Решение 600Б* Въздушна товарителница условия на договора
ИмеРешение 600Б* Въздушна товарителница условия на договора
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер69.55 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.medicalog-ltd.com/files/upload/8587b83ce8250b6451d1c711682f9d393bedeeef.doc
РЕШЕНИЕ 600Б*

Въздушна товарителница – условия на договора


CSC (32) 600b Валидно до: неопределено

Вид: Б


Решава, че:


Следните Условия на Договора и Известия са включени във Въздушната Товарителница1.


  1. Известие посочено върху лицето на въздушната товарителница.Приема се, че стоките описани в договора са приети във видно добро състояние и в състояние за превоз, обект на условията на договора на гърба на въздушната товарителница. Всички стоки могат да бъдат превозвани по други начини, включително сухопътен или друг превозвач, освен ако специфични противоположни указания са дадени от изпращачА, и изпращачът е съгласен, че пратката може да бъде превозена чрез междинни места за спиране, които превозвачът счита за подходящи. Вниманието на изпращача е насочено към известието, засягащо ограничението на отговорността на превозвача. Изпращачът може да увеличи ограничаването на отговорността, като декларира по-висока стойност за превоз и плати допълнителна такса, ако се налага.


  1. Условия на договора на задната част на въздушната товарителница.


Известия засягащи ограничаването на отговорността на превозвача


Ако превозът включва крайната дестинация или спиране в държава, различна от страната на заминаване, Конвенцията от Монреал, или Варшавската конвенция могат да се прилагат за отговорността на превозвача по отношение на загуба, повреда или забавяне на товари. Ограничаването на отговорността на превозвача в съответствие с тези конвенции, са изложени в алинея 4, освен ако по-висока стойност е декларирана.


Условия на договора


1. В този договор и включените известия:


ПРЕВОЗВАЧ включва въздушен превозвач, издаващ въздушната товарителница и всички превозвачи, които превозват или предприемат да превозят товара или извършващи други услуги, свързани с такъв превоз.


Специално право на тираж е специално право на тираж, което се определя от Международния валутен фонд.


Варшавската конвенция означава кои от следните инструменти са приложими към договора за превоз:


Конвенцията за уеднаквяване на някои правила свързани с международния въздушен превоз, подписана във Варшава на 12 октомври 1929 г.;


Конвенцията, изменена в Хага на 28 Септември 1955 г.;


Конвенцията, изменена в Хага на 28 Септември 1955 г. и от Монреалския протокол номер 1,2 или 4 (1975 г.)


Конвенцията от Монреал е Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, подписана в Монреал на 28 Май 1999 година.


2./2.1 Превозът е предмет на правилата, свързани с отговорността, установена от Варшавската конвенция или Конвенцията от Монреал, освен ако този превоз не е "международен превоз" по смисъла на приложимите конвенции.


2.2 Дотолкова, доколкото не противоречи на гореизложеното, превоз и свързаните с него услуги, извършвани от всеки превозвач се подлагат на:


2.2.1 приложими закони и държавни актове;


2.2.2 разпоредби, съдържащи се във въздушната товарителница, в условията за превоз на превозвача и свързаните с тях правила, регулации, както и разписания (но не и в часовете на заминаване и пристигане, изложени в тях) и приложимите тарифи на тези превозвачи, които са част от договора, и които могат да бъдат инспектирани на всяко летище или други карго офиси за продажби, от които то извършва редовни услуги. Когато превозът е от /до САЩ, изпращачът и получателят имат право, при поискване, да получат безплатно копие на условията за превоз на превозвача. Условията на превозвача за превоз включват, но не са ограничени от:


2.2.2.1 ограничения на отговорността на превозвача за загуби, щети или забавяне на стоки, включително чупливи или бързо развалящи се стоки;


2.2.2.2 ограничения на претенциите, включително сроковете, в които изпращачът или получателят трябва да предяви иск или да предприеме действия срещу превозвача за своите действия или бездействия, или тези на неговите представители;


2.2.2.3 права, ако има такива, на превозвача за промяна на условията на договора;


2.2.2.4 правила за правото на превозвача да откаже да извърши превоз;


2.2.2.5 правата на превозвача и ограничения за забавяне или неизпълнение на услуга,
включително насрочени промени, замяна на заместник-превозвач или въздухоплавателни средства и пренасочване.


3. Договорените места за спиране (които могат да се променят от превозвача в случай на необходимост) са тези места, с изключение на мястото на тръгване и местоназначението, посочени на лицето на товарителницата, или показани в разписанието на превозвача, както планирани места за спиране по маршрута. Превоз
извършващ се от няколко превозвачи, се счита за една операция.

4. За превоз, за който Конвенцията от Монреал не се прилага,ограничението на отговорността на превозвача за загуба на товар, повреда или забавяне ще бъдат 19 СПТ за килограм, освен ако по-голямо на килограм парично ограничение е предвидено в приложимите конвенции, или в тарифите на превозвача или общи условия за превоз.

5./5.1 Освен когато превозвачът е удължил кредит до получателя без писмено
съгласието на изпращача, изпращачът гарантира изплащането на всички такси за превоз, дължими съгласно тарифата на превозвача, условията за превоз и свързаните с тях правила, приложими закони (включително националното право в изпълнение на Варшавската конвенция и Конвенцията от Монреал),правителствените разпоредби, заповеди и изисквания.

5.2 В случай, че нито една част от пратката е била доставена, иск по отношение на дадена пратка ще бъде разгледан, въпреки че транспортните разходи по тях са платени.


6./6.1 За товар, разрешен за превоз, от Варшавската конвенция и Конвенцията от Монреал разрешават изпращача да увеличи ограничението на отговорността, като обяви по-висока стойност за превоз и платят допълнителна такса, ако е необходимо.

6.2 В превоз, за който нито Варшавската конвенция, нито Конвенцията от Монреал
са приложими, превозвачът,в съответствие с процедурите, посочени в общите условия на превоз и приложимите тарифи позволяват на изпращача да увеличи ограничението на отговорността, като обяви по-висока стойност за превоз и да плаща допълнителна такса, ако това се изисква.

7./7.1 В случай на загуба, на повреда или закъснение на част от товара, теглото, което се взема предвид, при определяне на отговорността на превозвача, е теглото на засегнатия пакет или пакети.

7.2 Независимо от всички други разпоредби, за чуждестранен въздушен транспорт, както е определено от кода за транспортиране на САЩ:

7.2.1 в случай на загуба на, повреждане или забавяне на пратка, теглото което се използва при определяне на отговорността на превозвача,е теглото, което се използва за определяне на таксата за превоз на такава пратка, както и

7.2.2 в случай на загуба, на повреда или закъснение на част от пратката, теглото на пратката, което вече е премерно


7.2.1 трябва да бъдат разделени пропорционално на пакети, включени в същата въздушна товарителница, чиято стойност е засегната от загубата, повредата или закъснението. Теглото, приложимо в случай на загуба или повреда на
един или повече предмети в пакет, е теглото на целия пакет.

8. Всяко изключване или ограничаване на отговорността, приложими към превозвача се прилагат по отношение на агентите, служителите и представителите на превозвача и на всяко лице, чиито въздухоплавателно средство или оборудване е
използвано от превозвача за превоз и се прилагат по отношение на подобни агенти, служители и представители на дадено лице.

9. Превозвачът се задължава да завърши превоз с разумнo изпращане. Когато има
разрешение от местните закони, тарифи и правителствени регулации, превозвачът може да използва алтернативни превозвачи, самолети или видове транспорт без предизвестие, но при спазване на интересите на изпращача. Превозвача е упълномощен от изпращача, да избира маршрута и всички междинни спирания , които счита за необходими, или да промени или да се отклони от маршрута, показан на лицевата страна на товарителницата.


10. Касовата бележка от лицето с право на доставка на товара без оплакване , ще бъде доказателство, че товарът е бил предаден в добро състояние и в съответствие с
договора за превоз.

10.1 В случай на загуба, на повреждане или забавяне на товара, писменна жалба трябва да бъде направена към превозвача от лицето с право на доставка. Тази жалба трябва да бъде:

10.1.1 в случай на повреда на товар, веднага след откриването на повредата и

най-късно в срок от 14 дни от датата на получаване на товара;

10.1.2 в случай на забавяне, в рамките на 21 дни от датата, на която товарът е бил поставен на разположение на лице с право на доставка.

10.1.3 в случай на неизпълнение на карго доставка, в рамките на 120 дни от датата на издаване на въздушната товарителница, или ако въздушна товарителница не е била издадена в рамките на 120 дни от датата на касовата бележка за превоз на пратка издадена от превозвача.

10.2 Тази жалба може да бъде направена спрямо превозвача, чиято въздушната товарителница се използва, или на първия превозвач или до последния превозвач или на превозвача, извършил превоза, по време, на който е установена загубата, повредата или закъснението.

10.3 Докато писмена жалба не е направена в рамките на сроковете, посочени в 10.1 , никакво действие не може да бъде предприето срещу превозвача.


10.4 Всички права за обезщетение на вреди срещу превозвача се погасяват, ако е предявен иск в рамките на две години от датата на пристигане в местоназначението, или от датата, на която въздухоплавателното средство е трябвало да пристигне, или от датата, на която превозът е преустановен.

11. Изпращача трябва да се съобрази с всички приложими закони и правителствени разпоредби на страната от или до която товарът може да се превози, включително тези, свързани с опаковката, превоза или доставката на товари, и трябва да предостави такава информация и да приложи такива документи към въздушната товарителница, които е необходимо да са в съответствие с законите и подзаконовите актове.
Превозвачът не е отговорен към изпращача и изпращачът е длъжен да обезщети превозвача за загуба или разходи, поради невъзмовността на изпращача да се съобрази с тази разпоредба.

12. Никой агент, служител или представител на превозвача има право да променя, изменя или отменя всички разпоредми на този договор.1* Решението е в ръцете на всички ИАТА Карго Агенти


 С цел да се осигури съвместимост с бъдещи промени в лимитите на отговорност за загуба, повреждане или забавяне на товар под член 24 от Конвенция от Монреал, Секретариатът на ИАТА е упълномощен да следва постановленията на Решение 600 Б (и всички дурги влияещи Решения за товарни услуги на Конференцията или Препоръчителни практики) до такива промени, без допълнителни действия от страна на Конференцията. Съответстващите промени ще влязат в сила на датата определена в писменото известие до Членовете на Секретариата на ИАТА, което ще включва копие на ревизираното Решение.

Свързани:

Решение 600Б* Въздушна товарителница условия на договора iconТаблица със сигналите при различните видове опасности и средства за предаването им
Внимание! Внимание! Внимание! “Въздушна опасност! Въздушна опасност! Въздушна опасност! Текстът се повтаря неколкократно, след което...
Решение 600Б* Въздушна товарителница условия на договора iconОпредели : обезсилва заповед №3964 г по ч гр д. №1661/2010 г по описа на Районен съд Б
Общи условия за извършване на превоз по шосе от 23. 04. 2009 година, товарителница, фактура №18163/11. 05. 2009 година
Решение 600Б* Въздушна товарителница условия на договора iconПроизводството е по иск с правно основание чл. 422ал. 1 Гпк. Ищецът
Тази сума включва дължимата главница по договора за финансов Л.,начислената договорна лихва по чл. 11 и лихвата за забава,уговорена...
Решение 600Б* Въздушна товарителница условия на договора iconПрограма околна среда 2007-2013 г
Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането ѝ 10
Решение 600Б* Въздушна товарителница условия на договора iconІ. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ
Доставка на компютърна техника за нуждите на бта и гаранционно обслужване” по обособени позиции, както следва
Решение 600Б* Въздушна товарителница условия на договора iconДоклад TitreType> A6-0447/2007
Настоящото решение следва да бъде преразгледано в рамките на шестмесечен период след датата на влизане в сила на Договора, подписан...
Решение 600Б* Въздушна товарителница условия на договора iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Решение 600Б* Въздушна товарителница условия на договора iconЗа кредитни карти
В настоящите Общи условия и Рамковия договора за издаване на кредитна карта (наричан за краткост “договора”), сключен между оправомощения...
Решение 600Б* Въздушна товарителница условия на договора iconИск с правно основание чл. 33, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите /ззд
Й. С. И., е била в състояние на крайна нужда, което я е мотивирало да сключи договора при явно неизгодни условия, както и за постановяване...
Решение 600Б* Въздушна товарителница условия на договора iconЗа да се произнесе взе предвид следното
Независимо от това съдът е приел, че не се дължи заплащане на неотчетената ел енергия. Този извод на съда е неправилен и противоречи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом