Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
ИмеНаредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер419.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/File/legislation/Naredba_Seveso_Konsolidir
  1   2   3   4
НАРЕДБА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Наредбата се прилага за предприятия и съоръжения, класифицирани като предприятия и/или съоръжения с нисък рисков потенциал (ПСНРП) или като предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП) по реда на чл. 103 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Чл. 2. С наредбата се определят:

1. формата и съдържанието на уведомлението за класификация на предприятието като ПСНРП или като ПСВРП;

2. формата и съдържанието на заявлението по чл. 108, ал. 1 ЗООС;

3. формата и съдържанието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии по чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗООС;

4. формата и съдържанието на доклада за безопасност по чл. 110, ал. 2, т. 1 ЗООС;

5. формата и съдържанието на аварийния план на предприятието и/или съоръжението по чл. 110, ал. 2, т. 2 ЗООС;

6. формата и съдържанието на заявлението по чл. 116б, ал. 3 и 116в, ал. 3 ЗООС;

7. формата и съдържанието на преразгледаните и актуализираните документи по чл. 116б и 116в ЗООС;

8. минималните изисквания към съдържанието на информацията по чл. 116а, ал. 1, т. 1 ЗООС;

9. формата и съдържанието на регистъра по чл. 114, ал. 1 ЗООС;

10. организацията на работата на комисиите по чл. 157а ЗООС;

11. съдържанието и формата на годишния план за контролна дейност на комисиите по чл. 157а ЗООС.

Глава втора. ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ПО ЧЛ. 104, АЛ. 1 ЗООС

Чл. 3. Уведомлението по чл. 2, т. 1 се изготвя от оператора на ПСНРП или ПСВРП по образец съгласно приложение № 1 и се подава до министъра на околната среда и водите в 3 еднообразни екземпляра на хартиен и електронен носител.

Чл. 4. Заявлението по чл. 2, т. 2 се изготвя от оператора на ПСНРП или ПСВРП по образец съгласно приложение № 2 и се подава до министъра на околната среда и водите в 3 еднообразни екземпляра на хартиен и електронен носител.

Чл. 5. (1) Докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии по чл. 2, т. 3 се изготвя от оператора на ПСНРП съгласно приложение № 3 и се подава заедно със заявлението по чл. 2, т. 2 до министъра на околната среда и водите в 3 еднообразни екземпляра на хартиен и електронен носител.

(2) Докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии съдържа информация за:

1. общите цели и политика по отношение на безопасната експлоатация на предприятието и/или съоръжението;

2. мерките, които операторът трябва да предприеме с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии;

3. системата за управление на мерките за безопасност.

Чл. 6. (1) Докладът за безопасност по чл. 2, т. 4 се изготвя от оператора на ПСВРП съгласно приложение № 4 и се подава заедно със заявлението по чл. 2, т. 2 до министъра на околната среда и водите в 3 еднообразни екземпляра на хартиен и електронен носител.

(2) Докладът за безопасност съдържа:

1. доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии по чл. 5;

2. информация за:

а) околната среда в района на предприятието и/или съоръжението;

б) съоръженията, процесите и дейностите в предприятието;

в) оценката на риска от големи аварии;

г) мерките и средствата за предотвратяване и/или ограничаване на последствията от големи аварии;

3. информация за създадената организация за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност:

а) оценка на риска от пожари;

б) мерките и средствата за предотвратяване и/или ограничаване и ликвидиране на пожари;

в) документите за състоянието на противопожарната автоматика и противопожарните уреди и съоръжения.

Чл. 7. (1) Аварийният план на предприятието и/или съоръжението по чл. 2, т. 5 се изготвя от оператора на ПСВРП съгласно приложение № 5 и се подава заедно със заявлението по чл. 2, т. 2 до министъра на околната среда и водите в 3 еднообразни екземпляра на хартиен и електронен носител.

(2) При изготвянето на аварийния план на предприятието и/или съоръжението операторът провежда консултации с физическите и/или юридическите лица, работещи на територията на предприятието и/или съоръжението.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2010 г.) (1) Кметът на общината организира разработването и утвърждава външен авариен план за мерките, които следва да бъдат предприети извън предприятието и/или съоръжението.

(2) Външният авариен план може да е част от общинския план за защита при бедствия.

(3) Външният авариен план се изготвя съгласно приложение № 5, т. III и се съставя с цел:

1. осигуряване на контрол и ограничаване на инцидентите, така че да се сведе до минимум въздействието и да се ограничи вредата за човека, околната среда и имуществото;

2. прилагане на мерките, необходими за защита на човека и околната среда от въздействието на големи аварии;

3. информиране на обществеността и на съответните компетентни органи в района за мерките по т. 2;

4. осигуряване възстановяването и почистването на околната среда след голяма авария.

(4) При изготвянето на външния авариен план се провеждат консултации с обществеността в района около предприятието и/или съоръжението.

(5) Външният авариен план се проверява, преразглежда и/или актуализира на подходящи интервали не по-дълги от 3 години или при съществени промени в предприятието и/или съоръжението.

(6) При проверката, преразглеждането и/или актуализацията на аварийния план се отчита наличието на нова техническа информация, както и на нова информация, свързана с предприемане на действия за защита на населението и реагирането при големи аварии.

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2010 г.) При възникване на голяма авария или неконтролирано събитие, което може да доведе до възникване на голяма авария, операторът и при необходимост и кметът на общината незабавно привеждат в действие съответния авариен план.

Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2010 г.) След възникване на голяма авария:

1. операторът предприема необходимите възстановителни мерки;

2. кметът на общината, на чиято територия е възникнала голяма авария, осигурява предприемането на необходимите неотложни, средно- и дългосрочни мерки в съответствие с правомощията му по чл. 65 от Закона за защита при бедствия;

3. комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) чрез проверки и разследване на място или чрез други подходящи средства осигурява събирането на информацията, необходима за пълен анализ на техническите, организационните и управленските аспекти по възникването на голямата авария;

4. министърът на околната среда и водите въз основа на информацията по т. 3 преразглежда и при нужда актуализира издаденото разрешително на предприятието и/или съоръжението по реда на чл. 116г ЗООС, като поставя нови условия, свързани с планирането и предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии.

Глава трета. ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ПО ЧЛ. 104, АЛ. 1 ЗООС

Чл. 8. (1) При планирани съществени изменения в предприятието и/или съоръжението операторът подава до министъра на околната среда и водите заявление за преразглеждане на разрешителното по образец съгласно приложение № 6.

(2) Към заявлението по ал. 1 операторът прилага актуализиран доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии или актуализиран доклад за безопасност.

Чл. 9. В случаите по чл. 116в, ал. 1 и 2 ЗООС операторът подава до министъра на околната среда и водите заявление за преразглеждане на разрешителното по образец съгласно приложение № 6, към което прилага:

1. актуализиран доклад за безопасност и/или актуализиран авариен план, или

2. писмена декларация, че не е необходима актуализация на документите.

Чл. 10. Актуализираните документи по чл. 8 и 9 се изготвят от оператора съгласно приложения № 3, 4 и 5 и се подават до министъра на околната среда и водите в 3 еднообразни екземпляра на хартиен и електронен носител.

Глава четвърта. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИТЕ НА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО Й

Чл. 11. (1) Операторът на ПСВРП предоставя на засегнатата общественост:

1. информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария;

2. доклада за безопасност по чл. 110, ал. 2, т. 1 ЗООС или преработените документи по чл. 110, ал. 6 ЗООС;

3. списък на опасните вещества по чл. 103, ал. 1 ЗООС с изключение на тези, които са обявени за конфиденциална информация по чл. 110, ал. 4 и/или 5 ЗООС;

4. информация относно възможността от възникване на "ефект на доминото".

(2) Операторът предоставя информацията по ал. 1, т. 1 и на обектите с обществено предназначение, които в случай на голяма авария могат да бъдат засегнати.

(3) Информацията по ал. 1, т. 1 се изготвя съгласно приложение № 7 под формата на информационни листовки или брошури на хартиен или електронен носител.

(4) Операторът преразглежда и при необходимост актуализира информацията по ал. 1, т. 1 на всеки 3 години.

(5) Операторът предоставя информацията по ал. 1, т. 1 на засегнатата общественост:

1. на всеки 5 години, или

2. при извършена актуализация по ал. 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2010 г.) Информацията по ал. 1, т. 1 се предоставя на засегнатото население и на обектите с обществено предназначение, които в случай на голяма авария могат да бъдат засегнати, без да бъде изисквана от тях.

(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2010 г.) Операторът осигурява възможност за обществен достъп до цялата информация по ал. 1.

Чл. 12. Операторът на ПСВРП предоставя информацията по чл. 11, ал. 1, т. 1 чрез един или повече от следните начини:

1. чрез разпространението й до засегнатата общественост чрез пощенски, куриерски или други услуги;

2. чрез поставянето й на подходящи обществени места след съгласуване с кмета на общината, на чиято територия е разположено ПСВРП;

3. чрез публикуването й на интернет страницата на предприятието;

4. чрез осъществяването на информационни кампании;

5. чрез местни средства за масово осведомяване.

Глава пета. ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1 ЗООС

Чл. 13. (1) Министърът на околната среда и водите води публичен регистър на издадените разрешителни по чл. 104, ал. 1 и на отказите по чл. 112б, ал. 1 и 2 ЗООС.

(2) Публичният регистър съдържа:

1. име на оператора на предприятието и/или съоръжението;

2. име, адрес, единен код на населените места (ЕКНМ) съгласно единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) и БУЛСТАТ на предприятието и/или съоръжението;

3. класификация на предприятието и/или съоръжението съгласно приложение № 3 към ЗООС;

4. номер и дата на разрешителното по чл. 104, ал. 1 ЗООС;

5. номер и дата на решението за преразглеждане и/или актуализация на разрешителното;

6. дата на последната актуализация на регистъра;

7. име, длъжност, телефон, факс, електронна поща на лицето за връзка в Министерството на околната среда и водите.

(3) Регистърът се поддържа в електронен вариант във форма съгласно приложение № 8 и се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

(4) Регистърът се актуализира:

1. при издаване на ново разрешително при условията и по реда на глава седма, раздел I от ЗООС;

2. при отказ за издаване на разрешително по чл. 112б, ал. 1 и 2 ЗООС, или

3. в случаите по чл. 116д и 116е ЗООС.

Глава шеста. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 157А, АЛ. 2 ЗООС И ФОРМА НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Контролът по изпълнението на задълженията на операторите, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС, се осъществява от комисии, съставени от представители на териториалните и регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Главна дирекция "Гражданска защита" и Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" на Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за метрология и технически надзор и от упълномощени представители на областните управители и на кметовете на общините, поименно определени със заповед на министъра на околната среда и водите.

(2) За всяка административна област, на територията на която са разположени обекти, подлежащи на контрол съгласно чл. 157а ЗООС, министърът на околната среда и водите определя отделна комисия.

(3) Със заповедта по ал. 1 се определят:

1. председателят на комисията;

2. основните членове на комисията;

3. обектите, подлежащи на контрол;

4. обхватът на проверките.

(4) Със заповедта по ал. 1 се определят и резервни членове, които да заместят основните членове:

1. при болест;

2. когато основните членове са възпрепятствани по уважителна причина да участват в проверката, или

3. когато основните членове откажат да попълнят декларациите по чл. 15, ал. 1.

Чл. 15. Председателят на комисията:

1. писмено декларира преди всяка проверка, че не е лично заинтересуван от дейността на съответния оператор;

2. изготвя списък на условията от разрешителното по чл. 104, ал. 1 ЗООС и задълженията на оператора, които подлежат на контрол;

3. свиква комисията на подготвителна среща с цел запознаване на членовете й с дейността и характеристиката на обекта на проверка и с обхвата на проверката;

4. в случаите по чл. 157а, ал. 4, т. 2 ЗООС запознава членовете на комисията с получената жалба или сигнал и определя обхвата на проверката, когато тя е от компетентността на комисията;

5. уведомява писмено оператора на предприятието и/или съоръжението, подлежащо на контрол, за датата на предстоящата проверка;

6. съставя констативен протокол по чл. 157б, ал. 1 ЗООС;

7. съставя акт за административно нарушение по чл. 157б, ал. 3 ЗООС;

8. след всяка проверка изготвя и изпраща доклад до министъра на околната среда и водите или до упълномощено от него длъжностно лице, към който прилага констативния протокол по чл. 157б, ал. 1 ЗООС, както и акта за административно нарушение по чл. 157б, ал. 3 ЗООС, ако такъв е бил съставен;

9. изготвя годишен план за контролна дейност.

Чл. 16. Всеки член на комисията:

1. писмено декларира преди всяка проверка, че не е лично заинтересуван от дейността на съответния оператор или писмено си прави отвод от участие в съответната проверка при наличие на такава заинтересуваност;

2. проверява дейността на оператора на предприятието и/или съоръжението в рамките на своята компетентност;

3. подписва констативния протокол по чл. 157б, ал. 1 ЗООС.

Чл. 17. (1) Годишният план за контролна дейност за всяка следваща година се изготвя от председателя на комисията по чл. 14, ал. 3, т. 1 след съгласуване с останалите членове на комисията.

(2) Годишният план по ал. 1 се изготвя съгласно приложение № 9.

(3) Председателят на комисията изпраща плана по ал. 1 до министъра на околната среда и водите до 15 ноември на предходната година.
  1   2   3   4

Свързани:

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях iconНаредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
Чл. С наредбата се определят формата и съдържанието на документите по глава седма, раздел І от Закона за опазване на околната среда...
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях iconПостановление №42 от 19 март 2010 Г. За изменение и допълнение на наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, ПРИЕТА С постановление №99 на министерския съвет от 2006 Г. (ДВ, бр. 39 От 20 06)
Постановление №42 от 19 март 2010 Г. За изменение и допълнение на наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества...
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях iconДокладът за безопасност съдържа
Псврп е предприел всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от...
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях iconПостановление №42 от 19 март 2010 Г. За изменение и допълнение на наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
Чл. 7а. (1) Кметът на общината организира разработването и утвърждава външен авариен план за мерките, които следва да бъдат предприети...
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях iconIii химикали и управление на риска от големи аварии
Риосв велико Търново отговоря за прилагане и налагане на законодателството по химикали и предотвратяване на големи аварии с опасни...
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях iconОпасни химични вещества и управление на риска
Риосв велико Търново отговаря за прилагане и налагане на установените нормативни изисквания в областта на охв и предотвратяване на...
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях iconДиректива на съвета 96/82/ео от 12. 1996 г за контрол над рисковете от големи аварии поради опасни вещества /sevezo II

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях iconНаредба №2 от 12. 09. 1990 Г. За защита от аварии при дейности с опасни ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА наредба №2 от 12. 09. 1990 Г. За защита от аварии при дейности с опасни
Наредба №2 от 12. 09. 1990 Г. За защита от аварии при дейности с опасни химически вещества
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях iconЕвропейски парламент 2009 2014
Европейския парламент и на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях iconНаредба за дейността в община средец по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи
Задължения на общинската администрация, ръководителите на търговски дружества, управители на фирми и гражданите на територията на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом