Законоустановения срок
ИмеЗаконоустановения срок
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер49.03 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006d
и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е касационно, по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН, вр. чл. 208 и сл.

от АПК. Образувано е по жалба от Д. Г. С. „. чрез Директора инж.Б. А.

против Решение № 651/07.02.2012г., постановено по нахд № 362/2011 г. по описа

на Районен съд - Р., с което е отменено Наказателно постановление №

265/07.04.2011 г. на Директор на Д. Г. С. “Ралог”, с което за извършено

нарушение по чл.84, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), на

основание чл. 96, ал. 1 от ЗЛОД на К. Б. С. от с.Д. О. е наложено

административно наказание „глоба” в размер на 99 лв. и на основание чл.94, ал.1

от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години. Твърди се, че

неправилно районния съд е приел, че при издаване на НП са допуснати съществени

нарушения на процесуалните правила. Излагат се доводи в подкрепа на това, че

правилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на нарушителя.

Иска се решението да се отмени и да се потвърди наказателното постановление. В

с.з. за касационния жалбоподател представител не се явява.

Ответникът К. Б. С. чрез пълномощника си адв. Л. изразява становище за

неоснователност на жалбата.

Представителят на О. П. – Б. дава заключение за неоснователост на жалбата.

Съдът, като съобрази изложените в жалбата касационни основания, становищата на

страните и извърши касационна проверка на оспорваното решение по чл. 218, ал.2

АПК, прие за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна и в

законоустановения срок.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Районен съд - Р. е бил сезиран с жалба против Наказателно постановление №

265/07.04.2011г.на Директора на Д. Г. С. „., с което за извършено нарушение по

чл.84, ал.1 от ЗЛОД, на основание чл. 96, ал. 1 от ЗЛОД на К. Б. С. от с.Д. О.

е наложено административно наказание глоба в размер на 99 лв. и на основание чл.

94, ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години.

За да отмени обжалваното наказателно постановление районният съд е приел, че

при съставяне на АУАН е нарушена разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗАНН и при

издаване на АУАН и НП са нарушени разпоредбите на чл. 42, т.4 от ЗАНН и чл.57,

ал.1, т.5 от ЗАНН.

Правилен е изводът на съда за допуснати съществени процесуални нарушения при

издаване на АУАН и НП, водещи до отмяната му. Административно- наказателното

производство е образувано въз основа на АУАН, който е съставен от компетентно

длъжностно лице в кръга на неговите законови правомощия, но не съдържа

изискуемите реквизити по чл. 42 от ЗАНН. Като нарушена е посочена нормата на

чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД, предвиждаща който ловува, без да притежава редовно

заверен билет за лов или с билет за лов, но без писмено разрешително за лов,

или ловува извън определените в разрешителното места, без да е убил или уловил

дивеч се наказва с глоба от 50 до 400 лв. В акта не е направено пълно описание

на нарушението чрез посочване на всички елементи от фактическия му състав и

обстоятелствата, при които е извършено. В акта, съставен на нарушителя С.

деянието е описано по следния начин: "10.12.2010г. в ЛСР С., ДДУ ловище

“Ракочевец”, местността “Вардина скала”, отдел 284 в ловува без издадено

писмено разрешително за лов". Същото описание е възпроизведено в НП. Както в

акта, така и в НП не е описано конкретното действие на нарушителя, изразяващо

"ловуване" и не е отразено в коя от възможните хипотези на санкционната норма

попада нарушението. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал.2 и ал. 3 от ЗЛОД

ловуване е убиване, улавяне, преследване и нараняване на дивеч, както и

вземане, пренасяне, укриване, превозване на намерен, ранен и убит дивеч или на

разпознаваеми части от него, събиране и вземане на яйца от птици - обект на

лов; както и престой или движение на лица извън населени места с извадено от

калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не. Нито една от

конкретните форми на ловуване не е описана от актосъставителя в АУАН, такава не

се съдържа и в наказателното постановление, издадено въз основа на него.

Горното обосновава извод за липса на задължителен реквизит в акта и в НП,

регламентирани съответно в чл. 42, т. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Така

констатираните пороци не могат да се санират в съдебната фаза на производството

дори и чрез разпит на актосъставителя и свидетелите по акта. Безспорно се касае

за съществено процесуално нарушение, което нарушава правото на защита на

наказаното лице и обуславя незаконосъобразност на наказателното постановление.

Съгласно разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, АУАН и НП имат законово

определено съдържание и съдът във всички случаи извършва проверка по отношение

наличието на задължително изброените реквизити. Последните не са с еднаква

степен на значимост за законосъобразността на съставения акт и НП, но липсата

на конкретно, точно и ясно описание на нарушението с всички елементи от

фактическия му състав винаги обосновава порок на акта и НП.

По изложените мотиви съдът намира, че не са налице касационни основания

визирани в чл.348, ал.1 от НПК за отмяна на обжалваното решение.

Водим от горното и на основание чл.221,ал.2 пр.1 от АПК, вр.чл.63,ал.1 от ЗАНН,

касационният състав на Административен съд-Б.


РЕШИ:


ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 651/07.02.2012 г., постановено по нахд № 362/2011 г. по

описа на Районен съд - Р..

Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Василка Шаламанова


ЧЛЕНОВЕ: /п/ Стоянка Пишиева-Сахатчиева

/п/ Марияна Мицева


Вярно с оригинала!

М.К

Свързани:

Законоустановения срок iconСписък на общинските съветници подали в законоустановения срок декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от зпрки

Законоустановения срок iconСписък на кмета на общината и кметовете на кметства подали в законоустановения срок декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от зпрки

Законоустановения срок iconВ законоустановения 7-дневен срок, считано от съобщението, не са отстранени
ОС/2008г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, издадено от Директора на риосв б
Законоустановения срок iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок по чл. 267, ал. 1 от ик, от легитимирана страна и при наличието...
Законоустановения срок iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Депозираната частна жалба е процесуално допустима подадена в законоустановения срок, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване...
Законоустановения срок iconМинистерствонаправосъдиет о запове д
Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения си стаж и представили...
Законоустановения срок iconМинистерствонаправосъдиет о запове д
Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения си стаж и представили...
Законоустановения срок iconНа политическите партии, представили отчети за приходите и разходите за 2003 г в Сметната палата в законоустановения срок
Българска комунистическа партия “Георги Димитров”, с представляващ партията Емил Христов
Законоустановения срок iconНа политическите партии, представили отчети за приходите и разходите за 2003 г в Сметната палата в законоустановения срок
Българска комунистическа партия “Георги Димитров”, с представляващ партията Емил Христов
Законоустановения срок iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Частната жалба е допустима, предвид обстоятелствата, че е подадена от активно легитимирано лице, в законоустановения 7-дневен срок...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом