Bg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
ИмеBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер77.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/001231219.docx
00123-2012-0019BG--: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"ТЕЦ Варна" ЕАД, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова - експерт търговия, отдел "Доставки / ТЕЦ Варна", дирекция "Доставки и логистика" в "ЧЕЗ България" ЕАД, РБългария 9168, -, Тел.: 052 6656482, E-mail: juliya.sotirova@cez.bg, Факс: 052 6656260

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cez.bg.

Адрес на профила на купувача: www.cez.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"ТЕЦ Варна" ЕАД, с. Езерово, Варненска област, За: Милена Йорданова - секретар, РБългария 9168, -, Тел.: 052 6656311, E-mail: m.jordanova@varna-tpp.com, Факс: 052 6656371

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на горива чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти на автомобилния парк на „ТЕЦ Варна” ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: Република България
Код NUTS: BG

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Целта на процедурата е да се избере Изпълнител за сключване на договор за доставка на горива за зареждане на автомобилите на „ТЕЦ Варна” ЕАД, от бензиностанциите на Изпълнителя, при най-добри условия за безналично плащане с възможност за закупуване на други стоки и използване на услуги, които се предлагат в търговските обекти (бензиностанции) от участниците. Приблизителният брой кредитни карти за безналично плащане по регистрационен номер на автомобилите, които трябва да бъдат издадени към момента на обявяване на процедурата е 20 (двадесет) броя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09132100, 09134200

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозно количество при използване на опцията: Бензин (А-95 и А-98) = 36 000 литра и Дизелово гориво = 60 000 литра

ІІ.2.2) Опции

Срокът на договора е 12 месеца с опция за удължаване за още 12 месеца

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

I. Гаранция за участие в процедурата: Банкова гаранция или парична сума в размер на 2 400 лв. внесена по следната банкова сметка на “ТЕЦ Варна” ЕАД, IBAN: BG84BNPA 9440 1050 0015 10, BIC: BNPA BGSX при БНП ПАРИБА /България/ АД с адрес гр. Варна , ул. “ Кн. Батенберг” №41. II. Гаранция за изпълнение на договора: Парична сума или неотменяема и безусловна банкова гаранция в размер на 3 % от стойноста на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането ще се извършва ежемесечно, с платежно нареждане по банков път, в лева, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне на оригинална фактура за заредените горива, закупените стоки и използвани услуги през отчетния период, придружена с документите описани в договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато определеният за изпълнител участник е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, Възложителят изисква създаване на юридическо лице, преди сключване на договора и Участникът представя документ за регистрация на юридическото лице. В този случай новосъздаденото персонифицирано дружество е обвързано от офертата, подадена от обединението и от договореностите постигнати със същото, съгласно чл. 25 ал. (3) т. 2 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Ако участникът е чуждестранно физическо лице, завереното копие на документа за самоличност следва да бъде представено в официален превод. 2. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, то документите по т.1 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като се представя и копие на договор за създаване на обединението. В договора за създаване на обединението или на отделен документ, подписан от участниците в обединението, се посочва представляващия обединението. 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. (1) т.1 и ал. (2) т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. (1) т.2 и т.3, и ал. (2) т.1 и т.3 от ЗОП, във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. (5) от ЗОП, във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП 6. Декларация за наличие/отсъствие на подизпълнители 7. Декларация от кандидата за имената на подизпълнителите /ако се предвиждат такива/ 8. Декларация от подизпълнителя за съгласие за участие, като подизпълнител /ако се предвиждат такива/ 9. Документ за внесена гаранция за участие 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 11. Списък на документите, съдържащи се в заявлението, подписан от кандидата

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

-

ІІІ.2.3) Технически възможности

Декларация на Кандидата, съдържаща списък на бензиностанциите на участника (собствени, наети, франчайз) във всяко населено място, включено в изискуемото териториално покритие на Възложителя. Декларацията се изготвя съгласно образеца от Приложение 10 от документацията за участие.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕ


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати: 0


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: Развита фирмена мрежа в България; тежест: 10
Показател: Търговска отстъпка в % за Бензин (А-95 и А-98); тежест: 35
Показател: Търговска отстъпка в % за Дизелово гориво; тежест: 55

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

PPSV 12-0052

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

28.07.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена

12 BGN

Условия и начин на плащане

12 лв. с ДДС по разплащателна банкова сметка на "ЧЕЗ България" ЕАД, IBAN: BG65 CITI 9250 1005 0048 02, BIC: CITIBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

06.08.2012 г. Час: 16:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 07.08.2012 г. Час: 10:00

Място

Заседателна зала на отдел "Доставки / ТЕЦ Варна", сграда "Капитално строителство" ет.2, с. Езерово, Варненска област

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Упълномощени представители на кандидатите


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Критерий за предварителен подбор е „Териториално покритие на посочените от Възложителя области с бензиностанции” (Тi). Една бензиностанция се приема, че отговаря на условията за териториалното покритие, ако: - се намира в населено място или община от посочената област; - предлага трите вида гориво (дизелово гориво, бензин А-95 и бензин А-98); - обслужва система за безналично плащане с кредитни карти. Кандидатите обезпечили петдесет процента и повече териториално покритие (Ti равно или по-голямо от 50%) на посочените от Възложителя населени места с търговски обекти (бензиностанции), ще бъдат поканени да представят първоначални оферти и да участват в договарянето. Кандидатите, които немогат да осигурят минимум 50% териториално покритие на посочените от Възложителя населени места с търговски обекти (бензиностанции), няма да бъдат поканени да участват в договарянето.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.06.2012 г.

Свързани:

Bg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" оод, ул. "Ал. Стамболийски" №2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223,...
Bg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова експерт търговия "Доставки/тец варна", р българия 9168, с. Езерово,...
Bg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Софийска вода" ад, Район "Младост", ж к. "Младост іv", ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София,...
Bg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване-Дунав" еоод разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, e-mail:,...
Bg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."България" №88, За: Иванка Павлова, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65202, Факс: 0361 64655
Bg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация Варна" оод, ул."Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “мр и сс”, България 9010, Варна,...
Bg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване иканализация"-еоод- смолян, ул."П. Р. Славейков" №2, За: инж. Златка Стаматова, България 4700, Смолян, Тел.: 0301...
Bg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация Варна" оод, ул."Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “мр и сс”, България 9010, Варна,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом