Конспект за кандидат-докторантски изпит по социология (Градски изследвания)
ИмеКонспект за кандидат-докторантски изпит по социология (Градски изследвания)
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер85.44 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/63948/517937/version/1/file/KONSP_OBSHT+U
КОНСПЕКТ

ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ ПО СОЦИОЛОГИЯ (Градски изследвания)

 1. Модерната епоха и възникване на социологията като наука. Социологията и рационализирането на социалния живот. Социология и ценностна неутралност. Историчност и обективност на социално-научното познание. Проблемът за метода.

 2. Социално действие и социална структура. Дейност и опосреденост на дейността. Институционализиране на дейността. Социални роли и социални институции.

 3. Социална структура и социална промяна 1: Категориалната опозиция традиционно-модерно общество. Теории за генезиса на модерното общество. Капитализмът като социологически проблем.

 4. Социална структура и социална промяна 2: Социалистическото общество като особен случай на модерността.

 5. Социална структура и социална промяна 3: Измерения на глобализацията. Основните дебати и перспективи към процесите на трансформация (новите отношения между локално и глобално, новият статус на знанието, дефицитът на предвидимост, проблемът за доверието и т.н.).

 6. Разделение на труда и икономическа организация. Разделението на труда между икономическите агенти - от класически към съвременни теории. Новите форми на организация на труда и на икономическото действие в обществото на знанието.

 7. Социалните различия и проблемът за неравенствата. Принципи на социално разслояване в различните типове общества. Стратификация и мобилност.

 8. Социални общности и идентичност. Проблемът за идентичността и признанието в съвременния свят.

 9. Социализация и индивидуализация. Историческа динамика на модерния индивидуализъм. Публичният и частният свят на модерния човек.

 10. Жизнен свят и всекидневие. Структури на жизнения свят и исторически типове всекидневен живот. Ролята на новите информационни технологии и медии.

 11. Власт и господство. Типове социално господство. Модерна държава, политическа власт и публичност.

 12. Теоретично и емпирично познание в социологията. Мястото на емпиричното изследване в социологическото познание.

 13. Количествени и качествени методи. Специфика на изследователския инструментариум.

 14. Градът като специфично структурирано социално пространство. Градът като материална структура и като обитаване. Организация на градското пространство и всекидневният живот на неговите обитатели.

 15. Класически и съвременни подходи за изследване на града. Специфични методи на изследване на градското пространство.

 16. Улицата и площадът - кварталът и жилището: мобилност и локализация в градското пространство; анонимност и идентичности на градските обитатели.

 17. Възникване на български град в Османската империя. Българският град в периода 1878-1944 г.; “социалистическият град”.

 18. Съвременният български град: постсоциалистически трансформации на градското пространство.ЛИТЕРАТУРА:

 1. Андерсон, Б. Въобразените общности, ИК “Критика и хуманизъм”, С., 1998.

 2. Арент , Х. Човешката ситуация, ИК “Критика и хуманизъм, С., 1997.

 3. Арент, Х. Произходът на тоталитаризма, Изд. “Панорама”, С., 1993.

 4. Бел, Д. Културните противоречия на капитализма. Изд. “Народна култура”, С., 1994;

 5. Бауман. Глобализацията. Последиците за човека. С.1999

 6. Бояджиева, П. Университет и общество, изд. “Лик”, С., 1998.

 7. Бродел, Ф. Структури на всекидневието: възможното и невъзможното, С., 1999

 8. Бурдийо, П., Казани неща. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, С., 1992;

 9. Бурдийо, П. Практическият разум. ИК “Критика и хуманизъм”, С., 1997

 10. Бъргър, П. Капиталистическата революция, изд. “Лик”, С., 1998.

 11. Бъргър, П., Т., Лукман. Социалното конструиране на реалността. ИК “Критика и хуманизъм”, С., 1996;

 12. Бъргър, П. Покана за социология, С, 1999

 13. Вебер, М. Протестантската етика и духът на капитализма.

Катедра Социология препоръчва новия превод на книгата от К. Коев, издаден от Изд. Просвета, С., 2004,

 1. Вебер, М. Социология на господството. Социология на религията. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 1992;

 2. Вебер, М. Ученият и политикът, С., 1993;

 3. Вебер, М. Смисъл и ценности. Антология. Съст. К. Коев., изд. “Критика и хуманизъм”, С., 1998.

 4. Вебер, М. Генезисът на западния рационализъм. Антология. Съст. К.Коев, С., 2001

 5. Венедиков, Й. Статистика, социология и още нещо …, С., 1992;

 6. Гаврилова, Р. Колелото на живота. Всекидневният живот в българския възрожденски град. С., 1999.

 7. Гидънс, А. Социология. “Прозорец”, С. 2003.

 8. Горнев, Г. Социални източници на научното въображение. Изд. “Наука и изкуство, С., 1986;

 9. Грекова, М. Аз и Другият. Измеренията на чуждостта в посттоталитарното общество. Университетско изд. “Св. Кл. Охридски”, С., 1996;

 10. Грекова, М. Малцинството: социално конструиране и преживяване, “Критика и хуманизъм”, С. 2001;

 11. Грекова, М. (съст.) Градът: социална реалност и представи, “Изток-запад”, С. 2002.

 12. Дарендорф, Р. Съвременният социален конфликт, ЦИД, София, 1993.

 13. Даскалов, Р. Как се мисли българското възраждане, Лик, С., 2002.

 14. Деянова, Л. Социология на символните форми. ИК “Критика и хуманизъм”, С., 1994;

 15. Димитров, Г., България в орбитите на модернизацията. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, С., 1995;

 16. Димитров, Г. – Социология за свободата. Университетски курс по социология, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, С., 2001.

 17. Димитров, Д. Достоверност на социологическата информация. Изд. “Наука и изкуство”, С., 1983;

 18. Дичев, Ив. Дарът в епохата на неговата техническа възпроизводимост, изд. “Лик”, С., 1999.

 19. Дичев, И. От принадлежност към идентичност, Лик, С., 2002

 20. Духът на “Анали” – христоматия, съст. Л. Деянова, изд. “Критика и хуманизъм”, С., 1997.

 21. Дюркейм, Е. Избрано. ИК “Критика и хуманизъм”, С., 1994;

 22. Дюркем, Е. Разделението на труда, С., 2002 г.

 23. Дюркем, Е. Елементарни форми на религиозен живот, С., 2002

 24. Елиас, Н. Що е социология?, изд. “лик”, С., 1999.

 25. Елиас, Н. – Процесът цивилизоване, т. І и ІІ, С. 2001

 26. Зимел, Г. Социология, С. 2001.

 27. Кабакчиева, П. , Д. Минев, Елити и преход, изд. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 1996.

 28. Кабакчиева, П. Гражданското общество срещу държавата, Лик, С., 2001

 29. Коев, К. Видимостта: феноменологични контексти. ИК “Критика и хуманизъм”, С., 1996;

 30. Коев, К. Метаморфозите на чужденеца. Университетско издателство “Св. Климент Охридски” и Изд. “Наука и изкуство”, С., 1991.

 31. Кун, Т. Структура на научните революции. Изд. “Петър Берон”, С., 1996.

 32. Кюранов, Ч. Социални класи и социална стратификация. Изд. “Наука и изкуство”, С., 1977.

 33. Латур, Б. Никога не сме били модерни. ИК “Критика и хуманизъм”, С., 1994.

 34. Леви- Строс, Кл. Структурна антропология, изд. “Хр. Ботев”, С., 1996.

 35. Маркузе, Х. Едноизмерният човек, С., Христо Ботев, 1997

 36. Манхайм, К. Студии по социология на културата, С. 2002;

 37. Михайлов, С. Емпиричното социологическо изследване. Изд. “Наука и изкуство”, С., 1980.

 38. Михайловска, Е. , Цивилизация и цивилизации. Теория и идеи на ХХ век, С., 1996 г.

 39. Николов, Л. – Социология на личността. Избрано. “Софи-Р”, С. 2001;

 40. Националната идентичност в ситуация на криза. Исторически ресурси. /Изследване с ръководител М. Грекова/ , изд. “Минерва”, С., 1997.

 41. Ортега-и-Гасет, Х. Бунтът на масите. Университетско издателство “Св. Климент ОХридски”, С., 1993.

 42. Попър, К. Отвореното общество и неговите врагове. (в 2 тома), Златорог, С., 1993.

 43. Сб. Глобални модерности /М. Федърстоун, С. Лаш и др./. КХ, 2004

 44. Социология на личността (съст. Любен Николов и Лиляна Деянова), изд. “Наука и изкуство”, С., 1990.

 45. Съйкова, Ив., Б. Чакалов., Методология и методика на емпиричните социологически изследвания, С., 1977.

 46. Стефанов, Ив. Природата на културата, С., 1998;

 47. Стефанов, Ив., Д. Гинев (съст.) – Идеи в културологията, т.І и т. ІІ, С., 1990 г.

 48. Тилкиджиев, Н. Социални стратификаци …., Изд. “Наука и изкуство”, С. 1989.

 49. Тилкиджиев, Н. Средна класа и социални стратификация, С., 2002

 50. Тодоров, Цв. Завладяването на Америка. Въпросът за Другия, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 1992.

 51. Тофлър, А. Третата вълна, С., 1991.

 52. Фотев, Г. Социалната реалност и въображение (Социологическо изследване върху Ренесанса), Изд. “Наука и изкуство”, С. 1986.

 53. Фотев, Г. История на социологията. В 2 тома, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С, 1993. Или новото издание от 2003 г.;

 54. Фотев, Г. Диалогична соиология. ИК “Изток-Запад”, 2004

 55. Фуко, М. Генеалогия на модерността. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 1992.

 56. Фуко, М., Просвещение и критика. ИК “Критика и хуманизъм”, С. 1997.

 57. Фуко, М. Надзор и наказание, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, С., 1998.

 58. Хабермас, Ю. Структурни изменения на публичността. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 1995.

 59. Хабермас, Ю. Морал, право и демокрация, С.,1999

 60. Хаджийски, И, Съчинения в два тома, С. , 1974.

 61. Халбвакс, М., Колективната памет. ИК “Критика и хуманизъм”, С.1996.

 62. Хобсбом, Е. Нации и национализъм от 1780 до днес. Изд. “Обсидиан”, С., 1996.

 63. Христов, И. Право и модерност, С.,2003

 64. Цивилизации , С., 1995, Просвета, Е.Михайловска, П. Кабакчиева (съст.)

 65. Чалъков, Ив. Социалните светове на познанието, ИК “Критика и хуманизъм”, С., 1993.

 66. Чавдарова, Т.(съст. и встъпителна студия, Икономика и социология, изд. “Лик”, С., 1999.

 67. Чавдарова, Т. Неформалната икономика. изд. “Лик”, София, 2001.

 68. Шютц, А. Чужденецът, изд. “Лик”, С., 1999.

 69. Якимова, М. София на простолюдието (с тарикатско-български речник). С., Изток-Запад, 2010.Забележка: Литературата към конспекта съдържа само монографии на български език. За ориентация препоръчваме и конспектите към курсовете по дисциплините в специалност “Социология”. Катедра Социология предупреждава изрично, че нито едно от посочените заглавия не може да се разглежда като достатъчен “учебник” при подготовка за конкурса.


Специалност “Социология”


Свързани:

Конспект за кандидат-докторантски изпит по социология (Градски изследвания) iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по социология
Модерната епоха и възникване на социологията като наука. Социологията и рационализирането на социалния живот. Социология и ценностна...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по социология (Градски изследвания) iconКонспект и библиография за кандидат-докторантски изпит по английски език
Прочит и устен превод на посочен от комисията откъс от оригинален съвременен специализиран текст (100 страници), пряко свързан със...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по социология (Градски изследвания) iconКонспект и библиография за кандидат-докторантски изпит по немски език
Прочит и устен превод на посочен от комисията откъс от оригинален съвременен специализиран текст (100 страници), пряко свързан със...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по социология (Градски изследвания) iconКонспект и библиография за кандидат-докторантски изпит по френски език
Прочит и устен превод на посочен от комисията откъс от оригинален съвременен специализиран текст (100 страници), пряко свързан със...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по социология (Градски изследвания) iconКонспект за кандидат докторантски изпит по математически анализ
Хилбертово пространство. Теорема за проекциите. Представяне на ограничените линейни функционали
Конспект за кандидат-докторантски изпит по социология (Градски изследвания) iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Обща интерполационна задача. Системи на Чебишов. Интерполиране с кубични сплайни
Конспект за кандидат-докторантски изпит по социология (Градски изследвания) iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по италиански език изпитът е устен и се състои в
Текстът, който кандидат-аспирантът подготвя предварително за изпита, е в размер 100 стандартни страници; той трябва да бъде от италиански...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по социология (Градски изследвания) iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по Синтаксис на съвременния испански език
Лингвистичен знак. Йерархия на лингвистичните знаци. Предмет, задачи и цели на синтаксиса
Конспект за кандидат-докторантски изпит по социология (Градски изследвания) iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по научнo направление Педагогика
Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание. Възпитателна цел
Конспект за кандидат-докторантски изпит по социология (Градски изследвания) iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по научна специалност "Радиофизика и физическа електроника"
Ток във вакуум при отсъствие и наличие на пространствен заряд. Закон на Чайлд-Ленгмюр
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом