Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
страница1/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.67 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/Obstinata/analiz_ soc_uslugi.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8

АНАЛИЗ

НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ОБЩИНА ПОПОВО(Приет от ОбС-Попово с Решение № 515 по Протокол № 39 от 30.09.2010 г.)
Д О К Л А Д

Месец август 2010 г.


 1. Въведение.


Целта на този доклад е да направи кратък анализ на резултатите от реализираното проучване и оценка на потребностите от социални услуги в Общината, включващо – демографска характеристика на населението, икономическо развитие , здравеопазване , образование , жилищни условия - факторите , които пораждат риск за различните групи от населението. Да идентифицира рисковите групи , които съществуват на територията на Община Попово , да направи оценка на съществуващите към момента социални услуги, до колко те са качествени и достатъчни за потребностите на Общината, както и да се идентифицират дефицити и липси на социални услуги , от които Общината има реална нужда. Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги.Проучването е осъществено през периода май-август 2010 година и касае тенденциите в развитието на Общината през последните три години и половина .
 1. Методология.


2.1. Цели и обхват на проучването.

 • Цели и конкретни задачи на проучването на ситуацията в община Попово

Цели:

 • Да се очертае общата социо-демографска и икономическа картина на населението в община Попово – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието.

 • Да се оценят възможностите на наличните ресурси както за подкрепа на идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги и мерки за преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска.

Конкретни задачи:

 • Проучване на ситуацията в община Попово и оценка на потребностите от социални услуги, необходими за планирането на предстоящи дейности и стъпки, за покриването на нуждите от социални услуги за рисковите групи в съответствие с дългосрочните политики и тенденции в развитието на община Попово

  • Обхват на темите на проучването.

Обхватът на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Попово като осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на наличните услуги. В териториално отношение обхватът на проучването покрива всички населени места на територията на община Попово, като се обръща специално внимание на рисковите групи.

Анализът е изготвен в периода юли - август 2010 год.

2.2 Методи за проучването и анализа на ситуацията в община Попово.


 • Методи и инструменти, използвани за събиране на информация.

 • Систематизиране и обобщаване на статистически данни за периода 2007 – 2009г., регулярно събирани от общинската администрация и местно базираните държавни институции.

 • Събиране на допълнителна статистическа информация от кметове и кметски наместници на прилежащите към общината села

 • Източници на информация и начини за получаване на събраната информация.

 • Статистически бази-данни, събирани и актуализирани от:

- Институциите на областно ниво - РЦЗ, НОИ

- Общинска администрация – отдел ГРАО , Звено”ОУФСОСНП-ДГ”, Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”, Звено „ЗСУ” , Звено”ДВУИ и ЗЖ”, ДДЛРГ , Кметове и кметски наместници

- Д”БТ” и Д”СП”

 • Аналитични методи за оценка на проблемите в общината.

Представеният предварителен аналитичен доклад е изготвен на основата на данни за броя и състоянието на рисковите групи, събрани от работната група. Включена е статистическа информация, предоставена на областно ниво, която дава възможност да се изведат общите тенденции, но не е достатъчна като основа на планирането на мерки и социални услуги за специфични потребности на целевите групи на ниво община Попово.


3.Описание на ситуацията в община Попово.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПрограма за развитие на здравеопазването
Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г е разработена въз основа на анализ на взаимодействието...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОбщинска избирателна комисия
Относно: регистрация на пп „герб” за участие в изборите за кмет на община Попово, за кметовите на кметства в община Попово и за общински...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом