Република българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение
ИмеРепублика българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер21.01 Kb.
ТипРешение
източникhttp://plovdiv.riosv.com/files/_documents/09_DO_911_01.docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - гр. ПЛОВДИВ


РЕШЕНИЕ


09 – ДО – 911 – 01 от 31 Август 2011г.


за прекратяване на действие на разрешение за дейности по отпадъците


Във връзка със заявление № УО - 1145 от 07.06.2011 г.


на ГАЗХИМ” ООД

и

и на основание чл. 43, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),


ПРЕКРАТЯВАМ ДЕЙСТВИЕТО


на Решение № 09 – ДО – 911 – 00 от 15.12.2011г.


на


ГАЗХИМ” ООД


ЕИК: 115298856, седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Карлово, гр. Карлово, ул.”Васил Левски” № 51, с лице управляващо/представляващо дружеството: Марин Петков Георгиев, адрес: област Пловдив, , община Карлово, гр. Карлово, ул.”Васил Левски” № 51, и тел.0888/346 839


считано от 18.08.2011г.


Във връзка с прекратяването на дейността, търговецът е задължен да предприеме следните действия, свързани с безопасното ликвидиране на дейността и/или възстановяването (рекултивацията) на терена:


1.Всички отпадъци, генерирани при извършване на производствената дейност на „ГАЗХИМ” ООД, да бъдат предадени за последващо третиране /оползотворяване и/или обезвреждане/, съгласно действащото екологично законодателство на фирми, притежаващи разрешително по чл.37 от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава Седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.


2. Документите, относно отчета за вида и количествата на формираните и предадени за последващо обезвреждане отпадъци, при извършване на производствената дейност и при прекратяване на дейността на „ГАЗХИМ” ООД, да се съхранят и предадат, съгласно изискванията и сроковете, поставени в чл.25, ал.2 и 3 от Закона за управление на отпадъците и чл.10, ал.6 от Наредба №9 от 2004г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и за реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности.

В срок до 30.09.2011.г. търговецът да върне разрешението на компетентният орган, издал решението.

Прекратяването на действието на решение № 09 – ДО – 911 – 00 от 15 Декември 2009г., да се отрази в публичния регистър на закритите обекти и дейности, воден от министъра на околната среда и водите или оправомощеното от него лице.


Решението може да се обжалва чрез РИОСВ - Пловдив пред министъра на околната среда и водите и/или административен съд Пловдив в 14 дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на АПК.


ДИРЕКТОР НА РИОСВ - гр. Пловдив..................................................

/инж. В. Атанасова/


Свързани:

Република българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив решение № пв- овос 1-П/ 14. 01. 2011 г
Процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на овос е започнала в Регионалната инспекция по околна среда и водите,...
Република българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Овос е започнала в Регионалната инспекция по околна среда и водите-гр. Пловдив с уведомление вх. № Овос-215/07. 04. 2010г за инвестиционно...
Република българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Овос е започнала в Регионалната инспекция по околна среда и водите-гр. Пловдив с уведомление вх. № Овос-535/04. 08. 2010г за инвестиционно...
Република българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
ДВ. бр. 73/2007 г., посл изм бр. 94/2012 г./, (Наредбата за ос) във връзка с постъпило в риосв-пловдив уведомление с вх. №Овос-696/06....
Република българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
ДВ. бр. 73/2007 г., посл изм бр. 3/2011 г./, (Наредбата за ос) във връзка с постъпило в риосв-пловдив уведомление вх. №Овос-380/05....
Република българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Относно: пуп-прз за „Монтаж на соларна инсталация” в имот №038088, землище с. Брягово, Община Първомай
Република българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
ДВ. бр. 73/2007 г., посл изм бр. 3/2011 г./, (Наредбата за ос) във връзка с постъпило в риосв-пловдив уведомление вх. № Овос-57/21....
Република българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
ДВ. бр. 73/2007 г., посл изм бр. 3/2011 г./, (Наредбата за ос) във връзка с постъпило в риосв-пловдив уведомление вх. № Овос-75/09....
Република българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
...
Република българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Нуриоспппиппцозз и представена писмена документация от Възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от нуриовос и по чл. 10, ал. 1 и ал....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом