Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
страница2/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.67 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/Obstinata/analiz_ soc_uslugi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

3.1. Обща характеристика на общината.


Община Попово е разположена в Североизточната част на Република България . В съответствие с административно - териториалното деление на страната тя попада в Търговищка област . Общата територия на Общината е 833 398 кв.м, като граничи с общините Търговище, Антоново, Стражица, Бяла, Две могили, Опака, Цар Калоян, Разград и Лозница. Общината включва 35 населени места, от тях 34 села и само административния център Попово е град .

3.2. Население – демографска характеристика.


 • Общ брой на населението и тенденции през последните години.

Общият брой на населението в община Попово към 31.12.2009 г. е 34 320 души по постоянен адрес.

Общината включва тридесет и пет населени места - 1 град и 34 села. Общинският център град Попово наброява 19 321 жители към 31.12.2009 г. по постоянен адрес , което представлява 56.5 % от населението на общината. В останалите населени места жителите са разпределени, както следва:

- с. Зараево- 1020 жители

- с. Помощица – 91 жители

- с. Кардам - 1915 жители

- с. Звезда - 170 жители

- с. Паламарца – 560 жители

- с. Берковски - 110 жители

- с. Глогинка – 640 жители

- с. Гагово – 805 жители

- с. Еленово- 478 жители

- с. Цар Асен – 173 жители

- с. Априлово- 650 жители

- с. Горица – 150 жители

- с. Манастирица - 40 жители

- с. Посабина – 260 жители

- с. Садина - 1113 жители

- с. Бракница – 80 жители

- с. Козица – 350 жители

- с. Тръстика – 341 жители

- с. Светлен – 1450 жители

- с. Долна Кабда – 275 жители

- с. Ковачевец - 846 жители

- с. Дриново - 503 жители

- с. Зах. Стояново – 350 жители

- с. Баба Тонка – 124 жители

- с.Иванча - 25 жители

- с.Славяново – 978 жители

- с. Конак - 74 жители

- с.Марчино- 87 жители

- с. Медовина- 900 жители

- с. Ломци- 1029 жители

- с. Водица – 930 лица

- с. Долец - 76 жители

- с. Осиково - 159 лица

- с. Заветно - 103 жители

Демографските процеси в Община Попово са все още слабо изразени неблагоприятни тенденции . Средната гъстота на населението е 41,6 човека / кв.м. , като за сравнение средната гъстота за страната е 70,3 за Североизточен район – 64,4 , и за област Търговище – 54,0 човека/кв.м. По брой на населението Община Попово е на 43 – то място сред общините в България. Почти 50 % от населението живее в общинския център , а останалите 50 % са неравномерно разпределени в 34-те села на общината.

 • Възрастова структура.

Възрастовата структура на община Попово към 2009 г. е следната / данните са към 31.12.2009г./ :

- Общото население е 34 320 жители, от които от 0 -18год – 5 372 лица ,мъже от 18-62 год. – 10 209 броя , жени от 18 – до 59 год.- 9 134 броя, мъже над 62 год. – 2 985 броя, жени над 60 год.- 5 293 броя.

- За 2009 г. от общия брой население ( 34 320 жители) в трудоспособна възраст са 19 343 човека , под трудоспособна възраст (от 0 до 18 год.) са 5 372 човека , над трудоспособна възраст (за жените – над 60 год. год. и за мъжете - над 62 год.) са 8 278 човека

 • Данни за процентен дял на етническите групи.

В етническият състав на населението 71.3 % заема българската етническа група , на второ място е турската етническа група – 21. 8 % , а трета по численост е ромската етническа група – 5 % от населението , а 1.8 % са групите на „друга етническа група” , „не се самоопределя „ и „ непоказано”. Община Попово като цяло има дял на малцинствата 27 % , който е по-висок от средния за страната / 16.1%/ , но по-нисък от средния за област Търговище.

3.3.Икономическо развитие на община Попово
 1. Икономическо развитие . Местна индустрия, фирми, селско стопанство.

Община Попово се отнася към общините с добри екологични условия. На територията й няма изградени крупни промишлени обекти, които силно да влошават санитарната обстановка и хигиенни качества на атмосферния въздух, водите и почвата. Основно промишлената дейност е съсредоточена в гр. Попово в производствената зона, разположена в източната част на града. В производствената зона функционират производствата на машиностроенето, хранително-вкусовата, шивашката, текстилната, химическата промишленост, складови дейности и др. Зоната е разположена на подветрената страна на посоката на преобладаващите ветрове.

Община Попово е перспективен район, предлагащ възможност за производство на екологично чиста селскостопанска продукция. В резултат на това са възможностите за развитие на преработващата промишленост – консервна, хранително-вкусова, месопреработвателна.

Сериозна възможност за развитие на керамичната промишленост дават суровинно-минералните ресурси. Разработването на минералния извор край с. Водица и други по-малки извори са в основата на развитието на нов за общината отрасъл.

Все още неизползвани до край са възможностите за ловен, селски и културно-исторически туризъм, за възстановяване на традициите в овощарството и лозаро-винарството.

Специално трябва да се отбележи съществуването в община Попово на добре изградени и ефективни напоителна и телекомуникационни системи, пътна и електроснабдителна мрежи.

Промишлената зона на града, обектите от социалната и обслужващата сфера, на жилищните сгради са газифицирани.

Трудовите ресурси в община Попово са около 16 500 души със сериозен потенциал, обусловен от качествената им характеристика.

Над 2 500 са хората с висше и полувисше образование и над 10 000 са със средно и средно-специално образование.

Селското стопанство е много важна съставна част от икономиката на община Попово.

Община Попово разполага с добри естествени ресурси за развитие на селското стопанство - наличие на плодородна земеделска земя, което създава възможности за използване на продукция, произведена в общината като суровина за хранително-вкусовата промишленост.

Естествените ресурси са предпоставка за развитие на зърнопроизводство и лозарство.

В общината съществува сравнително добре развито търсене на селскостопанска продукция. Налице са възможности за нарастване на търсенето, като предпоставка за това е относително добре развитата хранително-вкусова промишленост и наличието на производствени мощности в този сектор.

Селскостопанският фонд в община Попово по данни на Областна дирекция “Земеделие и гори” е в размер на 435801 дка, т.е. 29.2% от селскостопанския фонд на Област Търговище – 1492900 дка. Той е разпределен както следва:

- Обработваема земя – 319202 дка
- Мери, пасища, ливади – 70991 дка
- Пустеещи земи – 39743 дка
- Трайни насаждения – 5865 дка

73.2% от селскостопанският фонд е обработваема земя, 16.3% - мери, пасища и ливади. Земята се обработва от земеделски кооперации, търговски дружества, еднолични търговци и физически лица.

В община Попово има най-много изградени поливни площи от територията на област Търговище - около 70% от поливните площи на областта се намират на територията на община Попово.

Приоритетно място в растениевъдството в община Попово заемат зърнените, техническите и фуражните култури, следвани от трайните насаждения и зеленчуците.

Природните условия дават благоприятна възможност за развитие на растениевъдството. За това говори фактът, че 97% от обработваемата площ са ниви, засети със зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури.

Основните зърнени култури застъпени в общината са пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица. Най-голям е относителния дял на пшеницата. Зърното се съхранява в лицензиран публичен склад за зърно с капацитет 42 хил. тона – с най-голям капацитет в област Търговище.

Трайните насаждения са обособени в по-големи масиви. Най-голям дял в трайните насаждения се падат на лозовите насаждения, ягодите, вишните, ябълките, сливите и малините.

Около 40% от зеленчуците в област Търговище се произвеждат на територията на община Попово

Тютюнопроизводството е слабо застъпено, като сновно се отглежда сортът Бърлей.

В сектора животновъдство най-висок е относителния дял на говедовъдството, овцевъдството, свиневъдството и птицевъдството. На територията на общината в с. Дриново функционира една от най-модерните в страната кланична база, а близостта до големите месопреработвателни комбинати в Разград и Търговище е допълнителен стимул за развитието на този сектор. Общината разполага със сериозен сграден фонд за нуждите на млекопреработвателната промишленост.

Основните насоки на животновъдството в общината са: разширяване на националния генофонд, запазване и възстановяване репродуктивността на животните, като се съхраняват ценните генетични качества. Тенденцията е увеличаване на броя на говедата и овцете. Забелязва се и повишен интерес към биволовъдството, но като цяло то е слабо застъпено в общината.

Голямо е увеличението на пернатите животни – кокошки и бройлери. Перспективата при отглеждането на пернати животни е свързана най-вече с разкриване на ферми за бройлери, както и увеличаването им в личните стопанства. Наблюдава се повишен интерес към отглеждането на нетрадиционни за страната птици. В село Паламарца вече има създадена ферма за отглеждане на щрауси.

Козевъдството е отрасъл, който се радва на интерес през последните години от страна на производителите. Това се обуславя от по-голямата млечност на животните, по-голямата плодовитост при женските, непретенциозността на хранене, по добра приспособимост и устойчивост на вида към природно – климатичните условия, а така също и търсенето на екологични храни на пазара.

Секторът свиневъдство е представено главно в частния сектор и фирма «Братя Томови», гр. Попово. Основно отглежданите породи са “Ландрас”, “Голяма бяла” и “Дунавска бяла”. На територията на общината функционират две основни кланични предприятия - “Тандем-В” и “Братя Томови”.

Друг сектор с експортна насоченост на произведената продукция е сектор птицевъдство. Поради тази причина основните насоки на производителите са към увеличаване на продуктите получени от сектора – яйца и месо.

Традиционно застъпен сектор в общината е пчеларството. Интересът към него се засилва поради няколко причини: експортната ориентираност на продукцията и валутните постъпления от нея, с което се повишават доходите на производителите; бързата възвращаемост на вложените средства.

Секторът животновъдство като цяло е успешно застъпен на територията на общината особено в селата, където той е основен поминък на населението. Наличието на пасищни площи (16.3% от селскостопанския фонд) е добър фуражен резерв и място за производство на екологично чиста продукция.

 • В исторически план индустрията в Oбщината се е развивала на основата на преработката на селскостопанските суровини, произведени в района.

  Днес основни предприятия в този отрасъл са "Роса" АД, "Кристера" АД, “Тандем - В” АД , предприятие подготовка на замразени плодове и зеленчуци – част от “Родина – Холдинг” АД, известно под името “Родина-Агро”, малки предприятия за преработка на мляко, “Братя Томови” АД (специализирани в отглеждане на висококачествени хибридни породи свине и преработка на свинско месо), мелници с регионално значение и др.

  Другите структуроопределящи предприятия от отраслите машиностроене, химическа, текстилна и шивашка промишленост са изградени въз основа на наличната работна сила и стремежа тя да се задържи на място в периода на силна миграция към големите градски центрове. Допълнителен фактор за това е и удобната транспортна връзка на Попово с най-крупните икономически центрове на България и близостта на граничните пунктове в тази част на страната.

  Най-крупните предприятия в общината са „ЧУГУНЕНА АРМАТУРА - БЪЛГАРИЯ" АД, наследник на машиностроителния завод "Възход" АД, специализиран в производството на промишлена арматура за химическата и хранително-вкусовата промишленост, енергетиката и хидромелиоративни съоръжения и "Родина - Холдинг” АД, произвеждащ дамска и мъжка конфекция, от скоро занимаващ се и с преработка на плодове и зеленчуци.

  Другите предприятия, оформящи индустриалния профил на община Попово са “Агротехремонт 61” ООД, специализиран в производството и ремонта на селскостопанска техника (основно произвежда различни видове дискови брани).; “Стоманени профили” АД за производството на електрозаварени тръби и профили; “Спорт” АД за производство на спортни облекла; “Фрештекс “ ЕООД за апретурна обработка на изделия от текстилната промишленост; завод за пластмасови изделия, сепаратори и дърволит “Полисеп” АД; завод за производство на строителна керамика “Родна индустрия” АД; “Електроапаратура” ЕООД – с. Ковачевец.

  На територията на Общината развиват дейност и други малки цехове или предприятия, основно в шивашката промишленост, строителството, услугите и др. В землището на село Кардам се намира една от най-големите оранжерийни комплекси в района, собственост на „Натурела плод" АД, специализирана в ранно оранжерийно отглеждане на краставици


 • Състояние на инфраструктурата.Транспортна инфраструктура.

Община Попово е с благоприятно географско разположение спрямо главните инфраструктурни коридори на страната .Общината се намира в средата на един триъгълник , затворен от главните пътища Е- 85/ Велико Търново- Русе/, ,Е- 70/ Варна- Шумен- Русе/ и Е – 71/ Велико Търново – Търговище- Шумен- Варна/, които са елементи от Европейската пътна мрежа. Чрез тях се осигурява достъп до граничния контролно- пропусквателен пункт Русе и оттам към Северна, Средна и Източна Европа по река Дунав, с шосейна пътна и железопътна мрежа. През територията на общината преминава централната ж.п линия София- Варна. Пътищата , обслужващи населените места в общината са с обща дължина 307, 6 км.

Елекроснабдителна инфраструктура.

Електроснабдяването на Община Попово се осъществява от електроенергийната система на страната. На територията на общината са построени подстанции 110/20 kV „Попово” за нуждите на комунално-битовия сектор и промишлеността и 110/27.5 kV „Славяново” само за нуждите на БДЖ. Елекропроводната мрежа средно напрежение 20 kV е изградена на лъчист принцип с частично резервиране от съседните общини. Общата дължина на въздушните ел.проводи средно напрежение в общината е 481 км., въздушни мрежи ниско напрежение – 558.1 км. Кабелните линии ниско напрежение са 77, 8 км.Броят на трафопостовете е 279 със 303 трансфорнатора с обща инсталирана мощност 376 МW. Кабелна мрежа 20 кV в град Попово и частично в селата Светлен, Медовина, Славяново и Водица , а в останалите населени места на общината е въздушна с отделни кабели. Тя притежава необходимата преносна възможност с резерв на места до 40 %.

Електроразпределителната мрежа и съоръженията на територията на общината се поддържат от собственика – Е. ОН България Мрежи АД, град Варна, регионален център Търговище, район Попово.

Газоснабдяване .

Изградената до сега газоразпределителна мрежа е с обща дължина около 30 км. И предоставя възможност на над 2500 домакинства да се газифицират.

* Информацията е снета от официалният сайт на Община Попово. 1. Характеристика и динамика на заетостта в общината. Показатели за равнището на регистрираната безработица; тенденции в динамиката на регистрираната безработица. Профил на безработните по възраст, пол, образование . Рискови групи безработни.В Община Попово процентът на безработицата е твърде висок – 14.24 % , като продължително безработните лица / с регистрация повече от една година/ е 14.1 % , над две години - 19.38 %.

* Брой безработни лица към 28.03.2010 г - 2 404 лица , ниво на безработица – 14.24 %

* Структура по пол, възраст , образование и професия :

По пол: жени – 1 261 бр. или 56.4 %

мъже – 1 1 43 бр. или 43.6 %

По възраст: до 19 г. – 30 бр. или 1.25 %

от 20 до 24 г. - 121 бр.или 5.03 %

от 25 до 29 г. – 170 бр. или 7.07 %

от 30 до 34 г.- 193 бр. или 8.03 %

от 35 до 39 г.- 239 бр. или 9.94 %

от 40 до 44 г.- 260 бр. или 10.82 %

от 45 до 49 г. – 280 бр. или 11.65 %

от 50 до 54 г.- 358 бр. или 14.89 %

над 55 г. – 753 бр. или 31.32 %

По образование : с висше – 124 бр. или 5.1 %

средно специално и професионално – 819 бр.или 34.1 %

със средно общо – 92 бр. или 3.8 %

с основно и по-ниско – 1369 бр. или 57.8 %


* Продължително безработни лица

- от една до две години – 339 бр. или 14.1 %

- над две години - 466 бр. или 19.38 %

*Регистрирани лица с увреждания – 68 бр. или 2.82 %


1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПрограма за развитие на здравеопазването
Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г е разработена въз основа на анализ на взаимодействието...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОбщинска избирателна комисия
Относно: регистрация на пп „герб” за участие в изборите за кмет на община Попово, за кметовите на кметства в община Попово и за общински...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом