Светлина по пътя верен
ИмеСветлина по пътя верен
страница50/50
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер7.34 Mb.
ТипДокументация
източникftp://bitflow.dyndns.org/bulgarian/WilliamMacDonald/Bulgarian-One_Day_At_A_Time_2007.rtf
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
26. декември

А содамският цар каза на Аврам: Дай ми хората, а имота задръж за
себе си." Битие 14:21

Чужди нашественици били нападнали Содом и били пленили Лот, се-
мейството му и голяма плячка. Щом Аврам чул това, той въоръжил
слугите си и преследвал грабителите. Близо до Дамаск ги настигнал и
спасил пленниците и техния имот. Содомският цар посрещнал Аврам,
когато той се връщал, и му казал: „Дай ми хората, а имота задръж за
себе си!" Но Аврам отговорил, че нямало да приеме дори и връзка за
обувки от царя, за да не може той да каже, че е обогатил Аврам.

В известен смисъл содомският цар тук символизира Сатана, който ви-
наги иска вярващите да се интересуват от материални неща и да забра-
вят за хората наоколо си. Аврам се съпротивил на това изкушение, но
мнозина други не са имали такъв успех в подобни ситуации. Те са смя-
тали събирането на имот за най-важното и затова са обръщали твърде
малко внимание на ближните и приятелите си, които били изправени
пред вечността без Бога, без Иисус Христос и без надежда.

Хората винаги са важни, а нещата не. Един млад християнин веднъж
влязъл в стаята, където майка му шиела, и казал: „Майко, радвам се, че
Бог ми е дал по-голяма любов към хората отколкото към нещата." Тази
майка се радвала не по-малко на това.

Изглежда неподобаващо да плачем, че някой ни е счупил скъпата ка-
на от китайски порцелан, а никога да не сме пролели и една сълза, за-
щото милиони хора погиват без Бога. Ценностната ми система е дефек-
тна, ако при улично произшествие се вълнувам повече за щетите на ко-
лата си, отколкото за ранения в другата кола. Ние лесно се ядосваме, ко-
гато ни прекъснат по време на работата или на любимото ни занимание,
но прекъсването може да има серизона причина и да е по-важно от на-
шите планове.

Често ние се интересуваме повече от злато и сребро отколкото от хора.
А. Т. Пиърсън е казал: ,3 християнските домове е заровено цяло съкро-
вище от злато и сребро и безполезни украшения. То би стигнало да се
построи флота от 50,000 кораба, те да се натоварят с Библии и да се из-
пратят с мисионери. Така би могла да се построи църква във всяко ока-
яно бедно селце и след няколко години всеки жив човек би бил достиг-
нат с благовестието." А един друг Божи пророк, Дж. А. Стюарт, пише:
„Ние сме използвали богатството си, за да се снабдим с луксозни стоки,
от които всъщност нямаме нужда. Обикнали сме вкуса на черния хай-
вер, докато милиони хора в други части на нашия свят умират от глад в
греха. Ние сме продали духовното си първородство за паница леща."

Често се питам в сърцето си кога ли ние християните ще се откажем
от това безумно преследване на материални богатства и ще се загрижим
за духовното добруване на хората. Една човешка душа струва повече от
всички богатства на света. Нещата нямат значение, само хората имат.

365

27. декември

Това е Моето тяло, което е разчупено за вас..." 1. Коринтяни 11:24

Ейми Кармайкъл посочва четири неща в Библията, които се счупват и
от това има определен ефект:

Счупените гърнета (Съдии 7:19-20) - от тях заблестява светлина.

Счупеният съд с миро (Марк 14:3) - от него се разнася благоухание.

Пет разчупени хляба (Матей 14:19) — и гладните са нахранени.

Едно разчупено тяло (1. Коринтяни 11:24) - и светът бива спасен.

Сега имаме привилегията да добавим още едно пето нещо към тази
поредица - нашата пречупена воля. Резултатът от това ще бъде един из-
пълнен живот, пропит от мир и удовлетворение.

Мнозина, които са дошли при кръста, за да потърсят там спасението
си, още не са дошли там, за да се оставят да бъде пречупена волята им.
Те може да изглеждат кротки и меки, може винаги да говорят тихичко,
може външно да изглеждат много благочестиви, но въпреки това може
да имат желязна воля, която все още ги отделя от най-доброто, което Бог
може да ни подари в живота.

Понякога нещо подобно става с младите хора, които са влюбени и ис-
кат непременно да се оженят. Родителите и приятелите, които по-мъдро
и зряло преценяват отстрани, виждат, че тази връзка няма да бъде доб-
ра. Но упоритата млада двойка отхвърля всеки съвет, който не й харес-
ва. И същата непреклонна воля, която ги е отвела до брачния олтар, след
това ги отвежда пред бракоразводния съд.

Наблюдавали сме това и при християни, твърдо решени да се впуснат
в определен бизнес, въпреки че очевидно нямат необходимите знания и
опит в тази област. Въпреки съвета на близките си те влагат в начина-
нието собствените си пари, а често и взети назаем от добронамерени
приятели. Случва се неизбежното - предприятието се проваля и креди-
торите идват да съберат поне останките.

Случва се разрушителният ефект на несъкрушената воля да се прояви
и в християнското служение. Например някой заминава със семейство-
то си някъде като мисионер само за да се върне след една година, при-
чинявайки големи щети и разходи на църквата, която го е изпратила. Ог-
ромни материални средства на лековерни християни се използват за фи-
нансиране на някой проект, който е бил човешко изобретение, а не Бо-
жия идея - план, който впоследствие се оказва напълно безсмислен. То-
ва предизвиква разправии и огорчения, понеже човекът отказва да рабо-
ти ефективно заедно с другите, а иска непременно да наложи собстве-
ната си воля.

Всички ние имаме нужда волята ни да бъде пречупена, да оставим в
подножието на кръста цялото си упорство, целия си инат и цялото си
своеволие. Тази желязна воля трябва да бъде пожертвана на олтара. Ние
всички трябва да кажем заедно с Ейми Кармайкъл:

Ти, велики Боже, беше съкрушен за мен.

Помогни и аз да бъда пречупена чрез Твоята любов.
366

28. декември

Като един, който хваща куче за ушите, така е минувачът, който се
бърка в чужда разправия." Притчи 26:17

Първо трябва да разберем, че кучето, за което става дума в този стих,
не е симпатичният малък кокер шпаньол, който може би няма нищо
против да го хванем за ушите. По-скоро това е дивият, ръмжащ уличен
пес, който коварно се спотайва с оголени зъби. Трудно би било изобщо
да го доближим дотолкова, че да го хванем за ушите. Но дори и да ус-
пеем, ще се окажем в отчаяно положение - ще ни е страх и да продъл-
жаваме да го държим, но и също толкова ще ни е страх и да го пуснем.

Това е подходящ образ за човека, който се намесва в разправия, която
не го засяга. Твърде скоро върху него ще се излее гневът и на двете стра-
ни. Всеки от тях има чувството, че този, който се е намесил, може да по-
беди, и затова те забравят собствените си разногласия и се обединяват
срещу третия.

Ние се подсмихваме на ирландеца, който отишъл при двама мъже, ко-
ито се биели, и невинно попитал: „Това частен бой ли е, или всеки мо-
же да участва?" Но у всеки от нас се крие склонността към посредни-
чество, изкушението да се намесваме в караници, които всъщност изоб-
що не ни засягат.

Полицейските служители трябва да бъдат особено внимателни, кога-
то ги извикат за някой семеен скандал. А колко по-предпазливи трябва
да бъдат обикновените граждани, преди да се намесят в чужди домаш-
ни разправии!

Може би най-добрите примери, които илюстрират днешния стих, мо-
гат да се намерят в неприятностите, които могат да се случат в една
църква. Обикновено разправията започва между двама души. После
други взимат страна. Това, което някога е започнало като искра, бързо
се разгаря до опустошителен пожар. Хора, които нямат нищо общо с
първоначалния проблем, искат непременно да дадат принос със собст-
вената си мъдрост, като че ли са лично Делфийският оракул. Стига се
до темпераментни избухвания, приятелства се разрушават и мнозина
остават с разбити сърца. И докато войната се изостря, църквата стрес-
нато слуша новините за сърдечни инфаркти, мозъчни удари, стомашни
язви и други физически проявления. Първоначалният горчив корен се е
разраснал и мнозина са тежко засегнати от него.

Предупреждението да не се намесваме в чужда разправия би могло да
влезе в противоречие с думите на Спасителя: „Блажени миротворците,
защото те ще се нарекат Божии синове." (Матей 5:9) Но противоречие
няма. Миротворецът се намесва, когато двете враждуващи страни искат
различията им да бъдат разгледани пред арбитър. В другите случаи оба-
че посредникът единствено попада в ситуация, от която няма лесен и
безболезнен изход.

367

29. декември

Твои сме, Давиде, и с теб сме, сине на Есей! Мир, мир на теб и мир на
помощниците ти! Защото твоят Бог ти помага. "

1. Летописи 12:18

Това сърцато обещание за вярност към Давид би трябвало да възпри-
емат всички вярващи като обещание за посвещение на Господ Иисус
Христос. Няма място за половинчата или частична вярност към Царя на
царете. Той трябва да притежава цялото ни сърце.

Историята на един френски войник винаги ми е правила голямо впе-
чатление. Той бил тежко ранен в една от наполеоновите войни. Лекари-
те решили, че за да спасят живота му е необходима хирургическа опе-
рация. А тогава още нямало упойки. Когато хирургът се подготвил да
разреже гърдите но войника, той казал: „Срежете малко по-надълбоко,
господин докторе, и ще намерите императора." Императорът, така да се
каже, седял на престола си в сърцето на този войник.

Когато кралица Елизабет била коронясала, тя била още доста млада.
Нейната баба, кралица Мери, й изпратила писмо с уверение в своята
вярност, което била подписала с думите: „Твоята любяща баба, която е
верен твой поданик." Така тя изразила верността си към короната и към
онази, която сега я носела.

Но как може всичко това да се приложи към нас? Матю Хенри ни на-
помня следното: „От тези думи на Амасай можем да видим как можем
да изразим любовта и верността си към Господ Иисус: на Него искаме
да принадлежим безрезервно, безотказно; на Негова страна ще застава-
ме и ще действаме в Негов интерес; ще желаем от сърце всичко добро
за Него. Осанна, слава на Неговото благовестие и на Неговото царство;
защото Неговият Бог Му помага и винаги ще го прави, докато положи в
краката Му цялата власт, слава и достойнство."

По думите на Спърджън целият ни живот трябва да изразява следно-
то: „Твои сме, Господи Иисусе. Не казваме, че нещо, което имаме, е на-
истина наше — всичко е за Твоята царска употреба. И на Твоя страна, Бо-
жи Сине, заставаме. Ако принадлежим на Иисус, ние със сигурно сме
на Негова страна, в която и да е област - в религията, в морала и в по-
литиката. Мир, мир на Теб. Сърцето ни Го приветства и Му желае мир.
Мир и на Твоите помощници. Желаем на всички добри хора да се случ-
ва добро. Молим се за мира на миротворците. Защото Твоят Бог Ти по-
мага. Цялата власт на Господаря на света идва на помощ на Господаря
на милостта. Христе, който възкръсна, ние гледаме нагоре, в небесата,
които Те приеха, и ти се покланяме. Христе, който се възнесе, падаме в
краката Ти и казваме: „Твои сме, о, Сине на Давид, който си помазан да
бъдеш Княз и Спасител." Христе, който ще се върнеш отново, чакаме Те
и гледаме за Теб. Ела скоро при Своите! Амин, да, амин!"

368

30. декември

И Давид каза: Има ли още някой останал от Сауловия дом, за да му
окажа милост заради Йонатан? " 1. Царе 9:1

Мемфивостей бил внук на цар Саул, който многократно се бил опит-
вал да убие Давид. Той принадлежал към бунтовното семейство, което
трябвало да очаква, че ще бъде избито, когато Давид се възкачи на прес-
тола. Освен това Мемфивостей бил безпомощен инвалид, тъй като ба-
вачката му го била изтървала, когато бил малък. Фактът, че живеел в до-
ма на някой друг в Ло-Давар (което означава „няма паша"), говори, че
бил и обеднял. Ло-Давар бил на източната страна на Йордан, далеч от
Ерусалим, мястото, къдато обитавал Бог. И така, Мемфивостей нямал
никаква заслуга, с която би могъл да спечели милостта на Давид.

Но въпреки това Давид разпитал за него, изпратил пратеници, които
да го доведат в царския дворец, уверил го, че няма от какво да се стра-
хува, върнал му всички земи на Саул, дал му свита от слуги, които да му
служат, и го почел с място на царската трапеза, където той постоянно
седял заедно с царските синове.

Защо Давид показал такова милосърдие и съчувствие към един човек,
който всъщност бил недостоен? Отговорът е: „заради Йонатан". Давид
бил сключил завет с Йонатан, бащата на Мемфивостей, че никога няма
да отнеме милостта си от неговия род. Това бил безусловен завет на бла-
годат (вж. 1. Царе 20:14-17).

Мемфивостей разбирал това, защото, когато за първи път се явил пред
царя, той паднал на земята пред него и казал, че „мъртво куче" като не-
го не заслужавало тази милост.

Не би трябвало да ни е трудно да видим себе си в този образ. Ние сме
родени като грешни, бунтовни хора, още от самото начало под смъртно
наказание. Ние сме морално осакатени и извратени от греха. И ние сме
живели в земя, където „няма паша", духовно сме гладували. Били сме
не само осъдени, безпомощни и обеднели, но и далеч от Бога, без Хрис-
тос и без надежда. У нас е нямало нищо, което би могло да заслужи Бо-
жията любов и добрина.

Но въпреки това Бог ни е потърсил, намерил ни е, изкупил ни е от
страха от смъртта, благословил ни е с всички духовни благословения в
небесните места, отвел ни е на Своята празнична трапеза и е издигнал
знамето на любовта Си над нас. И защо е направил всичко това? Зара-
ди Иисус Христос. Това е станало заради Неговия завет на милостта,
под който Той ни е избрал в Христос още преди основаването на света.

Единствено правилният отклик на това е да паднем на земята пред Не-
го и да кажем: „Кой е слугата ти, че да погледнеш такова умряло куче
като мен?"

369

31. декември

Ето, стоя на вратата и чукам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вра-
тата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той - с Мен."

Откровение 3:20

Отново достигнахме края на една година, а нашият търпелив Спаси-
тел все още стои на вратата на хората и моли да Го пуснат да влезе. Ве-
че доста време те са го държали навън. Всеки друг отдавна би се отка-
зал и би си отишъл у дома. Но не и Спасителят. Той е дълготърпелив и
не иска никой да погине. Той чака с надеждата, че някой ден вратата ще
се отвори и ще Го приветстват вътре.

Всъщност е изумително, че въобще има хора, които не откликват на
чукането на Господ Иисус. Ако беше някой съсед, вратата веднага ще-
ше да се отвори. Ако беше някой търговски представител, поне щеше да
му се окаже уважението да се отвори, за да се каже: „Нямаме нужда от
нищо." А ако беше президентът или министър-председателят, цялото
семейство би се състезавало кой да има честта да го поздрави. А когато
пред вратата стои Творецът, Вседържителят и Спасителят, крайно
странно, хората се отнасят към Него студено и мълчаливо.

Съпротивата на човека е още по-неразбираема, когато си помислим,
че Господ Иисус не идва, за да ни ограби, а за да ни подари нещо. Той
идва, за да ни дари изобилен живот.

Веднъж един слушател се обадил на един радио-проповедник късно
вечерта и го помолил да го приеме за кратко посещение. Проповедни-
кът се опитал да отклони посетителя с различни извинения, но накрая
все пак склонил. Оказало се, че човекът идва с голямо парично дарение,
с което искал да подпомогне радиопредаванията. След като си отишъл,
проповедникът казал: „Толкова се радвам, че все пак го пуснах да вле-
зе!"

Джо Блинко често описваше следната сцена: в хола тече приятен раз-
ховор. Внезапно на вратата се чука. Някой от семейството казва: „На
вратата има някой." Друг скача, отива до вратата и я отваря. От хола ня-
кой пита: „Кой е?" От вратата се чува отговора и домакинът отговаря:
„Кажи му да влезе."

Това е накратко благовестието. Слушай! Някой чука на вратата. Кой е?
Самият Господар на живота и славата, Онзи, който е умрял като наш За-
местник и е възкръснал на третия ден, Онзи, който сега седи в слава от-
дясно на Отца и скоро ще се завърне, за да прибере Своите у дома. Ка-
жи Му да влезе!

370


Ш,!!!! Ill Hill

'682118*004628

1 1

Л8


Бог ни говори чрез Библията.

И млади, и по-опитни християни - всички
ние се нуждаем от Неговото всекидневно
наставление, насърчение, утеха и корекция.

"Светлина по пътя" съдържа библейски
четива за всеки ден от Уилиям Макдоналд,
автор, вече добре познат на българския
читател със своите вдъхновяващи книги за
посветен християнски живот: "Истинско
ученичество", "Забравената заповед - Бъдете
свети", "Божията благодат", както и с
прецизните си, но същевременно разбираеми
богословски изследвания: "Разлики",
"Христос и църквата".

Неговите коментари на Стария и Новия
Завет са неоценима помощ за навлизане в
текстовете наСвещеното Писание.

ISBN 978-954-8225-60-1
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

Свързани:

Светлина по пътя верен iconСветлина по пътя верен
Новогодишните молитви са по-добро нещо, защото се издигат пред Божия престол и задействат Неговите отговори. И днес, в начало
Светлина по пътя верен iconНа С. Ф. Кс слънце, разпръснало светлина и топлина по пътя си, и пример за онези, чието мислене надхвърля собствените им хоризонти

Светлина по пътя верен iconВъпросни к кастинг за бб4
Не се старайте да представяте себе си в „добра светлина”! Това не ви гарантира успех. Най-важно е да отговорите на всички въпроси...
Светлина по пътя верен iconВзаимоотношения в малката група
Бога, повличайки останалите в дълбочината на подобна лична среща и интимност. Подобно на луната, която отразява слънчевата светлина...
Светлина по пътя верен iconФантастична светлина
Моментално намалява скорост. А в света на Диска магията беше смущаващо силна, което означаваше, че меката жълта светлина на
Светлина по пътя верен iconИстинската духовност
Библейските цитати в книгата са взети от Ревизираното издание на Библията от 1924 г., освен в случаите, където е отбелязано друго...
Светлина по пътя верен iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Чл. Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението...
Светлина по пътя верен iconИзвеждане
Обещаната земя. До скоро не бях размишлявала за светлината, която всъщност привлече Мойсей към къпиновия храст – силната огнена светлина,...
Светлина по пътя верен iconНашият адрес е: с. Кортен 8930 общ. Нова Загора обл. Сливен нч "Светлина 1872" За XIII национални Празници на Селския Любителски Театър
Светлина” -с. Кортен е основано през 1893г., а данни за началото на културна дейност датират от 1872г., когато се основава ученолюбивата...
Светлина по пътя верен iconПрограма 17 май 2008г
Карате Клуб „Светлина” и Българската Федерация по карате – ijka българия, с любезното съдействие на Столична община организират четвърти...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом