І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
ИмеІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Дата на преобразуване15.01.2013
Размер174.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/03270511.doc

Услуги
 Номер 3 от 27.05.2011

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: Община Бургас

 Пощенски код: 8000

 За контакти

 Електронна поща

 Факс: 056 841996

 Адрес: ул. "Александровска" №26

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: Бургас

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: Боряна Балабанова; Живка Жекова

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя: www.burgas.bg

 Телефон: 056 907242; 056 907266

 Адрес на профила на купувача

 Държава: Р България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги

 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование: „Предоставяне на услуги по застраховане на 4 (четири) броя моторни превозни средства, техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха на спортна зала и съблекалня „мостик”, собственост на Община Бургас за 2011 година, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „МПС - застраховка „Автокаско” - всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; „Гражданска отговорност”; „Техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха” – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж” и „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/”; Обособена позиция № 2 - „Застраховане на сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар” - с основно, разширено и допълнително покритие; Обособена позиция № 3 – „Застраховане на мостик – общинска собственост – застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица /вкл. вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица /телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG341

 Място на изпълнение: на територията на Община Бургас и Република България

 Тип доставки

 Тип строителство

 Категория услуга: 6

 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: „Предоставяне на услуги по застраховане на 4 (четири) броя моторни превозни средства, техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха на спортна зала и съблекалня „мостик”, собственост на Община Бургас за 2011 година, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „МПС - застраховка „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; „Гражданска отговорност”; „Техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха” – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж” и „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/”; Обособена позиция № 2 - „Застраховане на сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие; Обособена позиция № 3 – „Застраховане на мостик – общинска собственост – застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица /телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 66510000: Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА

 Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Съгласно документацията

 Прогнозна стойност: 7833.33

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата: 31/01/2012

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: Размер и условия за участие в процедурата за всяка позиция поотделно е парична сума в размер на:- 59,16лв. (петдесет и девет лева и шестнадесет стотинки) за първа позиция;- 15,00 лв. (петнадесет лева) за втора позиция;- 4,16 лв. (четири лева и шестнадесет стотинки) за трета позиция внесена по банкова сметка на Община Бургас, № BG SOMB 91303323996501, BIC - SOMBBGSF, в ТБ "Общинска банка" АД, клон Бургас или представена като банкова гаранция за същия размер. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на поръчката: При сключването на договор участникът,определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност от датата на сключване на договора до датата на изтичане срока на договора, удостоверяващ извършените дейности по съответния договор или парична сума, внесена по банкова сметка на Община Бургас, №BG 89 SOMB 91303323996501, BIC - SOMBBGSF в ТБ "Общинска банка" АД, клон Бургас.Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва съгласно договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: Бюджетно финансиране

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал).2. Копие от документа за регистрация или документ за издаден Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За чуждестранно лице - документ за регистрация съобразно националното му законодателство. Когато не е представен ЕИК участниците прилагат копие от Удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орагн от държавата, в която са установени.3.Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език).4. Удостоверение за актуално състояние - когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие); Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя и в превод на български език; Чуждестранните лица могат да представят декларация, в случай, че в държавата, в която са установени, не се предвижда издаването на такъв документ. Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по – рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето му с офертата.5.Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие); Неперсонифицираните дружества следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), както и копие на договора за учредяването си.6.Документ за регистрация по ЗДДС, ако има такава (заверено от участника копие).7. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.9. Документ за закупена документация за участие (заверено копие).10. Оригинал на документ за банкова гаранция със срок на валидност на офертата или оригинал на документ за внесена гаранция за участие, съгласно изискванията - в оригинал.11. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: Не

 Минимални изисквания: Не

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Всеки участник трябва да представи валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност и лиценз/разрешение за съответния вид застраховка, издадена от компетентен орган, за всяка една от обособените позиции, за които участва.2. Декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги, свързани с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, а именно: 2008, 2009 и 2010 г. придружена от надлежно издадени препоръки за добро изпълнение, които се отнасят за посочените в списъка основни договори. Попълва се справка - декларация по образец (Приложение № 7). 3. Участниците трябва да представят декларация за съгласие за приемане на условията на поръчката (по образец Приложение № 8).

 Минимални изисквания: 1. Всеки участник трябва да притежава валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност и лиценз/разрешение за съответния вид застраховка, издадена от компетентен орган.2. Участниците трябва да са изпълнили минимум 3 (три) договора за застраховане, с предмет, аналогичен на предмета на обособената позиция, за която участникът подава документи. Всеки от посочените в Декларация (Приложение № 7) договори, следва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в ДВ

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 16:00

 Цена: 20

 Условия: Документацията се получава всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа срещу документ за платени 20.00 лв. ( двадесет лева ), без включен ДДС,внесени в касата на общината или по банковата сметка на Община Бургас IBAN:BG 08 SOMB 9130 8424 1517 44, BIC: SOMBBGSF, код за вид плащане 444000, след справка със счетоводството.

 Дата: 28/06/2011

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 16:00

 Дата: 08/07/2011

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни: 90

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26

 Час: 11:00

 Лица: Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Информация за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъде публикувано на сайта на Община Бургас преди разглеждането им.

 Дата: 11/07/2011

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация: Настоящата процедура е одобрена с Решение №1223/26.05.2011 год. на Заместник кмет при Община Бургас. Пълен достъп до документацията за участие се предоставя на сайта на Община Бургас www.burgas.bg, раздел "Обществени поръчки". Срокът за получаване на оферти е съкратен на основание чл. 64 от ЗОП.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл.120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. "Витоша" №18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Р България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 26/05/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: "МПС - застраховка "Автокаско" - всички рискове; "Злополука на водача и пътниците в МПС"; "Гражданска отговорност"; "Техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха" - застрахователна защита срещу - "Кражба и грабеж" и "Злоумишлени действия на трети лица /вкл. вандализъм/".

 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: "МПС - застраховка "Автокаско" - всички рискове; "Злополука на водача и пътниците в МПС"; "Гражданска отговорност"; "Техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха" - застрахователна защита срещу - "Кражба и грабеж" и "Злоумишлени действия на трети лица /вкл. вандализъм/".

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 66510000: Застрахователни услуги

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Съгласно документацията

 Прогнозна стойност: 5916.66

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване: 31/01/2012

 Срок в дни

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: "Застраховане на сгради - общинска собственост - включително стопанския инвертар към тях" - застрахователна защита срещу "Индустриален пожар" - с основно, разширено и допълнително покритие".

 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: "Застраховане на сгради - общинска собственост - включително стопанския инвертар към тях" - застрахователна защита срещу "Индустриален пожар" - с основно, разширено и допълнително покритие".

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 66510000: Застрахователни услуги

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Съгласно документацията

 Прогнозна стойност: 1500

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване: 31/01/2012

 Срок в дни

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: "Застраховане на мостик - общинска собственост - застрахователна защита срещу "Пожар и природни бедствия"; "Злоумишлени действия на трети лица /вкл. вандализъм/; "Гражданска отговорност към трети лица /телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението".

 Номер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: "Застраховане на мостик - общинска собственост - застрахователна защита срещу "Пожар и природни бедствия"; "Злоумишлени действия на трети лица /вкл. вандализъм/; "Гражданска отговорност към трети лица /телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението".

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 66510000: Застрахователни услуги

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Съгласно документацията

 Прогнозна стойност: 416.66

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване: 31/01/2012

 Срок в дни

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация


 Информация

Свързани:

І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Цялостно почистване на коритото на река Бисерска в с. Лешниково, Община Харманли"
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Разширение на канализационна мрежа на територията на Община Варна, по обособени позиции"
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране и изграждане на постоянна музейна експозиция на филиал "Военноморски музей" Варна
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Организирано събиране и извозване на тбо на територията на 10 населени места в Община Смядово
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Извършване на строително-монтажни работи благоустрояване на с. Горна Брезница, община Кресна"
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 г
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Изготвяне на инвестиционни проекти за укрепване и основен ремонт на мостови съоръжения в Община Ловеч
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом