Класифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана
ИмеКласифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер83.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.koronal.com/doc/papka02/darjavna_i_slujebna taina.doc
Класифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана информация.

Държавна тайна е класифицираната информация, нерегламентираният достъп до която би създал опасност и/или би увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, в областта на отбраната, външната политика или защитата на конституционноустановения ред.

Служебна тайна е класифицираната информация, създавана или съхранявана от държавните органи или органите на местното самоуправление, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.

Категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определят с нормативен акт.

Чуждестранна класифицирана информация е класифицираната информация, предоставяна от друга държава или международна организация по силата на международно споразумение, по което Република България е страна.

Нивата на класификация за сигурност на информацията са:

1. “СТРОГО СЕКРЕТНО”;

2. “СЕКРЕТНО”;

3. “ПОВЕРИТЕЛНО”;

4. “ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ” .

Информацията, класифицирана като държавна тайна, се маркира с гриф за сигурност:

1.“СТРОГО СЕКРЕТНО” – в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил в изключително висока степен суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България или нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност, или би могъл да създаде опасност от възникване на непоправими или изключително големи вреди, или да причини такива вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционноустановения ред;

2. ”СЕКРЕТНО” – в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил във висока степен суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България, или нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност, или би могъл да създаде опасност от възникване на труднопоправими или големи вреди, или да причини такива вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционноустановения ред;

3. ”ПОВЕРИТЕЛНО” - в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България или нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност, или би могъл да създаде опасност от възникване на вреди, или да причини такива вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционноустановения ред.

Информацията, класифицирана като служебна тайна в сферата на дейността на държавните органи или органите на местното самоуправление, задължително се маркира с гриф за сигурност “ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ”.

Извън тези случаи информацията, класифицирана като служебна тайна, се маркира с гриф за сигурност само ако правнозащитеният интерес налага това.

С цел осигуряване на допълнителна защита, когато това е предвидено в международни договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България, ДКСИ по предложение на министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната или директорите на службите за сигурност може да определи с решение:

допълнителни маркировки на материали и документи с по-високо ниво на класификация в страната - източник на информацията

специален ред за създаване, ползване, размножаване, предоставяне и съхраняване на тези материали и документи;

кръга на лицата с право на достъп до тези материали и документи.

Приравняването на нивата на класификация за сигурност на получаваната чуждестранна класифицирана информация и/или на предоставяната от Република България на друга държава или международна организация такава информация в изпълнение на влязло в сила международно споразумение за Република България и за съответната чужда държава или международна организация се осъществява в съответствие с разпоредбите на споразумението.

Процедура по маркиране на класифицираната информация

Маркирането на класифицираната информация се извършва чрез поставянето на съответен гриф за сигурност.

На материалите, документите или на сбор от такива, съдържащи класифицирана информация, се поставя гриф за сигурност, съответен на най-високото ниво на класификация на материал или документ от този сбор.

Върху части от документи (раздели, приложения, анекси и др.) или на отделни документи в сбор от документи след отделянето им могат да се поставят грифове за сигурност, различни от грифа за сигурност.

Грифът за сигурност се определя от лицето, което има право да подписва документа, съдържащ класифицирана информация или удостоверяващ наличието на класифицирана информация в материал, различен от този документ.

Лицето, създало документа или материала, съдържащ класифицирана информация.

Лицата, задължени да маркират класифицираната информация, носят отговорност за поставянето или непоставянето на гриф за сигурност.

Поставянето, променянето или заличаването на гриф за сигурност се извършва само в рамките на предоставения достъп на лицето до класифицирана информация.

Не се допуска маркиране с гриф за сигурност, несъответстващ на нивото на класификация, определено по реда на този закон и правилника за прилагането му.

Не се допуска неоснователна промяна на нивото на класификация.

В случай на промяна на нивото на класификация уведоменото лице е длъжно незабавно да съобщи това на получателя. При предаване на класифицираната информация на трети лица получателят незабавно уведомява тези лица за промяната.

Съхраняване на класифицираната информация

С цел осигуряване на защита от нерегламентиран достъп класифицираната информация се създава, обработва, предава или съхранява при условията и по реда на този закон и подзаконовите актове по прилагането му, отнасящи се до организацията на регистратурите, мерките за защита при движение на информацията извън регистратурите, както и предвидените видове защита, съответстващи на нивото на класификация, освен ако в международно споразумение, по което Република България е страна, е предвидено друго.

Унищожаване на класифицирана информация се допуска само след изтичането на срока на съхраняването й. Със заповед на служителя по сигурността в съответната организационна единица, в която е създаден съответният материал или документ, съдържащ класифицирана информация, се съставя комисия, която:

1. дава заключение коя класифицирана информация има историческо, практическо или справочно значение;

2. предлага конкретни срокове за съхраняване на информацията по т. 1;

3. прави предложение за унищожаване на документи и материали, съдържащи класифицирана информация.

Срокове за защита на класифицираната информация

За защита на класифицираната информация се определят следните срокове, считани от датата на създаването й:

1. за информация, маркирана с гриф за сигурност “СТРОГО СЕКРЕТНО” – 50 години;

2. за информация, маркирана с гриф за сигурност “СЕКРЕТНО” – 25 години;

3. за информация, маркирана с гриф за сигурност “ПОВЕРИТЕЛНО” – 5 години;

4. за информация, класифицирана като служебна тайна - 2 години, освен ако правнозащитеният интерес изисква по-дълъг срок.

В специални закони могат да се определят срокове, различни от горните, с цел защита на класифицирана информация, свързана с:

1. националната сигурност, отбраната и обществения ред;

2. функционирането на съдебната, здравната и осигурителната система;

3. осъществяването на пощенските и далекосъобщителните услуги;

4. научната и статистическата дейност;

5. патентите за изобретения и полезни модели и обектите на авторското право и сродните му права.

Правомощията на лицето, извършило класификацията, относно поставянето, понижаването или заличаването на гриф за сигурност, както и определянето на сроковете за защита на класифицираната информация в случай на пълна или частична ликвидация, съкращение в щата, преобразуване, реорганизация, промяна в класификатора на длъжностите или промяна на функциите преминават върху неговия правоприемник.

Държавната комисия по сигурността на информацията води регистър на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна. Регистърът съдържа само данни за:

1. организационната единица, в която е създаден съответният материал или документ;

2. датата на неговото създаване;

3. идентификационния номер на материала или документа, под който той фигурира в регистъра;

4. правното основание за класификация на материала или документа и грифа за сигурност;

5. промяна или премахване нивото на класификация и дата на извършването им.

(3) Ръководителите на организационните единици предоставят на ДКСИ информация за вписване в регистъра след създаването на материала или документа, съдържащи класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, съответно след премахване или промяна на нивото на класификация.


Условия за получаване на достъп до класифицирана информация

Никое лице няма право на достъп до класифицирана информация единствено по силата на своето служебно положение, с изключение на:

1. председателя на Народното събрание;

2. Президента на Република България;

3.министър-председателя.

Министърът на отбраната определя списъка за Министерството на отбраната и за Българската армия.

Ръководителите на службите за сигурност и обществен ред определят списъка за тези служби.

Достъп до класифицирана информация във връзка с изпълнение на служебни задължения или конкретно възложени задачи се разрешава след:

1. извършване на проучване на лицето за надеждност;

2. провеждане на обучение на лицето в областта на защитата на класифицираната информация.

Не се извършва проучване на лицето за надеждност във връзка с достъпа до информация, класифицирана като служебна тайна.

Разрешение за достъп до класифицирана информация се издава на лице, което отговаря на следните изисквания:

притежава българско гражданство

е пълнолетно;

3. има завършено средно образование;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. срещу лицето няма досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. е надеждно от гледна точка на сигурността;

7. не страда от психически заболявания, удостоверени по съответния ред;

8. е определено като надеждно за опазване на тайна.

При наличие на международно споразумение, по което Република България е страна, и при условията на реципрочност изискванията за българско гражданство не се прилагат по отношение на граждани на други държави, които изпълняват в Република България задачи, възложени им от съответната държава или международна организация, в случай че те притежават разрешения, издадени от съответния компетентен орган за сигурност на информацията на другата държава или международна организация.

Надеждност на лицето от гледна точка на сигурността е налице, когато липсват данни относно:

1. осъществяване на дейност срещу интересите на Република България или срещу интереси, които Република България се е задължила да защитава по силата на международни споразумения;

2. участие или съучастие в шпионска, терористична, саботажна или диверсионна дейност;

3. осъществяване на друга дейност против националната сигурност, застрашаваща конституционноустановения държавен ред, единството на нацията, териториалната цялост или суверенитета на страната;

4. осъществяване на дейност, насочена срещу обществения ред.

Надеждност на лицето от гледна точка на опазване на тайната е налице, когато липсват данни относно:

1. укриване или даване на невярна информация от проучваното лице за целите на проучването;

2. факти и обстоятелства, които биха дали възможност за изнудване на проучваното лице;

3. несъответствие между стандарта на живот на проучваното лице и неговите доходи;

4. психично заболяване или други нарушения на психичната дейност, които биха повлияли отрицателно върху способността на проучваното лице да работи с класифицирана информация;

5. зависимост на проучваното лице от алкохол, наркотични вещества и прекурсори.

За установяване на фактите органът, извършващ проучването, може да задължи проучваното лице да се подложи на специализирани медицински и психологически изследвания и да представи резултатите от тях.

Свързани:

Класифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана iconЗакон за защита на класифицираната информация
Чл Този закон урежда обществените отношения, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, както...
Класифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана iconНародно събрание
В ал. 1 думите “сведения, съставляващи държавна тайна” се заменят с “класифицирана информация, представляваща държавна тайна”
Класифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
В ал. 1 думите "сведения, съставляващи държавна тайна" се заменят с "класифицирана информация, представляваща държавна тайна"
Класифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана iconПримерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки
Статистическа информация за извършената от превозвачите превозна дейност, която не представлява търговска тайна – чл. 3, ал. 3 от...
Класифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана iconСписък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец
Тайна по закона за автомобилните превози ( служебна информация предоставена от превозвачите на Главна дирекция „Автомобилна администрация”)...
Класифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана iconСписък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна
Списък на категориите информация в Община д е в н я подлежаща на класификация, като служебна тайна
Класифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана iconДържавна комисия по сигурността на информацията годишен доклад на
Сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява или предоставя класифицирана...
Класифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана iconСписък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки
Информация, съдържаща мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органите или от тяхно име, както...
Класифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана iconП роект За к он за изменение и допълнение на За к она за достъп до обществена информация
Обществена информация е всяка информация, създавана, получавана или съхранявана от задължените по този закон субекти, която не е...
Класифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана iconПримерен тест за проверка на знанията по защита на класифицираната информация Законът за защита на класифицираната информация е създаден с цел
Кой е основният държавен орган, който осъществява политиката по защитата на класифицираната информация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом