Светлина по пътя верен
ИмеСветлина по пътя верен
страница6/50
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер7.34 Mb.
ТипДокументация
източникftp://bitflow.dyndns.org/bulgarian/WilliamMacDonald/Bulgarian-One_Day_At_A_Time_2007.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
14. февруари

И сега, Господи, погледни на техните заплашвания и дай на Своите
слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост." Деяния 4:29

Когато ранните християни били преследвани, те не чакали обстоятел-
ствата да се променят. Вместо това те прославяли Бога в настоящите об-
стоятелства.

За съжаление, твърде често ние не следваме техния пример. Отлагаме
действието за по-късно, когато условията ще бъдат по-благоприятни.
Разглеждаме камъните по пътя като препятствия, а не като трамплин.
Извиняваме бездействието си с това, че обстоятелствата не са идеални.

Студентът не иска да се включва в християнско служение, докато не
приключи с образованието си. После е напълно погълнат от приятелст-
во и брак. След това напрежението на работата и семейния живот му
пречи да се посвети на служение. Той решава да изчака да се пенсиони-
ра - тогава ще е свободен и ще предостави на Господа остатъка от жи-
вота си. Най-накрая се пенсионира, но енергията и духовната му визия
са отлетели и той се поддава на удобството.

Или пък често се случва да трябва да работим с хора, които не се от-
насят с нас достатъчно нежно и деликатно. Възможно е тези хора да за-
емат отговорни позиции в местната църква. Въпреки че са верни и ра-
ботят усърдно, ние имаме проблеми с тях. Какво правим тогава? Прита-
яваме се някъде в периферията и чакаме няколко тържествени погребе-
ния. Този метод обаче не действа. Такива хора обикновено са удивител-
но дълголетни. Чакането на погребения е доста неефективно.

Йосиф не е чакал да го освободят от затвора, за да посвети живота си
на някаква полезна дейност - той е служел на Бога и в затвора. Даниил
е станал мощно свидетелство за Бога по време на вавилонския плен.
Ако беше чакал края на изгнанието, щеше да стане късно. Павел е на-
писал писмата до ефесяните, филипяните, колосяните и Филимон, до-
като е бил в затвора. Не е чакал обстоятелствата да се подобрят.

Простият факт е, че обстоятелствата в този живот никога не са идеал-
ни. А и на християните не им е дадено обещание, че някога ще се по-
добрят. Затова и за служението, както и за спасението, важи: „Ето, сега
е благоприятно време."

Лутер е казал: „Който иска да чака, докато случаят е напълно подхо-
дящ за неговата работа, никога няма да го намери." Соломон ни предуп-
реждава: „Който се взира във вятъра, няма да сее и който гледа на обла-
ците, няма да жъне." (Еклисиаст 11:4)

49

15. февруари

Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш."
Еклисиаст 11:1

Вероятно тук думата „хляб" се използва символично за зърното, от ко-
ето се приготвя хлябът. В Египет зърното се е сеело по наводнените по-
лета. След това, когато водата постепенно се оттегляла, се явявал пло-
дът. Но това не ставало веднага, а „след много дни".

Днес ние живеем в забързано и нетърпеливо общество и искаме бър-
зи, незабавно видими резултати. Имаме разтворимо кафе, какао, чай, го-
тови супи, картофено пюре на прах, заведения за бързо хранене. В бан-
ките дават светкавични кредити. Нервираме се, когато трябва да чакаме
каквото и да било.

В християнския живот и служение обаче не е така. Нашата добрина и
милост не биват награждавани веднага. Молитвите ни не получават
светкавичен отговор. И обикновено служението ни няма непосредстве-
но видими резултати.

Библията многократно използва земеделския цикъл като илюстрация
за духовната работа: „Сеячът излезе да сее..."; „Аз посадих, Аполос на-
пои, но Господ даде растежа"; „... първо стрък, после клас, а след това
- пълно зърно в класа." Това е постепенен процес, отнемащ по-дълго
време. Тиквата расте по-бързо от дъба, но и за нея е необходимо време.

Затова е нереалистично да очакваме незабавни резултати от добрите
си дела. Техният ефект не може да се пресметне или предвиди. Незря-
ло е да очакваме незабавни отговори на молитвите си. Неразумно е да
подтикваме към бързо решение човек, който за първи път чува благо-
вестието. Обичайният опит е, че трябва дълго време да даваме, да се
молим и неуморно да служим. Правим това с доверието, че трудът ни в
Господа не е напразен. След известно време виждаме някакви резулта-
ти - не достатъчни, за да се надуем от гордост, но достатъчни, за да ни
дадат кураж и сили да продължим нататък. Пълния резултат няма да ви-
дим, преди да стигнем в небето — в крайна сметка това е най-доброто и
най-безопасно място, където да разберем за плодовете на работата си.

50

16. февруари

Даже и в смеха сърцето може да боли." Притчи 14:13

Нищо в този свят не е съвършено. Всеки смях е примесен с тъга. Все-
ки диамант има някакъв недостатък. Всеки човек има някаква слабост
на характера. Във всички области на живота винаги има някакво скри-
то червейче, което гризе ябълката отвътре.

Добре е да сме идеалисти - Бог е вложил в нас копнеж по съвършен-
ството. Но също е добре и да сме реалисти - под слънцето няма да на-
мерим абсолютно съвършенство.

Младите хора често си мислят, че тяхното семейство е единственото,
в което има караници. Или че само техните родители са посредствени
личности.

Толкова е лесно да се разочароваме от местната църква и да си мис-
лим, че в другите църкви всичко е розово.

Или пък постоянно търсим идеални приятели. Очакваме от другите
съвършенство, въпреки че ние самите не го проявяваме.

Трябва ясно да си дадем сметка за факта, че всеки човек има грешки
и слабости, някои по-очевидни от други. Колкото по изявена личност е
някой, толкова по-явни са обикновено и неговите грешки. Вместо да се
разочароваме от грешките на другите вярващи, по-добре е да подчерта-
ваме техните добри качества. А такива също всеки има. Само една лич-
ност обаче има всички добри качества накуп - Господ Иисус.

Често си мисля, че Господ нарочно ни е оставил тук долу с един пос-
тоянен и никога незадоволен копнеж по съвършенството — за да гледа-
ме нагоре към Него, в когото няма грешка и няма недостатък. В Него е
сборът от всички нравствени прелести. При Него няма разочарование.

51

17. февруари

В притеснение Ти ми даде простор. " Псалм 4:1

Истина е, че „никой не е станал моряк в тихо море". Притесненията
ни учат на търпение. Трудностите ни създават простор и ние напредва-
ме.

Дори и хората от този свят са разбрали, че трудностите ни възпитават
и ни помагат да вървим напред. Чарлз Кетеринг казва: „Проблемите са
цената на прогреса. Давайте ми само проблеми и нищо друго. Добрите
новини ме правят слаб."

Но най-вече в света на християните намираме многобройни свидетел-
ства за ползата от изпитанията.

Поетът потвърждава това с думите:

Не един вдъхновен певец сред синовете на светлината
ще каже за най-прекрасната музика: Роди се през нощта.
И не един величествен химн, разливащ се дома на Отца,
е преживял своята първа въздишка в тъмничния мрак.

Спърджън пише по своя неподражаем начин:

„Боя се, че цялата благодат, която съм получил в приятните и леки ми-
гове и щастливи часове, почти ще се събере върху едно пени. Но добро-
то, което съм преживял чрез болките и страданията, и скърбите, е неиз-
меримо в целостта си. Какво имам, което да не дължа на чука и пилата?
Утеснението е най-доброто обзавеждане в моя дом."

Всъщност, защо това ни изненадва? Не ни ли казва и останалият не-
известен автор на Посланието към евреите: „Нито едно наказание не из-
глежда да е за радост, а за скръб; но после донася мирния плод на прав-
дата на тези, които са били обучавани чрез него." (Евреи 12:11)

52

18. февруари

Съдията на цялата земя няма ли да върши правда? " Битие 18:25

Когато в живота има тайни, които са прекалено дълбоки, за да ги изс-
ледваме, ние можем да имаме спокойната увереност, че Съдията на ця-
лата земя е Богът на пълната и безкрайна справедливост.

Например, измъчва ни въпросът какво се случва с децата, които уми-
рат, преди да са достигнали възрастта на морална отговорност. За мно-
зина от нас е достатъчно да знаем, че „на такива е Божието царство".
Ние вярваме, че те са спасени чрез кръвта на Иисус. За други обаче, ко-
ито не се задоволяват с това обяснение, думите на горния стих трябва
да са достатъчни. Ние можем да разчитаме, че Бог върши това, което е
право.

Освен това съществува постоянният проблем за избирането и предоп-
ределението. Дали Бог избира някои хора за спасение, без същевремен-
но да осъжда други на вечно проклятие? След като калвинистите и ар-
минианците са изложили всички свои аргументи, ние можем да сме на-
пълно спокойни в сигурността, че при Бога няма никаква несправедли-
вост.

Отново и отново се сблъскваме с привидната несправедливост, че зли-
те често благоденстват, докато праведните преминават през тежки утес-
нения. Постоянно се поставя въпросът за съдбата на езичниците, които
никога не са чули благовестието. Хората гадаят защо изобщо Бог е до-
пуснал навлизането на греха в света. Често сме поразени от ужас пред
природни бедствия, бедност и глад, ужасни физически и душевни недъ-
зи. Съмнението постоянно надига глас: „Ако Бог наистина държи всич-
ко в ръката Си, защо допуска тези неща?"

Вярата отговаря: „Почакай, докато бъде написана и последната глава.
Бог още не е направил грешка. Когато сме в състояние да видим неща-
та в по-ясна перспектива, ще разберем, че Съдията на цялата земя е
действал правилно."

Бог пише с букви, прекалено едри,

за да ги обхване нашето късогледство.

Ние виждаме само откъслечни линии

и се мъчим да изследваме цялата тайна

от разбити надежди, смърт и живот,

безкрайни войни, безполезни борби.

Но там, с по-добро, по-ясно зрение, ще видим едно -

че Неговият път е бил винаги прав.

Джон Оксенхам

53

19. февруари

Безумието на човека изкривява пътя му и сърцето му негодува про-
тив Господа."
Притчи 19:3

Никоя психологическа книга не ни дава такива дълбоки прозрения в
човешкото поведение като Библията. Тук тя описва например човек, чи-
ето собствено безумие съсипва живота му, но вместо да поеме отговор-
ността за това, той обвинява Бога, като че ли Той е причина за неговия
провал.

Колко често се потвърждава това в живота! Познаваме хора, които са
изповядали християнството, но след това са се оплели в противни фор-
ми на сексуална неморалност. Това им е донесло позор, презрение и фи-
нансов крах. Но покайват ли се след това? Не, обръщат се срещу Хрис-
тос, отричат се от вярата и стават войнствени атеисти.

По-често, отколкото си мислим, отричането от вярата се дължи на мо-
рален провал. А. Дж. Полок (1864 - 1957, английски евангелист и учи-
тел сред така наречените „братя") разказва за срещата си с един млад
човек, който бълвал всевъзможни съмнения и богохулни нападки срещу
Писанието. Когато Полок го попитал: „Ти в какъв грях живееш?", мла-
дежът се сринал и изплакал мрачната си история, изпълнена с грях и
морални падения.

Крещящата несправедливост е в това, по какъв извратен начин чове-
кът беснее срещу Господа заради последствията на собствените си гре-
хове. У. Ф. Аденей казва: ,Нудовищно е да се приписват на Божието про-
видение последствията за действия, които Той е забранил."

Колко е вярно, че „който върши зло, мрази светлината и не отива към
светлината, за да не би да се открият делата му" (Йоан 3:20)! Апостол
Петър ни напомня, че подигравателите, които „ходят по своите собстве-
ни страсти", „своеволно не признават" истината и се заблуждават. По-
лок коментира: „Това илюстрира изключително важната истина, че нес-
пособността и нежеланието да се приеме Божията истина често имат
нравствени причини. Често един човек просто иска да продължава да
живее в греха. Плътта има естествено отвращение от Бога. Понякога чо-
век се бунтува и срещу всепроникващия характер на светлината или
срещу възпиращото злото въздействие на Библията. Заблудата не е тол-
кова на ума, колкото на сърцето."

54

20. февруари

Не искам да ям, докато не кажа думите си." Битие 24:33

По същия начин, както слугата на Авраам е съзнавал спешността на
мисията си, трябва и ние да виждаме значението на нашата задача. То-
ва не означава, че трябва внезапно да хукнем във всички посоки еднов-
ременно. Не значи, че трябва да изпаднем в невротична припряност.
Значи обаче, че трябва да се посветим на поставеното пред нас задъл-
жение с абсолютен приоритет и спешност.

Трябва да възприемем нагласата, изразена в стиховете на Робърт
Фрост:

Горите са приятни, тъмни и дълбоки,

но аз имам да спазвам обещания -

да измина много мили, преди да положа глава.

Ейми Кармайкъл изразява същото с думите: „Обетите към Бога са на
мен. Не мога да се спирам да играя със сенки или да бера земни цветя,
преди да извърша делото си и да дам отчет за него."

На друго място тя пише:

Само дванадесет кратки часа! Не оставяй да умре у нас

съзнанието за неотложност, Пастирю благи,

нека постоянно претърсваме хълмовете заедно с Теб.

Според разказите, Чарлз Саймън (1759 - 1836, пастир в Кеймбридж,
евангелски водач, съосновател на три мисионерски дружества) държал
в кабинета си снимка на Хенри Мартин (1781-1812, помощник пастир
на Ч. С, пионер-мисионер и преводач на Библията в Индия и Персия).
Където и да отидел в кабинета си, изглеждало, че Мартин постоянно го
гледа и казва: „Бъди усърден, бъди усърден, не се шляй, не се шляй." А
Саймън отговарял: „Да, ще се старая, ще се постарая, ще бъда усърден,
няма да се шляя, понеже души погиват, а Иисус трябва да се прослави."

Нека чуем същата настойчивост и в думите на безстрашния апостол
Павел: „Едно правя ... гоня целта за наградата на горното призвание от
Бога в Христос Иисус." (Филипяни 3:13-14)

Не е ли живял и нашият Господ със същото съзнание за спешност?
Той казва: „Имам кръщение, с което трябва да се кръстя, и колко се из-
мъчвам, докато то се извърши!" (Лука 12:50)

Няма извинение за християни, които седят със скръстени ръце.

55

21. февруари

Аз живея сред своя народ." 4. Царе 4:13

Една заможна жена от Сунам оказвала гостоприемство на Елисей все-
ки път, когато той минавал през града. Накрая тя предложила на мъжа
си да построят отделна стая за пророка, за да си има свое място, когато
се отбива при тях. С намерението да се отблагодари на своята щедра до-
макиня Елисей я попитал какво би могъл да направи за нея — може би
да я въведе пред царя или военачалника. Нейния простичък отговор
бил: „Аз живея сред своя народ." С други думи: „Напълно съм доволна
от живота си. Харесват ми обикновените хора, сред които живея. Нямам
особен стремеж към каймака на обществото. Общуването със знамени-
тости не е желана цел за мен."

Тя е била мъдра жена! Хората, които не се задоволяват, докато не бъ-
дат въведени в кръговете на известните, богатите и аристократите, чес-
то биват принудени да осъзнаят, че най-ценните и най-стойностни хора
никога не се явяват по първите страници или клюкарските хроники на
вестниците.

Аз съм имал доста контакти с велики имена в евангелския свят, но
трябва да призная, че в повечето случаи това са били разочароващи пре-
живявания. Колкото повече опознавах лично онези, които бяха възхва-
лявани шумно в християнските медии, толкова повече губех илюзиите
си. Ако мога да избирам, предпочитам общението с онези смирени, бо-
гобоязливи, порядъчни граждани, които са безименни в този свят, но
добре известни в небето.

А. У. Тоузър отразява точно моите чувства, като пише: „Аз вярвам в
светии. Запознах се с комедиантите; запознах се с уличните глашатаи;
запознах се с дарителя, който изписва името си на фасадата на сграда-
та, за да знаят хората кой я е построил. Запознах се с повярвали каубои,
които не бяха особено повярвали. Запознах се с всевъзможни видове
странни християни навсякъде в Съединените Щати и Канада, но сърце-
то ми търси светии. Искам да се запозная с хората, които са като Господ
Иисус Христос... Това, което наистина искаме и трябва да имаме, е кра-
сотата на Господа, нашия Бог, в гърдите на хората. Един печелещ дове-
рие, привлекателен християнин струва повече от 500 специалисти по
реклама, християнски професионалисти и религиозни инженери."

Чарлз Саймън има подобни мисли: „Още от първия ден до сегашния
час съм се стремил към това ... общението ми е било със светиите и
славните на земята, и всеки един от тях се е старал с всички сили да ми
оказва добрина заради Господа."

Затова жената от Сунам заслужава огромен букет орхидеи за духовна-
та мъдрост, която се крие в думите й: „Аз живея сред своя народ."

56

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Свързани:

Светлина по пътя верен iconСветлина по пътя верен
Новогодишните молитви са по-добро нещо, защото се издигат пред Божия престол и задействат Неговите отговори. И днес, в начало
Светлина по пътя верен iconНа С. Ф. Кс слънце, разпръснало светлина и топлина по пътя си, и пример за онези, чието мислене надхвърля собствените им хоризонти

Светлина по пътя верен iconВъпросни к кастинг за бб4
Не се старайте да представяте себе си в „добра светлина”! Това не ви гарантира успех. Най-важно е да отговорите на всички въпроси...
Светлина по пътя верен iconВзаимоотношения в малката група
Бога, повличайки останалите в дълбочината на подобна лична среща и интимност. Подобно на луната, която отразява слънчевата светлина...
Светлина по пътя верен iconФантастична светлина
Моментално намалява скорост. А в света на Диска магията беше смущаващо силна, което означаваше, че меката жълта светлина на
Светлина по пътя верен iconИстинската духовност
Библейските цитати в книгата са взети от Ревизираното издание на Библията от 1924 г., освен в случаите, където е отбелязано друго...
Светлина по пътя верен iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Чл. Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението...
Светлина по пътя верен iconИзвеждане
Обещаната земя. До скоро не бях размишлявала за светлината, която всъщност привлече Мойсей към къпиновия храст – силната огнена светлина,...
Светлина по пътя верен iconНашият адрес е: с. Кортен 8930 общ. Нова Загора обл. Сливен нч "Светлина 1872" За XIII национални Празници на Селския Любителски Театър
Светлина” -с. Кортен е основано през 1893г., а данни за началото на културна дейност датират от 1872г., когато се основава ученолюбивата...
Светлина по пътя верен iconПрограма 17 май 2008г
Карате Клуб „Светлина” и Българската Федерация по карате – ijka българия, с любезното съдействие на Столична община организират четвърти...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом