Конспект за кандидат-докторантски изпит по Математическо моделиране в икономиката
ИмеКонспект за кандидат-докторантски изпит по Математическо моделиране в икономиката
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер16.61 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/57417/469239/version/1/file/MMI_doct08-1.
КОНСПЕКТ


за кандидат-докторантски изпит

по Математическо моделиране в икономиката


 1. Теорема за съществуване и единственост за решението на задачата на Коши за скаларно ОДУ. Формулировка на съответните резултати за нормална система ОДУ. Линейни нирмални системи (теорема за съществуване на решение).

 2. Линейни уравнения. Детерминанта на Вронски. Линейни уравнения с постоянни коефициенти.

 3. Фазови траектории на автономни системи. Фазови портрети на линейни автономни системи в равнината.

 4. Числени методи за решаване на задачата на Коши за ОДУ и системи ОДУ от първи ред.

 5. Линейни диференчни уравнения с постоянни коефициенти. Свойства. Устойчивост.

 6. Линейни функционали, вариация, необходимо условие за екстремум. Основна лема на вариационното смятане и уравнение на Ойлер. Екстремали. Примери.

 7. Вариационни задачи с подвижни граници. Условия за трансверзалност. Екстремали с ъглови точки. Едностранни вариации.

 8. IS и LM криви. Криви на търсене и предлагане. Мултипликатори.

 9. Понятие за монетарна и фискална политика в рамките на основния статичен модел. Мултипликатори и ефективност.

 10. Икономически растеж. Производствени функции. Модел на Солоу с екзогенна норма на спестяване.

 11. Случайни процеси. Винеров процес. Свойства на Винеровия процес.

 12. Мартингали. Марковски моменти.

 13. Стохастични диференциални уравнения. Методи за решаване.

 14. Мартингални мерки. Пълнота на пазара. Модел на Блек-Шоулс.

 15. Теория на полезността и застраховане. Презастраховане.

 16. Сложни и смесени вероятностни разпределения.

 17. Класически модел на риск. Вероятност за фалит. Апроксимация. Експонента на Крамер-Лундберг.

 18. Линеен регресионен модел: методи за оценяване, статистически свойства на оценките и проверка на хипотези.

 19. Методи за обработване на времеви редове. ARMA и ARIMA модели.

 20. ARCH и GARCH модели във финансите.ЛИТЕРАТУРА


Генчев Т. (1996) Обикновени диференциални уравнения, София.

Сендов Б., Попов В. (1978) Числени методи II част, Наука и изкуство, София.

Ельсгольц Л. (1969) Дифференциальньiе уравнения и вариационное исчисление, Москва.

Barro R., Sala-i-Martin X. (1995) Economic Growth, McGraw-Hill.

Branson W.H. (1989) Macroeconomic Theory and Policy, N.Y.

Elliott R.J., Kopp E. (1999) Mathematics of Financial Markets, Springer.

Grandell J. (1991) Aspects of Risk Theory, Springer.

Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M. (2001) Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publisher’s, Boston.

Хог П., Крейг А. (1982) Увод в математическата статистика, София.

Hamilton J.D. (1994) Time Series Analysis, Princeton University Press.


Учебна 2008/2009 година

Свързани:

Конспект за кандидат-докторантски изпит по Математическо моделиране в икономиката iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по Математическо моделиране в икономиката iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по Математическо моделиране в икономиката iconКонспект и библиография за кандидат-докторантски изпит по английски език
Прочит и устен превод на посочен от комисията откъс от оригинален съвременен специализиран текст (100 страници), пряко свързан със...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по Математическо моделиране в икономиката iconКонспект и библиография за кандидат-докторантски изпит по немски език
Прочит и устен превод на посочен от комисията откъс от оригинален съвременен специализиран текст (100 страници), пряко свързан със...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по Математическо моделиране в икономиката iconКонспект и библиография за кандидат-докторантски изпит по френски език
Прочит и устен превод на посочен от комисията откъс от оригинален съвременен специализиран текст (100 страници), пряко свързан със...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по Математическо моделиране в икономиката iconКонспект за кандидат докторантски изпит по математически анализ
Хилбертово пространство. Теорема за проекциите. Представяне на ограничените линейни функционали
Конспект за кандидат-докторантски изпит по Математическо моделиране в икономиката iconЗа кандидат докторантски изпит по научната специалност
Предмет, обект и съдържание на икономиката на труда. Основни връзки с други науки и научни дисциплини
Конспект за кандидат-докторантски изпит по Математическо моделиране в икономиката iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Обща интерполационна задача. Системи на Чебишов. Интерполиране с кубични сплайни
Конспект за кандидат-докторантски изпит по Математическо моделиране в икономиката iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по италиански език изпитът е устен и се състои в
Текстът, който кандидат-аспирантът подготвя предварително за изпита, е в размер 100 стандартни страници; той трябва да бъде от италиански...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по Математическо моделиране в икономиката iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по Синтаксис на съвременния испански език
Лингвистичен знак. Йерархия на лингвистичните знаци. Предмет, задачи и цели на синтаксиса
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом