Общи условия
ИмеОбщи условия
Дата на преобразуване15.01.2013
Размер205.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://projects.webground.bg/tetra/downloads/OU shteti na imushtestvo HDI.doc
ОБЩИ УСЛОВИЯ

За застраховане на “ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО”


По тези Общи условия “ХДИ” ЗАД, наричано по нататък “ЗАСТРАХОВАТЕЛ” застрахова срещу платена премия движими имущества, находящи се на територията на Р. България и собственост на физически и юридически лица, наричани по-нататък “ЗАСТРАХОВАНИ”.

По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “ХДИ” ЗАД за застраховка на “Индустриален пожар” или “Пожар и природни бедствия”.


Раздел І. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

По настоящите Общи условия могат да се застраховат:

 1. Движими имущества условно разделени на групи, както следва:

  1. Първа група

 • материални дълготрайни активи – МДА, в т.ч. машини, съоръжения, оборудване, стопански инвентар, други ДМА, транспортни средства (без МПС с ДК№, плавателни съдове и въздухоплавателни средства);

 • техника и уреди (домакински електроуреди, битова електроника, офис техника и оборудване);

 • материални запаси (материали, продукция, стоки, незавършено производство);

   1. Застрахователно покритие за тази група имущества се предоставя само ако те се владеят или ползват от Застрахования на законно правно основание и се съхраняват в постоянно обитавани помещения. За такива се считат самостоятелно обособени части от масивни или полумасивни жилищни, административни или други сгради, които се ползват от Застрахования целогодишно;

   2. Суровини, материали, транспортни средства без ДК№ и други имущества, които по своето естество и предназначение не се съхраняват в помещения, се застраховат само ако се намират в рамките на застрахования обект и при наличие на надеждно ограждение и денонощна охрана.

   3. Движими имущества от тази група, които се съхраняват в постоянно ползвани постройки, не отговарящи на определението за масивни или полумасивни конструкции (павилиони, бараки и др. подобни) се застраховат само по Специални условия.

  1. Втора група

 • предмети с историческа, филателна, нумизматична и художествена стойност, произведения на изкуството, уникати и други подобни;

   1. имуществата от тази група могат да се застраховат само след извършване на експертна оценка, въз основа на която се индивидуализират, определя се застрахователната им сума и условията на тяхното съхранение.

  1. Трета група

 • предмети от благороден метал, необработени благородни метали, скъпоценни камъни, бижута, перли;

 • ценни книжа с обявена стойност (облигации, бонове, акции, и др.);

 • парични знаци в местна или чуждестранна валута;

 • други ценности, за които е постигнато специално споразумение;

   1. Застрахователно покритие за тази група имущества се предоставя само при условие, че те се съхраняват в заключващи се метални каси, сейфове, трезори или други хранилища, гарантиращи повишена сигурност, вградени в застрахованите помещения по начин, изключващ цялостното им демонтиране и изнасяне от застрахования обект и охранявани от сигнално-охранителна техника.

   2. При застраховани златарски, бижутерийни, антикварни и часовникарски магазини, когато застрахователното събитие е настъпило след приключване на установеното работно време, Застрахователят носи отговорност само в случай, че застрахованите вещи са били прибрани и заключени в специализирани хранилища (съгл. т. 1.3.1.).

   3. Касовите апарати не се считат за хранилища по смисъла на т.1.3.1. Намиращите се в тях пари в наличност в рамките на работното време могат да бъдът застраховани, като отговорността на Застрахователя е до договорените в полицата лимити за едно събитие и за срока застраховката.

  1. Четвърта група

 • разходите за отстраняване на вреди върху сгради и хранилища, в т.ч. масивни входни врати, заключващи устройства, сигнално-охранителна техника и други подобни, резултат на взломното проникване, вандализъм на имущества след взломното проникване, както и за почистване и ограничаване на размера на щетите.

 1. По тези Общи условия не се застраховат:

  1. газ, нафта, бензин и други течни горива;

  2. всякакъв вид оръжия, боеприпаси, взривни вещества, радиоактивни материали и изотопи;

  3. наркотични и/или упойващи вещества;

  4. релси, траверси, тръбопроводи, влакна, кабели (оптични, медни, алуминиеви и др.), чрез които се осъществява проводимост и които са монтирани и се използват по предназначение;

  5. продукти на интелектуалната собственост;

  6. всякакъв вид косвени загуби в т.ч. обезценки, денгуби и пропуснати ползи, възникнали като последица от застрахователно събитие.


Раздел ІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

 1. Застрахователят осигурява застрахователно покритие на застрахованото имущество срещу рисковете, посочени в клауза “В” (“В1” – Кражба чрез взлом, самостоятелно или в комбинация с “В2” – Вандализъм и/или “В3” – Грабеж), дефинирани, както следва:

  1. В1” – Кражба чрез взлом е отнемането на застрахованото имущество от владението на Застрахования без негово съгласие с намерение за противозаконно присвояване чрез извършване на взлом, изразяващ се в:

 • разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради (врати, прозорци, стени, тавани, подове), здраво направени за защита на застрахованото имущество;

 • разбиване или отключване със специално техническо средство или по специален начин на сейф, трезор или друго хранилище в застрахованите помещения след проникване в тях по някой от посочените в предходната точка начини.

  1. В2” – Вандализъм е налице, когато:

   1. Извършителят на деянието е проникнал в застрахованото помещение чрез взлом и умишлено е разрушил или повредил застраховани имущества. За установяване на застрахователното събитие е необходимо разрушените или повредени имущества да са налице по време на огледа;

   2. Щетите са пряко причинени от злоумишлените действия на трети лица, в т.ч.:

 • чупене на стъкла, витрини и рекламни надписи;

 • злоумишлена експлозия

Не се считат за трети лица Застрахованият, членове на неговото семейство, негови работници, както и лица, работещи под негов контрол.

  1. В3” – Грабеж е налице, когато при противозаконно отнемане на застраховани имущества, извършителят упражнява сила и/или “заплашване”, за да изключи съпротивата на Застрахования, членове на неговото семейство или домакинство или лица, които са в договорни отношения с него за полагане на труд на мястото на застраховката. Под “заплашване” се разбира застрашаване с такова непосредствено деяние, което излага на тежка опасност живота, здравето, честта или имота на Застрахования, членове на неговото семейство или друго присъстващо лице от вече изброените. Грабеж е налице и когато за отнемане на вещта лицето/лицата са приведени в безсъзнание или поставени в беззащитно състояние.

 1. При договореност застрахователят може да предостави допълнително застрахователно покритие по Специални условия или клаузи, които се записват в предложението и полицата.


Раздел ІІІ. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

 1. Застрахователят няма да изплаща обезщетение при настъпване на щети в случай, че:

  1. кражбата, вандализмът или грабежът са извършени от лица, които живеят в едно домакинство със Застрахования или са в договорни отношения с него за полагане на труд или извършване на определена работа;

  2. кражбата, вандализмът или грабежът са извършени от лица, които са допуснати в помещението със съгласието на Застрахования или лицата по т. 5.1.;

  3. застрахователното събитие е било инсценирано;

  4. откраднатото или ограбено имущество се е намирало извън помещението, касата, трезора или хранилището, в които по полицата е следвало да се съхранява;

  5. кражбата или вандализмът са извършени чрез преминаване през незаключени врати, незатворени прозорци и други незащитени проходни места на сградата, т.е. не са съпроводени с взлом по смисъла на определението, дадено в Раздел ІІ;

  6. застрахованият е оставил помещението, в което се съхранява застрахованото имущество, без постоянен надзор или охрана;

  7. вредата е настъпила след застрахователни събития, покрити по Общи условия “Индустриален пожар” или “Пожар и природни бедствия”;

  8. вредата е настъпила по време на военни действия от всякакъв вид, неприятелско нахлуване с или без обявяване на война, революции, въстания, размирици, преврати, безредици, улични вълнения, стачки, конфискации, реквизиция, принудително одържавяване;

  9. вредата е настъпила в резултат или като следствие на действия, актове и събития, определени от компетентните органи като тероризъм;

  10. вредата е причинена от ударната вълна вследствие на експлозия, целяща увреждането на чужди имущества;

  11. вредата е причинена пряко или непряко от експлозия по нареждане на властите.


Раздел ІV. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

 1. Застраховката се сключва въз основа на попълнено от Застрахования писмено Предложение по образец и след предварителен оглед от представител на Застрахователя за категоризиране на сградата, помещенията, хранилищата и имуществото, което ще се застрахова. Сключването на застраховката се удостоверява с издаване на Застрахователна Полица от Застрахователя, която влиза в сила само след като Застрахованият е внесъл цялата премия или първата разсрочена вноска от нея.

 2. За движими имущества, които не са заведени счетоводно или при застраховане на част от група имущества, се съставя опис, съдържащ идентифициращи данни за имуществата (инвентарен номер, марка, модел, фабричен и/или сериен номер и/или друг специфичен белег или особеност). Застрахователната сума на такива имущества се договаря индивидуално на база експертна оценка и се записва в описа.

 3. Предмети с висока художествена стойност, уникати, колекции задължително се застраховат след експертна оценка от вещо лице или след представяне от Застрахования на документи, удостоверяващи стойността на всеки предмет/ти. Съставя се подробен опис, съдържащ всички необходими данни за идентифициране на застрахования предмет. При необходимост се прилагат документи и/или снимки, които заедно с описа стават неразделна част от полицата.

 4. Ценни книжа се застраховат с прилагане към полицата на декларация за собственост и извлечение от книгата на акционерите.

 5. Преди сключване на застраховката, Застрахованият е длъжен да отговори на всички писмено зададени му от Застрахователя въпроси и да посочи в Предложението всички обстоятелства, които са му известни и имат съществено значение за оценката на риска и условията, при които да бъде сключена застраховката;

  1. Ако Застрахованият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелства, при наличието на които Застрахователят не би сключил застраховката или би направил това, но при други условия, последният може в едномесечен срок от узнаване на обстоятелствата да поиска прекратяване или промяна в условията на застрахователния договор. В случай на прекратяване на договора, Застрахователят задържа платените премии и има право да иска плащането им за периода до прекратяване на застраховката;

  2. Когато неточно обявено или премълчано обстоятелство е станало причина или оказало въздействие за настъпване на застрахователно събитие, Застрахователят може да откаже плащане на застрахователно обезщетение.

Раздел V. НАЧАЛО, ВРЕМЕТРАЕНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА


 1. Застраховката влиза в сила от 0.00 часа на деня, посочен за начало и се прекратява в 24.00 часа на деня, посочен за край в Застрахователната Полица.

 2. Застраховката се сключва за договорен между страните срок до 1 (една) година, но не по-кратък от 3 (три) месеца. Срокът на застраховката следва да съвпада (или може да е по-кратък, но в рамките на същия срок) със срока на водещата полица “Индустриален пожар” или “Пожар и природни бедствия”.

 3. Застраховката може да бъде прекратена по всяко време:

  1. От Застрахователя – чрез 7 (седем) дневно писмено предизвестие, доказано с подписана от Застрахования обратна разписка.

  2. От Застрахования – чрез изпращане на мотивирано писмено предизвестие, придружено от Полицата и всички документи, които са неразделна част от нея и е в сила от датата, на която Застрахователят е подписал обратна разписка за получаването им.

  3. При отпадане на застрахователен интерес – от датата на отпадането му, без за това да е необходимо някакво предизвестие.

 4. При предсрочно прекратяване на застраховки, по които не са изплащани и не се дължат обезщетения, Застрахователят възстановява на Застрахования частта от премията, съответстваща на неизтеклия период на застраховката. Ако застраховката се прекратява съгл. т. 13.2., Застрахователят прилага краткосрочна тарифа.

 5. При предсрочно прекратяване на застраховки, по които са изплатени или предстои да бъдат изплатени обезщетения, частта от премията за неизтеклия период не се връща, а неиздължената премия се дължи от Застрахования или се удържа от дължимото обезщетение.

 6. Ако при разсрочено плащане Застрахованият не е внесъл дължимата премия до датата на падежа, застрахователната сума, респ. отговорността на Застрахователя се намалява пропорционално на платената до момента премия. При забавяне на вноската, Застрахователят може да измени договора или да го прекрати след 15 (петнадесет) дневно предизвестие. Ако поредната вноска от премията бъде внесена със закъснение, без да е имало застрахователно събитие, споменатото намаление на отговорността на Застрахователя отпада, без да се променят другите условия по застрахователния договор.Раздел VІ. МЯСТО НА ЗАСТРАХОВКАТА

 1. Застрахователното покритие по тези Общи условия се предоставя само за описаните в Предложението и Застрахователната Полица имущества на съответните им адреси.

 2. В случай, че Застрахованият има намерение да промени местонахождението на застрахованите имущества, той трябва предварително писмено да уведоми за това Застрахователя и да му осигури оглед на помещенията на новия адрес. В зависимост от резултатите от огледа и оценката на риска, Застрахователят дава или не съгласието си за продължаване на застрахователното покритие на новия адрес и ако е необходимо изготвя писмени предписания за условията на съхранение на застрахованите имущества.Раздел VІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

 1. Застрахователната сума на застрахованите имущества се договаря със Застрахования в български лева или във валута, както следва:

  1. За имущество от първа група (без материални запаси) - действителната стойност е стойността, за която имущество от същия вид, състояние и качество може да бъде закупено или продадено на пазара (пазарната му стойност) или по документи за придобиване (фактури и др.);

  2. За материални запаси – действителната им стойност представлява цената на придобиването им или тяхната себестойност. Застрахователната сума може да бъде договорена по начин, аналогичен на начина на договаряне във водещата полица “Индустриален пожар” или “Пожар и природни бедствия”;

  3. За имущества от втора и трета група (без ценните книжа) – действителната им стойност се определя на база направената и приложена към полицата експертна оценка или документи, удостоверяващи стойността на всеки предмет и която Застрахователят приема за действителна;

  4. За ценни книжа с официален курс – база е последната цена, на която е била осъществена сделка на официално регистрирана борса, приета от Застрахователя. При останалите ценни книжа базата е тяхната пазарна цена към момента на сключване на застраховката;

  5. За застрахователна стойност на мостри, образци, прототипи, изложбени експонати, излезли от употреба производствени съоръжения или други подобни вещи – тяхната стойност на придобиване, освен ако не е уговорено друго

  6. За имущества от четвърта група, като и за риска вандализъм се договарят лимити за едно събитие и за срока на застраховката (на Първи риск) между Застрахования и Застрахователя.

 2. Ако застрахователната сума се договори във валута, за определянето й се използва фиксинг на БНБ за деня на сключване на застраховката.

 3. Застраховката се сключва при договарено самоучастие на Застрахования в размер на 10% от обезщетението във всяка щета.

 4. Ако към датата на настъпване на застрахователното събитие:

  1. застрахователната сума е по-ниска от действителната стойност на погиналото или увредено имущество, обезщетението се редуцира с коефициент, равен на отношението между застрахователната сума и действителната стойност (подзастраховане); Това не се отнася за случаите, когато имуществото е застраховано на Първи риск;

  2. застрахователната сума е по-висока от действителната стойност на погиналото или увредено имущество, застрахователната сума се намалява до действителната (надзастраховане).


Раздел VІІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

 1. Застрахователната премия се определя от Застрахователя в зависимост от застрахователната сума, респ. лимитите на отговорност, рисковите обстоятелства, избраните рискове на застрахователното покритие и срока на застраховката.

 2. Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено, съгласно договореното и записано в застрахователната полица;

 3. Ако застрахователните суми са договорени във валута, застрахователната премия се определя в същата валута и се заплаща:

  1. еднократно в лева по фиксинг на БНБ за деня на превода. При повишаване на курса на избраната валута спрямо лева с повече от 15%, се извършва преизчисляване на премията и доплащане за срока, оставащ до края на срока на застраховката;

  2. разсрочено в лева по фиксинг на БНБ за деня на превода (падежа) на всяка отделна вноска;

 4. Застрахователят се освобождава от отговорност, ако Застрахованият не е внесъл дължимата застрахователна премия в посочените в полицата срокове.


Раздел ІХ. РИСКОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

 1. През времетраенe на застраховката, Застрахованият е длъжен в рамките на 5 (пет) работни дни писмено да уведомява Застрахователя за новонастъпили обстоятелства, за които последния е поставил писмено въпроси при сключване на застраховката и имащи отношение към оценката на риска, вкл. при промяна на рисковите обстоятелства.

 2. При застраховка срещу риска кражба чрез взлом увеличаване на риска е налице, когато:

  1. се пренебрегнат или намалят уговорените при сключване на застраховката мерки за сигурност;

  2. извършват се строителни работи, строят се или се монтират скелета, въжени или други асансьорни устройства върху сградата, в която се намира застрахования обект или ако това става в опасна близост до него;

  3. помещенията, които граничат отгоре, отдолу или отстрани със застрахования обект не се използват постоянно или временно;

  4. след изгубване на ключ от застрахования обект или хранилище, заключващото устройство не бъде заменено веднага с равностойно на него;

  5. предприятието временно не работи поради технологичен престой, по време на официални празници или други причини;

  6. предприятието смени режима на работа и/или се промени начинът на използване на помещенията (например превръщането му от офис в склад);

  7. промени се юридическия статут на предприятието, фирмата, смени се формата на собственост и други;

 3. Застрахованият е длъжен:

  1. да поддържа застрахованите имущества в изправност и ги стопанисва с грижата на добър стопанин;

  2. да спазва всички изисквания за безопасност, призтичащи от действащото законодателство, както и предписанията от компетентни органи и на Застрахователя;

  3. да вземе необходимите мерки за предовратяване настъпването на застрахователно събитие или ако е настъпило такова – за ограничаване размера на вредите;

  4. да осигурява достъп на Застрахователя за проверка на състоянието на застрахованите имущества;

 4. Ако Застрахованият не спази задълженията, посочени в т.т. 29 и това е оказало въздействие за настъпване на застрахователно събитие, Застрахователят има право да откаже изцяло или частично изплащане на обезщетение, или да прекрати застрахователния договор.


Раздел Х. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

 1. При настъпване на застрахователно събитие, Застрахованият е длъжен:

  1. незабавно или не по-късно от 2 часа след узнаването да уведоми органите на полицията, а в рамките на 24 часа - писмено да уведоми Застрахователя;

  2. да предостави на полицейската служба списък на липсващите имущества и да окаже необходимото съдействие за установяване на обстоятелствата по застрахователното събитие. Копие от този списък следва да бъде предоставено и на Застрахователя, заедно със служебен документ от полицията за заявеното събитие;

  3. да не променя състоянието на увредените имущества и да не предприема действия, които биха увеличили размера на вредата, без съгласието на Застрахователя;

  4. да осигури свободен достъп на Застрахователя до увреденото имущество и/или източника на вреда;

  5. да предостави на Застрахователя или негов представител цялата писмено поискана информация, данни и/или документация и други доказателства във връзка с предявения иск.

  6. да докаже по безспорен начин претенцията си към Застрахователя по основание и размер;

 2. Ако Застрахованият не спази задълженията си по т. 31, Застрахователят има право да откаже изплащане на обезщетение.

 3. Застрахователят се освобождава от отговорност при доказан опит за застрахователна измама.

 4. Вредите се установяват чрез оглед и описание от представители на Застрахователя в присъствието на Застрахования или негов представител. При необходимост или по преценка на Застрахователя се ползват вещи лица и експертизи, разноските за които са за сметка на Застрахователя. В случай, че Застрахованият не е съгласен с направената оценка, той може да ползва друго вещо лице за своя сметка. Когато има разлика в двете оценки и не се стигне до споразумение, двете страни посочват трето вещо лице – арбитър, като разноските за него се поделят поравно и неговото заключение е окончателно.

 5. Необходими документи за доказване настъпването на застрахователното събитие и размера на щетите:

 • служебни бележки от оторизирани органи (РСПАБ, ХМС, РПУ, заключително постановление от прокурор по образувано следствено дело срещу установен извършител на престъплението или постановление за спиране на наказателното производство);

 • документи за собственост, счетоводни справки, актове за брак, фактури за предадени отпадъци, протоколи от ревизии, инвентаризации и други;

 • други писмено поискани документи, по преценка на Застрахователя.Раздел ХІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 1. Размерът на застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната сума за съответното имущество или на договорения лимит на отговорност за едно събитие и за срока на застраховката. Размерът на обезщетението за щети от едно или повече застрахователни събития през един застрахователен период не може да надвишава застрахователната сума за конкретното имущество, група имущества или договорения лимит.

 2. Обезщетението се определя:

  1. За откраднати или напълно разрушени вещи (тотални щети) – до размера на действителната им стойност към датата на застрахователното събитие, но не повeче от застрахователната сума за съответната вещ или група.

  2. За увредени вещи (частични щети) – въз основа на необходимите разходи за труд, материали и начисления за ремонта за възстановяване на увреденото имущество във вид и състояние, което е имало непосредствено преди настъпване на застрахователното събитие.

 3. Ако застрахователните суми са договорени във валута, то и обезщетението се изчислява в същата валута и се изплаща на Застрахования по фиксинг на БНБ за деня на настъпване на застрахователното събитие.

 4. От обезщетението се приспадат сумите, които Застраховният е получил или предстои да получава от трети лица, причинили вредите или на останките (запазени части и вторични суровини) от увредените имущества.

 5. Ако на Застрахования се държи обезщетение за една и съща щета на различни правни основания (по други договори, например със специализирана служба за охрана), то претенцията по настоящия договор се намалява, като общото обезщетение по всички договори не може да надвишава застрахователната сума или действителната стойност – което от двете е по-малко.

 6. От обезщетението се приспада договорения франшиз (самоучастие на Застрахования).

 7. При изплащане на обезщетение, отговорността на Застрахователя по полицата се намалява с размера на изплатеното обезщетение. След възстановяване на увредените имущества, Застрахованият може да поиска дозастраховане срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия.

 8. При настъпване на застрахователно събитие по полица, за която е договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, Застрахователят има право да удържи неиздължените вноски от изчисленото обезщетение, като ако размерът на обезщетението е:

  1. по-голям от общата сума на неиздължените вноски, същата се удържа изцяло от обезщетението и на Застрахования се изплаща остатъка;

  2. по-малък от общата сума на неиздължените вноски, обезщетението се удържа изцяло от Застрахователя, като неиздължените разсрочени вноски, намалени с размера на удържаното обезщетение остават дължими в размер и срокове, договорени при сключване на застраховката до издължаване на цялата застрахователна премия.

 9. Изплащането на застрахователното обезщетение, респ. писменото уведомяване на Застрахования за отказ да бъде изплатено такова, се извършва в 15 (петнадесет) дневен срок, който започва да тече от деня, в който Застрахованият е представил всички писмено поискани му от Застрахователя документи или данни, необходими за установяване на вредите по основание и размер.

 10. При изплащане на обезщетение за откраднато имущество, Застрахованият е длъжен да подпише декларация, че в случай на намирането му ще уведоми незабавно Застрахователя и ще му предостави правата на собственост върху намерените вещи в предвидената за това законна форма.Раздел ХІІ. ВЪЗВЪРНАТИ ИМУЩЕСТВА

 1. Застрахованият е длъжен писмено да уведоми Застрахователя за откриването на откраднатите вещи веднага, щом това му стане известно.

 2. Ако Застрахованият си възвърне вещта преди да е получил обезщетение за нея, той има право на обезщетение, само ако вещта е повредена.

 3. Ако Застрахованият си възвърне вещта, след като е получил обезщетения за нея, тя може да остане в негово разпореждане, ако незабавно върне на Застрахователя полученото обезщетение.

 4. В случаите, когато Застрахованият предпочете да задържи полученото обезщетение, той е длъжен да прехвърли незабавно собствеността върху възвърнатата вещ на Застрахователя в предвидената за това законна форма и да я предаде в негово разпореждане.

 5. Ако Застрахованият не уведоми Застрахователя за намирането на откраднатата или ограбена вещ, като я задържи и не върне обезщетението, Застрахователят има право да потърси правата си по съдебен ред.Раздел ХІІІ. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

 1. За новозакупени или новопридобити имущества през периода на застраховката, Застрахователят не носи отговорност. При желание от страна на Застрахования, срещу допълнителна премия, застрахователните суми по полицата могат да бъдат допълнени със стойността на новозакупените или новопридобити имущества. Промените се отразяват в Добавък към полицата, а премията се изчислява пропорционално на времето, оставащо до изтичане на срока на действащата Полица.

 2. При отпадане на застраховано имущество, събраната застрахователна премия не се връща, а начислените вноски при разсрочено плащане са дължими, освен ако Застрахованият не е поискал писмено промяна на застрахователните суми и съответстваща актуализация на застрахователната премия.

 3. Застрахователят не носи отговорност за вещи, които Застрахованият е продал или преотстъпил на трети лица, дори ако при настъпване на застрахователно събитие тези вещи са се намирали на мястото на застраховката.

 4. Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани със Специални условия или изменяни с решение на Управителния съвет на “ХДИ” ЗАД.

 5. Всички взаимоотношения между страните във връзка с изпълнение клаузите на настоящите Общи условия се уреждат в писмена форма.

 6. Изменения в застраховки, сключени въз основа на тези Общи условия се извършват само чрез подписване от двете страни на Добавък, който става неразделна част от застрахователната полица.


Раздел ХІV. ДАВНОСТ, ПОДСЪДНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕС И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Правата по договора за застраховка, сключена по тези Общи условия, се погасяват в сроковете, предвидените в действащото в Р. България законодателство.

 2. Споровете между страните относно застрахователната полица, издадена по тези Общи условия, се решават по пътя на преговори, а при непостигане на съгласие – в съответствие с действащото законодателство в Р. България.

 3. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Р. България.

 4. За възстановяване на изплатеното обезщетение и разноските, направени по определянето му, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу лицата, по чиято вина е настъпило застрахователното събитие, в резултат на което са били унищожени или увредени застраховани имущества. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо правото на Застрахователя за и при упражняване на неговите регресни права.

 5. Застрахованият е длъжен да предостави на Застрахователя всички необходими документи, данни и доказателства, както и да съдейства на Застрахователя за осъществяване правото му на регрес.

 6. Настоящите Общи условия са неразделна част от застрахователния договор, който освен това включва:

  1. Предложение за застраховане;

  2. Застрахователна Полица;

  3. Други (описи на адреси, описи на индивидуализирани имущества, документ за платена премия, респ. вноска и т.н.).

 7. Общите условия за застраховане на “Щети на имущество” са приети на заседание на Управителния съвет на “ХДИ” ЗАД.

Свързани:

Общи условия iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Общи условия iconОбщи условия за обучение в
Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в green magic, като се отчитат особеностите...
Общи условия iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи условия iconОбщи условия за застраховане
По тези Общи условия “Хановер кооп българия” зад, наричан по-нататък “Застраховател”, срещу платена застрахователна премия, застрахова...
Общи условия iconОбщи условия
Застрахователят, съгласно тези Общи условия, осигурява застрахователно покритие и обезщетява разходи, определени по вид и до лимитите...
Общи условия iconОбщи условия приложими към договорите с клиенти на
Чл (1) Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между клиентите и Финансова къща “евър” ад, наречено по нататък “инвестиционен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом