Изпълнителна агенция
ИмеИзпълнителна агенция
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер69.8 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.gli.government.bg/upload/docs/2012-08/Annex_2_spisak.doc

Изпълнителна агенция

Главна инспекция по труда”

ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06-0001-C0001 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”


Приложение №4.2


СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

във връзка с участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
Списък на документите

Вид на документите

/оригинал или заверено копие/

и брой

1.

Попълнена от участника оферта за участие (по образец)
2.

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника (по образец)
3.

Административни сведения (по образец)
4.

Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец) или заверено от участника копие от документа за самоличност (когато участникът е физическо лице)
5.

Удостоверение за актуално състояние на участника- ако е приложимо (оригинал или заверено от участника копие)
6.

Учредителният акт на обединението- ако е приложимо (оригинал или нотариално заверено копие)
7.

Документ, подписан от лицата в обединението (оригинал или нотариално заверено копие), в който е посочен представляващият /когато участникът е обединение, което не е юридическо лице/- ако е приложимо
8.

Документ за предоставена гаранция за участие (платежно нареждане или банкова гаранция) (оригинал)
9.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б.а-д и ал.2, т.5 от ЗОП (по образец)
10.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и 3 и ал. 2, т.1, 3 и 4 от ЗОП (по образец)
11.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (по образец)
12.

Декларация за запознаване с условията на поръчката (по образец)
13.

Декларация за неразгласяване на информация (по образец)
14.

Заверено от участника копие на годишен счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за всяка от последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.).
15.

Информация за общия оборот и за оборота от аналогични поръчки, съответстващи на предмета на обществената поръчка, за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) (справка по образец).
16.

Справка-декларация (по образец), съдържаща списък на изпълнените от участника договори за услуги с предмет, сходен на този на обществената поръчка, в тригодишен период от крайния срок за подаване на офертите, с посочване на дати на сключване, контрагенти, стойност и срок на приключване, и придружена от препоръки за добро изпълнение на посочените договори
17.

Кратка анотация /представяне/ на дейността на участника в областта на проектирането, разработването и внедряването на информационни системи, в т. ч. кратко описание на изпълнените от него договори, сходни по обем и сложност на поръчката и/ или реализирани чрез използване на развойните средства и технологична платформа (операционна система и база данни), предлагани за изпълнение на настоящата поръчка
18.

Заверено копие на сертификат, издаден от акредитирана сертифицираща организация, с който се удостоверява наличието на внедрена от участника система за управление на качеството, сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството
19.

Заверено копие на сертификат, издаден от акредитирана сертифицираща организация, с който се удостоверява наличието на внедрена от участника система за информационна сигурност, сертифицирана съгласно изискванията на ISO 27001:2005 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството
20.

Заверено копие на документ, удостоверяващ партньорство на участника с производителя на бази данни и с производителя на развойната среда, които ще бъдат използвани за реализиране на системата
21.

Декларация от участника за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.)
22.

Списък на експертите, ангажирани с осъществяването на услугата (по образец), придружен с изготвени по образец автобиографии и декларации на ключовите експерти (по образец), както и с доказателства, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация (копие на диплома за завършено висше образование, сертификати и др.), както и опита на включените в списъка лица (копие на трудова/ служебна книжка, препоръки, копие на трудови и/ или облигационни договори /със заличена конфиденциална информация/ и др.)
23.

Декларация за използване/ неизползване на подизпълнител(и) (по образец)
24.

Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката- ако е приложимо
25.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец) - попълва се, подписва се и се подпечатва от представляващия подизпълнителя по приложения към настоящата документация образец- ако участникът предвижда участие на подизпълнител(и)
26.

Документ за регистрация по ЗДДС (при наличие на такава)
27.

Декларация за приемане на условията на проекта на договор за обществена поръчка (по образец)
28.

Справка за развойните средства и технологичната платформа, които ще бъдат използвани за изпълнението на поръчката (по образец)
29.

Нотариално заверено пълномощно- ако участникът се представлява от пълномощник
30.

Техническа оферта (по образец) /плик №2/
31.

Прототип, придружен с кратка инструкция за експлоатация

/плик №2/

32.

Ценовата оферта (по образец) /в плик №3/
33.

Други документи


________________ Име, длъжност, подпис и печат: ________________

(дата на подписване) ________________


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Инвестира във вашето бъдеще!

Свързани:

Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИнформационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
Отчет на основните параметри на бюджета на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” -3
Изпълнителна агенция iconАгенция за държавни вземания изпълнителна агенция "пътища"
Чл. С тази инструкция се регламентират редът и начинът за осъществяване на взаимодействието между Агенцията за държавни вземания...
Изпълнителна агенция iconУказания на изпълнителна агенция по трансплантация за органно донорство
Д-р Теодора Джалева – Изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция по трансплантация
Изпълнителна агенция iconРепублика българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Изработка и доставка на униформено облекло за служителите на изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й структури,...
Изпълнителна агенция iconПостановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом