Покана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
ИмеПокана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
страница1/3
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер264.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/POKANA_Listovki .doc
  1   2   3
ПОКАНА


ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА МАЛКА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Столична община, ул. Московска №33, на основание чл.2б,ал.1 и чл.2в, ал.1, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка с предмет: „Печатна подготовка и издаване на плакат и листовка за „Поведение на населението при възникване на природно бедствие или производствена авария“

Код по КОП- 55900000


I. Описание предмета на поръчката

I.1. Обект на настоящата покана за оферта е осъществяването на:
Описание на стоките

/Техническа спецификация/

Коли-

чество

Място на доставката на материалите

Срок на доставката
Предпечатна подготовка и издаване на листовка и плакат „Поведение на населението при възникване на природно бедствие или производствена авария“


Изпълнителят осигурява предпечатната подготовка и отпечатването на :

1.Плакат „Поведение на населението при възникване на природно бедствие или производствена авария“

2.Листовка „Поведение на населението при възникване на природно бедствие или производствена авария“

на подходяща хартия с пълноцветен печат и доставянето им на Възложителя, информацията и текстовете за оформяне на печатното издание ще бъдат предоставени от Възложителя


Изисквания :

Плакат – формат А3 хартия 100 гр/м2 хром

Листовка – формат А4 със сгъвки предложени от изпълнителя, хартия 115 гр/м2 – двустранен печат100 000


400 000

Сградата на Столична община, находяща се в гр.София,

улица „Московска“ №33

Не по- късно от 03.06. 2011 год.
Изпълнителят трябва да спази всички задължителни реквизити за визуализация на подобен тип печатни издания: емблемата на град София , използването на шрифт с подходящ размер позволяващ безпроблемно запознаване с поднесения материал, фон- тематичен

II.2 За изпълнение на горното задание е необходимо участникът да разполага със

следните експерти :Необходими експерти

Изисквания

1.

Дизайн и криейтив

Общ професионален опит - минимум 5 г. професионален опит в областта на криейтива, и/или дизайн и изработване на рекламни формати.

Специфичен професионален опит — опит в създаването на печатни рекламни формати.

Квалификация и умения - висше образование в областта на филологиите и литературата.

2.

Редактор

Общ професионален опит - автор на текстове и/или редактор с опит в работата с рекламни текстове.

Специфичен професионален опит - опит в създаването на печатни рекламни формати.

Квалификация и умения - висше образование в областта на филологиите и литературата.За доказване наличието на собствен квалифициран персонал или нает подизпълнител /по договор/, участникът прилага копия от дипломи и трудови книжки за всички експерти за изпълнение на поръчката. В случай на нает подизпълнител се изисква представянето на пълния набор от документи, задължителни за изпълнителя.

  1. Изисквания към участниците :

1. Да притежава опит в областта на рекламата, връзките с обществеността и/или комуникациите.

2. Да притежава опит в реализирането на рекламни продукти;

3. Да притежават опит в резултат на изпълнени обществени поръчки по работа по мащабни национални кампании;

4. Да притежава технически възможности за изпълнение на поръчката.За целта участникът предоставя документи доказващи техническите му възможности:

-Декларация, съдържаща списък на основните договори за подобни доставки/услуги, изпълнени през последните две години, включително стойностите, датите и получателите - Образец № 5.

- Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и броя на ръководните служители на кандидата през последните две години.

III. Минимални изисквания към участниците:

1. Финансовият резултат от сходни дейности за последните две години, трябва да е положителен;

2. Всеки участник да има изпълнени минимум 3 /три/ договора за последните две години с подобен предмет на дейност, придружени с минимум 3 /три/броя референции, включително извършените дейности, дати, възложители, стойности и получатели;

3. Опитът по т.2 участникът доказва и с приложени към пакета документи мостри на вече реализирани поръчки (минимум 3, но не повече от 10).

4. Идеен проект на плакат и листовка „Поведение на населението при възникване на природно бедствие или производствена авария“.

5. Методика за изпълнение на поръчката - свободен формат и текст, с обем не повече от 2 страници.


IV. Изискуеми документи към офертата

Участникът следва да изготви своята оферта в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и образците на оферта и декларации.

Участникът не може да подава оферта с варианти, съгласно чл.12, ал.2 от НВМОП. Участникът в процедурата представя само една оферта, в противен случаи се отстранява от процедурата.

Участникът е длъжен да съблюдава сроковете и условията, посочени в поканата за предоставяне на оферта. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

Обществената поръчка се възлага на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП. Участниците в процедурата следва да представят следните документи, подредени в следния ред:


1. Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника. Списъкът задължително се прилага подписан и подпечатан от участника.

2. Административни сведения - Образец №1


3. Копие от документ за регистрация на участника, а когато е физическо лице, копие от документа за самоличност.


4. Копие от удостоверение за актуално състояние на участника или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър по ЗТР със срок на валидност 3 /три/ месеца от датата на издаване.


5. Копие от ЕИК и копие от удостоверение за регистрация по ДДС, ако участникът е регистриран.


6. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50, ал. 1 ,т. 2 и т. 3 от ЗОП:

- копие от годишния финансов отчет на фирмата за 2009 г. и 2010 г. ;

- декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота на стоките/услугите, които са предмет на поръчката, за последните 2 години. Финансовият резултат от сходни дейности за последните две години, трябва да е положителен.


7. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника по чл.51, ал. 1, т. 1,т.7 и т.8 от ЗОП :


7.1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки/услуги, изпълнени през последните две години, включително стойностите, датите и получателите - Образец № 5 Всеки участник да има изпълнени минимум 3 /три/ договора за последните две години с подобен предмет на дейност, придружени с минимум 3 /три/броя референции, включително извършените дейности, дати, възложители, стойности и получатели;

7.2. Документи удостоверяващи наличието на собствен квалифициран персонал или нает подизпълнител /по договор/, кандидатът прилага копия от дипломи и трудови книжки за всички експерти за изпълнение на поръчката;

7.3. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и броя на ръководните служители на кандидата през последните две години.


8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП - Образец № 2.


9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП – Образец № 2А.


10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП –

Образец № 2Б.


11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП – Образец № 2Б-1.

12. Декларации за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда такива -

Образец № 3 и Образец № 4


13. Ценова оферта - Образец № 6 от документацията на възложителя. Ценовата оферта се подава в отделен запечатан плик с обозначение "Предлагана цена", поставен вътре в плика с офертата.


Всички документи към офертата трябва да са подписани и подпечатани от лицето, което представлява участника, съгласно удостоверението за актуално състояние или актуалното удостоверение за вписване в търговския регистър по ЗТР на фирмата.

Участникът подготвя офертата си съгласно съдържанието от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях и в останалите образци от документацията за участие.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 се представят за всеки от тях. Всички документи, приложени на чужд език, се представят и в легализиран заверен превод на български език.

Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя или са непълни или частични, няма да бъдат разглеждани.


Ценовото предложение се поставя в индивидуален плик с надпис „Предлагана цена", който се поставя в общия плик заедно с всички изискуеми документи по т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, и 12 . 0бщият плик носи всички задължителни реквизити, съгласно изискванията на ЗОП и НВМОП.


Задължително към офертата си участникът прилага още :


►► Идеен проект на листовка и плакат на тема „Поведение на населението при възникване на природно бедствие или производствена авария“

►► Методика за изпълнение на поръчката - свободен формат и текст, с обем не повече от 2 страници.


V. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 12 .00 часа на 13.05.20011г. на ул. „Московска" №33, фронт-офис.


Допълнителна информация можете да получите:

на тел. 9377279 , лице за контакт – инж. Г. Григоров – дирекция УОМПЗНПБ;

на тел. 9377 366 , лице за контакт – инж. В. Петкова – дирекция ОПК. .

VI. Период на валидност


Валидността на офертата трябва да бъде минимум 30 дни считано от датата на нейното подаване.  1. Оценяване на офертите

Изборът на изпълнител ще се извърши при критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта" и следните показатели за определяне на комплексната оценка:


1. Техническа оценка (ТО) – 70т.

2. Финасова оценка (ФО) – 30т.


Въз основа на определените оценки, крайната оценка на всеки кандидат се изчислява по следната формула:


Комплексната оценка (КО) = (Т0) + (Ф0)


Офертата получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.


1. Техническа оценка (ТО) :

Техническа оценка на участника, включваща оценка на предложените идейни концепции на информационни материали, методология за изпълнение на поръчката и оценки на предложените експерти за изпълнение на поръчката, като се оценява тяхната квалификация и опит съгласно изискванията на техническото задание (оценката се извършва на базата на автобиографиите и доказателствените документи към тях). Оценяването ще се извърши, съгласно Таблицата за оценка по-долу.
Показател

Максимален

брой точки

1.

Идейна концепция на информационните материали

36

1.1

Идеен проект на плакат

18

1.2

Идеен проект на листовка

18

2.1

Методология

22

2.1

Методика за изпълнение на поръчката

12

2.2

Срок за изпълнение на поръчката

10

3.

Експерти за изпълнение на поръчката

12

3.1

Дизайн и криейтив

6
Квалификация и умения - висше образование в областта на рекламата или дигиталните или визуални изкуства.

2
Общ професионален опит - минимум 5 г. професионален опит в областта на криейтива, и/или дизайн и изработване на рекламни формати.

2
Специфичен професионален опит - опит в създаването на

2

печатни рекламни формати.

3.2

Редактор

6
Квалификация и умения - висше образование в областта на филологиите и литературата.

2
Общ професионален опит — автор на текстове и/или

2

редактор с опит в работата с рекламни текстове.
Специфичен професионален опит - опит в създаването на

2

печатни рекламни формати.


Техническата оценка ще се формира по следният начин :

►► Участникът получил най-висок брой точки на оценката на идейни концепции, методология и ключови експерти получава техническа оценка 70 точки;

►► Техническите оценки на всички останали участници се изчисляват по формулата:


сбор точки на оценявания участник

Техническа оценка = …………………………………………………………… х70

сбор точки на участника с най - висок брой точки


2. Финансова оценка (ФО):

Финансовата оценка включва оценка на предложената от участника крайна цена в лева. Ще бъде формирана по следния начин :

►► Участникът предложил най-ниска цена получава финансова оценка 30 точки;

►► Финансовите оценки на всички останали участници се изчисляват по формулата:

минималната предложена цена

Финансова оценка =......................................................................х 30,

цената, предложена от участника

където „минималната предложена цена" е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране; „цената, предложена от участника" е цената, предложена от конкретен участник за цялостно изпълнение на настоящата задача (в лева).

В никакъв случай Възложителят няма да носи отговорност за каквито и да е вреди, включително вреди за пропуснати ползи, по какъвто и да е начин свързани с прекратяването на тръжната процедура.


VIII.Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката.

IX. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на договора и се представя в една от следните форми:

- парична сума, внесена по IBAN сметка BG 72 SOMB 9130 33 33008301, BIC код SOMB BG SF, „Общинска банка" АД, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6, на името на Столична община, Дирекция "Финанси";

- или банкова гаранция;

X.При подписване на договора, задължително се представя документ за гаранция за изпълнение на договора.


КМЕТ НА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/Йорданка Фандъкова/


ОБРАЗЕЦ № 1


  1. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ


1. Наименование на участника

________________________________________________________________


2. Адрес

________________________________________________________________

/град, код, улица № /

телефон: ________________ мобилен телефон: _________________

факс: ________________

E-mail: ______________________________________


3. Фирмени данни:

Рег. ф.д. No ______/_______ г. по описа на ___________________________

ДДС регистрация на: ________________ г.


4. Обслужваща банка

име: ___________________________________________________________

IBAN сметка: ____________________

BIC код: _______________________

титуляр на сметката: _____________________________________________


5. ЕИК (БУЛСТАТ)_______________________

6. Идентификационен по ДДС ___________________


Дата: Подпис и печат: ……………………

/име, длъжност/


ОБРАЗЕЦ № 2


Д Е К Л А Р А Ц И Я
  1   2   3

Свързани:

Покана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
Париж” №3, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
Покана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
Покана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда...
Покана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Покана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Покана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Покана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка iconЗа участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем "а" от зоп с предмет
За участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от зоп
Покана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка iconЗа участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма "а" от зоп

Покана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка iconЗадание за малка обществена поръчка с предмет
За малка обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за обслужване на работниците и служителите в Община Бургас от служба...
Покана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка iconПокана за подаване на оферти за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет "Доставка на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Сметната палата"
Сметната палата на Република България (адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” №37), набира оферти от неограничен кръг лица във връзка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом