Съоръжения Международен Счетоводен Стандарт 16 Имоти, Машини и Съоръжения Цел
ИмеСъоръжения Международен Счетоводен Стандарт 16 Имоти, Машини и Съоръжения Цел
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер341.65 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://balans.bg/web/files/files/215/1020/MSS-16.doc


в сила от 01.01.2005

МСС 16 – Имоти, Машини и СъоръженияМеждународен Счетоводен Стандарт 16

Имоти, Машини и Съоръжения


Цел


1 Целта на настоящия Стандарт е да определи счетоводното третиране на имотите, машините и съоръженията, така че ползвателите на финансовите отчети да могат да разпознават информацията за инвестициите на предприятието в имоти, машини и съоръжения и промените в такива инвестиции. Основните въпроси при отчитането на имотите, машините и съоръженията са признаването на активите, определянето на балансовите им стойности и амортизационните разходи и загубите от обезценка, които трябва да бъдат признати във връзка с тях.


Обхват

 1. Настоящият Стандарт се прилага при отчитането на имоти, машини и съоръжения, освен когато друг МСС изисква или разрешава различно счетоводно третиране.

 2. Стандартът не се прилага за:

(а) имоти, машини и съоръжения, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности;

(б) биологични активи, свързани със земеделска дейност (вж. МСС 41 Земеделие); или

(в) признаване и оценяване на активи за проучване и оценка (вж. МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси); или

(г) права върху природни залежи и резерви от рода на нефт, природен газ и подобни невъзстановими ресурси.

Настоящият Стандарт обаче се прилага за имоти, машини и съоръжения, използвани за разработване или поддържане на активи, попадащи под точките (б) и (г).

 1. Други стандарти може да изискват признаването на актив от имоти, машини и съоръжения въз основа на подход, различен от подхода в настоящия Стандарт. Например МСС 17 Лизинг изисква от предприятието да оценява своето признаване на обект от лизингови имоти, машини и съоръжения въз основа на прехвърлянето на рискове и изгоди. Въпреки това в подобни случаи всички други аспекти на счетоводното третиране на тези активи, включително амортизацията, се определят от изискванията на настоящия Стандарт.

 2. Предприятието следва да прилага настоящия Стандарт за имоти, които се строят или разработват за бъдещо използване като инвестиционни имоти, но все още не отговарят на дефиницията на „инвестиционен имот" в МСС 40 Инвестиционни имоти. След като приключи строителството или разработката, имотът става инвестиционен имот и предприятието е длъжно да прилага МСС 40. МСС 40 се прилага също и за съществуващите инвестиционни имоти, които са в процес на преобразуване за продължаваща употреба като инвестиционни имоти. Предприятие, което използва модела на цената на придобиване за инвестиционни имоти съгласно МСС 40, трябва да използва модела на цената на придобиване и по настоящия Стандарт.Дефиниции


6 В настоящия Стандарт се използват следните понятия с посочените значения:

Балансова стойност — сума, с която един актив се признава в баланса, след като се приспаднат всички натрупани за него амортизации, както и натрупаната загуба от обезценка.

Цената на придобиване — сума от заплатените парични средства или парични еквиваленти или справедливата стойност на друга престация за придобиването на един актив към момента на придобиването или създаването му или, където е приложимо, сумата, отнасяща се към този актив, когато е признат първоначално в съответствие с конкретни изисквания на други МСФО, например МСФО 2 Плащане на базата на акции.

Амортизируема сума — цена на придобиване на актива или друга стойност, заменяща я във финансовите отчети, намалена с остатъчната стойност.

Амортизация — систематично разпределение на амортизируемата сума на актива през полезния му живот.

Специфична за предприятието стойност — настоящата стойност на паричните потоци, които предприятието очаква да възникнат от продължаваща употреба на актив и от неговото освобождаване в края на полезния му живот или очаква да възникнат при уреждането на пасив.

Справедлива стойност — сума, за която един актив може да бъде разменен между осведомени и желаещи несвързани лица в сделка при справедливи пазарни условия.

Загуба от обезценка — сума, с която балансовата стойност на актива надвишава неговата възстановима стойност.

Имоти, машини и съоръжения — материални активи, които:

(а) се държат от предприятието, за да се използват за производството или доставката на стоки или услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели;

(б) се очаква да бъдат използвани през повече от един период.

Възстановима сума — по-високата от нетната продажна цена на актива и неговата стойност в употреба.

Остатъчна стойност — приблизително оценена сума, която предприятието би получило понастоящем при освобождаването от един актив, след като се приспаднат приблизителните разходи по освобождаването от него, ако активът вече е на възраст и в състоянието, в което се очаква да бъде в края на полезния му живот.

Полезен живот:

(а) периодът, през който един актив се очаква да бъде наличен за използване от предприятието; или

(б) броят на произведените или подобни единици, които се очаква предприятието да получи от актива.


Признаване

7 Цената на придобиване на отделен имот, машина и съоръжение се признава за актив само ако:

(а) е вероятно предприятието да получи в бъдеще икономически изгоди, свързани с актива; и

(б) цената на придобиване на актива може надеждно да бъде оценена.

 1. Резервни части и сервизно оборудване обикновено се отчитат като материални запаси и се признават като печалба или загуба в момента на влагането им. Основни резервни части и резервно оборудване обаче се считат за имоти, машини и съоръжения, когато предприятието очаква да ги използва през повече от един период. По същия начин, ако резервните части и сервизното оборудване могат да се използват само във връзка с отделен имот, машина и съоръжение, те се отчитат като имоти, машини и съоръжения.

 2. Настоящият Стандарт не предписва мерна единица за признаване, т. е. какво съставлява позиция на имоти, машини и съоръжения. Ето защо, при прилагане на критериите за признаване към специфичните обстоятелства на дадено предприятие, е необходимо да се използва преценка. Може да е уместно да се обединят поотделно незначителни позиции като матрици, инструменти и други и да се приложат критериите към съвкупната им стойност.

10 Предприятието оценява по силата на настоящия принцип за признаване всичките си разходи за имоти, машини и съоръжения в момента, когато бъдат направени. Тези разходи включват разходи, направени първоначално за придобиване или построяване на актива от имоти, машини и съоръжения и разходи, извършени впоследствие за добавяне или подмяна на части или за обслужването му.


Първоначални разходи


11 Имоти, машини и съоръжения могат да бъдат придобити с цел безопасност или опазване на околната среда. Придобиването на такива имоти, машини и съоръжения, макар и пряко да не увеличава бъдещите икономически изгоди от всеки конкретен съществуващ имоти, машини и съоръжения, може да е необ ходимо, за да може предприятието да получава бъдещите икономически изгоди от другите си активи. Такива имоти, машини и съоръжения отговарят на условията за признаване като актив, тъй като създават възможност за бъдещи икономически изгоди от съответните активи, които предприятието ще извлече над това, което то би могло да извлече, ако тези активи не бяха придобити. Например един производител на химически продукти може да въведе нови процеси за химическа обработка, за да спазва изискванията за опазване на околната среда при производството и съхранението на опасни химикали. Свързаните с това подобрения на машините и съоръженията се признават за актив, защото без тях предприятието не може да произвежда и продава химикали. Явяващата се обаче в резултат на това балансова стойност на такъв актив или свързани активи се проверява за обезценка в съответствие с МСС 16 Обезценка на активи.


Последващи разходи

 1. Съгласно принципа на признаване в параграф 7 предприятието не признава в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения разходите за ежедневното обслужване на актива. Тези разходи по-скоро се признават в печалба или загуба в момента на извършването им. Разходите за ежедневно обслужване са предимно разходите за труд и консумативи и могат да включват стойността на малки резервни части. Целта на тези разходи често се описва като „ремонти и поддръжка" на актива от имоти, машини и съоръжения.

 2. Части от някои позиции от имоти, машини и съоръжения може да се нуждаят от подмяна на регулярни интервали от време. Например една пещ може да се нуждае от нова вътрешна облицовка след определен брой часове на използване или салонът на пътнически самолет, чиито седалки и кухни може да се нуждаят от подмяна няколко пъти през полезния живот на корпуса. Активи от имоти, машини и съоръжения могат да се придобиват и с цел да се правят по-рядко повтарящи се подмени като например подмяна на вътрешни стени на сграда или извършване на еднократна подмяна. По силата на принципа на признаване в параграф 7 предприятието признава в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения разходите за подмяна на част от такъв актив, когато е направза вбъдеще ен такъв разход, ако отговаря на критериите за признаване. Балансовата сума на тези части, които са подменени, се отписва в съответствие с разпоредбите за отписване на настоящия Стандарт (вж. параграфи 67-72).

 3. Условие за продължаване на експлоатацията на актив от имоти, машини и съоръжения (например самолет) може да бъде извършването на редовни основни прегледи за дефекти, независимо дали са подменяни части от актива. При извършването на всеки основен преглед, разходите за него се признават в балансовата стойност на актива от имоти, машини и съоръжения като подмяна, ако са спазени критериите за признаване. Всяка оставаща балансова сума от разходите за предишния преглед (различаваща се от физически част(и) се отписва. Това става независимо дали разходите за предишния преглед са били определени в сделката, посредством която активът е бил придобит или построен. Ако е необходимо, приблизително оценените разходи за аналогичен бъдещ преглед могат да се използват като индикация какви са били разходите за настоящия преглед, когато активът е бил придобит или построен.Оценка при признаване


15 Всеки имот, машина и съоръжение, които се признават като актив, се оценяват по цена на придобиване.


Компоненти на цената на придобиване


16 Цената на придобиване на един имот, машина и съоръжение включва:

(а) неговата покупна цена, включително митата и невъзстановимите данъци върху покупката, след приспадане на всички търговски отстъпки;

(б) всякакви разходи, пряко отнасящи се до придвижването на актива до местоположението и привеждането му в състояние, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството;

(в) първоначалната приблизителна оценка на разходите за демонтаж и преместване на актива и възстановяване на обекта, на който е разположен, задължението, което предприятието поема при придобиването на актива или като последствие от използването на актива през определен период за цели, различни от производството на материални запаси през този период.

17 Примери за преки разходи са:

(а) разходи за персонала (вж. МСС 19 Доходи на наети лица), произтичащи пряко от построяването или придобиването на актива от имоти, машини и съоръжения ;

(б) разходи за подготовката на обекта;

(в) разходи за първоначална доставка и обработка;

(г) разходи за инсталиране и монтаж;

(д) разходи за тестване дали активът функционира правилно след приспадане на нетните приходи от продажба на произведените единици до привеждане на актива на това местоположение и в това състояние (например мостри, произведени по време на изпитанието на оборудването) и

(е) професионални хонорари.

 1. Предприятието прилага МСС 2 Материални запаси към разходите по задължения за демонтаж, преместване и възстановяване на обекта, на който е разположен активът, които са направени през определен период като резултат от използването на актива за производството на материални запаси през този период. Задълженията за разходи, отчитани в съответствие с МСС 2 или МСС 16, се признават и оценяват в съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи.

 2. Примери за разходи, които не са елементи на цената на придобиване на актив от имоти, машини и съоръжения са:

(а) разходите за откриване на нов обект;

(б) разходите за въвеждане на нов продукт или услуга (включително разходите за реклама и промоция);

(в) разходите за извършване на дейност на ново местоположение или с нова категория клиенти (включително разходи за обучение на персонал(а);

(г) административни и други общопроизводствени разходи.

20 Признаването на разходи в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения се преустановява, когато активът е на местоположението и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. Следователно разходите за използване или предислоциране на актива не се включват в балансовата стойност на този актив. Например следните разходи не се включват в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения:

(а) разходите, извършени докато актив, годен за експлоатация по начина, предвиден от ръководството, предстои да бъде въведен в употреба или се експлоатира на по-малко от пълната му производствена мощност;

(б) първоначалните оперативни загуби като тези, които се понасят, докато се създава търсене за продукцията на актива; и

(в) разходите за преместване или реорганизация на част или цялата дейност на предприятието.

21 Някои операции възникват във връзка с построяването или създаването на актив от имоти, машини и съоръжения, но не са необходими за привеждане на актива до мястото или състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. Тези случайни операции може да възникват преди или по време на построяването или развойната дейност. Например доход може да се получи, като площадката за строеж на сграда се използва като паркинг преди започване на строителството. Тъй като случайните операции не са необходими за привеждане на актива на мястото и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството, приходите и свързаните разходи от случайните операции се признават като печалба или загуба и се включват в съответстващите им класификации на приходи и разходи.

22 Цената на придобиване на създаден от самото предприятие актив се определя, като се следват същите принципи както за един придобит актив. Ако предприятието изработва подобни активи за продажба в хода на нормалната си дейност, себестойността на актива обикновено е същата както разходите за производството на актива за продажба (вж. МСС 2). Следователно всякаква вътрешна печалба се елиминира при изчисляването на тези стойности. Също така стойността на необичайни количества бракуван материал, труд или други ресурси, използвани за производството на създаден от самото предприятие актив, не се включва в себестойността на актива. МСС 23 Разходи по заеми установява критериите, които трябва да се спазват при признаване на лихвените разходи като компонент на себестойността на построени от предприятието активи от имоти, машини и съоръжения.


Оценка на цената на придобиване

 1. Цената на придобиване на актив от имоти, машини и съоръжения е еквивалента на цената в брой към датата на признаване. Когато плащането се разсрочва след нормалните кредитни срокове, разликата между еквивалента на цената в брой и общата сума на плащанията се признава за лихвен разход през периода на кредита, освен ако лихвеният разход се признава в балансовата стойност на актива в съответствие с разрешения алтернативен счетоводен метод, предвиден в МСС 23.

 2. Един или повече активи от имоти, машини и съоръжения могат да се придобиват в замяна за непаричен актив или активи, или комбинация от парични и непарични активи. По-нататък се разглежда просто размяната на един непаричен актив за друг, но същото важи също и за всякакви размени, описани в предходното изречение. Цената на придобиване на такъв актив от имоти, машини и съоръжения се определя по справедливата стойност, освен ако (а) сделката по размяна няма търговско съдържание или (б) справедливата стойност нито на получения актив, нито на дадения актив може надеждно да бъде оценена. Придобитият актив се оценява по този начин, дори ако предприятието не може незабавно да отпише предавания актив. Ако придобитият актив не е оценен по справедлива стойност, неговата цена на придобиване се определя по балансовата стойност на предадения актив.

 3. Предприятието определя дали сделката по размяна има търговско съдържание, като преценява степента, до която бъдещите му парични потоци се очаква да се променят в резултат от размяната. Сделка по размяна има търговско съдържание, ако:

(а) конфигурацията (риск, момент на настъпване и сума) на паричните потоци от получения актив се различава от конфигурацията на паричните потоци от прехвърления актив; или

(б) специфичната за предприятието стойност на частта от операциите на предприятието, засегната от сделката, се промени в резултат от размяната; и

(в) разликата в (а) или (б) е значителна по отношение на справедливата стойност на разменените активи.

За целите на определянето дали сделка по размяна има търговско съдържание, специфичната за предприятието стойност на частта от дейността на предприятието, засегната от сделката, отразява паричните потоци след данъчно облагане. Резултатът от тези анализи може да е ясен и без да се налага предприятието да прави подробни изчисления.

 1. Справедливата стойност на актив, за който не съществуват съпоставими пазарни сделки, може да се оцени надеждно, ако (а) вариацията в обхвата на разумните оценки на справедливата цена не е значителна за този актив или (б) вероятностите за различните оценки в рамките на обхвата могат разумно да бъдат оценени и използвани за оценяване на справедливата стойност. Ако предприятието е в състояние да определи надеждно справедливата стойност или на получения актив, или на отдадения актив, тогава се използва справедливата стойност на отдадения актив за измерване стойността на получения актив, освен ако справедливата стойност на получения актив е по-ясно определима.

 2. Цената на придобиване на актив от имоти, машини и съоръжения държан от наемател по финансов лизингов договор, се определя, като се следват принципите, изложени в МСС 17.

 3. Балансовата стойност на имотите, машините и съоръженията може да се намалява с отпуснатите правителствени дарения в съответствие с МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ.


Оценка след признаване


29 Предприятието избира модела на цената на придобиване в параграф 30 или модела на преоценка в параграф 31 като своя счетоводна политика и прилага тази политика към цял клас имоти, машини и съоръжения.


Модел на цената на придобиване


30 След признаване като актив, една позиция от имоти, машини и съоръжения се отчита по нейната цена на придобиване минус натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка.


Модел на преоценка

 1. След първоначалното признаване за актив всеки имот, машина и съоръжение, чиято справедлива стойност може да се оцени надеждно, се отчита по преоценена стойност, която е справедливата стойност на актива към датата на преоценката минус всички последвали натрупани амортизации, както и последвалите натрупани загуби от обезценка. Преоценките се правят достатъчно редовно, за да се гарантира че балансовата сума не се различава съществено от тази, която би била определена при използването на справедливата стойност към датата на счетоводния баланс.

 2. Справедливата стойност на земя и сгради обикновено се определя на базата на пазарни доказателства чрез оценка, която обикновено се извършва от професионални квалифицирани оценители. Справедливата стойност на машини и съоръжения обикновено е пазарната им стойност, определена чрез оценка.

 3. Когато липсват доказателства за пазарната стойност поради специализирания характер на имота, машините и съоръженията и тъй като тези активи рядко се продават, освен като част от продължаващ функционирането си бизнес, може да е необходимо предприятието да оцени справедливата им стойност, като използва подхода на доходите или на амортизираната възстановителна стойност.

 4. Честотата на преоценките зависи от промените в справедливите стойности на отделните имоти, машини и съоръжения, които се преоценяват. Когато справедливата стойност на преоценяван актив значително се различава от балансовата му стойност, се изисква е допълнителна преоценка. Някои имоти, машини и съоръжения са изложени на значителни и чести промени в справедливата стойност и това да налага ежегодна преоценка. Такива чести преоценки не са необходими за имоти, машини и съоръжения, чиито справедливи стойности търпят само незначителни промени. За тях преоценката на всеки три или пет години може да е достатъчна.

 5. Когато се преоценява отделен имот, машина и съоръжение цялата натрупана амортизация към датата на преоценката се третира по един от следните начини:

(а) преизчислява се пропорционално на промяната в брутната балансова стойност на актива, така че балансовата стойност на актива след преоценката да е равна на преоценената му стойност. Този метод се използва обикновено, когато активът се преоценява посредством индекс за определяне на амортизираната му възстановима стойност;

(б) отписва се за сметка на брутната балансова стойност на актива, а нетната стойност се преизчислява спрямо преоценената стойност на актива. Този метод често се използва за сгради.

Сумата на корекцията, която е резултат от преизчисляването или отписването на натрупаната амортизация, съставлява част от увеличението или намалението на балансовата стойност, което се отчита в съответствие с параграфи 39 и 40.

 1. Когато се преоценява имот, машина и съоръжение, се преоценява целият клас имоти, машини и съоръжения, към който този актив принадлежи.

 2. Клас имоти, машини и съоръжения представлява група активи със сходен характер и употреба в дейностите на предприятието. Следващите са примери на отделни класове:

(а) земя;

(б) земя и сгради;

(в) машини;

(г) кораби;

(д) самолети;

(е) моторни превозни средства;

(ж) обзавеждане и вътрешни инсталации; и

(з) офис оборудване.

38 Активите във всеки клас имоти, машини и съоръжения се преоценяват едновременно, за да се избегне селективната преоценка на активи и отчитането на суми във финансовите отчети, които представляват смесица от цени на придобиване и оценки към различни дати. Въпреки това, даден клас активи може да се преоценява на периодичен принцип, при условие че преоценката на класа активи се извършва за кратък срок и че преоценките се актуализират.

 1. Когато балансовата сума на един актив се увеличава в резултат на преоценка, увеличението се отчита в директно в собствения капитал в статията „Резерв от преоценки". Увеличението от преоценка обаче се признава за печалба или загуба, доколкото възстановява обратно намаление от преоценка на същия актив, което преди това е признато за печалба или загуба.

 2. Когато балансовата стойност на един актив се намалява в резултат на преоценка, намалението се признава за печалба или загуба. Намалението обаче се отразява пряко като намаление на собствения капитал в „Резерв от преоценки", до размера на кредитно салдо, съществуващо в „Резерв от преоценки", по отношение на този актив.

 3. Резервът от преоценки, включен в собствения капитал по отношение на актив от имоти, машини и съоръжения, може да се прехвърля директно към неразпределената печалба, когато активът бъде отписан. Това може да означава прехвърляне на целия резерв при изваждане от употреба или освобождаване от актива. Част от преоценката обаче може да бъде прехвърлена при използването на актива от предприятието. В такива случаи сумата на прехвърлената преоценка представлява разликата между амортизацията въз основа на преоценената балансова стойност на актива и амортизацията въз основа на цената на придобиване. Прехвърлянето от „Резерва от преоценки" в неразпределената печалба не се извършва посредством отчета за доходите.

 4. Ефектът върху подоходните данъци, ако има такъв, който е резултат от преоценяването на имоти, машини и съоръжения, се признава и оповестява в съответствие с МСС 12 Данъци върху дохода.


Амортизация

 1. Всяка част от актив на имоти, машини и съоръжения с цена на придобиване, която е значителна по отношение на общата стойност на актива, се амортизира отделно.

 2. Предприятието разпределя сумата, първоначално призната по отношение на актив от имоти, машини и съоръжения, по неговите значителни части и амортизира поотделно всяка такава част. Например може да е уместно да се амортизират поотделно корпусът и двигателите на самолет, независимо дали е собственост на предприятието, или е на финансов лизинг.

 3. Значителна част от актив от имоти, машини и съоръжения може да има полезен живот и метод на амортизация, еднакви с полезния живот и метода на амортизация на друга значителна част от същия актив. Такива части могат да се групират при определяне на разходите за амортизация.

 4. До степента, до която предприятието амортизира поотделно някои части на актив от имоти, машини и съоръжения, то амортизира също така отделно останалата част от актива. Останалата част се състои от частите на актива, които самостоятелно не са значителни. Ако предприятието има променливи очаквания относно тези части, може да са необходими способи на приближение за амортизиране на останалата част по начин, който вярно да отразява начина на потребление и/или полезния живот на тези части.

 5. Предприятието може да реши да амортизира поотделно части на актив, които нямат значителна стойност спрямо общата цена на придобиване на актива.

 6. Амортизационният разход за всеки период се признава в печалбата или загубата, освен ако е включен в балансовата стойност на друг актив.

49 Амортизационният разход за периода обикновено се признава в печалбата или загубата. Понякога обаче бъдещите икономически изгоди, свързани с даден актив, се усвояват в производството на други активи. В този случай амортизационният разход представлява част от себестойността на другия актив и се включва в неговата балансова стойност. Например амортизацията на производствени машини и съоръжения се включва в разходите за преобразуване на материалните запаси (вж. МСС 2). По аналогичен начин, амортизацията на имоти, машини и съоръжения, използвани за развойна дейност, може да се включи в себестойността на нематериалния актив, признат в съответствие с МСС 38 Нематериални активи.


Амортизируема сума и период на амортизация

 1. Амортизируемата сума на актив се разпределя систематично върху целия му полезен живот.

 2. Остатъчната стойност и полезният живот на актив се преразглеждат най-малко при приключването на всяка финансова година и ако очакванията се различават от предишни приблизителни оценки, промените следва да се отчитат като промяна в счетоводните приблизителни оценки в съответствие с МСС 8 Счетоводни политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.

 3. Амортизация се признава дори ако справедливата стойност на актива надвишава неговата балансова стойност, стига остатъчната стойност на актива да не надвишава балансовата му стойност. Ремонт и поддръжка на актива не премахват необходимостта той да бъде амортизиран.

 4. Амортизируемата сума на всеки актив се определя след приспадане на остатъчната стойност на актива. На практика остатъчната стойност на актива често е незначителна и затова не е съществена за изчисляването на амортизируемата сума.

 5. Остатъчната стойност на актив може да се увеличи до сума, равна на или по-голяма от балансовата стойност на актива. В такъв случай амортизационното отчисление на актива е нула, освен и докато неговата остатъчна стойност впоследствие не намалее до сума по-ниска от балансовата стойност на актива.

 6. Амортизацията на актива започва, когато той е налице за употреба, т.е. когато е на мястото и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. Амортизирането на актива се преустановява на по-ранната от датата, на която активът е класифициран като държан за продажба (или включен в група за освобождаване, която е класифицирана като държана за продажба в съответствие с МСФО 5 и датата, на която активът е отписан. Следователно амортизацията не се преустановява, когато активът не се използва или се извади от активна употреба, освен ако активът е изцяло амортизиран. При методите на амортизация според използването обаче, амортизационното отчисление може да е нула, когато няма производство.

 7. Бъдещите икономически изгоди, свързани с даден актив, се реализират от предприятието главно чрез неговото използване. Други фактори обаче, например техническото и търговско остаряване и износване, докато активът стои неизползван, често водят до намаляване на икономическите изгоди, които са могли да бъдат получени от актива. Следователно всички следващи фактори се отчитат при определянето на полезния живот на актива:

(а) очакваното използване на актива от предприятието. Използването се оценява според очаквания капацитет или получената физическа продукция от актива;

(б) очакваното физическо износване, което зависи от експлоатационните фактори, например броя на смените, през които активът ще се използва, и програмата на предприятието за ремонт и поддръжка, както и грижите за и поддръжката на актива, докато не е в употреба;

(в) техническото или търговско остаряване поради промени или усъвършенстване на производството или поради промяна в пазарното търсене за продукта или услугата, получавани от актива; и

(г) правни или други подобни ограничения върху използването на актива, например датите, на които изтичат сроковете на съответните договори за лизинг.

 1. Полезният живот на един актив се определя от гледна точка на очакваната полезност на актива за предприятието. Политиката за управление на активите на предприятието може да включва освобождаване от активите след конкретен период от време или след реализирането на определена част от икономическите изгоди, свързани актива. Следователно полезният живот на актива може да е по-кратък от икономическия му живот. Оценката на полезния живот на актива е въпрос на преценка въз основа на опита на предприятието с подобни активи.

 2. Земята и сградите са делими активи и за целите на счетоводството се разглеждат отделно, дори когато са придобити заедно. С някои изключения, като например кариери и обекти, използвани като депо, земята има неограничен полезен живот и следователно не се амортизира. Сградите имат ограничен живот и следователно са амортизируеми активи. Увеличението на стойността на земята, върху която е построена дадена сграда, не се отразява върху определянето на амортизируемата стойност на сградата.

59 Ако себестойността на земята включва разходите за демонтаж, преместване и възстановяване на обекта, тази част от актива земя се амортизира през периода, през който са получавани изгоди от извършването на тези разходи. В някои случаи самата земя може да има ограничен полезен живот, в които случаи тя се амортизира по начин, който отразява изгодите, които ще бъдат извлечени от нея.


Метод на амортизация

 1. Използваният метод на амортизация отразява модела, по който се очаква бъдещите икономически изгоди да бъдат реализирани от предприятието.

 2. Методът на амортизация, прилаган за актив, се преглежда най-малко при приключване на финансовата година и ако е настъпила значителна промяна в очаквания модел на реализиране на икономическите изгоди, свързани с тези активи, методът се променя, за да отрази променения модел. Такава промяна се отчита като промяна в приблизителна счетоводна оценка в съответствие с МСС 8.

 3. Различни методи могат да бъдат използвани за систематично разпределение на амортизируемата сума на актив през неговия полезен живот. Тези методи включват линейния метод, метода на намаляващия остатък и методи според количеството произведена продукция. Линейната амортизация води до постоянно отчисление през целия полезен живот, ако остатъчната стойност на актива не се променя. Методът на намаляващия остатък води до намаляващи отчисления през полезния живот на актива. Методът според количеството на произведената продукция води до отчисление, основано на очакваната употреба или продукция. Предприятието избира метода, който най-близко отразява очаквания модел на реализиране на бъдещите икономически изгоди, свързани с актива. Методът се прилага последователно през всеки следващ период, освен ако има промяна в очаквания модел на реализиране на тези бъдещи икономически изгоди.


Обезценка

 1. За да определи дали даден имот, машина или съоръжение са обезценени, предприятието прилага МСС 36 Обезценка на активи. Този Стандарт пояснява начина, по които предприятието преразглежда балансовата сума на своите активи и по който определя възстановимата стойност на актива и кога се признава или се възстановява обратно загуба от обезценка.

 2. [заличен]


Компенсация за обезценка

 1. Компенсация от трети лица за активи от имоти машини и съоръжения, които са обезценени, загубени или отдадени, се отразява в печалбата или загубата, когато компенсацията стане дължима.

 2. Обезценки или загуби от активи от имоти, машини и съоръжения, свързани искове за или плащания на компенсация от трети страни и всяка последваща покупка или построяване на заменящи активи са отделни икономически събития и се отчитат поотделно, както следва:

(а) обезценки на активи от имоти, машини и съоръжения се признават в съответствие с МСС 36;

(б) отписването на активи от имоти, машини и съоръжения, извадени от употреба или от които предприятието се е освободило, се определя в съответствие с настоящия Стандарт;

(в) компенсация от трети страни за активи от имоти, машини и съоръжения, които са обезценени, загубени или отдадени, се включва при определянето на печалбата или загубата, когато стане дължима, и

(г) цената на придобиване на активи от имоти, машини и съоръжения, възстановени, закупени или построени като заменящи активи, се определя в съответствие с настоящия Стандарт.

Отписване


67 Балансовата стойност на даден имот, машина или съоръжения се отписва:

(а) при продажба, или

(б) когато не се очакват никакви други икономически изгоди от неговото използване или при освобождаването от него.

 1. Печалбите или загубите, възникващи при отписването на имот, машина или съоръжения, да се включат в печалбата или загубата, когато активът бъде отписан (освен ако МСС 17 изисква друго при продажба и обратен лизинг). Печалбите не се класифицират като приход.

 2. Освобождаване от актив от имоти, машини и съоръжения може да настъпи по различен начин (напр. чрез продажба, сключване на финансов лизинг или чрез дарения). При определяне датата на освобождаване от актива, предприятието прилага критериите на МСС 18 Приходи за признаване на приход от продажбата на стоки. МСС 17 се прилага за освобождаване чрез продажба и обратен лизинг.

 3. Ако, по силата на принципа за признаване в параграф 7, предприятие признава в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения себестойността на подмяна на част от актива, тогава то отписва балансовата стойност на подменената част, независимо дали подменената част е била амортизирана отделно. Ако за предприятието не е практично да определя балансовата стойност на подменената част, то може да използва цената на придобиване на заменящата част като индикация за това каква е била цената на придобиване на подменената част към момента, когато е била придобита или построена.

 4. Печалбата или загубата, възникващи при отписването на имот, машина или съоръжения, се определят като разликата между нетните постъпления от продажбата, ако има такива, и балансовата стойност на актива.

 5. Дължимото вземане при освобождаване от актив от имоти, машини и съоръжения се признава първоначално по справедлива стойност. Ако плащането за актива е разсрочено, полученото вземане се признава първоначално по еквивалент на паричната цена. Разликата между номиналната стойност на вземането и еквивалента на паричната цена се признава в съответствие с МСС 18 като приход от лихви, отразяващ ефективната доходност на вземането.Оповестяване

73 Финансовите отчети оповестяват данни за всеки клас имоти, машини и съоръжения:

(а) базите за оценяване, използвани за определяне на брутната балансова стойност;

(б) използваните методи на амортизация;

(в) полезния живот или използваните норми на амортизация;

(г) брутната балансова стойност и натрупаната амортизация (заедно с натрупаните загуби от обезценка) към началото и края на отчетния период; и

(д) равнение на балансовата стойност към началото и края на отчетния период, като се показват:

(i) увеличенията;

(ii) активи, класифицирани като държани за продажба или включени в група за освобождаване, класифицирана като държана за продажба в съответствие с МСФО 5 и други освобождавания;

(iii) придобиванията чрез бизнес комбинации;

(iv) увеличения или намаления в резултат от преоценки съгласно параграфи 31, 39 и 40 и от загуби от обезценка, които са признати или обратно възстановени директно в собствения капитал в съответствие с МСС 36;

(v) загуби от обезценка, които са признати в отчета за доходите съгласно МСС 36;

(vi) загуби от обезценка, които са възстановени обратно в отчета за доходите в съответствие с МСС 36;

(vii) амортизацията;

(viii) нетните курсови разлики, които възникват от преизчислението на финансовите отчети от функционалната валута в друга валута за целите на представянето, включително преизчислението на сделка в чужда валута във валутата за целите на представянето на отчитащото се предприятие; и

(ix) други промени.

74 Финансовите отчети оповестяват и:

(а) съществуването и размера на ограниченията върху правото на собственост, както и имоти, машини и съоръжения, заложени като обезпечения по задължения;

(б) сумата на разходите, призната в балансовата стойност на актив от имоти, машини или съоръжения в процеса на неговото построяване;

(в) сумата на договорните задължения за придобиването на имоти, машини и съоръжения; и

(г) ако не е оповестено отделно в отчета за доходите, сумата на компенсацията от трети страни за активи от имоти, машини и съоръжения, които са обезценени, загубени или отдадени, които са включени в отчета за доходите.

75 Изборът на метода на амортизация и оценката на полезния живот на активите са въпрос на преценка. Следователно оповестяването на приетите методи и изчисления полезен живот или норми на амортизация дават на ползвателите на финансовите отчети информация, която им позволява да направят преглед на политиката, избрана от ръководството, и да правят сравнения с други предприятия. По тези причини е необходимо да се оповестява следното:

(а) амортизацията, призната или в печалбата или загубата, или като част от цената на придобиване на други активи през периода; и

(б) натрупаната амортизация в края на този период.

76 В съответствие с МСС 8 предприятието оповестява характера и ефекта от всяка промяна в приблизителните счетоводни оценки, която има ефект през текущия период или която се очаква да има ефект през следващите периоди. За имоти, машини и съоръжения такова оповестяване може да бъде провокирано от промени в оценката на:

(а) остатъчни стойности;

(б) приблизително изчислените разходи за демонтаж, преместване и възстановяване на имоти, машини или съоръжения;

(в) полезен живот; и

(г) методи на амортизация.

77 Когато отделни имоти, машини или съоръжения се посочват по преоценени стойности, се оповестява следното:

(а) дата на преоценката;

(б) дали е участвал независим оценител;

(в) методите и значителните предположения, приложени в приблизителната оценка на справедливите стойности на активите;

(г) степента, до която справедливите стойности на активите са определени пряко чрез препратка към актуални цени на активен пазар или скорошни пазарни преки сделки между независими страни при справедливи пазарни условия или са оценени приблизително, като са използвани други техники на оценка;


(д) за всеки преоценен клас имоти, машини и съоръжения, балансовата сума, която би била призната, ако активите се отчитаха съгласно метода на цената на придобиване; и

(е) преоценъчният резерв, като се посочват движенията през отчетния период и всички ограничения върху разпределянето на резерва между акционерите.

 1. В съответствие с МСС 36 предприятието оповестява информация за обезценката на имоти, машини или съоръжения в допълнение към информацията, изисквана в параграфи 73 (,n)(iv)-(vi).

 2. Следната информация може да се окаже полезна за ползвателите на финансовите отчети :

(а) балансовата стойност на временно неизползвани имоти, машини и съоръжения;

(б) брутната балансова стойност на всички напълно амортизирани имоти, машини и съоръжения, които все още са в употреба;

(в) балансовата стойност на имоти, машини и съоръжения, които са извадени от активна употреба и които не са класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО 5; и

(г) когато се използва моделът на цената на придобиване, справедливата стойност на имоти, машини и съоръжения , ако тя съществено се различава от балансовата стойност.

Следователно предприятията се насърчават да оповестяват тези стойности.


Преходни разпоредби


80 Изискванията на параграфи 24-26 относно първоначалната оценка на актив от имоти, машини и съоръжения, при добит в сделка за размяна на активи, се прилага само за бъдещи сделки.


Дата на влизане в сила


81 Предприятията трябва да прилагат настоящия Стандарт за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2005 г. Насърчава се по-ранното приложение. Ако предприятие започне да прилага настоящия Стандарт за период преди 1 януари 2005 г., то трябва да оповести този факт.

81А Предприятията трябва да прилагат измененията в параграф 3 за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г. Ако предприятието прилага МСФО 6 за по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.


Отмяна на други решения

Настоящият Стандарт отменя МСС 16 Имоти, машини и съоръжения (преработен през 1998).

Настоящият Стандарт отменя следните Разяснения:

(а) ПКР-6 Разходи за модифициране на съществуващ софтуер

(б) ПКР-14 Имоти, съоръжения, машини и оборудване - Компенсация за обезценка или загуба на активи; и

(в) ПКР-23 Имоти, съоръжения, машини и оборудване - Разходи за основна инспекция или основен ремонт.

стр. от
Свързани:

Съоръжения Международен Счетоводен Стандарт 16 Имоти, Машини и Съоръжения Цел iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №16 имоти, машини, съоръжения и оборудване (преработен 1998)
Мсс 16 Отчитане на имоти, машини, съоръжения и оборудване е приет през март 1982
Съоръжения Международен Счетоводен Стандарт 16 Имоти, Машини и Съоръжения Цел iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №40 инвестиционни имоти
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през март 2000 и влиза в сила за финансови отчети, обхващащи...
Съоръжения Международен Счетоводен Стандарт 16 Имоти, Машини и Съоръжения Цел iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Металообработване и машиностроене 521010 Машинен техник 5210101 Машини и съоръжения за Модул: Технология на сглобяване и ремонта...
Съоръжения Международен Счетоводен Стандарт 16 Имоти, Машини и Съоръжения Цел iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен стандарт за финансово отчитане 10, Международен стандарт за финансово...
Съоръжения Международен Счетоводен Стандарт 16 Имоти, Машини и Съоръжения Цел iconИмоти, машини, съоръжения и оборудване

Съоръжения Международен Счетоводен Стандарт 16 Имоти, Машини и Съоръжения Цел iconМеждународен счетоводен стандарт 40
...
Съоръжения Международен Счетоводен Стандарт 16 Имоти, Машини и Съоръжения Цел iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през декември 2000 и влиза в сила за счетоводните отчети, обхващащи...
Съоръжения Международен Счетоводен Стандарт 16 Имоти, Машини и Съоръжения Цел iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане
Този международен счетоводен стандарт е одобрен от Съвета на кмсс през февруари 1998 и влиза в сила за финансовите отчети, обхващащи...
Съоръжения Международен Счетоводен Стандарт 16 Имоти, Машини и Съоръжения Цел iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през април 1998 и влиза в сила за финансови отчети, обхващащи...
Съоръжения Международен Счетоводен Стандарт 16 Имоти, Машини и Съоръжения Цел iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №33 доходи на акция
Този международен счетоводен стандарт е одобрен от съвета на кмсс през януари 1997 и влиза в сила за финансовите отчети за периоди,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом