Наредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
ИмеНаредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
страница1/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.76 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/regulation/Naredba7.RTF
  1   2   3   4   5
НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г., в сила от 9.01.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., в сила от 1.01.2003 г. - бр. 52 от 8.06.2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 13.05.2003 г. (*), изм., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 5.11.2004 г., изм. и доп., бр. 88 от 8.10.2004 г., в сила от 5.11.2004 г.

Сборник закони - АПИС, кн. 11/99 г., стр. 180; кн. 7/2001 г., стр. 458; кн. 6/2003 г., стр. 500

Библиотека закони - АПИС, т. 11, р. 1, № 45

-----------------------------------------------------------------------------

* Относно влизането в сила на изменението и допълнението от ДВ, бр. 43 от 13.05.2003 г. виж § 40 по-долу.

-----------------------------------------------------------------------------

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд:

1. на всяко работно място;

2. при използване на работното оборудване.

(2) Тази наредба се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност съгласно чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

(3) Тази наредба се прилага, като разпоредбите й се съобразяват със специфичните нормативни актове за безопасност и опазване на здравето при работа, регламентиращи изисквания за следните работни места:

1. в транспорта, използван извън предприятието, и в транспортните средства;

2. на временни или подвижни работни площадки;

3. в миннодобивната промишленост;

4. на риболовните кораби;

5. на полето, в горите и на други места, които са част от селскостопански и горскостопански предприятия и са разположени извън сградите и територията на предприятието.

(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Тази наредба се прилага и от лицата, които самостоятелно упражняват трудова дейност.

Чл. 2. Работодателят осигурява прилагането на изискванията на тази наредба за работните места, трудовия процес и при използване на предоставеното работно оборудване.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г.) Освен задълженията по ЗЗБУТ работодателят:

1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) информира работещите и/или техните представители за всички мерки, имащи отношение към безопасността и опазване на здравето, които са и ще бъдат предприети на работното място и при използването на работното оборудване. Информацията трябва да бъде лесно разбираема за работещите, за които се отнася;

2. се консултира с работещите и/или техните представители и създава възможност за тяхното участие по всички въпроси, свързани с тази наредба.

Чл. 4. При организиране и осъществяване на трудовата дейност се изпълняват изискванията на тази наредба, на нормативните актове по безопасност и здраве при работа за различните производства, дейности, видове работа и работно оборудване и за пожарна безопасност.

(Глава втора - Проектиране и строителство)

(Загл. отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 10. Собственикът или ползвателят на предприятие, обект или работно оборудване съставя досие, което съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) екзекутивната документация или частта от нея, отнасяща се до проектното осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, актът, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация, и документацията (протоколи и актове), доказващи съответствието на изпълненото строителство с изискванията на ЗЗБУТ;

2. всички документи, отразяващи периодични изпитвания и проверки при експлоатацията, включително ремонтите, както и измерванията за състоянието на работната среда, включително резултатите от мониторинга, когато се предвижда такъв.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 10г. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 10д. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 10е. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 10ж. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 10з. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 10и. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 10к. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

Глава трета

ТЕРИТОРИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11, изм. - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Територията на предприятието се огражда и/или се предприемат други мерки за ограничаване достъпа на външни лица.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Непосредствената околност и границите на територията на предприятието се оформят и обозначават така, че да се виждат ясно и да могат да бъдат лесно разпознавани.

Чл. 12. С композиционното решение на територията на предприятието се осигуряват всички изисквания, свързани с безопасността и здравето на хората.

Чл. 13. (1) Пътищата на територията на предприятието и организацията на транспорта се съобразяват с характера на трудовата дейност, използваните транспортни средства, превозваните товари и с изискванията на тази наредба.

(2) Пътищата на територията на предприятието се изграждат и поддържат с трайна настилка и се означават с необходимите маркировка, пътни знаци и сигнализация.

Чл. 14. Безопасността при експлоатация на жп линии, собственост на предприятие, вкл. и местата на пресичането им с други пътища и пешеходни пътеки, се осигурява съгласно нормативните актове на Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи.

Чл. 15. Мачти, антени, комини, кули, сгради и други съоръжения, височината на които представлява опасност за въздухоплаването, се сигнализират със светлинна маркировка.

Глава четвърта

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ, РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ И РАБОТНИ МЕСТА

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 16. Работните помещения и работните места трябва да осигуряват безопасни условия на труд и опазване здравето на работещите.

Чл. 17. При изпълнението на минималните изисквания към работните места за безопасност и опазване на здравето се взимат предвид характеристиката на работното място и на дейността, както и конкретните обстоятелства и опасности.

Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Не се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат, шум, вибрации, прах, токсични вещества, осветление, нейонизиращи и лазерни лъчения в работните помещения и на работните места.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) При риск за работещите вследствие на работа в ограничени пространства се осигурява постоянно наблюдение отвън и се предприемат подходящи мерки за оказване на ефективна и незабавна помощ в случай на необходимост.

Чл. 19. Сградите, в които са разположени работни места, трябва да имат конструкция и експлоатационна сигурност съгласно предназначението им.

Чл. 20. Технологични процеси и дейности с отделяне на прах, токсични и други вредни вещества, шум и вибрации над установената норма, наличие на йонизиращи лъчения, инфрачервена радиация, ултравиолетово лъчение, лазери, електромагнитни полета, с прегряващ микроклимат, мокри процеси и др. се организират в отделни сгради или помещения при спазване изискванията на съответните за вида дейност нормативни актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

Чл. 21. Работните места и работното оборудване, включително вентилационните системи, се почистват редовно в съответствие с хигиенните и технологични изисквания.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г.) Работните помещения да са с достатъчна площ, височина и въздушно пространство, позволяващи на работещите да изпълняват работата без рискове за безопасността, здравето и благополучието им.

Чл. 23. Свободната незаета област на работното място се оразмерява така, че да осигури достатъчно свобода за движение на работещите при изпълнение на работата.

Чл. 24. Размерите на работните помещения, броят на хората, разполагането на работно оборудване в тях, пътищата за транспортни средства и хора и свободните площи отговарят на изискванията на нормативните актове за безопасност и здраве при работа и пожарна безопасност за съответната дейност.

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) (1) Подвижните или фиксираните работни места на високо или ниско местоположение трябва да бъдат устойчиви и здрави, като се вземат под внимание:

1. броят на заетите на площадката работещи;

2. максимално възможното натоварване и разпределението на товарите;

3. възможните външни въздействия.

(2) Когато носещите и другите части на работните места не са достатъчно стабилни, устойчивостта им се осигурява чрез подходящи и безопасни укрепващи приспособления, за да се предотврати всяка случайна и/или нежелана промяна в местоположението на цялото работно място и/или на части от него.

(3) Устойчивостта и здравината се контролират по подходящ начин, особено след всяка възможна промяна на височината, респективно дълбочината на работното място.

Чл. 25. Организацията на работа, размерите и подреждането на работното място се съобразяват с физиологичните и ергономичните изисквания за осигуряване на нормално протичане на работния процес и за отстраняване или намаляване на риска за здравето при изпълнение на трудовата дейност.

Чл. 26. Работното място се оформя в съответствие с ергономичните изисквания и с антропометричните характеристики на работещите.

Чл. 27. Цветовото оформление на работното място се съобразява с принципите на ергономията и промишлената естетика, архитектурните особености на работното помещение, характера на трудовия процес и факторите на работната среда.

Раздел II

Подове, стени, тавани и покриви на помещения

Чл. 28. (1) Подовете на работните помещения и на обособените работни места и техните елементи се изработват и поддържат така, че да са неподвижни и стабилни, да не са хлъзгави, да нямат опасни неравности, наклони, препятствия и отвори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г.) Подовете, стените, таваните или покривите на помещенията, в които са разположени работни места, се изолират термично, съобразно вида на работата и физическото натоварване на работещите, за да се избегнат рискове за здравето им.

Чл. 29. Подовете и стените на работните помещения се изработват от материали, които не отделят, не пропускат и не пренасят вредни за хората емисии и са съобразени с изискванията за пожарна безопасност.

Чл. 30. Повърхността на подовете, стените и таваните на помещенията се изработват по подходящ начин, който да не затруднява редовното им почистване съгласно производствените и хигиенните изисквания.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Стени и други прегради, изработени от прозрачен материал, в помещения или в близост до работни места и транспортни пътища се маркират или защитават с цел предотвратяване на сблъскване.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Прозрачният материал трябва да е безопасен или конструкцията на стените или преградите да предотвратява увреждания на работещите в случай на разрушаването им.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Достъпът до покриви и други повърхнини, изработени от материали с недостатъчна якост, се разрешава само при използване на приспособления, които осигуряват безопасно извършване на работата, като се вземат мерки за предотвратяване на неволно стъпване върху тези повърхнини или пропадане през тях.

Раздел III

Прозорци и капандури

Чл. 33. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Прозорците, капандурите и вентилационните приспособления на работните помещения се отварят, затварят и фиксират в избраното положение така, че да не предизвикват опасност за работещите, както и за лицата около сградата, включително и в отворено положение.

Чл. 34. (1) Прозорците и капандурите се проектират с необходимите приспособления, които позволяват да бъдат почиствани без риск за работещите, изпълняващи работата, за работещите в сградата и за лицата около нея.

(2) Прозорците и капандурите се поддържат и почистват посредством:

1. методи и приспособления, предвидени в проект;

2. методи и форми, предвидени от работодателя.

Раздел IV

Врати и портали

Чл. 35. Мястото, броят, размерите и видът на вратите и порталите в работните помещения и на територията на предприятието, както и материалите, от които се изработват, се определят от характера на дейността, вида на работните помещения, транспортните средства, обработваните товари и от изискванията за евакуация при аварии и пожари.

Чл. 36. Прозрачните врати и портали отговарят на изискванията на чл. 31 , като маркировката им е на нивото на очите.

Чл. 37. Въртящите и люлеещите се врати и портали трябва да са прозрачни или да имат отвори, осигуряващи видимост.

Чл. 38. Плъзгащите се врати и портали трябва да имат обезопасяващи приспособления срещу излизане от релсите и падане.

Чл. 39. Врати и портали, отварящи се нагоре, се снабдяват с устройство срещу неконтролирано обратно връщане или падане.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Механизираните врати и портали трябва да се движат, без да създават опасности за работещите.

Чл. 41. Механизираните врати и портали трябва да имат лесно забележим и достъпен за използване механизъм за отваряне.

Чл. 42. При авария в енергийната система механизираните врати трябва автоматично да се отворят и да остават отворени или да могат да се отварят ръчно.

Чл. 43. Тежките врати и порталите се осигуряват срещу самооткачване и самопридвижване.

Чл. 44. (1) Вратите и порталите на работните помещения трябва да осигуряват безопасното преминаване на работещите.

(2) Вратите за пешеходци не може да са в непосредствена близост до портали, предвидени за превозни средства, освен ако за пешеходците е осигурено безопасно преминаване. Вратите трябва да са ясно означени и постоянно свободни.

Чл. 45. Вратите и порталите, определени за преминаване само на транспортни средства, се маркират със знаци, забраняващи движението на пешеходци.

Раздел V

Електрически съоръжения и инсталации

Чл. 46. (1) (Предишен текст на чл. 46, изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г.) Електрическите съоръжения и инсталации се проектират и изработват така, че при използването им да не предизвикат опасности от пожар или взрив. Съответните работещи и лица, които биха могли да бъдат застрашени, трябва да са предпазени по подходящ начин от риск за злополуки, причинени от директен или индиректен допир.

(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2004 г.) Проектирането, изработването и изборът на материали и на предпазни устройства и предпазни средства да са съобразени с електрическото напрежение, условията на средата и компетентността на лицата, които имат достъп до инсталацията или до нейни съставни части.

Чл. 47. (1) Проектирането и изработването на електрическите съоръжения и инсталации и изборът на използваните за тях материали и предпазни средства се съобразяват с вида и стойността на електрическото напрежение и с условията на експлоатация.

(2) Електрическите съоръжения и инсталации се обслужват от лица, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност.

Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

  1   2   3   4   5

Свързани:

Наредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване iconНаредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Наредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване iconНаредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Наредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване iconНаредба №7 от 23 септември 1999 Г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Наредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване iconНаредба №7 от 23 септември 1999 Г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Наредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване iconИзвадка от Наредба 7 за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване от брой 88 от 2004г на „Държавен Вестник
Извадка от Наредба 7 за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на...
Наредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване iconПлан за предотвратяване и ликвидиране на аварии в "престиж" еоод кубрат януари, 2005 г
Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното...
Наредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване iconИнструкция за безопасна работа при подготовката и поддържането на строителната площадка
Наредба №2 от 22 март 2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и...
Наредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване iconНаредба №7 от 15. 08. 2005 г за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Наредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване iconНаредба №7 от 15. 08. 2005 г за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Наредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване iconНаредба №7 от 15. 08. 2005 г за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом