Светлина по пътя верен
ИмеСветлина по пътя верен
страница43/50
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер7.34 Mb.
ТипДокументация
източникftp://bitflow.dyndns.org/bulgarian/WilliamMacDonald/Bulgarian-One_Day_At_A_Time_2007.rtf
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   50
11. ноември

Да отговаря някой, преди да чуе, е безумие и позор за него."

Притчи 18:13

На по-съвременен език това би могло да се формулира така: „Какъв
позор, колко глупаво е човек да решава, преди въобще да познава дейс-
твителното положение." Това е добър урок и за нас. Човек не може да
направи разумна преценка, преди да е проверил всички факти. За съжа-
ление много християни не чакат да чуят двете страни на дадено дело. Те
съставят мнението си — често напълно погрешно — въз основа на няка-
къв разказ, чут от някого си.

Гари Брукс бил един от дяконите на една евангелска църква в Амери-
ка. Той бил изключително известен и обичан. Бил много сърдечен и от-
крит човек. Винаги, когато влизал в стая, пълна с хора, като че ли изг-
рявало слънцето. Отличавал се с това, че служел на членовете на своя-
та църква, когато имали нужда от помощ. Отнасял се особено внимател-
но към възрастните хора в църквата. Жена му и двамата му синове съ-
що активно участвали в живота на църквата. Те се смятали за пример-
но семейство.

Затова подействало като бомба, когато изведнъж се разнесъл слухът,
че стареипшните на църквата са отстранили Гари Брукс от работата му
по дисциплинарни причини и са го помолили да се въздържа от участие
в Господната трапеза. Приятелите му възмутено се обединили да го за-
щитят и призовали и други членове на църквата да протестират срещу
решението на старейшините. Те от своя страна не искали да оповестя-
ват публично това, което знаели. И трябвало да слушат всички хвалеб-
ствия за добродетелите на Гари Брукс, въпреки че знаели за обратната
страна на медала, която изглеждала доста по-различно.

А каква информация имали всъщност старейшините? Те знаели, че
бракът на Брукс е пред разруха, защото той вече дълго време имал връз-
ка със секретарката си. Знаели, че е присвоявал неправомерно пари на
църквата, за да може да финансира високия си стандарт на живот. Зна-
ели, че има твърде нечестни похвати в бизнеса и репутацията му сред
колегите му е много лоша. И освен това знаели, че ги е излъгал, когато
те го изправили пред доказателствата за греховете му.

Вместо да се смири, Гари Брукс бил огранизирал приятелите си за от-
крита съпротива, като поел дори риска да разцепи църквата. Най-накрая
някои от сподвижниците му говорили със старейшините и научили част
от тъжните факти, но въпреки това се срамували да признаят, че са
сбъркали. И продължили борбата за Брукс.

От всичко това можем да научим три неща. Първо, нека не се опитва-
ме да си съставяме мнение, преди да сме запознати с всички факти. Вто-
ро, ако не можем да научим всички факти, нека се въздържаме от пре-
ценки. И трето, нека не допускаме приятелските връзки да ни подтик-
ват да защитаваме неправдата.

320

12. ноември

Първият, който защищава делото си, изглежда прав, но идва ближ-
ният му и го изпитва." Притчи 18:17

Първата част на този стих показва една слабост, която е много разп-
ространена и повечето от нас я имат: ние винаги излагаме фактите та-
ка, че самите ние да се представим във възможно най-добрата светлина.
Това става от само себе си. Например премълчаваме неща, които биха
ни навредили, и се концентрираме само върху добрите си страни. Срав-
няваме се с другите, чиито грешки са много по-явни. Прехвърляме ви-
ната за действията си на някой друг. Привеждаме благочестиви мотиви
за действия, които са очевидно неправилни. Извъртаме и изопачаваме
фактите, така че накрая имат само бегла прилика с действителността.

Още Адам приписва вината на Ева: „Жената, която ти си ми дал с мен,
тя ми даде от дървото и ядох." (Битие 3:12) А Ева от своя страна обви-
нява змията: „Змията ме подмами и ядох." (Битие 3:13)

Когато Саул пощадява овцете и говедата на амаличаните, той оправда-
ва непокорството си с благочестиви мотиви: „Но народът взе от плячка-
та овце и говеда, най-добрите от поставеното под проклятие, за да по-
жертва на Господа, твоя Бог, в Галгал." (1. Царе 15:21) С това той, раз-
бира се, дава да се разбере, че ако изобщо може да става дума за вина,
вината е на народа, а не негова.

Давид излъгва Авимелех, за да получи от него оръжие: „Не взех в ръ-
ката си нито меча си, нито оръжията си, понеже царската работа беше
спешна." (1. Царе 21:9) В действителност Давид изобщо не е изпратен
по работа от цар Саул, той бяга от него.

Самарянката на кладенеца също премълчава същността на истината.
Тя казва: „Нямам мъж." (Йоан 4:17) А всъщност вече е мала петима мъ-
же, а в момента живее с един, за когото не е омъжена.

И така бихме могли да продължим още много. Поради нашата падна-
ла природа, която сме наследили от Адам, на нас ни е много трудно са
сме обективни, когато представяме собственото си дело. Винаги сме
склонни да се представяме в по-благоприятна светлина. Към греховете
в собствения си живот можем да се отнасяме много мило и кротко, до-
като бихме осъдили остро същите грехове у някой друг.

Но нашият днешен библейски стих ни казва, че ако ближният ни съ-
що има възможността да свидетелства, той ще представи фактите таки-
ва, каквито са в действителност. Той ни изобличава във всичките ни
скрити опити да се умием и да се оправдаем. Той излага фактите, без да
ги изкривява.

В крайна сметка Бог е нашият ближен - онзи, който изважда на свет-
лина скритото в тъмнината и разкрива мислите и стремежите на сърце-
то. Той е светлина и в Него няма никаква тъмнина. За да живеем в не-
помрачено общение с Него, трябва да бъдем честни и истински във
всичко, което казваме, дори и при това да излязат наяве злите ни дела.

321

13. ноември

Нямате, защото не просите." Яков 4:2

Такъв стих повдига един интересен въпрос: ако нямаме, понеже не
просим, какви са големите неща, които ни липсват в живота, просто по-
неже не се молим за тях?

Подобен въпрос възниква и когато четем Яков 5:16: „Много може мо-
литвата на праведния в действието си." Ако този праведен не се моли,
не следва ли от това, че и действието на молитвата му ще е малко?

Трудността при повечето от нас е в това, че не се молим достатъчно,
или, когато се молим, искаме твърде малко. Както е казал Ч. Т. Стьд:
„Ние само гризем крайчето на възможното, вместо с пълни шепи да заг-
ребем от невъзможното." Молитвите ни са стеснителни и лишени от
фантазия точно тогава, когато би трябвало да са смели и дръзки.

Ние трябва да почитаме Бога, като искаме от Него големи неща. Джон
Нютън е казал:

Ела при великия Цар, пристъпи с големи желания,
защото за Неговата благодат и власт
молбите ни никога не са прекалени.

Ако правим това, ние не само оказваме почит на Бога, но и обогатява-
ме духовно самите себе си. Бог с радост отваря за нас небесните съкро-
вища, но днешният стих ни дава да разберем, че Той прави това само в
отговор на нашата молитва.

Струва ми се, че този стих дава отговор и на един друг въпрос, който
чуваме често: наистина ли молитвата подтиква Бога да направи неща,
които иначе не би направил, или тя просто ни привежда в хармония с
това, което Бог и без това би направил? Отговорът изглежда ясен: в от-
говор на нашите молитви Бог върши неща, които иначе не би извършил.

Като обмисляме последствията от този факт, представите ни могат да
се движат в две посоки. Първо, можем да мислим за невероятните пос-
тижения, които са пряк резултат от молитвата. С думите на Евреи
11:33-34 си спомняме за онези, които „с вяра побеждаваха царства, раз-
даваха правда, получаваха обещания, затваряха устите на лъвове, угася-
ха силата на огъня, избягваха от острието на меча, от слабост ставаха
силни, ставаха силни в бой, обръщаха в бяг чужди войски."

Но можем и да си представим какво самите ние бихме могли да пос-
тигнем за Христос, ако само се бяхме молили за това. Можем да размис-
лим за великите и скъпоценни обещания в Божието слово, които все
още не сме получили. Запознали сме с Бога само няколко души, а сме
можели за това време да достигнем хиляди или дори милиони. Молили
сме се за няколко квадратни метра земя, а сме можели да се молим за
цели континенти. Били сме духовни бедняци, а сме можели да бъдем
богати капиталисти. Нямаме, защото не просим.

322

14. ноември

Който иска да стане велик между вас, ще ви бъде служител; и който
иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга." Матей 20:26-27

В Новия Завет има два вида величие и е много полезно да ги отлича-
ваме добре един от друг. Едното величие е свързано с положението на
човека, а другото - с качествата на характера му.

Когато Иисус говори за Йоан Кръстител, Той казва, че няма по-велик
пророк от него (вж. Лука 7:28). Там Спасителят говори за величието, ко-
ето носи положението на Йоан. Никой друг пророк не е имал привиле-
гията да бъде прекият Предшественик на Месията. Това обаче не озна-
чава, че Йоан е имал по-добър характер от другите старозаветни проро-
ци, а само че е имал уникалната задача да представи Божия Агнец, кой-
то взима греха на света.

В Йоан 14:28 Иисус казва на учениците си: „Отец е по-голям от Мен."
Дали с това Той казва, че Отец е по-велика божествена Личност? Не,
всички лица на Божеството са равни. Той обаче има предвид, че Отец
седи на престола в небесната слава, докато самият Той е презрян и отх-
върлен от хората на земята. Учениците е трябвало да се радват, когато
са научили, че Иисус ще се върне при Своя Отец, защото тогава Той
щял да получи същото славно положение като Отца.

Всички вярващи хора имат великолепно положение пред Бога, понеже
Бог ги вижда в Иисус Христос. Те са Божии деца, Божии наследници и
сънаследници с Иисус Христос.

Но Новият Завет говори и за лично величие. Например Иисус казва в
Матей 20:26-27: „Който иска да стане велик между вас, ще ви бъде слу-
жител; и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга." Тук се
има предвид величието на личния характер, което се проявява точно в
служенето на другите.

Повечето хора от този свят се интересуват само от величието на вън-
шното положение. Затова Господ Иисус казва: „Царете на народите гос-
подстват над тях и тези, които ги владеят, се наричат благодетели." (Лу-
ка 22:25) Но що се отнася до личния им характер, може би им липсва
всякакво величие. Твърде вероятно те са прелюбодейци, измамници и
алкохолици.

Християнинът разбира, че без истинското величие на характера висо-
тата на социалното положение няма никаква стойност. Единствено то-
ва, което става вътре в човека, има значение. Страхът от Бога е по-ва-
жен от високо място в стълбицата на кариерата. Много по-добре е да
фигурираш в списъка на светиите отколкото в списъка на светските
звезди.

323

15. ноември

„... забравям задното. " Филипяни 3:13

Когато четем тези думи, обикновено смятаме, че Павел говори за сво-
ите предишни грехове. Той знае, че тези грехове са вече простени, че
Бог ги е хвърлил зад Себе Си и че никога повече няма да си ги припом-
ни. Затова и Павел е решен да ги забрави и „да се простира към пред-
ното, да гони целта за наградата на горното призвание от Бога в Хрис-
тос Иисус" (Филипяни 3:14).

И аз мисля, че това е правилно тълкувание. Но в този пасаж Павел
всъщност не говори за греховете си, а по-скоро за нещата, с които би
могъл да се хвали - произхода си, предишната си религиозност, усърди-
ето си и всепризнатата си праведност. Но сега тези неща вече не озна-
чават нищо за него. Той е решен да ги забрави.

Това ми напомня за Джон Сунг. верния китайски евангелизатор, завър-
шил образованието си в САЩ. Когато бил на път обратно към Китай, се
случило нещо странно. Ето разказа на Леели Лайъл: „Един ден, когато
корабът приближавал края на пътуването, Джон Сунг слязъл в кабина-
та си, извадил от куфара си всичките си дипломи, свидетелства и отли-
чия и ги хвърлил през борда. Оставил единствено докторската си дип-
лома, за да зарадва с нея баща си. По-късно тя била поставена в рамка
и закачена на стената в дома на родителите му. Пастор У. Б. Коул я отк-
рил там през 1938 г. Д-р Сунг се приближил, когато пастор Коул внима-
телно разглеждал дипломата, и само казал: „Такива неща са безсмисле-
ни. Те не означават нищо за мен."

„За да има големи християнски кариери, трябва да има и голямо отказ-
ване." Тези думи на д-р Дени може би са казани с мисълта за д-р Сунг.
Може би най-важната тайна в неговата „кариера" е била, че е дошъл де-
нят, в който той съзнателно се е отказал от всичко, което светът толко-
ва високо цени."

Виж, ето ме, мой Царю - посвещавам се на Теб.

Вземи ме, постави ме, Господи, където искаш Ти.

О, зная, нищо ценно няма в мен, ако не ме изпълниш Ти.

Направи малко за мен това, което е малко за Теб,

и голямо това, което за Теб е голямо,

за да следвам само Теб, Иисусе.

Почетните свидетелства на хората са преходни, празни неща. В даден
момент ги желаем горещо, а после десетилетия само събират прах.
Кръстът е единственото, с което можем да се хвалим. Амбицията ни е
да сме угодни на Иисус Христос, който е умрял за нас и възкръснал от-
ново. Единствено важното е Той да ни каже: „Хубаво, добри и верни
слуго!" и Бог да одобри поведението ни. Ние сме готови да се откажем
от всичко останало, за да спечелим тази награда.
324

16. ноември

„... които невежите и неутвърдените изопачават, както и другите
Писания, за своя собствена гибел. " 2. Петрово 3:16

Д-р П. Дж. ван Гордер често разказваше за една табела, която видял
над една дърводелска работилница, и на която пишело: „Стругуваме и
шлайфаме всичко." Не само дърводелците са добри в този занаят. Мно-
го християни също стругуват и шлайфат библейски стихове, както в мо-
мента им е удобно. А някои дори ги извъртат за своя собствена гибел,
както се казва в днешния ни стих.

Всички ние сме добри в „разсъжденията на здравия разум", т. е. мо-
жем много добре да оправдаваме греховното си непокорство, като дава-
ме достоверни обяснения за него или твърдим, че имаме благородни мо-
тиви. Често се опитваме и да тълкуваме Библията по друг начин, така
че да оправдава поведението ни. Причините, които сочим за поведени-
ето или нагласата си, са разбираеми, но неверни. Ето няколко примера.

Един християнин бизнесмен знае много добре, че е неправилно да се
съди пред светски съд с друг вярващ (вж. 1. Коринтяни 6:1-8). Но кога-
то въпреки това го прави, има добро оправдание: „Да, знам, че не бива,
но другият определено е виновен, а Господ не иска той да се отърве без-
наказано, нали!"

Една жена има намерение да се омъжи за невярващ мъж. Когато една
приятелка й напомня, че това е забранено според 2. Коринтяни 6:14, тя
казва: „А, вярно, но Господ ми каза да се омъжа за него, за да мога да го
доведа до Иисус."

Един мъж и една жена казват, че са християни, но живеят заедно, без
да са женени. Когато един приятел им казва, че според Библията това е
блудство, а никой блудник няма да наследи Божието царство (вж. 1. Ко-
ринтяни 6:9-10), мъжът отговаря: „Е, ти гледаш така на нещата. Но ние
много се обичаме и затова в Божиите очи отдавна сме женени."

Едно християнско семейство живее в лукс и разкош въпреки напътст-
вието на Павел, че трябва да живеем просто и да се задоволяваме с хра-
на и облекло (вж. 1. Тимотей 6:8). Тези хора обаче оправдават начина си
на живот с безгрижния отговор: „За Божия народ е достойно само най-
доброто!"

Или нека вземем един алчен бизнесмен, който ненаситно придобива
всякакви имоти и богатства. Неговата философия е следната: „В парите
няма нищо лошо. Лошо е само, ако човек ги обича." И дори насън не му
хрумва, че точно тази любов към парите може би е неговият собствен
грях.

Хората винаги се опитват да представят собствените си грехове по-
благоприятно и по-невинно, отколкото Писанието позволява. И ако са
твърдо решени да бъдат непокорни на Божието слово, те винаги си на-
мират достатъчно добро (или лошо) оправдание.

325

1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   50

Свързани:

Светлина по пътя верен iconСветлина по пътя верен
Новогодишните молитви са по-добро нещо, защото се издигат пред Божия престол и задействат Неговите отговори. И днес, в начало
Светлина по пътя верен iconНа С. Ф. Кс слънце, разпръснало светлина и топлина по пътя си, и пример за онези, чието мислене надхвърля собствените им хоризонти

Светлина по пътя верен iconВъпросни к кастинг за бб4
Не се старайте да представяте себе си в „добра светлина”! Това не ви гарантира успех. Най-важно е да отговорите на всички въпроси...
Светлина по пътя верен iconВзаимоотношения в малката група
Бога, повличайки останалите в дълбочината на подобна лична среща и интимност. Подобно на луната, която отразява слънчевата светлина...
Светлина по пътя верен iconФантастична светлина
Моментално намалява скорост. А в света на Диска магията беше смущаващо силна, което означаваше, че меката жълта светлина на
Светлина по пътя верен iconИстинската духовност
Библейските цитати в книгата са взети от Ревизираното издание на Библията от 1924 г., освен в случаите, където е отбелязано друго...
Светлина по пътя верен iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Чл. Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението...
Светлина по пътя верен iconИзвеждане
Обещаната земя. До скоро не бях размишлявала за светлината, която всъщност привлече Мойсей към къпиновия храст – силната огнена светлина,...
Светлина по пътя верен iconНашият адрес е: с. Кортен 8930 общ. Нова Загора обл. Сливен нч "Светлина 1872" За XIII национални Празници на Селския Любителски Театър
Светлина” -с. Кортен е основано през 1893г., а данни за началото на културна дейност датират от 1872г., когато се основава ученолюбивата...
Светлина по пътя верен iconПрограма 17 май 2008г
Карате Клуб „Светлина” и Българската Федерация по карате – ijka българия, с любезното съдействие на Столична община организират четвърти...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом