Списък на научните публикации
ИмеСписък на научните публикации
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер99.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-ruse.bg/faculties/fbm/economics/CV/Prilojenie - PUBLICATIONS.doc
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. КРАСИМИР ИВАНОВ ЕНИМАНЕВ 1. НАУЧНИ пУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН „доктор” по научна специалност 02.18.02 Механизация и електрификация на животновъдството
 1. Ениманев, Кр. Изследване параметрите на огражденията към зоосгради. Селскостопанска техника, 1, 1999.

 2. Ениманев Кр., Кр. Мартев, В. Стоянов. Изследване влинието на конструктивните размери на зоосгради с естествена вентилация върху въздухообмена. Селскостопанска техника, 1, 1999.

 3. Андонов К., Кр. Мартев, В. Стоянов, Кр. Ениманев. Моделиране на енергетичните състояния на зоосгради и оранжерии. Селскостопанска техника, 1, 1999.

 4. Мартев Кр., Кр. Ениманев, В. Стоянов. Обновяване топлинната изолация на зоосгради. Известие на Съюза на учените в град Русе, 2, 1999.

 5. Стоянов В., К. Андонов, Кр. Мартев, Кр. Ениманев. Моделиране на температурно -влажностни процеси при климатизация на животновъдни сгради. Селскостопанска техника, 1, 1999.

 6. Ениманев Кр. Изследване на технологични показатели, осигуряващи микроклимата в животновъдна сграда с аерация. Автореферат на дисертация за присвояване на образователна и научна степен “доктор”, Русе, 1999.
 1. НАУЧНИ ПУЛИКАЦИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНО ЗВАНИЕ „ДОЦЕНТ” по научна специалност 05.02.21 Организация и управление на производството

Организация и управление на производствени и инвестиционни процеси в земеделието


 1. Ениманев Кр. Модел и бизнес-план за преустройство на панелни животновъдни сгради. Икономика и управление на селското стопанство, 2, 2001.

 2. Ениманев Кр. Енергоикономична схема и бизнес-план за преустройство на животновъдни сгради тип ДЖИ-ДЖИ. Механизация на земеделието, 5, 2001.

 3. Ениманев Кр. Оценка влиянието на климатичните райони при разработване на бизнес-проекти за плодохранилища. Механизация на земеделието, 4, 2001.

 4. Ениманев Кр. Ефективни бизнес-схеми при строителство на обекти в селското стопанство. Механизация на земеделието, 2, 2001.

 5. Андонов К., Кр.Ениманев, А. Новакова, Д. Иванова. Оценка икономическата ефективност на сушилня, използваща слънчева енергия. Икономика и управление на селското стопанство, 3, 2001.

 6. Андонов К., Кр. Ениманев, А. Новакова. Инженерингови схеми за организация на производството на сушени и съхраняване на пресни плодове и зеленчуци. Механизация на земеделието,10, 2001.

 7. Enimanev Kr., K. Andonov, A. Novakova. Engineering Scheme for Reconstruction of Panel-Type Livestock Building. Research reports Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Volume 80, Number 1, 2002.

 8. Andonov K., K. Enimanev, K. Martev, P. Daskalov, V. Stoyanov. Model of energy-economical livestock buildings. “Energy еfficiency and agricultural engineering’2002” International Scientific Conference in Rousse, Bulgaria, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, vol.1, 2002.Инженерингови модели в земеделието

 1. Ениманев Кр. Инженеринг на моделна животновъдна сграда с аерация. Селскостопанска техника, 5, 2001.

 2. Ениманев Кр., К. Андонов. Модел за управление на качеството при проектиране ограждащите стени на селскостопанските сгради. Икономика и управление на селското стопанство, 6, 2000.

 3. Ениманев Кр., К. Андонов. Модел за управление на бизнес-проекти при разработване на зоосгради. Селскостопанска техника, 5, 2000.

 4. Андонов К., Кр. Ениманев, А. Новакова. Метод за инженеринг при проектирането и експлоатацията на електрифицирани обекти. Икономика и управление на селското стопанство, 1, 2002.

 5. Иванова Д., К. Андонов, Кр. Ениманев. Определяне на енергоефективен профил на затворена колекторна повърхнина за сушилня, използваща слънчева енергия. Селскостопанска техника, 1, 1999.

 6. Иванова Д., К. Андонов, Кр. Ениманев. Метод за определяне на площта на затворена колекторна повърхнина за сушилня, използваща слънчева енергия. Селскостопанска техника, 1, 1999.

 7. Иванова Д., Кр. Ениманев, К. Андонов. Оптимизиране на процеса в сушилня за плодове и зеленчуци. Селскостопанска техника, 1, 2001.
Управление на енергопотреблението в земеделието

 1. Ivanova D., Kr. Enimanev, K. Andonov. Energy and economic effectiveness of a fruit and vegetable dryer. Energy Coversion and Management , 2002.

 2. Andonov K., D. Ivanova, K. Koev, K. Enimanev, D. Dimov. Model of installation with combined energy supply for drying and storage of production. “Energy Efficiency and agricultural engineering”`2002 International Scientific Conference in Rousse, Bulgaria, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, vol.2, 2002.

 3. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов. Модел за оценка и управление на средствата за доставка на гориво и направа на отоплителните инсталации в оранжериите. Селскостопанска техника, 4, 2000.

 4. Андонов К., К. Коев, Кр. Ениманев, Д. Димов. Технико – икономическа оценка на енергийния потенциал на атмосферния въздух при съхранение на продукция. Селскостопанска техника, 2, 2001.

 5. Андонов К., К. Коев, Кр. Ениманев, А. Новакова. Изследване на енергоикономични режими на камера за съхраняване на продукция. Селскостопанска техника, 4, 2001.

 6. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов. Моделиране на оборотните средства за доставка на горива и енергия. Икономика и управление на селското стопанство, 2002.

 7. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов. Икономическа ефективност на комбинирани системи за енергоосигуряване с агент влажен въздух. Известие на съюза на учените – Русе, т.4, серия 2, 2002.

Учебници и учебни пособия

 1. Ениманев Кр. Европейски бизнес. Издателство “Алиса”, Русе, 1999.

 2. Ениманев Кр., К. Андонов. Ръководство за семинарни упражнения по инженеринг. Печатна база на РУ „Ангел кънчев”, Русе, 2002.
 1. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНО ЗВАНИЕ „ПРОФЕСОР” по научна специалност 02.18.02 Механизация и електрификация на животновъдството
 1. Ениманев Кр. Оптимални параметри на гамите от модули за ергономични и енерго-ефективни индустриални зоосгради. Созопол, 2009.

 2. Ениманев Кр. Резултати от изследване на модулите за ергономични и енергоефективни индустриални зоосгради. Ecology and Future, 2009.

 3. Ениманев Кр. Търговия с вредните емисии от енергоикономична сграда. Ecology and Future, 2009.

 4. Ениманев Кр. Нетни икономии от енергоикономична сграда с аерация. Ecology and Future, 2009.

 5. Ениманев Кр. Модулен унифициран елемент за индустриални сгради. Созопол, 2007.

 6. Enimanev K. A model of a module element for unification of energy-economical livestock buildings. Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Agricultural Engineering, Rousse, June, 2006.

 7. Ениманев Кр. Алгоритъм и програма за оптимално оразмеряване изолацията на енергоикономични стопански сгради. Селскостопанска техника, 2007.

 8. Ениманев Кр., Ат. Новакова, К. Андонов. Обобщен технико-икономически модел на модулен елемент за ергономични и енергоефективни индустриални зоосгради. Созопол, 2009.

 9. Ениманев Кр., К. Андонов, Ат. Новакова. Модел за реинженеринг на производството на животновъдна продукция. Селскостопанска наука, 2007.

 10. Ениманев Кр., К. Андонов, Л. Михайлов. Реинженеринг на сгради в промишлени животновъдни ферми. International Conference “Mаnagement and Engineering”, Sozopol, June 2006.

 11. Ениманев Кр., И. Евстатиев, К. Андонов, Б. Евстатиев. Обект и компютърна система за изследване на модулни ергономични унифицирани елементи за идустриален инженеринг на стопански сгради. Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, София, 2008.

 12. Андонов К., Кр. Ениманев, Св. Иванова. Технико-икономически модел на енергийна примка II част. Научна конференция, Русенски университет “Ангел Кънчев“, Русе, 2003.

 13. Андонов К., Кр. Мартев, Кр. Ениманев. Модели на енергоикономични животновъдни сгради Model of ….Vietnam, …. December, 2005. ( не е получена още от Виетнам книжката).

 14. Андонов К., Кр. Ениманев, И. Евстатиев, К. Коев, А. Кръстева. Изследване на вентилаторната мощност на схема за аерация. Научна сесия, РУ „Ангел кънчев”, 2008.

 15. Андонов К., Кр. Ениманев, И. Евстатиев, К. Коев. Изследване на енергийната ефективност на модулен елемент за аерация. Научна сесия, РУ „Ангел кънчев”, 2008.

 16. Ениманева Св., К. Андонов, Кр. Ениманев. Влияние на икономията на енергия върху икономическата ефективност на изолацията при санирането на сгради. Икономика и управление на селското стопанство, 2, 2005.

 17. Ениманева Св., Кр. Ениманев. Моделиране на минималните специфични приведени годишни разходи при санирането на сгради. Научни трудове, том 44, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, Русенски университет, 2005.


Учебници и учебни пособия

 1. Даков Ив., Кр. Ениманев. Индустриален инженеринг, 2-ро прераб. и доп. изд. ИК „Софттрейд”, София, 2006, ISBN-10: 954-334-029-3.

 2. Ениманев К. Сградостроителство и архитектура: Програмни лекции. ИK “RITT-bg”, Силистра, 2007, ISBN-10: 954-759-215-7.

 3. Ениманев К. Архитектура на инжерните съоръжения: Програмни лекции. ИK “RITT-bg”, Силистра, 2008, ISBN-10: 954-759-199-1.

 4. Ениманев К. Териториално устройство и инфраструктура. ИК „Петекстон”, София, 2007, ISBN 978-954-457-034-7.

 5. Везиров Ч., П. Димитров, Кр. Ениманев и др. Проектиране на механизирани технологии в земеделието 2. Печатна база на РУ „Ангел кънчев”, Русе, 2009.

 6. Ениманев К., К. Андонов. Ръководство за семинарни упражнения по инженеринг. Печатна база на РУ „Ангел кънчев”, Русе, 2002.

 7. Даков И., К. Ениманев. Индустриален инженеринг. Издателство „Петекстон”, София, 2004, ISBN 954-457-020-9.
 1. ДРУГИ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ИЗВЪН ХАБИЛИТАЦИОННИТЕ ТРУДОВЕ
 1. Ениманев Кр. Структура на инженерингова система на обект за екотуризъм. Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, София, 2004.

 2. Eниманев Кр. Влияние на ролетните щори върху икономическата ефективност от санирането на сградите. Индустриален мениджмънт, 2006.

 3. Eниманев Кр., Св. Ениманева, К. Андонов. Обследване индексите на топлоизолационните материали за саниране на сгради. Индустриален мениджмънт, 2006.

 4. Коев К., Кр. Ениманев, К. Андонов. Изследване мощността на вентилатора на камера за съхраняване на продукция. Селскостопанска техника , 5, 2001.

 5. Андонов К., Кр. Ениманев. Агрегат и инсталация за приготвянена фуражи. Механизация на земеделието, 4, 2001.

 6. Андонов К., Л. Михайлов, Д. Димов, Кр. Ениманев. Аспекти на енергоикономични електирифицирани системи в животновъдството. Селскостопанска техника, 6, 2002.

 7. Андонов К., Я. Нейков, И. Евстатиев, Кр. Ениманев. Критерий за оценка енергийното състояние на температурно – влажностни процеси. Селскостопанска техника, 3, 2001.

 8. Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов, Кр. Ениманев. Алгоритъм за управление на хибридна схема за енергоосигуряване на камера за съхраняване на продукция. Селскостопанска техника, 4, 2003.

 9. Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов, Кр. Ениманев. Алгоритъм за управление на енергопреобразуваща примка. Селскостопанска техника, 3, 2003.

 10. Андонов К., А. Кръстева, Кр. Ениманев, Л. Михайлов. Модел за анализ на енергопотреблението на помпени агрегати. Научна конференция, Русенски университет “Ангел Кънчев“, Русе, 2003.

 11. Кръстева А., К. Андонов, Кр. Ениманев, Г. Попов. Изследване влиянието на режима на регулиране при помпените агрегати върху ефективното използване на електрическата енергия. Селскостопанска техника, 4, 2004.

 12. Krasteva A., K. Andonov, K. Enimanev, G. Popov. Energy Efficiency of Pump Devices аt the Standart Level (Изследване енергийната ефективност на типови помпени агрегати). Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Agricultural Engineering, Rousse, June, 2004. ISSN 954-457

 13. Andonov K., D. Ivanova, K. Martev, K. Enimanev, D. Dimov. Model of ….Vietnam, …. Модел на инсталация за сушене и съхраняване на продукция с комбинирано енергоосигуряване. December, 2005.

 14. Novakova A., K. Andonov, K. Enimanev. Energy-ecological system for reengineering of the production of dry and storage of fresh products. Ecology and Future, 2007.

 15. Андонов K., Кр. Ениманев, А. Новакова. Модел за реинженеринг на системите за приготвянето на фуражите у нас. Екология и бъдеще, 2007.

 16. Андонов К., В. Кирчев, Кр. Ениманев, О. Динолов. Нива за мониторинг на електропотреблението в индустриалните предприятия. Созопол, 2007.

 17. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов, T. Ерменков. Изследване на нетните икономии на влажния въздух при сушене. Икономика и организация на селското стопанство, 2007.

 18. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов, Т. Ерменков. Изследване на нетните икономии на влага от атмосферния въздух при съхранение на продукция. Селскостопанска техника, 2007.

 19. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов, Т. Ерменков. Изследване на нетните икономии на енергия от атмосферния въздух при съхранение на продукция. Екология и бъдеще, 2007.

 20. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов, Б. Евстатиев, Т. Ерменков. Нетни икономии от бенчмарка на вредните емисии при сушене. Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, София, 2008.

 21. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов, Т. Ерменков. Обобщен модел с оглед управлението на нетните икономии от енергия за процеси с агент влажен въздух (сушене и съхранение на продукция). Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, София, 2008.

 22. Стоянова Н., Кр. Ениманев, И. Дудушки. Изследване на модел за периодична профилактика, възстановяваща техническата изправност на земеделските машини. Индустриален мениджмънт, бр. 12, 2009.

 23. Ениманев К., Н. Стоянова, И. Дудушки. Оптимизиране дейността на автосервизи на територията на Русе. Индустриален мениджмънт, бр. 12, 2009.

Учебници и учебни пособия

 1. Найденов Н., К. Ениманев. Устойчиво развитие на регионите. Русе, 2008, ISBN – 10: 954-759-205-X.

 2. Ениманев К., Н. Тончева, А. Недялков. Организация и управление на индустриалното производство: Ръководство за упражнения. ИK “RITT-bg”, Силистра, 2006, ISBN – 10: 954-759-156-8.

 3. Ениманев К. Управление на фирмата, 2-ро прераб. и доп. изд. Издателство „Примакс”, Русе, 2006, ISBN-10: 954-9972-56-9

 4. Ениманев К. Управление на фирмата: Сборник лекции. Издателство „Примакс”, Русе, 2003, ISBN 954-9972-55-0.

Други издания и доклади

 1. Ениманев К. АЕЦ Белене в бъдещето на българската енергетика: София, ISBN 954-90845-6-6.

 2. Батов С., И. Симеонов, А. Иванов, К. Ениманев. България и нейното място в реализацията на европейската политика за сигурност и отбрана. РИК „Диана” ООД, София, 2005, ISBN 954-91599-2-2

 3. Ениманев К. България и Румъния заедно в НАТО към ЕС. София, 2005, ISBN 954-91599-3-0

 4. Ениманев К. Бизнес-климатът в Русенска област – предимства и недостатъци. Русе, 2004.

 5. Ениманев К. Изпитване на технологично оборудване и разработване на иновационна технология за производства на антисептичен превързочен материал с нано слой сребърни йони и атоми. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, 2008.


ПАТЕНТИ

 1. Андонов К., Кр. Ениманев и др. Устройство за комплексна механизация на животновъдни сгради. Патент за изобретение № 60771/ 21.07.1997 г.

 2. Андонов К., Кр. Ениманев и др. Устройство за отглеждане на птици. Патент за изобретение № 60772/ 11.06.1997 г.

 3. Андонов К., Кр. Ениманев и др. Устройство за сушене и съхраняване на продукция. Патент за изобретение № 64325/ 01.10.2004.

 4. Андонов К., Кр. Ениманев и др. Устройство за определяне на топлофизичните характеристики на ограждение. Патент за изобретение № 110232/ 14.10.2008 г.

Свързани:

Списък на научните публикации iconЧавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles

Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Петров П. В. и др. Географията вчера, днес, утре. Универс изд.”Св. Кл. Охридски”,2004
Списък на научните публикации iconСписък на научните трудове и публикации
Мaritza-est”. Еnergies & matières premières / lettre No23 / décembre, France, рр. 23-27
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Красимира Лиджи, 2006. Оценка начини на отглеждане на женски телета и юници за разплод. Автореферат, с. 41
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Ладыгина М. Е., Едрева А. М. 1976. Биохимические механизмы патогенеза при пероноспорозе и точечном некрозе у табака
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Научна конференция с международно участие, Ямбол 9-11 октомври 2002, сборник доклади, isbn 954-9978-24-9
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации, на преподаватели на потп
Дамянов, Б. Как да разглеждаме произведения на изкуството. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010 г монография
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации на
Белоконски, Е. Лапароскопска холецистектомия – усложнения и тяхното лечение. // Дисертационeн труд за присъждане на научна степен...
Списък на научните публикации iconСписък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев
А. Публикации по темата на дисертацията за присъждане на образова-телната и научна степен”доктор” – 7
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации на Катерина Каролова Караджова
Алтернативни средства за въздействие при деца с умствена изостаналост(в съавторство),уи „Св. Климент Охридски”, С. 2009
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом