Наредб а
ИмеНаредб а
страница1/5
Дата на преобразуване15.01.2013
Размер0.58 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/naredba 9.doc
  1   2   3   4   5
Н А Р Е Д Б А

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ


УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ


ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ


РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


РЕД ЗА ВЛАДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА


ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД


АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.1 /1/ Тази наредба определя принципите, правомощията, условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в съответствие със Закона за общинската собственост и законодателството на Република България.


/2/ Наредбата има за цел ефективно регулиране на обществените отношения, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на основата на принципите на законност, прозрачност, публичност на процедурата, осигуряване на равни условия за конкуренция и гарантиране на ефективен обществен и институционален контрол.


/3/ Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината, съгласно разпоредбите на закона, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението й за нуждите, за които е предоставена.


/4/ Придобиването, управлението и разпореждането със собствеността на общината се извършва под прякото ръководство и контрола на Общинския съвет.


/5/ Наредбата не се прилага за:


1.разпореждане с общински имоти, извършвано по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;


2.общинското имущество, включено /апортирано/ в капитала на търговско дружество;


/6/С отделни наредби на Общински съвет (ОбС) - Варна се уреждат редът и условията за:


1.използване на части от тротоари и улични платна, паркове, зелени площи и други свободни обществени места, за разполагане на съоръжения с рекламна цел;


2.опазване на общинските зелени площи;


3.управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие;


4.провеждане на търгове и конкурси за предоставяне на концесии;


5.други дейности от местно значение.


Чл.2 /1/Промяна в характера на общинската собственост от публична в частна и обратно, може да стане само с решение на ОбС.


/2/Предложенията на предходната алинея се правят в писмена форма до кмета на Община Варна /ОВ/ и Председателя на ОбС. Предложението трябва да съдържа: името и адреса на предложителя, вида и местонахождението на имота, или описание на движимата вещ, както и конкретните мотиви, обосноваващи предложението.


/3/Постъпилите предложения се проучват от общинската администрация при ОВ.


/4/Кметът на ОВ внася предложението в ОбС за решаване. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.


/5/По предложенията, направени от общински съветници, кметът на ОВ дава писмено становище.


/6/Цялостни или частични подробни градоустройствени планове или техни изменения засягащи недвижим имот публична общинска собственост, когато предвиждат мероприятия, които налагат промяна на публичната в частна общинска собственост, се одобряват след даване на съгласие от Общински съвет, относно промяната на плановете.


II.ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ


Чл.3 /1/Община Варна придобива възмездно или безвъзмездно собственост и други ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, по силата на закон, съдебно решение, по завещание или чрез правни сделки.


/2/Решение на ОбС е необходимо за придобиване на собственост върху недвижими имоти:


1.срещу учредено право на строеж или на друго ограничено вещно право върху недвижим имот;


2.чрез замяна на недвижим имот, общинска собственост, с недвижим имот собственост на физически или юридически лица;


3.при извършване на делба или уравняване на дялове при доброволна делба.


4.при принудително отчуждаване на имоти, частна общинска собственост;


5.по завещание или дарение, когато същите са обременени с вещни тежести.


/3/ Решенията по ал.2 се вземат по предложение на Кмета на общината или на общински съветник.


/4/ Придобиване на имоти, чрез дарение, ако не са обременени с тежести, става от


Кмета на Община Варна, чрез подписване на договор във формата на нотариален акт.


/5/ Придобиване на имоти, чрез завещание, ако не са обременени с тежести, става от


Кмета на Община Варна, чрез приемането му по Закона за наследството.


Чл.4 Сгради, постройки, съоръжения или части от тях могат да се придобиват от ОВ чрез извършване на ново строителство, надстрояване и пристрояване на съществуващи сгради, в съответсвие със строителната програма и в рамките на предвидените средства в общинския бюджет.


Чл.5 Придобиването на собственост на движими вещи се извършва по Закона за обществените поръчки", като състав на комисията се назначава по изискванията на Чл.9


Чл.6 /1/Движимите вещи, необходими за административни и стопански нужди на ОбС и общинската администрация, се закупуват от съответния кмет или упълномощени от него длъжностни лица.


/2/Движимите вещи, необходими за административни и стопански нужди на звената, работещи на самостоятелна бюджетна сметка се закупуват от ръководителя на звеното или упълномощеното от него длъжностно лице по утвърдена приходно-разходна сметка от Кмета на Община Варна.


/3/Приемането на дарения на движими вещи от физически или юридически лица, се извършва от кмета на ОВ.


/4/Замяна на движими вещи на ОВ с движими вещи на физически или юридически лица се извършва от Кмета на ОВ след решение на ОбС.


ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ


РАЗДЕЛ I


УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Чл.7 /1/Кметът на Община Варна организира, ръководи и контролира управлението на имотите, предназначени за осъществяване функциите на ОбС и общинска администрация - Варна.


/2/Кметовете на райони и кметства организират, ръководят и контролират управлението на имотите, предназначени за осъщестяване функциите на общинската администрация в районите и кметствата.


/3/Управлението на публичната общинска собственост, предназначена за общо ползване се осъществява от кмета на общината.


/4/Управлението на имоти, публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности, включително и имоти за здравни, културни, образователни и социални мероприятия, от общинско значение, предоставени от ОбС за безвъзмездно ползване на съответните организации или юридически лица на общинска бюджетна издръжка, се осъществява от тях под контрола на Кмета на Община Варна.


/5/По изключение имоти-публична общинска собственост, както и части от такива имоти, по предложение на Кмета на Община Варна, и кметовете на районите могат да се отдават под наем за срок до три години при условие, че се използват съобразно предназначението им и не се препятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени след решение на ОбС.


РАЗДЕЛ II


УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО Чл.14, АЛ.1 ОТ ЗОС


Чл.8 /1/Недвижими имоти, частна общинска собственост, се отдават под наем от Кмета на Община Варна чрез търг или или конкурс с изключение на тези по раздел ІІІ и ІV от глава ІІІ-та.


/2/ Конкурсът е процедура, която се провежда при необходимост от комплексна оценка във връзка с управлението на обекта, като се избира най-изгодната оферта по отношение качество, срок, цена и начин на плащането й и гаранции за изпълнение и др.при цялостно спазване на конкурсните изисквания. По изключение конкурсът може да е неприсъствен.


/3/ Търгът е процедура, която се провежда, когато с оглед характера на дейността от съществено значение е размерът на предложената тръжна цена. По изключение търгът може да бъде с тайно наддаване.


/4/ Общинският съвет по предложение на Кмета на Община Варна определя имотите, за които срокът за отдаване под наем е по-дълъг от 3(три) години. В решението на Общинския съвет се конкретизира срока.


/5/ Общинският съвет приема ежегодно програма, с която определя дела от имотите-частна общинска собственост, които сеотдават под наем на малки и средни предприятия при условията и по реда на Чл.14 от ЗОС и при спазванеразпоредбата на Чл.25 и Чл.26 от ЗМСП.


Условия и ред за провеждане на търг:


Чл.9 /1/Кметът на Община Варна провежда търг, като назначава със заповед комисия за организацията и провеждането му в състав от пет члена, от които задължително трима общински съветници предложени от председателя на ОбС и поне един правоспособен юрист. Търгът се извършва с явно или тайно наддаване или по оферти, което за всеки конкретен случай се определя със заповедта на Кмета в зависимост от състезателните елементи.


/2/ Заповедта за провеждане на търга съдържа:

1. наименование и описание на предмета на търга;

2. вида на търга;

3. начална цена;

4. размера на депозита;

5. времето и начина за оглед на обекта;

6. размера и таксата за получаване на тръжните документи и начина на плащане.

7. времето и начина за оглед на обекта

8. мястото, деня и часа на търга.


/3/Със заповедта по предходната алинея се утвържава тръжната документация и договора, като част от нея.


/4/Депозитът е в размер на 10% от годишната стартова наемна цена определена по действащата "Методика за определяне на базисни цени при отдаване под наем на общински нежилищни имоти", приета от ОбС.


/5/Съобщението за провеждане на търга се обнародва поне в един местен ежедневник.


/6/Търгът се провежда най-рано в 10-дневен срок от датата на първата публикация на обявяването му.


/7/Когато на търга се яви само един кандидат, търга се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг кандидат, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.


/8/Когато на търга не се явят кандидати, той се обявява за непроведен, като за него се изготвя протокол.


/9/В случаите на предходната алинея, Кметът на Община Варна може да насрочи повторен търг с намалена първоначална цена, но не повече от 50 на сто общо, като се извършват съответните корекции в тръжната документация.


/10/Когато на повторния търг се яви само един кандидат, той се явява спечелил по обявената първоначална цена и се изготвя протокол.


Чл.10. Участниците в търга представят на тръжната комисия документ за закупени тръжни книжа и внесен депозит.


Чл.11. /1/В деня и часа за провеждане на търга председателя на комисията:

1. проверява присъствието на членовете на комисията;

2. В случай, че комисията няма кворум или не присъства правоспособния юрист, търгът сеотлагазасъщия час и място на другия ден, за което се изготвя протокол.


/2/В случай, че комисията няма кворум или не присъства юрист, търгът се отлага за същия час и място на другия ден, за което се изготвя протокол.


Чл.12. Към заявлението за участие в търга участниците прилагат и следните документи:

-удостоверение за регистрация;

-декларация от участника, че фирмата не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;


-декларация за платени данъци и такси за предходната година;


-декларация, приложена в тръжните документи за получаване и запознаване с тръжните условия, в случай, че на търга стане наддаване;

-оферта, попълнена на приложената бланка, задължително на пишеща машина.


Чл.13.Членовете на комисията и всички присъстващи на търга подписват декларация, че се задължават да не разгласяват информация, идеи и оферти, както и всички други сведения, представляващи търговска тайна.


Чл.14. /1/В случай, че на търг стане наддаване, подаването на документи за участие в търга се извършва чрез три плика.


/2/В единия малък се поставят от кандидатите всички документи, идентифициращи участника, квитанцията за платен депозит, за платена тръжна документация и другите декларации /без заповедта и договора/. Пликът се залепя от участника.


/3/В другия малък плик кандидатът поставя офертата. Пликът се залепя от него.


/4/Върху пликовете не трябва да има надписи, отбелязвания, знаци и други подобни, идентифициращи участника.


/5/В офертата не трябва да фигурират име на фирма, лице или друга информация, показваща по косвен път фирмата или лицето на кандидата.


/6/Оферти, представени след определения от Кмета на Община Варна със заповед за провеждане срок, не се приемат.


/7/Пликовете, визирани в ал.2 и 3 се поставят в трети плик.


Чл.15. Представените оферти и пликове, които не отговарят на изискванията на предходния член се считат за недействителни и не се разглеждат от тръжната комисия.


Чл.16./1/Търгът се провежда, като се отварят пликовете с оферти, докато пликовете с документите остават запечатани.


Чл.17. След класиране на офертите комисията отваря пликовете с документите и проверява редовността им. Ако има пликове с нередовни документи, те отпадат и тяхното място се заема от следващите ги с редовни документи.


Чл.18. /1/ При търг с явно наддаване председателят на комисията обявява началната цена, от която започва наддаването и определя стъпката на наддаване, която не може да бъде по-малка от един процент и повече от 10% от началната цена.


/2/Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на стъпката по алинея първа.


/3/Преди третото обявяване на най-високата достигната оферта се прави предупреждение, че е последна и ако няма друго предложение, председателя обявява приключването на наддаването със звуков сигнал. След приключване на наддаването председателя обявява спечелилия участник и закрива търга.


/4/В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да участват в наддаването, внесените от тях депозити не се възстановяват.


Чл.19. /1/След приключване на търга комисията съставя протокол за всеки обект, който се подписва от всички членове и от спечелилия търга.


/2/Протоколът се изготвя в три екземпляра - по един за участника, за Община Варна и архивата на ОбС.


/3/Резултатите от търга се изнасят на таблото за обяви в Община Варна на следващия ден.


/4/След обявяване на резултатите депозитите на участниците, които не са обжалвали решението на комисията, се освобожават с изключение на депозита на спечелилия търга, с който се прихваща цената на наема за първите месеци.


Чл.20. /1/Приложеният към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Общината или Заместник-кмета в двуседмичен срок от провеждането на търга.


/2/Неявяването на спечелилия търга за сключване на договор се счита за отказ и депозитната му вноска не се връща. В този случай договорът се сключва със следващия, класирал се участник по условията на офертата му.


Чл.21. Искането на лицето, спечелило търга, за внасяне на каквито и да било изменения в предоставения му с тръжните документи договор се счита за отказ договора да бъде подписан. В този случай договорът се сключва със следващия класирал се участник по условията на офертата му.


Чл.22. Предаването на обекта се извършва от определени от Кмета на Община Варна лица в двуседмичен срок от подписването на договор, чрез двустранно подписан протокол, в който се отразява неговото състояние.

Условия и ред за провеждане на конкурс


Чл.23. /1/Кметът на Община Варна провежда конкурс, като назначава със заповед комисия за организацията и провеждането му в състав от пет члена, от които задължително трима общински съветници, посочени от председателя на ОбС и поне един правоспособен юрист.


/2/Заповедта за провеждане на конкурса съдържа реда и условията на конкурса, както следва:

1. Наименование и описание на обекта на конкурса.

2. Условията на конкурса, като:

а) запазване или определяне предназначението на обекта;

б) запазване или създаване на работни места;

в) извършване на инвестиции или ремонти;

г) опазване и възстановяване на околната среда;

д) начин и условия за плащане на цената;

е) срок, за който наемателя няма право да преотдава обекта на конкурса.


3.Мястото, както и сроковете за закупуване на конкурсната документация и за подаване на предложенията на участниците в конкурса, които не могат да бъдат по-дълги от 30 дни от датата на обнародването в два местни ежедневника.


4.Мястото, където може да се получи конкурсната документация;


5.Размера на таксата за получаване на документацията за конкурса;


6. Размера на депозита, адреса, срока и реда за предаване на предложенията;


7. Времето и начина за оглед на обекта;


/3/В заповедта по предходната алинея се посочват приоритетните условия и могат да се изключват или добавят други условия, както и изисквания към участниците. Със същата заповед се утвърждават условията на конкурса, конкурсната документация и договора, като част от нея.


/4/Конкурсът се обявява най-малко в два местни ежедневника.


Чл.24. /1/Конкурсната документация съдържа задължителните реквизити, съобразени с условията на конкурса, базисната офертна цена, определена съгласно действащата "Методика за определяне на базисни цени при отдаване под наем на общински нежилищни имоти" приета от Общински съвет, начин и критерии при оценяване на конкурсните предложения, както и:

1. Условията за провеждане на конкурса;

2. Изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;

3.Други условия на наемодателя в съответствие с целите на конкурса.


/2/ За депозит се приема парична вноска по посочена банкова сметка.


/3/ Депозитът се определя в размер 10 на сто от годишната базисна офертна цена.


Чл.25. Участниците в конкурса представят предложенията си в запечатан плик, върху който се отбелязват цялостното название на обекта на конкурса и адреса на подателя, както и доказателства за закупена конкурсна документация и внесен депозит.


Чл.26. Предложението следва да съдържа:

1. Представяне на кандидата;

2. Наименование на обекта на конкурса;

3.Разработки по всяко от условията на конкурса;

4. Цена, начин и условия на плащане.


Чл.27./1/Конкурсната комисия организира събирането и съхраняването на предложенията, отбелязва техния входящ номер, датата и часа по реда на тяхното постъпване.


/2/Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се допускат.


Чл.28/1/След изтичането на срока за предаване на предложенията, на заседание на конкурсната комисия председателят проверява дали пликовете са запечатани, съобщава общия брой на предложенията и отваря пликовете.


/2/ В случай на прекъсване на заседанието на комисията, всяка оферта и приложенията към нея се подписват от председателя, юриста и поне един общински съветник.


/3/Не се разглеждат предложения, които:

1. Са подадени извън срок, определен със заповедта по Чл.23, ал.2

2. Са подадени в незапечатан плик;

3. Несъдържат документите по Чл.24, ал.1, т.2


/4/ В случай, че комисията няма кворум или не присъства правоспособния юрист, търгът се отлага за същия час и място на другия ден, за което се изготвя протокол.


/5/ На заседанието на комисията се води протокол, в който се отразяват направените констатации. Протоколът не се публикува.


Чл.29 Конкурсната комисия може да поиска в определен от нея срок след изтичане на срока за подаване на офертите, писмени разяснения и/или документи по предложенията. Тези разяснения не трябва да водят до изменение или допълнение на представените предложения.


Чл.30 /1/ Когато в срока по Чл.23, ал.2, т.3 постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение, срокът за предаване на предложенията за участие в конкурса може да се удължи до 14 дни след изтичане на срока за подаване на предложения по преценка на комисията, назначена със заповедта по Чл.23, ал.1.


/2/ Когато в срока по предходната алинея не постъпи нито едно ново предложение, комисията, назначена със заповедта по Чл.23, ал.1

предлага промени в условията на конкурса, включително и намаляване на офертната цена, но не по-ниска от базисната офертна цена.


/3/ Удължаването на срока по ал.1 и промените в условията на конкурса по ал.2 се публикуват по реда на Чл.23, ал.4.


Чл.31 /1/ Конкурсната комисия изготвя мотивиран доклад до Кмета на Община Варна в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на предложенията или срока по Чл.29, който съдържа предложения за определяне на участник, спечелил конкурса и класиране по ред на следващите участници, съобразно удовлетворяването на конкурсните условия.


/2/ Офертите се оценяват по точкова система и се класират въз основа на получената оценка. Оценяването по точковата система се извършва по следния начин: Всеки член на комисията класира всички оферти по ред. Класираната на първо място оферта получава максималния минус една точка и т.н. до последната, която получава една точка. Точките, получени за всяка оферта от отделни членове на комисията, се сумират и се получава окончателната класация.


Чл.32 /1/ Кметът на Община Варна в срок до седем дни от получаване на доклада на конкурсната комисия, определя със заповед участника спечелил конкурса.


/2/ За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия.


/3/ Кметът на Община Варна може да отхвърли всички предложения и насрочва нов конкурс или търг в едномесечен срок.


/4/ Със заповедта по ал.1 се освобождават депозитите на участниците, които не са обжалвали решението на комисията, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената.


Чл.33 /1/ Кметът на Община Варна сключва договор със спечелилия конкурса в двуседмичен срок от връчване на заповедта по Чл.32, ал.1.


/2/ В договора задължително се включват условията, при които е спечелен конкурса.


/3/ За настъпилите последващи промени по първоначалните договорни отношения Кмета на ОВ уведомява ОбС.


/4/ В случай, че в срока по ал.1 не бъде сключен договорът по вина на спечелилия конкурса участник, Кметът на Община Варна може с ново решение да определи за спечелил конкурса следващия класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.


/5/ В случаите по ал.3 депозитът на спечелилия конкурса и несключил договора участник се задържа.


Чл.34 Договорът се сключва в писмена форма.


Чл.35 Предметът на конкурса се предава на наемателя от момента и при условията, посочени в сключения договор.


Чл.36 /1/ Спечелилият конкурса е длъжен да плати цената или първата вноска в срока, определен в конкурсните условия. При неизпълнение на това задължение повече от седем дни, наемодателят може да развали договора с едностранно писмено волеизявление.

/2/ При неизпълнение на поетите с договора задължения по условията на конкурса, спечелилият участник понася санкции, определени в условията на договора.

/3/ При разваляне на договора в случаите по ал.1, депозитът не се връща и Кметът на Община Варна може с нова заповед да определи за спечелил конкурса следващия класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.

Чл.37 /1/ Недвижимите имоти, в които Община Варна притежава по-малко от Ѕ ид.части в съсобственост с други юридически или физически лица, се отдават под наем от Кмета на ОВ по ред и условия, установени чрез договаряне с останалите съсобственици.

/2/ В случаите по ал.1, провеждането на търг или конкурс не е задължително.


  1   2   3   4   5

Свързани:

Наредб а iconНаредб а
За устройство и управление на гробищните паркове на територията на община асеновград
Наредб а iconНаредб а
Пожарната безопасност се организира от кметствата на Общината по териториален принцип
Наредб а iconНаредб а
За условията и реда на съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община ивайловград
Наредб а iconНаредб а
Чл. 1 Наредба №11 е в сила от м октомври 2011-та година и е с неопределен срок на действие
Наредб а iconБългарска федерация по баскетбол наредб а за 64 държавно първенство за жени и
Право на участие
Наредб а iconНаредб а
Чл. 1 Тази наредба се създава на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите и чл. 21, ал. 2 от змсма
Наредб а iconБългарска федерация по баскетбол наредб а за
Управление на национална баскетболна лига за мъже (нбл)
Наредб а iconОбщинатърговищ е наредб а
За реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община търговище
Наредб а iconНаредб а
Наредбата е приета с Решение 173 по Протокол №22 от 30. 10. 2008г на общински съвет Балчик
Наредб а iconНаредб а
За стопанисване, управление, възпроизводство, ползване и опазване на общинските гори в община – стражица
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом