Светлина по пътя верен
ИмеСветлина по пътя верен
страница5/50
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер7.34 Mb.
ТипДокументация
източникftp://bitflow.dyndns.org/bulgarian/WilliamMacDonald/Bulgarian-One_Day_At_A_Time_2007.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
7. февруари

Съразпьнат съм с Христос." Галатяни 2:20

Когато Господ Иисус е умрял на кръста, Той е умрял не само като мой
Заместник, Той е умрял и като мое въплъщение. Той не само е умрял за-
ради мен, но и като моята личност. Когато Той е умрял, в един съвсем
реален смисъл и аз съм умрял. Всичко, което съм бил като син на Адам,
цялото ми старо, зло, неновородено „аз", е било приковано на кръста. В
Божиите мисли това е бил краят на моята история като човек в плътта.

Но това още не е всичко! Когато нашият Спасител е бил погребан, и
аз съм бил погребан. Аз съм съединен с Христос в Неговото погребе-
ние. Това означава отмахване на старото „аз" от Божиите очи за вечни
времена.

И когато Господ Иисус е възкръснал от мъртвите, и аз съм възкръснал.
Но тук вече картината се променя. Не този, който е бил погребан, е въз-
кръснал - не старото „аз". Не, това е новият човек - Христос, живеещ в
мен. Аз съм възкръснал заедно с Христос, за да ходя в нов живот.

Бог вижда всичко това като свършени факти - що се отнася до моето
положение. Сега Той иска те да станат действителност и в практиката
на моя живот. Той иска да осъзная и да призная като факт, че съм пре-
минал през този цикъл на смърт, погребение и възкресение. Но как мо-
га да осъществя това на практика?

Когато изкушението за зло ме връхлети, трябва да реагирам на него,
както би реагирал един труп — никак! Трябва на практика да кажа: „Аз
съм мъртъв за греха. Ти вече не си ми господар. За теб съм мъртъв."

Ден след ден трябва да приемам като факт, че моето старо, покварено
„аз" е намерило края си в гроба на Иисус. Това означава, че няма нуж-
да постоянно да се занимавам с него и да го изследвам. От него не очак-
вам нищо добро и затова и вече не се разочаровам от пълната му поква-
ра.

От друга страна, вече ще живея всеки миг като човек, който е възкръс-
нал с Христос за нов живот — с нови цели, нови желания, нови мотиви,
нова свобода и нова сила.

Георг Мюлер разказва как за първи път е разбрал тази истина за сво-
ето единение с Христос:

„Дойде един ден, в който аз умрях. Умрях за Георг Мюлер с неговите
мнения, предпочитания, наклонности и воля; умрях за света, за негови-
те аплодисменти и неговото презрение, дори и за похвалите или укори-
те на моите братя и приятели. И оттогава се стремя само към едно - „да
се представя одобрен пред Бога."

42

8. февруари

Който неес Мен, той е против Мен; и който не събира с Мен, разпи-
лява. " Матей 12:30

Господ Иисус казва тези думи за фарисеите. Те тъкмо са извършили
непростимия грях, като са приписали Неговите чудеса на Веелзевул, на-
чалника на демоните, докато всъщност чудесата Му са извършени чрез
силата на Светия Дух. Вече е било очевидно, че те няма да Го приемат
като Месия на Израил и Спасител на света. Тъй като не застават реши-
телно на страната на Христос, по необходимост те са против Него. По-
неже не служат заедно с Него, те работят против Него.

Когато става дума за личността и делото на Христос, не може да има
неутралност. По този въпрос човек не може да не вземе никакво реше-
ние. Или е за Христос, или е против Него. Всеки, който казва, че не мо-
же да реши, всъщност вече е решил.

Когато става дума за истината за Христос, няма компромис. В биб-
лейското християнство има някои области, в които в известни граници
има място за различни мнения, но тази област категорично не е от тях.
А. У. Тоузър ни напомня, че „някои неща са просто неизбежни". Ние
трябва непоклатимо да държим на абсолютната божественост на Гос-
под Иисус, Неговото раждане от девица, Неговата истинска човешка
природа, Неговата безгрешност, Неговата заместническа смърт за греш-
ниците, Неговото телесно възкресение, Неговото възнесение и просла-
вяне до Божията десница и Неговото второ идване. Когато хората се
опитват да отнемат от тези основополагащи учения, им остава един по-
ловинчат спасител, който всъщност не е никакъв спасител.

Поетът е изразил това добре:

„Какво мислите за Христос?" - е проверката,

която определя твоето състояние и твоето бъдеще.

Във всичко останало не можеш да си прав,

ако не мислиш правилно за Него:

Какъвто е Иисус в очите ти,

както Го обичаш или го презираш,

така и Бог ще се отнася с теб,

и милост или осъждение ще е съдбата ти.

43

9. февруари

Който не е против вас, е откъм вас." Лука 9:50

На пръв поглед изглежда, че това изказване пряко противоречи на вче-
рашния ни стих, но това, разбира се, не е така. В Матей 12:30 (и Лука
11:23) Господ говори на фарисеи, които не искат да повярват. Той ясно
им казва:„Ако не сте за Мен, сте против Мен." Тук обаче става дума за
нещо друго. Учениците току-що са забранили на един човек да изгонва
демони в името на Иисус. Единствата причина била, че той не се бил
присъединил към тях. В тази връзка Господ Иисус казва: „Не забраня-
вайте, защото който не е против вас, е откъм вас."

Когато става дума за спасението, онези, които не са за Христос, са
против Него. Но що се отнася до служението, за Него са всички, които
не са против Него.

Ние не сме призовани да пречим на други, които служат на Господа.
Светът е достатъчно широк и има място за всички нас да вършим рабо-
тата си, без да се настъпваме по пръстите. Добре е да вземем присърце
думите на Иисус: „Не забранявайте."

Същевременно трябва обаче да забележим, че Господ Иисус не казва
на Йоан и другите, че сега те трябва да се присъединят към въпросния
човек. Някои хора използват методи, които други не могат да приемат.
Някои имат други акценти в проповядването си. Някои имат повече
светлина от други. И някои имат свободата да правят неща, за които
други ги осъжда съвестта им. Ние не бива да очакваме, че всеки вярващ
ще се вмести в единия калъп, който на нас ни изглежда правилен. Но
ние можем да се радваме при всяка победа на благовестието, както е
правел Павел. Той казва: „Някои наистина проповядват Христос дори
от завист и от желание за препирни, а някои и от добра воля. Едните
правят това от любов, като знаят, че съм поставен да защитавам благо-
вестието, но другите възвестяват Христос от партизанщина, неискрено,
като мислят да прибавят тъга на моите окови. Тогава какво? Само това,
че по всякакъв начин — било престорено, или истинно — се проповядва
Христос; и затова аз се радвам, и ще се радвам." (Филипяни 1:15—18)

Сам Шумейкър (1893 - 1963, американски пастор и писател) задава
актуалния въпрос: „Кога най-после ще се научим, че във великата бит-
ка на светлината срещу мрака в нашето време ние се нуждаем от подк-
репата на съюзници, които не винаги отговарят на нашия личен вкус?
Кога ще научим, че всички християни трябва да работят и да се борят
заедно, за да успеят да победят приливната вълна на антихриста?"

44

10. февруари

И така, казвам: ходете по Духа." Галатяни 5:16

Какво всъщност означава на практика „да ходиш по Духа"? Изобщо
не е толкова теоретично и сложно, колкото си мислят някои. Ето някои
насоки как би могло да изглежда ежедневното ни ходене по Духа:

Първо започваме деня си с молитва. Изповядваме всеки осъзнат грях
в живота си - това ни прави чист съд, който Бог може да употребява.
Отделяме си време за хваление и поклонение - това настройва душата
ни. Съвсем съзнателно предаваме на Бога властта над живота си — това
Му дава възможност да живее Своя живот чрез нас. Чрез този акт на
подновено отдаване „ние се предпазваме от безполезното правене на
планове и Му предаваме подреждането на живота си".

След това си отделяме време за хранене от Божието слово. По този на-
чин получаваме общ поглед върху Божията воля за живота си. Но може
и да получим конкретни напътствия за Неговата воля за настоящото си
положение.

След личното си време с Господа се заемаме с обичайната си работа.
Обикновено това са простичките, сухи, ежедневни задължения на жи-
вота. По тази точка много хора имат погрешни представи. Те смятат, че
„ходенето по Духа" няма нищо общо с работното облекло и домакинс-
ките престилки. Но огромна част от ходенето по Духа се състои от вяр-
ност и старание в ежедневната ни работа.

В хода на деня ние изповядваме и осъждаме греха веднага щом го
осъзнаем. Прославяме Господа, когато се сетим за Неговите благосло-
вения. Подчиняваме се на всеки импулс да правим добро и отказваме на
всяко изкушение за зло.

Тогава приемаме всичко, което ни се случва през деня, като Божията
воля за нас. Прекъсванията се превръщат във възможности за свидетел-
ство. Разочарованията се превръщат в срещи с Господа. Обажданията
по телефона, писмата, посетителите - всичко това разглеждаме като
част от Неговия план.

Харолд Уайлдиш дава следното обобщение в една от своите книги:

„Както предаваш на Христос бремето на своя грях и се осланяш на
Неговото завършено дело, по същия начин Му предай и целия товар на
живота и служението си и разчитай на настоящото действие на Светия
Дух в теб."

„Подчинявай се всяка сутрин наново на ръководството на Светия Дух
и с прослава към Бога и мир се заеми с работата си, като му предоста-
виш контрола над себе си и над делото си през деня. Поддържай нави-
ка през целия ден да Му се доверяваш радостно и да Му се покоряваш
с очакването, че Той те води, осветлява, коригира, напътства, употребя-
ва и върши в теб и чрез теб това, което Той иска. Разчитай на Неговото
действие като на факт, независим от това, което ти виждаш или чувст-
ваш. Нека просто вярваме в Светия Дух и нека Му се подчиняваме като
на ръководител на нашия живот. Нека се въздържаме от изнурителното
усилие да взимаме живота си в собствените си ръце. Тогава, според Не-
говата воля, в нас ще се прояви плодът на Духа за Божия слава."

45

11. февруари

... пронизва до разделяне душата и духа. " Евреи 4:12

Когато Библията говори за човека и трите му съставни части, после-
дователността винаги е: дух, душа и тяло. Но когато хората използват
този израз, последователността почти винаги е: тяло, душа и дух. Гре-
хът е обърнал обратно Божия ред. Сега човекът поставя тялото на пър-
во място, след това идва душата, и чак накрая - духът.

Двете нематериални съставки на човешкото същество са неговият дух
и неговата душа. Духът прави човека способен да общува с Бога. Душа-
та е свързана с чувствата и страстите му. Въпреки че ние не сме в със-
тояние да различаваме в подробности духа и душата, можем и трябва да
правим разлика между духовното и душевното.

И така, кои неща са духовни? Проповядване на Словото, което прос-
лавя Христос, е духовно. Молитва към Бога чрез Иисус Христос в сила-
та на Духа е духовна. Служение, мотивирано от любов към Господа и
черпещо силата си от Светия Дух, също. Поклонение в Дух и истина съ-
що.

А кои неща са душевни? Проповядване на Словото, което привлича
вниманието към човека, към неговите ораторски умения, неговата лич-
ност или блестящ интелект. Механични молитви, в които сърцето не
присъства наистина, а целят само да направят впечатление на околните.
Служение, за което човек сам се е призовал, което се извършва от фи-
нансови мотиви и чрез плътски методи. Поклонение, което се върти
около видими, материални помощни средства, а не около невидимите
духовни реалности.

Какво общо има Божието събрание с осветени сгради, шарени прозор-
ци, одежди, почетни титли, свещи, тамян и други външни атрибути?
Или какво общо има Божието събрание с рекламни кампании в холивуд-
ски стил, с професионални организации за събиране на дарения, с еван-
гелизационни манипулации, с култ към личности, с музикални екстра-
вагантности?

Рекламата в което и да е средностатистическо християнско списание
е достатъчно доказателство за това, колко душевни сме станали.

Павел прави ясна разлика между служението, сравнено със злато,
сребро и скъпоценни камъни, и служението, което не е нищо повече от
дърво, сено и слама (1. Коринтяни 3:12). Всичко духовно ще издържи на
огъня на проверката на Божия съд. Всичко душевно ще изчезне в пла-
мъците.

46

12. февруари

...нито върху този хълм, нито в Ерусалим." Йоан 4:21

За самаряните хълмът Гаризим е бил център за поклонение. А за юде-
ите Ерусалим е бил единственото място на цялата земя, където Бог е оп-
ределил да обитава Името Му. Господ Иисус обаче оповестява на жена-
та от Самария един съвсем нов ред: „... идва часът, и сега е, когато ис-
тинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото
такива иска Отец да бъдат поклонниците Му."

Днес вече няма едно специално място на земята, определено за покло-
нение. В нашата епоха святото място е заместено от една свята личност.
Господ Иисус Христос е центърът, около който се събира Неговият на-
род. Ние се събираме заради Него. Не сме привлечени от някоя свеще-
на сграда с пъстроцветни прозорци, хор или орган. Не се събираме за-
ради някой човек, колкото и да е надарен. Господ Иисус е божествени-
ят магнит, който ни привлича.

Земното място не е важно; можем да се събираме в специална сграда
или в частен дом, на полето или в пещера. При истинското поклонение
ние чрез вяра влизаме в небесното светилище. Там присъства Бог Отец.
Присъства Господ Иисус. Ангелите са там като празнично събрание.
Там са светиите от старозаветни времена. Там са и починалите светии
от времето на църквата. В такова възвишено общество ние имаме при-
вилегията да излеем сърцата си в поклонение на Бог Отец чрез Господ
Иисус в силата на Светия Дух. И така, докато тялото ни още е на земя-
та, ние се издигаме в духа „далеч над този бушуващ свят, който неспир-
но воюва там долу".

Това противоречи ли на думите на нашия Господ: „Където двама или
трима са събрани в Мое Име, там съм и Аз посред тях" (Матей 18:20)?
Не, това също е вярно. Той присъства по специален начин, когато Него-
вият народ се събира в Неговото Име. Той взима нашите молитви и пок-
лонение и ги представя пред Отца. Каква привилегия е това, Иисус да е
сред нас!

47

13.февруари

Не дължете на никого нищо освен взаимна любов. "

Римляни 13:8

Не бива да схващаме този стих като забрана за всякакви дългове. В на-
шето общество сметките за телефон, ток, вода и газ се плащат със за-
къснение и това не може да се избегне. При определени обстоятелства
може да е по-разумно от гледна точка на ученичеството да се купи къ-
ща с ипотечен заем и така паричната й стойност да се запази с времето,

вместо същите месечни суми да се дават за наем. А и в днешно време е
невъзможно да се прави бизнес, без от време на време да се взимат за-
еми.

Стихът обаче положително забранява други практики. Той ни забраня-
ва да влизаме в дългове, за които от самото начало няма големи изгле-
ди да можем да ги изплатим. Забранява ни да взимаме кредит за заку-
пуване на стоки, чиято стойност намалява с времето. Забранява ни да
изоставаме с плащанията. Забранява ни взимането на кредити за купу-
ване на ненужни вещи. Забранява ни да влизаме неразумно в дългове,
понеже не можем да устоим на изкушението на кредитната карта. Заб-
ранява ни разхищаването на парите на Господа за плащане на завише-
ни лихви при забавени плащания.

Този стих има за цел да ни предпази от кредитните акули, от семейни
проблеми вследствие на прекомерни разходи, от процеси за фалит.
Всичко това разрушава нашето християнско свидетелство.

Като цяло ние трябва да се отнасяме отговорно към финансите си, ка-
то живеем скромно, в рамките на средствата си, и винаги помним, че
„който взема назаем, е роб на заемодателя" (Притчи 22:7).

Единственият дълг, който християните винаги имат, е задължението
да се обичат един друг. Ние имаме дълг към невярващите - да ги оби-
чаме и да споделяме с тях благовестието (Римляни 1:14). Ние сме длъж-
ни да отдадем живота си за братята (1. Йоаново 3:16). Този вид дълг ни-
кога няма да ни доведе до конфликт със закона. Напротив, както казва
Павел, това е изпълнение на закона.

48

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Свързани:

Светлина по пътя верен iconСветлина по пътя верен
Новогодишните молитви са по-добро нещо, защото се издигат пред Божия престол и задействат Неговите отговори. И днес, в начало
Светлина по пътя верен iconНа С. Ф. Кс слънце, разпръснало светлина и топлина по пътя си, и пример за онези, чието мислене надхвърля собствените им хоризонти

Светлина по пътя верен iconВъпросни к кастинг за бб4
Не се старайте да представяте себе си в „добра светлина”! Това не ви гарантира успех. Най-важно е да отговорите на всички въпроси...
Светлина по пътя верен iconВзаимоотношения в малката група
Бога, повличайки останалите в дълбочината на подобна лична среща и интимност. Подобно на луната, която отразява слънчевата светлина...
Светлина по пътя верен iconФантастична светлина
Моментално намалява скорост. А в света на Диска магията беше смущаващо силна, което означаваше, че меката жълта светлина на
Светлина по пътя верен iconИстинската духовност
Библейските цитати в книгата са взети от Ревизираното издание на Библията от 1924 г., освен в случаите, където е отбелязано друго...
Светлина по пътя верен iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Чл. Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението...
Светлина по пътя верен iconИзвеждане
Обещаната земя. До скоро не бях размишлявала за светлината, която всъщност привлече Мойсей към къпиновия храст – силната огнена светлина,...
Светлина по пътя верен iconНашият адрес е: с. Кортен 8930 общ. Нова Загора обл. Сливен нч "Светлина 1872" За XIII национални Празници на Селския Любителски Театър
Светлина” -с. Кортен е основано през 1893г., а данни за началото на културна дейност датират от 1872г., когато се основава ученолюбивата...
Светлина по пътя верен iconПрограма 17 май 2008г
Карате Клуб „Светлина” и Българската Федерация по карате – ijka българия, с любезното съдействие на Столична община организират четвърти...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом