Международен счетоводен стандарт (мсс) №40 инвестиционни имоти
ИмеМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №40 инвестиционни имоти
страница1/3
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер298.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://experta.biz/docs/MSS/mss 40.doc
  1   2   3
Top of Form

МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ (МСС) № 40 ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на КМСС през март 2000 и влиза в сила за финансови отчети, обхващащи периоди, които започват на или след 1 януари 2001.

Този стандарт замества МСС 25 Отчитане на инвестиции по отношение на отчитането на инвестиционни имоти. МСС 25 се заличава, когато този стандарт влезе в сила.

През януари 2001 МСС 41 Земеделие измени параграф 3. Измененият текст е в сила за годишни финансови отчети, обхващащи периоди, които започват на или след 1 януари 2003.

Въведение

1. МСС 40 установява счетоводното третиране на инвестиционните имоти и съответните изисквания за оповестяване. Стандартът е в сила за финансовите отчети, които обхващат периодите, започващи на и след 1 януари 2001 година. По-ранното прилагане се насърчава.

2. Стандартът заменя предишни изисквания на МСС 25 Отчитане на инвестиции. Съгласно МСС 25 на предприятието беше разрешено да избира от множество от счетоводни третирания към инвестиционните имоти (по себестойността, намалена с натрупаните амортизации съгласно най-разпространеното третиране съгласно най-разпространената практика в МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване, по преоценена стойност с амортизиране съгласно допустимото алтернативно третиране в МСС 16, по себестойността минус обезценката съгласно МСС 25 или по преоценената стойност съгласно МСС 25). МСС 25 се отменя, когато този стандарт влезе в сила.

3. Инвестиционният имот се дефинира като имот (земя или сграда—или част от сграда—или и двете), държан (от собственика или от наемателя при условията на финансов лизинг) по-скоро за получаване на приходи от наеми или за увеличаване стойността на капитала, или и за двете, отколкото за:

а) използване при производството или доставката на стоки или услуги или за административни цели; или

б) продажба в рамките на обичайната стопанска дейност.

4. Стандартът не се занимава със:

а) ползвани от собственика имоти (т.е. имоти, държани за използване в производството или доставката на стоки или услуги или за административни цели)— отчитани съгласно МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване или по себестойността без натрупаните амортизации, или по преоценената стойност, намалена с последващите амортизации;

б) имоти, държани за продажба в рамките на обичайната икономическа дейност—отчитани по по-ниската от себестойността и нетната реализуема стойност съгласно МСС 2 Материални запаси;

в) имоти, които се строят или разработват за бъдещо използване като инвестиционни имоти —за такива имоти се прилага МСС 16, докато строителството или разработването е завършено, в който момент имотите стават инвестиционни имоти и се прилага този стандарт; все пак този стандарт се прилага за съществуващи инвестиционни имоти, които наново се разработват за продължително бъдещо използване като инвестиционни имоти;

г) интереса на наемателя съгласно оперативен лизинг—обхванат от МСС 17 Лизинг;

д) гори и други подобни възстановими природни ресурси, и

е) права над полезни изкопаеми, търсенето и разработването на полезни изкопаеми, нефт, природен газ и подобни невъзстановими природни ресурси.

5. Стандартът разрешава предприятията да изберат между:

а) модела на справедливата стойност—инвестиционният имот трябва да бъде оценяван по справедлива стойност и промените в справедливата стойност трябва да бъдат признати в отчета за доходите; или

б) модела на себестойността; този модел е препоръчителният подход в МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване: инвестиционният имот трябва да бъде оценяван по себестойността, намалена с натрупаните амортизации (намалена с всички натрупани загуби от обезценка); предприятие, което избере модела на себестойността, трябва да оповести справедливата стойност на своите инвестиционни имоти.

6. Моделът на справедливата стойност се различава от модела на преоценената стойност, който съветът вече позволява за дадени нефинансови активи. Съгласно модела на преоценената стойност нарастването на балансовата сума над оценката, основана на себестойността, се признава като преоценъчен резерв. Съгласно модела на справедливата стойност обаче всички промени в справедливата стойност се признават в отчета за доходите.

7. Това е първият път, в който съветът е въвел счетоводния модел на справедливата стойност за нефинансови активи. Коментарите по Проект Е 64 показаха, че въпреки че мнозина подкрепят тази стъпка, много други все още имат концептуални и практически резерви относно разширяването на модела на справедливата стойност до нефинансовите активи. Също така някои считат, че дадени пазари на имоти все още не са достатъчно зрели, така че моделът на справедливата стойност да заработи задоволително. Нещо повече, някои смятат, че е невъзможно да се създаде точна дефиниция на инвестиционните имоти и това прави практически неосъществимо в момента да се изисква моделът на справедливата стойност.

8. По тези причини съветът счита, че е практически неосъществимо на този етап да се изисква прилагането на модела на справедливата стойност за инвестиционните имоти. В същото време съветът смята, че е желателно да се позволи моделът на справедливата стойност. Тази еволюционна стъпка напред ще позволи на тези, които изготвят и ползват финансовите отчети, да добият по-голям опит в боравенето с модела на справедливата стойност и ще даде време на някои пазари на имоти да достигнат по-голяма зрялост.

9. Стандартът изисква предприятието да прилага избрания модел към всички свои инвестиционни имоти. Преминаване от единия към другия модел трябва да бъде направено само ако промяната ще доведе до по-подходящо представяне. Стандартът казва, че е много малко вероятно това да е случаят на промяна от модела на справедливата стойност към модела на себестойността.

10. В изключителни случаи, когато предприятието за първи път придобива инвестиционен имот (или когато един съществуващ имот за първи път става инвестиционен имот като последица от завършване на строителството или разработването или след промяна в използването му), има ясно доказателство, че предприятието няма да може да определя достоверно на непрекъсната основа справедливата стойност на инвестиционния имот. В такива случаи стандартът изисква предприятието да оценява този инвестиционен имот, използвайки третирането съгласно най-разпространената практика в МСС 16, докато се освободи от имота. Остатъчната стойност на инвестиционния имот трябва да се приеме да бъде нула. Предприятието, което е избрало модела на справедливата стойност, оценява всичките си други инвестиционни имоти по справедлива стойност.

11. Приложение А е алгоритъм на вземане на решение, който обобщава как едно предприятие определя дали да прилага по-скоро МСС 40 (за инвестиционните имоти), отколкото МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване (за използван от собственика имот или имот, който се строи или разработва за бъдещо използване като инвестиционен имот) или МСС 2 Материални запаси (за имот, държан за продажба в хода на обичайната икономическа дейност).

12. Приложение Б “Основа за заключения” обобщава доводите на съвета за приемане на изискванията, изложени в МСС 40.

Международен счетоводен стандарт (МСС) 40

Инвестиционни имоти

Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагането на този стандарт, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).

Цел

Целта на този стандарт е да определи счетоводно третиране за инвестиционните имоти и свързаните изисквания за оповестяване.

Обхват

1. Този стандарт се прилага за признаване, оценяване и оповестяване на инвестиционни имоти.

2. Наред с други въпроси този стандарт разглежда оценката във финансовите отчети на наемателя на инвестиционните имоти, придобити по силата на финансов лизинг, и оценката във финансовите отчети на наемодателя на инвестиционни имоти, отдадени на оперативен лизинг. Този стандарт не разглежда въпросите, обхванати в МСС 17 Лизинг, включително:

а) класифицирането на лизинга като финансов или оперативен;

б) признаване на приходи, получени от лизинг на инвестиционен имот (виж също МСС 18 Приходи);

в) оценка във финансовите отчети на наемателя на имоти, придобити по оперативен лизинг;

г) оценка във финансовите отчети на наемодателя на имоти, отдадени на финансов лизинг;

д) отчитане на сделки по продажба с обратен лизинг;

е) оповестяване относно финансов и оперативен лизинг.

3. Този стандарт не се прилага за:

а) биологични активи, прикрепени към земя, свързана със земеделска дейност (виж МСС 41 Земеделие); и

б) права над полезни изкопаеми, търсенето и добиването на полезни изкопаеми, нефт, природен газ и подобни невъзстановими ресурси.

Дефиниции

4. В този стандарт се използват следните термини с посочените значения:

Инвестиционен имот е имотът (земята или сградата или части от сграда, или и двете), държан (от собственика или от наемателя по финансов лизинг) по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала, или и за двете, отколкото за:

а) използване при производството или доставката на стоки или услуги или за административни цели; или

б) продажба в рамките на обичайната икономическа дейност.

Ползван от собственика имот е имотът, държан (от собственика или наемателя по финансов лизинг) за използване при производството или доставката на стоки или услуги или за административни цели.

Справедливата стойност е сумата, за която един актив може да бъде разменен между информирани и желаещи страни в честна сделка помежду им.

Себестойност е изплатената сума в пари или парични еквиваленти или справедливата стойност на друга насрещна престация, дадена за придобиването на актива, към момента на неговото придобиване или изграждане.

Балансова сума е сумата, с която е признат един актив в баланса.

5. Инвестиционният имот се притежава за получаване на приходи от наеми или за увеличаване на стойността на капитала или и за двете. Следователно един инвестиционен имот генерира парични потоци в голяма степен независимо от другите активи, притежавани от предприятието. Това отличава инвестиционния имот от ползвания от собственика имот. Производството или доставката на стоки или услуги (или използването на имота за административни цели) генерира парични потоци, които могат да се отнесат не само към имота, но и към други активи, използвани в процеса на производство или доставка. За ползван от собственика имот се прилага МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване.

6. Следните случаи са примери на инвестиционни имоти:

а) земя, притежавана с цел дългосрочно увеличаване на капитала, а не с цел краткосрочна продажба в хода на обичайната дейност;

б) земя, притежавана за неопределено понастоящем бъдещо използване (ако предприятието не е определило, че ще използва земята или като ползван от собственика имот, или за краткосрочна продажба в хода на обичайната дейност, се счита, че земята се притежава за увеличаване на стойността на капитала);

в) сграда, притежавана от отчитащото се предприятие (или държана от отчитащото се предприятие на финансов лизинг) и отдадена по един или повече оперативни лизинга; и

г) сграда, която не се ползва, но се притежава, за да бъде отдадена на един или повече оперативни лизинга.

7. Следните случаи са примери на статии, които не са инвестиционни имоти, и следователно остават извън обхвата на този стандарт:

а) имот, притежаван за продажба в хода на обичайната дейност или в процес на строителство или разработване за такава продажба (виж МСС 2 Материални запаси), например имот, придобит изключително с цел за последваща продажба в близко бъдеще или с цел разработване и препродажба;

б) имот, който се изгражда или разработва от името на трета страна (виж МСС 11 Договори за строителство);

в) ползван от собственика имот (виж МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване), включително (наред с други неща) имот, държан за бъдещо използване като ползван от собственика имот, имот, държан за бъдещо разработване и последващо използване като ползван от собственика имот, имот, ползван от наетия персонал (независимо дали наетият персонал плаща наем по пазарни цени), и ползван от собственика имот, очакващ освобождаване; и

г) имот, който се изгражда или разработва за бъдещо използване като инвестиционен имот; МСС 16 се прилага за такъв имот до завършване на строителството или разработването, в който момент имотът става инвестиционен имот и се прилага този стандарт; обаче този стандарт не се прилага за съществуващ инвестиционен имот, който наново се разработва за продължително бъдещо използване като инвестиционен имот (виж параграф 52).

8. Дадени имоти включват част, която се притежава за получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала, и друга част, която се притежава за използване в производството или доставката на стоки или услуги или за административни цели. Ако тези части могат да бъдат продадени поотделно (или отдадени на финансов лизинг поотделно), предприятието отчита частите поотделно. Ако частите не могат да бъдат продадени поотделно, имотът е инвестиционен имот само ако незначителна част от него е притежавана за използване в производството или доставката на стоки или услуги или за административни цели.

9. В дадени случаи предприятието предоставя спомагателни услуги на наемателите на имот, притежаван от предприятието. Предприятието третира такъв имот като инвестиционен имот, ако услугите са незначителен компонент на споразумението като цяло. Един пример може да бъде, когато собственикът на сграда с офиси предоставя на наемателите, които обитават сградата, услуги по охрана и поддръжка.

10. В други случаи предоставяните услуги са по-съществен компонент. Например, ако предприятие притежава и управлява хотел, предоставяните на гостите услуги са съществен компонент на споразумението като цяло. Следователно хотел, управляван от собственика, е по-скоро ползван от собственика имот, отколкото инвестиционен имот.

11. Може да се окаже трудно да се определи дали спомагателните услуги са толкова съществени, че имотът да не се квалифицира като инвестиционен. Например собственикът на хотел понякога прехвърля дадени отговорности на трети страни съгласно договор за управление. Условията на такива договори за управление могат да варират значително. В едната крайност положението на собственика може да бъде по същество положението на пасивен инвеститор. В другата—собственикът може просто да е прехвърлил на външни лица дадени ежедневни функции, докато той остава изложен в значителна степен на колебанието в паричните потоци, генерирани от дейността на хотела.

12. Необходима е преценка, за да може да се определи дали един имот се квалифицира като инвестиционен имот. Предприятието развива критерии, така че да може последователно да извършва такива преценки в съответствие с определението за инвестиционен имот и съответните указания в параграфи 5 и 11. Параграф 66, а) изисква предприятието да оповести тези критерии, когато класификацията е трудна.

13. Съгласно МСС 17 Лизинг наемателят не капитализира имота, държан под оперативен лизинг. Следователно наемателят не третира неговия интерес в такъв имот като инвестиционен имот.

14. В някои случаи предприятие притежава имот, който е отдаден на лизинг или се ползва от дружеството майка или друго дъщерно дружество. Имотът не се квалифицира като инвестиционен в консолидирания счетоводен отчет, който включва и двете предприятия, тъй като е ползван от собственика от гледна точка на групата като цяло. Обаче от гледна точка на индивидуалното предприятие, което го притежава, имотът е инвестиционен имот, ако отговаря на определението в параграф 4. Следователно наемодателят третира имота като инвестиционен имот в своя индивидуален счетоводен отчет.
  1   2   3

Свързани:

Международен счетоводен стандарт (мсс) №40 инвестиционни имоти iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №17 лизинг (преработен 1997)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 17 Отчитане на лизинг, одобрен от съвета в променен формат от 1994. Преработеният...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №40 инвестиционни имоти iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №2 материални запаси (преработен 1993)
Мсс заменя Международен счетоводен стандарт 2 Оценка и отчитане на материалните запаси в контекста на системата за историческата...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №40 инвестиционни имоти iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №40 инвестиционни имоти iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992)
Този преработен международен счетоводен стандарт замества мсс 7 Отчет за измененията на финансовото състояние, одобрен от съвета...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №40 инвестиционни имоти iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №19 доходи на наети лица (преработен 2000)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 19 Разходи за пенсионно осигуряване, който беше одобрен от борда в преработена...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №40 инвестиционни имоти iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №21 ефекти от промените в обменните курсове (преработен 1993)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 21 Отчитане на ефекта от промените в обменните курсове и влиза в сила...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №40 инвестиционни имоти iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през декември 2000 и влиза в сила за счетоводните отчети, обхващащи...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №40 инвестиционни имоти iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №16 имоти, машини, съоръжения и оборудване (преработен 1998)
Мсс 16 Отчитане на имоти, машини, съоръжения и оборудване е приет през март 1982
Международен счетоводен стандарт (мсс) №40 инвестиционни имоти iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през април 1998 и влиза в сила за финансови отчети, обхващащи...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №40 инвестиционни имоти iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане
Този международен счетоводен стандарт е одобрен от Съвета на кмсс през февруари 1998 и влиза в сила за финансовите отчети, обхващащи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом