Светлина по пътя верен
ИмеСветлина по пътя верен
страница9/50
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер7.34 Mb.
ТипДокументация
източникftp://bitflow.dyndns.org/bulgarian/WilliamMacDonald/Bulgarian-One_Day_At_A_Time_2007.rtf
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   50
70

7. март

А плодът на Духа е:... милост..." Галатяни 5:22

Милостта е кротката, добра, щедра вътрешна нагласа, която се проя-
вява и навън чрез по-големи и по-малки добрини, благодеяния и готов-
ност за помощ. Милостивият човек е благ, а не остър; състрадателен, а
не безразличен; готов е да помогне, изпълнен е със съчувствие. Той е
тактичен, деликатен и внимателен.

Съществува една естествена милост, която и хората от света си оказ-
ват един на друг. Но породената от Светия Дух милост е свръхестестве-
на. Тя далеч надхвърля онова, което човекът е способен да направи сам
по себе си. Тя дава на вярващия възможността да дава назаем, без да
очаква връщане. Прави го способен да оказва гостоприемство и на оне-
зи, които не могат да му върнат. Дава му сили да отвръща с любезност
на всяка обида.

Един студент християнин оказал тази свръхестествена милост на един
друг студент, който бил алкохолик. Той с времето бил станал толкова
противен, че приятелите му постепенно му обърнали гръб и накрая до-
ри го изгонили от стаята в общежитието му. Християнинът имал второ
легло в стаята си и поканил пияницата да живее при него. През много
нощи той трябвало да почиства повърнатото на своя съквартирант, да го
съблича, да го къпе и да го слага да си легне. Това било чудна демонст-
рация на християнска милост. И, за да завършим историята, това си зас-
лужавало. Веднъж, в един трезв момент, пропадналият му съквартирант
го попитал объркано: „Я кажи, защо правиш всичко това за мен? Какво
всъщност искаш?" Вярващият отвърнал: „Искам душата ти" - и я полу-
чил.

Когато др. Айрънсайд веднъж разчиствал мазето си, извикал един ев-
реин вехтошар и го помолил да отнесе вестниците, списанията, парца-
лите и старото желязо. Др. Айрънсайд се правел, че сериозно иска да се
спазари за добра цена за отпадъците, но вехтошарят, разбира се, изля-
зъл от спора като победител. Когато натоварил на камиончето си и пос-
ледните неща, Айрънсайд приветливо го извикал обратно и му казал:
„О, забравих още нещо. Искам да ви дам това в Името на Господ
Иисус." И му подал 50 цента.

Вехтошарят се сбогувал с него с думите: „Никой никога не ми е давал
нещо в Името на Иисус."

„А плодът на Духа е: ... милост..."

71

8. март

А плодът на Духа е:... вярност... " Галатяни 5:22

Тук става дума, че трябва да бъдем грижливи и достойни за доверие в
общуването си с Господа и помежду си. Някой е казал, че верността оз-
начава „да сме верни към себе си, към същността си, към всяко дадено
обещание, към всяка поверена задача".

Когато използваме израза „мъжка дума", подразбираме, че на дадена-
та дума на този човек може да се разчита и без писмен договор. Когато
той е обещал нещо, можем да сме спокойни, че наистина ще го извър-
ши.

Верният човек спазва уговорките си, плаща сметките си навреме, ид-
ва редовно и навреме на събиранията на местната църква и изпълнява
поверените му задачи, без да трябва постоянно да му се напомня. Той е
непоклатимо верен на брачния си обет и отговорно изпълнява семейни-
те си задължения. Съвестно отделя пари за делото на Господа и внима-
телно управлява времето и дарбите си.

Верността означава да спазим думата си, дори и това да изисква голе-
ми лични жертви. Ако верният „се е заклел в своя вреда, не се отмята"
(Псалм 15:4). С други думи, той не отказва уговорка за вечеря, ако по-
лучи друга покана, която предполага по-добра храна или по-приятна
компания. Не изоставя работата, с която се е захванал, за да замине на
почивка (ако не си е намерил подходящ заместник). Той продава къща-
та си за уговорената цена, дори и след това друг купувач да му предло-
жи 10,000 лева повече.

Несъмнено най-висшата форма на вярност е готовността по-скоро да
умрем, отколкото да се откажем от връзката си с Господа. Когато един
цар изискал от един верен християнин да отхвърли своята християнска
изповед, той му отговорил: „Сърцето го реши, устата го изговори, ръка-
та го подписа; и, ако е нужно, чрез Божията благодат кръвта ще го под-
печата." Когато предложили на Поликарп да му подарят живота, ако се
отрече от Христос, той предпочел да бъде изгорен на кладата и казал:
,3ече 86 години служа на моя Господ. Той ми е правил само добрини и
сега не мога да се отрека от моя Господ и Учител."

Мъчениците са били верни до смърт и ще получат венеца на живота
(Откровение 2:10).

72

9. март

А плодът на Духа е:... кротост..." Галатяни 5:22

Когато чуем „кротост", сме склонни да я свързваме със слабост, меку-
шавост и страхливост. Но кротостта като плод на Духа е нещо съвсем
различно. Тя съответства на свъхестествена сила, а не на човешка сла-
бост.

Първо, това качество се отнася до готовността на вярващия да се по-
кори на всички действия на Бога в неговия живот. Кроткият приема Бо-
жията воля без противоречие, въпроси или оплаквания. Той знае, че Бог
е „твърде мъдър, за да се заблуждава, и твърде любящ, за да бъде неми-
лостив". В съзнанието, че няма слепи случайности, кроткият вярва, че
чрез Божието действие всичко в живота му ще се обърне за добро.

Кротостта се отнася и до отношението на вярващия към другите хора.
Кроткият не е себичен, самоуверен, високомерен. Той е съкрушен чо-
век, който живее така християнския си живот. Когато е казал или извър-
шил нещо неправилно, той преодолява гордостта си и казва: „Съжаля-
вам. Моля те, прости ми!" Той предпочита да изгуби имиджа, но не и
самоуважението си. Когато страда заради вършене на добро, той пона-
ся това търпеливо, без да мисли как би могъл да се защити. Когато бъ-
де несправедливо обвинен, той се отказва от защита. Тренч (Ричард Че-
веникс, 1807 - 1886, английско-ирландски архиепископ и учен) казва,
че кроткият човек приема обидите и нараняванията от другите като
средство от Божията ръка за неговото възпитание и пречистване.

Др. Айрънсайд често се сблъсквал след проповедите си с хора, които
остро възразявали на тази или онази доктринална подробност. Той
обикновено обезсилвал атаките им с простите думи: „Е, братко, когато
един ден отидем на небето, ще се установи, че един от нас не е бил прав
- и може би съм аз." Много е трудно да се караш с човек, който е дос-
татъчно кротък, за да признае, че може би не е прав.

Ние сме призвани да вземем върху себе си игото на Онзи, който е
„кротък и смирен по сърце". Ако направим това, ще намерим покой за
душите си и накрая ще наследим земята.

73

10. март

А плодът на Духа е:... себеобуздание... " Галатяни 5:22

Този последен плод на Духа често се нарича и „себевладеене". Когато
кажем „себеобуздание", най-често си мислим за въдръжание от употре-
бата на алкохол. Но себевладеенето включва умереност и възможност за
отказване във всяка област на живота.

Чрез силата на Светия Дух вярващият може да държи под контрол
света на мислите си, желанието си за ядене и пиене, говоренето си, сек-
суалността си, темперамента си и всички останали естествени способ-
ности, които Бог му е дал. Той не е принуден да робува на никакво прис-
трастяване.

Павел напомня на коринтяните, че един състезател се въздържа във
всичко (1. Коринтяни 9:25). Самият той е бил твърдо решен да не се ос-
тави да бъде победен и владян от каквото и да било (1. Коринтяни 6:12)
и затова е подлагал тялото си на строга динциплина, за да не би, пропо-
вядвайки на другите, сам да бъде дисквалифицирай (1. Коринтяни 9:27).

Един дисциплиниран християнин избягва прекомерното ядене. Ако
редовното пиене на кафе, чай или кока-кола заплашва да го владее, той
се отказва от този навик. Не се оставя да бъде зависим от употребата на
тютюн под каквато и да било форма. Грижливо избягва употребата на
успокоителни, сънотворни и други лекарства, ако не са му изрично
предписани от лекар. Внимава да не си позволява прекалено много сън.
Ако има трудности със сексуалните си желания, той се научава да отх-
върля нечистите мисли, да се концентрира върху чисти неща и да се за-
нимава с градивни дейности. За него всяка зависимост и греховен навик
е един Голиат, който трябва да бъде победен.

Често чуваме християни да се оплакват, че не могат да се справят с оп-
ределен навик. Такава песимистична нагласа е сигурна гаранция за пос-
тоянни провали. С това всъщност човек казва, че Светият Дух не е в
състояние да ни даде необходимата победа. Факт е, че невярващи хора,
които нямат Духа, често успяват да се откажат от пушене, пиене, хазарт
и разврат. Колко по-лесно би трябвало християните да са способни на
това чрез Светия Дух, който обитава в тях!

Както другите плодове на Светия Дух, и себевладеенето е нещо свръ-
хестествено. То дава на вярващия способността да овладее живота си
по начин, за който другите хора могат само да мечтаят.

74

11. март.

Разбери се с противника си no-скоро, докато си на пътя с него, да не
би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те преда-
де на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница. " Матей 5:25

Един от очевидните уроци, които научаваме от този текст, е фактът, че
християните не бива да имат склонността да започват по своя инициа-
тива съдебни процеси. Естествена реакция е да изтичаме при адвоката,
за да потърсим компенсация за претърпяна вреда. Но вярващият се ръ-
ководи от по-висши принципи, а не от естествени реакции. Вършенето
на Божията воля често означава да противопоставим духовни принци-
пи на природното си чувство за справедливост.

Съдилищата са претоварени от искове за нанесени щети от автомо-
билни произшествия, небрежност, дефекти на стоки, както и от брако-
разводни дела и имуществени и наследствени спорове. В много случаи
хората тичат при адвокатите и с надеждата за бързо забогатяване. Но
християнинът трябва да урежда тези неща в живота си чрез силата на
любовта, а не чрез гражданските или наказателни съдилища. Някой е
казал: „Ако се обърнеш към съда, ти му даваш власт над себе си и нак-
рая ти ще си този, който ще плаща сметката."

Единственият, който със сигурност печели при всичко това, е адвока-
кът - неговият хонорар е сигурен. Една карикатура илюстрира това
много ясно: Ищецът дърпа една крава за рогата, ответникът - за опаш-
ката, а през това време адвокатът дои кравата.

В 1. Коринтяни 6 на християните изрично се забранява да се съдят с
други християни. От една страна, те трябва да представят спора си пред
някой мъдър брат от църквата. Но освен това те би трябвало да предпо-
четат да останат ощетени и онеправдани, но не и да се съдят един с друг
пред съдиите на този свят. Между другото, това би изключило и всички
бракоразводни дела, в които участват вярващи партньори.

Но как стоят нещата между вярващ и невярващ? Не трябва ли христи-
янинът да отстоява правата си? Отговорът на това е, че е далеч по-доб-
ре човек да се откаже от правата си, за да илюстрира разликата, която
Христос внася в живота му. Наистина не се изисква живот от Бога, за да
внесеш съдебен иск срещу някого, който те е онеправдал. Но със сигур-
ност животът от Бога е необходим, за да повериш делото си на Бога и
да използваш случая като повод за свидетелство за спасителната, про-
меняща сила на Христос. Доколкото е възможно, ние трябва да живеем
в мир с всички хора (вж. Римляни 12:18).

„Един човек започнал да гради ограда между своя парцел и този на съ-
седа. Съседът дошъл и казал: „С тази ограда вие си навлякохте и съде-
бен процес. Тя е на два метра навътре в моето място." Човекът отгово-
рил: „Аз знаех, че имам мил човек за съсед. Предлагам ви следното:
сложете оградата там, където смятате, че трябва да бъде, изпратете ми
сметката и аз ще платя всичко." Оградата така и не била сложена. Тя би-
ла излишна!" 75

12. март

Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои
най-малки братя, на Мен сте го направили.
" Матей 25:40

Тук имаме както едно чудесно насърчение, така и сериозно предуп-
реждение, което трябва да събуди нашата бдителност. Каквото и да пра-
вим на братята в Христос, Той го разглежда като направено на Самия
Него.

Ние можем всеки ден да правим добрини на Иисус, като се отнасяме
добре с някой наш събрат във вярата. Ако оказваме гостоприемство на
Божиите деца, това е все едно да подслоним Него в дома си. Когато им
предоставяме най-добрата спалня, ние я предоставяме на Него.

Почти всеки би се постарал да направи всичко, което му е по силите,
за Господа, ако Той дойдеше при нас като Цар на царете и Господ на
господарите. Но обикновено Той се явява на вратата ни в много скром-
на външност и това ни поставя на изпитание. Както се отнасяме към
най-малкия от братята Му, така се отнасяме към Него.

Един богобоязлив проповедник посетил едно събрание с надеждата да
може да сподели със светиите нещо от Божието слово. Той нямал осо-
бено лично излъчване и може би стилът му на проповядване не бил
много динамичен. Но бил Божи служител и имал послание от Господа.
Старейшините му казали, че не могат да му предоставят помещението
си за неговите проповеди, и му предложили да отиде в едно събрание в
негърското гето. Той отишъл там и бил приет най-сърдечно от братята.
През седмицата, когато проповядвал там, получил сърдечен удар и по-
чинал. Като че ли Господ казал на братята от претенциозното събрание:
,3ие не го искахте, но Аз го исках. Като отхвърлихте него, вие отхвър-
лихте Мен."

В своето стихотворение „Как дойде великият гост" Едуин Маркам
разказва за един стар обущар, който старателно се подготвил за посеще-
ние от Господа, което му било предсказано насън. Господ така и не до-
шъл. Но дошъл един просяк и обущарят му дал обувки. Веднъж оттам
минала една стара жена. Той я нахранил и й помогнал да пренесе това-
ра си. Друг път дошло едно изгубено дете и той го завел при майка му.

Тогава чул в тишината един тих глас:

„Издигни сърцето си, защото Аз спазих обещанието Си.

Три пъти дойдох до твоята гостоприемна порта.

Три пъти сянката Ми падна върху твоя праг.

Аз бях просякът с изранени крака,

Аз бях жената, която нахрани,

аз бях изгубеното на пътя дете."

76

13. март

Внимавайте в това, което слушате." Марк 4:24

Господ Иисус ни напътства грижливо да внимаваме какво слушаме.
Ние имаме отговорността да контролираме какво влиза през ушите ни,
и също така сме отговорни да употребяваме по полезен начин това, ко-
ето слушаме.

Ние не бива да слушаме неща, които са очевидно лъжливи. Сектите
разтръбяват своята пропаганда небивало агресивно. Те постоянно тър-
сят хора, които са готови да ги слушат. Йоан казва, че ние не бива да
приемаме членове на секти в дома си и дори не бива да ги поздравява-
ме. Те са врагове на Христос.

Не бива да слушаме неща, които опасно подкопават вярата. Младите
хора в университетите често са изложени на постоянен картечен огън от
съмнения и лъжи по отношение на Божието слово. Те слушат как чуде-
сата се тълкуват превратно, как Писанието се разводнява, как Господ
Иисус се отхвърля — въпреки някои единични признания, направени не-
охотно с половин уста. Невъзможно е човек да бъде дълго време изло-
жен на тези разрушителни учения, без това да му се отрази. Дори и вя-
рата на студентите да не бъде срината, мисленето им се омърсява. „Мо-
же ли някой да вземе огън в пазвата си и дрехите му да не изгорят? Мо-
же ли някой да ходи по разпалени въглища и краката му да не обгорят?"
(Притчи 6:27-28) Разбира се, отговорът е категорично „не"!

Ние не бива да слушаме неща, които са нечисти или двусмислени.
Най-лошата форма на замърсяване на околната среда в днешно време е
замърсяването на мислите. Думата, която най-добре характеризира по-
вечето вестници, списания, книги, радио и телевизия, филми и разгово-
ри, е „мръсотия". Когато християнинът е постоянно изложен на тези не-
ща, той е застрашен да изгуби усета си за страшната греховност на гре-
ха. И това не е единствената опасност! Когато поемаме в мисленето си
мръсни или двусмислени истории, те често изплуват отново в съзнани-
ето ни точно в нашите най-свети моменти и ни смущават и измъчват.

Не бива да запълваме мисленето си с безполезни неща, които нямат
стойност. Животът е твърде кратък и задачите ни са твърде спешни за
това. „В свят като нашия всичко трябва да бъде белязано от свята сери-
озност."

От друга страна, ние трябва грижливо да се стараем да слушаме Бо-
жието слово. Колкото повече подхранваме мисленето си с Божието сло-
во и се подчиняваме на Неговите свети заповеди, толкова повече ще мо-
жем да мислим Божиите мисли, толкова повече ще се преобразяваме в
образа на Христос и толкова повече ще бъдем защитени от моралното
замърсяване на околния свят.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   50

Свързани:

Светлина по пътя верен iconСветлина по пътя верен
Новогодишните молитви са по-добро нещо, защото се издигат пред Божия престол и задействат Неговите отговори. И днес, в начало
Светлина по пътя верен iconНа С. Ф. Кс слънце, разпръснало светлина и топлина по пътя си, и пример за онези, чието мислене надхвърля собствените им хоризонти

Светлина по пътя верен iconВъпросни к кастинг за бб4
Не се старайте да представяте себе си в „добра светлина”! Това не ви гарантира успех. Най-важно е да отговорите на всички въпроси...
Светлина по пътя верен iconВзаимоотношения в малката група
Бога, повличайки останалите в дълбочината на подобна лична среща и интимност. Подобно на луната, която отразява слънчевата светлина...
Светлина по пътя верен iconФантастична светлина
Моментално намалява скорост. А в света на Диска магията беше смущаващо силна, което означаваше, че меката жълта светлина на
Светлина по пътя верен iconИстинската духовност
Библейските цитати в книгата са взети от Ревизираното издание на Библията от 1924 г., освен в случаите, където е отбелязано друго...
Светлина по пътя верен iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Чл. Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението...
Светлина по пътя верен iconИзвеждане
Обещаната земя. До скоро не бях размишлявала за светлината, която всъщност привлече Мойсей към къпиновия храст – силната огнена светлина,...
Светлина по пътя верен iconНашият адрес е: с. Кортен 8930 общ. Нова Загора обл. Сливен нч "Светлина 1872" За XIII национални Празници на Селския Любителски Театър
Светлина” -с. Кортен е основано през 1893г., а данни за началото на културна дейност датират от 1872г., когато се основава ученолюбивата...
Светлина по пътя верен iconПрограма 17 май 2008г
Карате Клуб „Светлина” и Българската Федерация по карате – ijka българия, с любезното съдействие на Столична община организират четвърти...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом