Заседание на Научния съвет на Институт по Механика бан
ИмеЗаседание на Научния съвет на Институт по Механика бан
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер55.9 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.imbm.bas.bg/uploads/SC/SC_2011/Protokol 1-2011.doc
прОТОКОЛ

1


от заседание на Научния съвет на Институт по Механика – БАН,

състояло се на 06.01.2011 г.


Присъстват: чл. кор. проф. дн Стефан Радев, чл. кор. проф. дн Ангел Балтов, проф. дн Румяна Коцилкова, доц. дн Васил Кавърджиков, доц. дн Евтим Захариев, проф. дн Йорданка Иванова, проф. дн Николай Витанов, проф. дн Даниел Данчев,
доц. д-р Петър Джонджоров, доц. д-р Васил Василев, доц. д-р Надя Антонова,
доц. д-р Роберт Казанджиев, доц. д-р Детелина Игнатова, доц. д-р Нина Пешева,
доц. д-р Петко Кирязов.

Отсъстват: проф. дн Валентин Абаджиев /в отпуск/

Директорът на ИМех доц. дн Васил Кавърджиков предложи нова точка към ДР: „Обсъждане на доклад от доц. д-р Нина Пешева”.

Доц. дн Евтим Захариев също направи предложение за нова точка към ДР: „Информация от доц. дн Евтим Захариев”.

Предложените нови точки бяха гласувани и приети единогласно.


Заседанието протече при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:  1. Текуща информация.

  2. Обсъждане на доклад от доц. д-р Н. Пешева.

Докладва: Директорът

  1. Избор на комисия за оценка и избор на най-значими научни и научно-приложни постижения на ИМех за 2010 г. и за конкурса за млади учени.

Докладва: Директорът

  1. Зачисляване на докторанти.

Докладва: Научният секретар

  1. Обявяване на конкурси за академични длъжности.

Докладва: Научният секретар

  1. Информация от доц. дн Евтим Захариев.

Докладва: доц. дн Евтим Захариев

  1. Молба за удължаване на договор за наем.

Докладва: Директорът

  1. Подготовка за следващо заседание.

По точка първа


Чл. кор. Ст. Радев информира Съвета за заседание на Събранието на академиците и член-кореспондентите на 07.01.2011 г. по повод предстоящата им среща с просветния министър.

Проф. дн Н. Витанов информира Съвета за това, че ръководената от него комисия ще приключи работата по новия правилник на Института до седмица.

Директорът одобри работата на комисията по новия правилник и отправи апел към членовете на Съвета внимателно да прочетат предлагания текст.


По точка втора


Директорът доц. дн В. Кавърджиков запозна членовете на НС с доклад от доц. д-р Нина Пешева, в който тя моли за освобождаването й като научен секретар на ИМех. Директорът предложи за нов научен секретар да бъде избран доц. д-р Васил Василев. Председателят на НС предложи комисия в състав: проф. дн Даниел Данчев и доц. д-р Детелина Игнатова за провеждане на тайното гласуване, която бе приета единогласно.

След проведеното тайно гласуване с вот: 15 – гласували и 15 – за

НС РЕШИ: Избира доц. д-р Васил Василев за научен секретар на Института по механика.


По точка трета


Доц. д-р Н. Пешева представи на НС предложение за комисия за оценка и избор на най-значими научни и научно-приложни постижения на ИМех за 2010 г. и за конкурса за млади учени с председател проф. дн Даниел Данчев и членове доц. д-р Димитър Чакъров, доц. д-р Антония Топлийска, доц. д-р Васил Василев и доц. д-р Светослав Николов.

С вот: 15 – гласували и 15 – за

НС РЕШИ: Избира комисия за оценка и избор на най-значими научни и научно-приложни постижения на ИМех за 2010 г. и за конкурса за млади учени в състав:

Председател: проф. дн Даниел Данчев

Членове: доц. д-р Димитър Чакъров

доц. д-р Антония Топлийска

доц. д-р Васил Василев

доц. д-р Светослав Николов


По точка четвърта


Доц. д-р Н. Пешева представи на членовете на НС следните доклади за зачисляване на докторанти:


1. Доклад от проф. дн Йорданка Иванова, ръководител секция “Механика на деформируемото твърдо тяло”, относно зачисляване за задочен докторант на Гергана Стефанова Чалъкова по научна специалност 01.02.04 “Механика на деформируемото твърдо тяло”, с тема на докторантурата “Моделиране и идентификация на механичните свойства на нови материали”, с научни ръководители: чл. кор. Ангел Балтов и доц. д-р Мария Дачева. Чл. кор. А. Балтов направи допълнителни разяснения.

С вот: 15 – гласували и 15 – за

НС РЕШИ: Зачислява в задочна докторантура Гергана Стефанова Чалъкова по научна специалност 01.02.04 “Механика на деформируемото твърдо тяло”, с тема на докторантурата “Моделиране и идентификация на механичните свойства на нови материали” и с научни ръководители: чл. кор. Ангел Балтов и доц. д-р Мария Дачева.

2. Доклад от доц. д-р Надя Антонова, председател на изпитната комисия, относно зачисляване за редовен докторант на магистър Момчил Ивайлов Ненов по научна специалност 01.02.07 “Биомеханика”, с тема на докторантурата “Моделно базираща стратегия за изследване ролята на микро-РНК регулирането в ракови сигнални пътеки” и с научен ръководител доц. д-р Светослав Николов.

С вот: 15 – гласували и 15 – за

НС РЕШИ: Зачислява в редовна докторантура магистър Момчил Ивайлов Ненов по научна спец. 01.02.07 “Биомеханика”, с тема на докторантурата Моделно базираща стратегия за изследване ролята на микро-РНК регулирането в ракови сигнални пътеки” и с научен ръководител доц. д-р Светослав Николов.


По точка пета


Доц. д-р Нина Пешева представи на НС следните предложения:


1. Доклад от доц. д-р Петко Кирязов, ръководител на лаборатория “Биомеханика и технически средства за рехабилитация”, относно предложение за обявяване на конкурс за главен асистент по научна специалност 01.02.07 “Биомеханика” за нуждите на звеното.

След проведеното тайно гласуване с вот: 15 – гласували, 14 – за и 1 – против

НС РЕШИ: Приема предложението за обявяване на конкурс за главен асистент по научна специалност 01.02.07 “Биомеханика”, със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник.

2. Доклад от доц. д-р Стефан Стефанов, ръководител на секция “Сложни и многофазни течения”, относно предложение за обявяване на конкурс за главен асистент по научна специалност 01.01.13 “Математическо моделиране и приложение на математиката в механика на флуидите” за нуждите на секцията.

След проведеното тайно гласуване с вот: 15 – гласували, 14 – за и 1 – бяла

НС РЕШИ: Приема предложението за обявяване на конкурс за главен асистент по научна специалност 01.01.13 “Математическо моделиране и приложение на математиката в механика на флуидите”, със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник.

3. Доклад от доц. д-р Емил Маноах, ръководител на секция “Механика на непрекъс-натите среди”, относно предложение за обявяване на конкурс за доцент по научна специалност 01.02.04 “Механика на деформируемо твърдо тяло” за нуждите на секцията.

След проведеното тайно гласуване с вот: 15 – гласували и 15 – за

НС РЕШИ: Приема предложението за обявяване на конкурс за доцент по научна специалност 01.02.04 “Механика на деформируемо твърдо тяло”, със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник.


По точка шеста


Доц. дн Евтим Захариев представи анализ на проекто-отчета на разходите за 2010 г. и на проекто-бюджета за 2011 г. в системата на БАН, представени от съответните органи за управление на Академията. Той констатира съществени различия в изплащането на обезщетенията по КТ за 2010 г. В проекто-бюджета са предвидени средства за обезщетения, остатък от 2010 г. За ИМех тази сума е 14 984 лв, докато за други институти тази сума, пропорционално на списъчния състав, е 6-8 пъти по-голяма. Това означава, че другите институти не са изплащали обезщетенията за 2010 г., може би защото нарушавайки решенията на ОС на БАН не са пенсионирали съответните лица. По всяка вероятност тези институти са използвали съответните средства за повече ФРЗ и така не са понесли справедливо общите трудности. В същото време, за 2011 г. на тях целево се отпускат допълнително, във фрапиращо голям размер, средства за обезщетения, които те е трябвало да изплатят от бюджета за 2010 г. За награда, на някои от тях, се увеличават и средствата за ФРЗ, докато за ИМех тези средства се намаляват.


По точка седем


Директорът доц. дн В. Кавърджиков внесе в НС молба от фирма “ВМТ Интернешънъл” ЕООД, наемател в сградата на ИМех, за продължаване на договора за наем, считано от 01.01.2011 г. при същите финансови условия.

С вот: 15 – гласували и 15 – за

НС РЕШИ: Упълномощава директора на ИМех да продължи договора за отдаване на помещение под наем в сградата на ИМех на фирма “ВМТ Интернешънъл” ЕООД, със срок от 1 година.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС на ИМех:


чл. кор. Ст. Радев

Свързани:

Заседание на Научния съвет на Институт по Механика бан iconЗаседание на Научния съвет на Институт по Механика бан
Евтим Захариев, проф. Йорданка Иванова, проф. Николай Витанов, проф. Даниел Данчев, проф. Валентин Абаджиев, доц д-р Петър Джонджоров,...
Заседание на Научния съвет на Институт по Механика бан iconЗаседание на Научния съвет на Институт по механика бан
Валентин Абаджиев, проф дн Йорданка Иванова, проф дн Даниел Данчев, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн Евтим Захариев, доц д-р Надя...
Заседание на Научния съвет на Институт по Механика бан iconЗаседание на Научния съвет на Институт по Механика бан
Евтим Захариев, проф дмн Йорданка Иванова, проф дмн Николай Витанов, проф дфн Даниел Данчев, проф дтн Валентин Абаджиев, доц д-р...
Заседание на Научния съвет на Институт по Механика бан iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Присъстват: чл кор. Ангел Балтов, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн Евтим Захариев, доц д-р Надя Антонова, доц д-р Петър Джонджоров,...
Заседание на Научния съвет на Институт по Механика бан iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Ангел Балтов, проф дн Николай Витанов, проф дн Румяна Коцилкова, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн Евтим Захариев, доц д-р Надя Антонова,...
Заседание на Научния съвет на Институт по Механика бан iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Николай Витанов, проф дн Валентин Абаджиев, проф дн Йорданка Иванова, доц дн Евтим Захариев, доц дн Васил Кавърджиков, доц д-р Надя...
Заседание на Научния съвет на Институт по Механика бан iconЗаседание на Научния съвет на Института по механика бан
Румяна Коцилкова, проф дн Йорданка Иванова, проф дн Николай Витанов, проф дн Даниел Данчев, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн Евтим...
Заседание на Научния съвет на Институт по Механика бан iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Стефан Радев, чл кор. Ангел Балтов, проф дн Николай Витанов, проф дн Валентин Абаджиев, проф дн Румяна Коцилкова, доц дн Васил Кавърджиков,...
Заседание на Научния съвет на Институт по Механика бан iconЗаседание на Научния съвет на Института по механика при бан
Ангел Балтов, проф дн Николай Витанов, проф дн Румяна Коцилкова, проф дн Валентин Абаджиев, проф дн Йорданка Иванова, доц дн Евтим...
Заседание на Научния съвет на Институт по Механика бан iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Ангел Балтов, проф дн Николай Витанов, проф дн Валентин Абаджиев, проф дн Йорданка Иванова, проф дн Румяна Коцилкова, доц дн Васил...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом