13

VІ.

Жилищно строителство , благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

-

30

11

VІІ.

Почивно дело, култура , религиозни дейности

6

4

5

VІІІ.

Икономически дейности и услуги

1

20

7

ІX.

Разходи некласифицирани в другите функции

-

2

1
ОБЩО ПО ДЕЙНОСТИ

100

100

100Таблица : Относителен дял на разходите по източници на финансиране в % за 2010 г.

ФУНКЦИЯ

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ВСИЧКО

І.

Общи държавни служби

12

20

15

ІІ.

Отбрана и сигурност

1

-

1

ІІІ.

Образование

62

8

43

ІV.

Здравеопазване

2

1

1

V.

Социално осигуряване , подпомагане и грижи

15

6

11

VІ.

Жилищно строителство , благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

-

35

13

VІІ.

Почивно дело, култура , религиозни дейности

7

8

8

VІІІ.

Икономически дейности и услуги

1

17

6

ІX.

Разходи некласифицирани в другите функции

-

5

2
ОБЩО ПО ДЕЙНОСТИ

100

100

100
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПрограма за развитие на здравеопазването
Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г е разработена въз основа на анализ на взаимодействието...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОбщинска избирателна комисия
Относно: регистрация на пп „герб” за участие в изборите за кмет на община Попово, за кметовите на кметства в община Попово и за общински...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом