Закононарушения през месец септември 201
ИмеЗакононарушения през месец септември 201
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер63.16 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.riosvt.org/mes_b_v-v/obs0912.doc
Изх.


ОБЩИНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО


Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец септември 2012 г. в района на РИОСВ - Велико Търново.

Справката изпращаме в изпълнение на подписания план за съвместна дейност между РИОСВ и ПБЗН.

Молим със справката да се запознаят и специалистите по опазване на околната среда към общината.

I. Въздух


1. Имисии

От направените 6954 анализа на 1534 проби на атмосферен въздух за м.септември в пунктовете се получиха следните резултати:


Пункт на РИОСВ - Велико Търново

Пробонабрани са 64 проби атмосферен въздух, от които:

за бензен - 11 проби,

за фини прахови частици 2,5 (РМ 2,5) - 30 проби

за фини прахови частици 10 (РМ 10)- 23 проби, от които 4 са над средноденонощната норма, като превишенията са от 1,15 до 1,44 пъти.


ДОАС Свищов

Анализирани са 720 проби въздух, от които:

за серен диоксид 717 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 709 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 708 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серовъглерод 632 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 702 проби, всички в границите на средночасовата норма

сероводород 718 проби, от които 23 превишения на средночасова норма, като превишенията са от 1,00 до 1,8 пъти.

Пробонабирани са фини прахови частици 10 (РМ 10) - 30 проби, от които 5 са над средноденонощната норма, като превишенията са от 1,004 до 1,28пъти.


АИС Г.Оряховица

Анализирани са 720 проби въздух, от които:

за серен диоксид 687 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 685 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 681 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 685 проби, всички в границите на средночасовата норма

фини прахови частици 10 (РМ 10) - 30 проби, всички в границите на средноденонощната норма.
2. Eмисии

Извършени са контролни измервания на нивата на замърсителите изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници стопанисвани от:

 1. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД – Завод за опаковки

 2. „БКС ГОРНА ОРЯХОВИЦА” – Асфалтова база с. Хотница


В резултатите от измерванията не са констатирани превишения на установените норми за емисии на вредни вещества в атмосферния въздух .


II. Води


Община Велико Търново

1.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000TJKMP269 (КИ „Главата” с.Беляковец) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Свищов

1. Имисионен контрол

- Пункт 8 (р.Дунав - гр.Свищов) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP049 (ШК – РЗОПС „Вардим” с.Вардим) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели:

- Пункт BG1G0000QрIMP132 (ШК ПС „Вързулица” с.Вързулица) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Полски Тръмбеш

1.Имисионен контрол

-Пункт 359 (р.Янтра - с.Каранци) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2.Емисионен контрол

Градската канализация на гр.П.Тръмбеш

Протокол от изпитване 05-0451/17.09.2012г. на проба отпадъчни води от заустване на градската канализация на гр.П.Тръмбеш. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно Наредба №7/1986г. по всички показатели.


Община Павликени

1. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP108 (ШК1 ПС „Бяла Черква” гр.Бяла Черква) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Елена

1. Контрол подземни води

-Пункт BG1G000ТJKMP323 (КИ „Топля 1А” – Средни колиби) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

2.Емисионен контрол

Гр.канализация гр.Елена

Протокол от изпитване 05-0431/ 29.08.2012 г. на проба отпадъчни води от заустване № 4 /ул.Орловка/ на гр.канализация гр.Елена. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140137/ 2009г. по показатели:

Суспендирани вещества – 1.37 пъти над ИЕО

БПК5 – 2.95 пъти над ИЕО

ХПК – 4.38 пъти над ИЕО

Неразтворени вещества – 2.33 пъти над ИЕО

Активна реакция Рн – 0.96 пъти над ИЕО

Протокол от изпитване 05-0429/29.08.2012г. на проба отпадъчни води от заустване № 2 /под моста на ул.”Попконстантинов”/ на гр.канализация гр.Елена. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140137/ 2009г. по показател: ХПК – 1.25 пъти над ИЕО

Протокол от изпитване №05- 0428 / 29.08.2012г. на проба отпадъчни води от заустване № 1 /под моста на ул.”Васил Левски/ на гр.канализация гр.Елена. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140137/ 2009г. по показатели:

Суспендирани вещества –1.72 пъти над ИЕО

БПК5 – 2.45 пъти над ИЕО

ХПК – 1.73 пъти над ИЕО

Протокол от изпитване № 05-0430/ 29.08.2012г. на проба отпадъчни води от заустване № 3 /кв.Север/ на гр.канализация гр.Елена. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140137/ 2009г. по показатели:

Суспендирани вещества – 2.25 пъти над ИЕО

БПК5 – 4 пъти над ИЕО

ХПК – 2.8 пъти над ИЕО


Община Свищов

1.Емисионен контрол

гр.колектор в р.Дунав на “ВиК Свищов” ЕАД

Протокол от изпитване № 05-0446/01.10.2012г. на проба отпадъчни води от заустване №3 на гр.колектор в р.Дунав на “ВиК Свищов” ЕАД. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно разрешително за заустване № 03140026/23.04.2010г. по само по показатели.

 1. Суспендирани вещества – 3.66 пъти на ИЕО

 2. БПК5 – 2.64пъти на ИЕО

 3. ХПК – 2.27 пъти на ИЕО

 4. Общ фосфор – 1.6пъти на ИЕО

 5. Общ азот – 2.99пъти на ИЕО

Протокол от изпитване № 05-0465/01.10.2012г. на проба отпадъчни води от заустване №2 на гр.колектор в р.Дунав на “ВиК Свищов” ЕАД гр.Свищов. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно разрешително за заустване № 03140026/23.04.2010г. по само по показатели.

 1. Суспендирани вещества – 3.86 пъти на ИЕО

 2. БПК5 – 2.6 пъти на ИЕО

 3. ХПК –2.86 пъти на ИЕО

 4. Общ азот – 2.93 пъти на ИЕО

Протокол от изпитване № 05-0469/01.10.2012г. на проба отпадъчни води от заустване №6 на гр.колектор в р.Дунав на “ВиК Свищов” ЕАД. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно разрешително за заустване № 03140026/23.04.2010г. по показатели.

 1. Суспендирани вещества – 3.82пъти на ИЕО

 2. БПК5 – 3.2 пъти на ИЕО

 3. ХПК – 3.3 пъти на ИЕО

 4. Общ фосфор – 11 пъти на ИЕО

 5. Общ азот – 3.3 пъти на ИЕО

Протокол от изпитване № 05- 0467/01.10.2012г. на проба отпадъчни води от заустване №4 на гр.колектор в р.Дунав на “ВиК Свищов” ЕАД. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно разрешително за заустване № 03140026/23.04.2010г. по само по показатели.

 1. Суспендирани вещества – 4.2 пъти на ИЕО

 2. БПК5 – 49.64 пъти на ИЕО

 3. ХПК – 43.04 пъти на ИЕО

 4. Екстрахируеми вещества общо – 1.76 пъти на ИЕО

 5. Общ азот- 5.75 пъти на ИЕО

 6. Общ фосфор – 3.25 пъти на ИЕО

Протокол от изпитване № 05-0468/01.10.2012г. на проба отпадъчни води от заустване №5 на гр.колектор в р.Дунав на “ВиК Свищов” ЕАД. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно разрешително за заустване № 03140026/23.04.2010г. по само по показатели.

 1. Суспендирани вещества – 5.07 пъти на ИЕО

 2. БПК5 – 8.48пъти на ИЕО

 3. ХПК – 5.6 пъти на ИЕО

 4. Общ фосфор – 2.95 пъти на ИЕО

 5. Общ азот – 3.51 пъти на ИЕО

Протокол от изпитване № 05-0464/01.10.2012г. на проба отпадъчни води от заустване №1 на гр.колектор в р.Дунав на “ВиК Свищов” ЕАД гр.Свищов. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно разрешително за заустване № 03140026/23.04.2010г. по показатели.

 1. Суспендирани вещества – 1.46пъти на ИЕОДиректор на РИОСВ-В. Търново

Инж. Елена Григорова

Свързани:

Закононарушения през месец септември 201 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2011...
Закононарушения през месец септември 201 iconЗакононарушения през месец март 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2012...
Закононарушения през месец септември 201 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Закононарушения през месец септември 201 iconЗакононарушения през месец май 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец май 2012...
Закононарушения през месец септември 201 iconЗакононарушения през месец октомври 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец октомври...
Закононарушения през месец септември 201 iconЗакононарушения през месец юни 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2011...
Закононарушения през месец септември 201 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2012...
Закононарушения през месец септември 201 iconЗакононарушения през месец август 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец август...
Закононарушения през месец септември 201 iconЗакононарушения през месец ноември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец ноември...
Закононарушения през месец септември 201 iconЗакононарушения през месец декември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец декември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом