Светлина по пътя верен
ИмеСветлина по пътя верен
страница14/50
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер7.34 Mb.
ТипДокументация
източникftp://bitflow.dyndns.org/bulgarian/WilliamMacDonald/Bulgarian-One_Day_At_A_Time_2007.rtf
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   50
11. април

А те, след като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадо-
ха на войниците достатъчно пари и казаха: Кажете: Учениците Му
дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме."

Матей 28:12-13

Иисус едва бил възкръснал от мъртвите, когато Неговите врагове вече
замисляли алиби, за да избегнат да признаят чудото. Най-добрата лъжа,
която успели да измислят по онова време, била, че учениците са дошли
през нощта и са откраднали трупа. Но недостатъкът на теорията за
кражбата - както и на всички останали теории - е, че тя повдига пове-
че въпроси, отколкото тези, на които дава отговор. Например:

Защо главните свещеници и старейшините не поставят под съмнение
първоначалния разказ на войниците за празния гроб? Те го приемат ка-
то истина и бързат да измислят обяснение как е станало всичко.

Защо войниците са спели, когато е трябвало да стоят на стража? В
римската войска заспиването на пост се е наказвало със смърт. И въпре-
ки това главните свещеници им обещават, че ще бъдат освободени от
наказание. Защо?

Как е било възможно всички войници да заспят едновременно? На
границата на невъзможното е да си представим, че всички заедно са
рискували да бъдат екзекутирани само за да си позволят малко сън.

Как учениците са могли да отместят камъка, без при това да събудят
стражите? Камъкът е бил тежък и е можел да се отмести само със зна-
чителен шум.

Как учениците изобщо са можели да отместят камъка? Типичните
гробове от онова време са били затваряни с голям камък, който е бил
търкулвай надолу по улей към отвора на гроба. Затова е било много по-
лесно да се затвори такъв гроб, отколкото да се отвори отново. Освен
това гробът е бил запечатан и „осигурен" по най-добрия възможен за
властите начин.

Вероятно ли е учениците, които току-що са се разбягали страхливо,
изведнъж да намерят смелост да се сблъскат с римските стражи, за да
ограбят гроба? Те положително са знаели, че подобно престъпление ще
бъде строго наказано.

Ако всички войници са спели, откъде тогава са знаели, че учениците
са откраднали тялото?

Ако учениците са откраднали тялото, защо са се бавили да развиват
трупа от саваните и да сгънат на отделно място кърпата, покривала гла-
вата (Лука 24:12; Йоан 20:6-7)?

Защо учениците изобщо ще искат да крадат трупа? За това няма нито
причина, нито мотив. Напротив, те самите са били изненадани и не са
вярвали, когато са разбрали, че Той е възкръснал.

И накрая, как са могли учениците, които са били честни и почтени мъ-
же, да излязат по света и с големи опасности за живота си да проповяд-
ват възкресението, ако са знаели, че това е лъжа? Пол Литъл казва: „Хо-
рата не умират за нещо, което знаят, че е лъжа." Те са били напълно убе-
дени, че Иисус е възкръснал.
106

12. април

Ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери ис-
тинското богатство? " Лука 16:11

„Неправедното богатство" тук се отнася до земните съкровища и ма-
териалните блага. Сигурно няма по-разпространена илюзия от тази, че
човек с големи материални притежания е богат. Ние наричаме земите и
къщите „недвижими имоти", защото вярваме, че те са неподвижни и не
могат да ни бъдат отнети против волята ни. Смятаме акциите и ценни-
те книжа за сигурност, дори по-голяма от банковите сметки.

Но в Лука 16:11 Господ прави разлика между „неправедното богатст-
во" и „истинското богатство". Нещата, които хората смятат за богатст-
во, ни най-малко не са такова.

Йохан бил богобоязлив християнин, който работел като домакин в
имението на един богат благородник. Една нощ Йохан сънувал много
ярък сън, в който му било казано, че на следващия ден преди полунощ
най-богатият човек в долината ще умре. Когато Йохан срещнал госпо-
даря си на следващата сутрин, той му разказал съня. Отначало милио-
нерът останал напълно безразличен. Той се чувствал съвсем здрав. А и
без това не вярвал на сънища.

Но щом Йохан се заел с работата си, господарят извикал шофьора си
и отишъл при своя лекар. Поискал да му бъде направен подробен цялос-
тен преглед. Както и очаквал, се оказало, че е в прекрасно здраве. Но
той продължавал да мисли за съня на Йохан и като си тръгвал от каби-
нета, казал: „Между другото, господин докторе, защо не дойдете днес
на вечеря у нас?" Лекарят приел поканата.

Вечерята преминала съвсем обичайно, разговаряли за всевъзможни
неща. Докторът на няколко пъти се канел да си тръгне, но домакинът
всеки път го подканял да остане още малко.

Накрая, когато часовникът ударил полунощ, безбожният богаташ с ог-
ромно облекчение пожелал на лекаря лека нощ.

След няколко минути на вратата се почукало. Земевладелецът отворил
вратата. Отвън стояла голямата дъщеря на стария Йохан и казала: „Мо-
ля, извинете, но майка ми искаше да Ви съобщи, че баща ми получи
сърдечен удар и току-що почина."

Най-богатият човек в долината бил починал тази нощ.

107

13. април

Итака, ядете ли, пиете ли, или вършите нещо друго, всичко вършете
за Божията слава." 1. Коринтяни 10:31

Един от големите пробни въпроси за християнско поведение е дали
това служи за Божия слава. Твърде често ние проверяваме постъпките
си с въпроса: ,3редно ли е по някакъв начин?" Но не става дума за то-
ва. Въпроса, който трябва да си зададем, е: „Служи ли за Божия слава?"

Преди да се впуснем в каквато и да било дейност, трябва да можем да
наведем глава и да помолим Бога да се прослави чрез това, което се ка-
ним да направим. Ако Бог не може да се прослави по този начин, по-
добре да се откажем.

Другите религии може би се задоволяват с поведение, което не вреди
на никого. Но християнството излиза извън тази негативна дефиниция
към ясно положителното. Кийт Л. Брукс казваше:,,Ако искаш да бъдеш
зрял християнин, престани да питаш за вредата, която определени неща
могат да нанесат, и търси доброто. Ако искаш да водиш щастлив живот,
търси общение с онези християни, които питат за доброто, а не за вред-
ното, което се съдържа във всяко нещо."

Много неща сами по себе си са безвредни, но въпреки това са непоно-
сим баласт в нашето поприще като християни. Няма олимпийско прави-
ло, което забранява на бегачите на 1500 м да носят чувал с картофи, до-
като бягат. Разбира се, че един бегач може да мъкне торбата, ако иска,
но няма да може да спечели състезанието. Така е и с християните. Ня-
кои неща може би са безвредни, но пак са пречка.

Но ако питаме дали нещо е вредно, въпросът обикновено издава едно
скрито съмнение. Ние не задаваме такива въпроси за неща, които са
съвсем явно позволени — като молитва, изучаване на Библията, богослу-
жение, свидетелстване, както и ежедневната ни работа.

Между другото, всяка почтена работа може да се върши за Божия сла-
ва. Затова някои домакини закачат над мивката си надпис: „Тук три пъ-
ти на ден се извършва богослужение."

Винаги, когато имаме съмнения, можем да следваме съвета на майка-
та на Джон Уесли: „Ако искаш да разбереш дали някое развлечение е
допустимо, следвай това правило: всичко, което отслабва разума ти,
притъпява чувствителността на съвестта ти, помрачава отношението ти
с Бога или ти отнема радостта от духовните неща; и накрая, всичко, ко-
ето стимулира властта на тялото над духа ти, е грях."

108

14. април

„... който иска да стане велик между вас, ще ви бъде служител; и кой-
то иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга." Матей 20:26-27

Какво е истинското величие?

В този свят велик е онзи, който е достигнал позиция на богатство и
власт. Той има свита от помощници и асистенти, които са на неговите
заповеди. Бива третиран като VIP-личност и навсякъде получава специ-
ално отношение. Въз основа на положението му хората го гледат с рес-
пект и страхопочитание. Той никога не трябва да се навежда, за да свър-
ши някоя долна работа; винаги има други, които вършат това за него.

Но в царството на нашия Господ нещата са съвсем различни. Тук ве-
личието не се измерва с това как ни обслужват, а как ние служим. Ве-
лик е онзи, който се навежда, за да стане слуга на другите. Никоя рабо-
та не е прекалено долна за него. Той не очаква особено отношение или
благодарност. Когато един от хората на Джордж Уошиштън го видял да
изпълнява една куриерска задача, той се възпротивил с думите: „Гене-
рале, вие сте прекалено голям човек, за да вършите това." Уошиштън
отговорил: „О, не ръстът ми е идеален за целта."

Във връзка с Лука 17:7-10 Рой Хешън ни напомня, че „има пет харак-
теристики на един слуга:

 1. Той трябва да е готов да му се възлага товар след товар, без значе-
  ние как той самият се чувства.

 2. При това той не бива да очаква благодарност.

 3. След като е извършил всичко, не бива да обвинява господаря си в
  егоизъм.

 4. Трябва да признае, че в същността си е безполезен слуга.

 5. Трябва да признае, че след като кротко и смирено е извършил всич-
  ко, което му е било възложено, не е направил и на милиметър повече,
  отколкото е бил длъжен."

Когато нашият Господ напусна възвишената небесна слава, за да ста-
не човек на тази планета, Той „взе образ на слуга" (Филипяни 2:7). Той
беше сред нас като Онзи, който слугува (Лука 22:27). Той каза: Ловеш-
кият Син не дойде да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп
за мнозина." (Матей 20:28) Той се препаса с престилка като роб и изми
краката на учениците Си (Йоан 13:1-7).

„Слугата не е по-горен от господаря си." (Йоан 13:16) След като Той
се е привел толкова ниско, за да служи на нас, защо ние считаме, че е
под достойнството ни да служим на другите?

109

15. април

Служете си един на друг с любов." Галатяни 5:13

Някой е казал: „Себичността се смята за велика и иска да я обслужват.
Любовта служи и е велика."

Един известен християнски певец свидетелствал на своя съсед по ма-
са в един ресторант и имал радостта да го доведе до Господа. В следва-
щите седмици той наставлявал този новоповярвал в растеж и ученичес-
тво. След това Фред, младият вярващ, се разболял от нелечим рак и по-
паднал в болница, където, за съжаление, обслужването било крайно не-
достатъчно. Певецът, който бил знаменитост в радиото, вярно го посе-
щавал, сменял му чаршафите, къпел и хранел своя „Тимотей" и правел
много други неща, които всъщност трябвало да се вършат от персонала
на болницата. В нощта, когато Фред починал, прочутият певец го дър-
жал в ръцете си и му шепнел на ухото утешителни стихове от Библия-
та. ... „Служете си един на друг с любов."

Един от най-високопоставените преподаватели в едно библейско учи-
лище често намирал мъжката тоалетна доста наводнена след сутрешния
тоалет на студентите. Тогава той търпеливо измивал умивалниците и
коленичел, за да избърше пода. Най-добрите му лекции не били само в
класните стаи. Студентите били смирени и мотивирани от примера на
своя уважаван учител, който чистел след тях. ... „Служете си един на
друг с любов."

В същото библейско училище един играч в баскетболния отбор също
имал сърце на истински служител. След играта, когато всички се втур-
вали да стигнат първи до душовете, той оставал в салона и подреждал
всичко за следващия ден. В себичността на другите той намирал въз-
можност да се отъждестви със своя Господ като служител на всички....
„Служете си един на друг с любов."

Една вярваща жена от едно турско село била отведена в Лондон, за да
дари единия си бъбрек за своя болен син. Тя била убедена, че даряване-
то на бъбрека ще й струва живота. Когато английският лекар я попитал
дали наистина е готова да пожертва единия си бъбрек за своя син, тя от-
говорила: „Готова съм да пожертвам и два бъбрека." ... „Служете си
един на друг с любов."

В един управляван от егоизма свят пътеката на жертвоготовното, се-
беотрицателно служение не е пренаселена. Всеки ден ни предлага нови
възможности за безбройни малки и големи дела на истинско служение.

110

16. април

„... като умиращи, и въпреки това, ето, живеем." 2. Коринтяни 6:9

Библията е пълна с парадокси, т. е. истини, които изглеждат противо-
положни на онова, което обикновено бихме очаквали, или истини, кои-
то привидно си противоречат. Г. К. Честъртън казва, че парадокс е ис-
тината, която прави челна стойка, за да предизвика внимание.

Ние спасяваме живота си, като го изгубваме; губим живота си, ако го
обичаме (Марк 8:35).

Силни сме, когато сме слаби (2. Коринтяни 12:10) и сме безсилни в
собствената си сила (Йоан 15:5).

Намираме съвършена свобода като роби на Христос, но попадаме в
робство, ако сме свободни от Неговото иго (Римляни 6:17-20).

Намираме повече радост, ако разделяме с другите това, което имаме,
отколкото ако получаваме повече. Или, както е казал Господ: „Даването
е по-блажено от вземането." (Деяния 20:35)

Ние умножаваме това, което имаме, като го разпръсваме, и обеднява-
ме, ако го държим за себе си (Притчи 11:24).

Ние имаме нова природа, която не може да съгрешава (1. Йоаново
3:9), но пак всичко, което вършим, е опетнено с грях (1. Йоаново 1:8).

Ние побеждаваме чрез поражение (Битие 32:24-28) и биваме победе-
ни, ако се бием (1. Петрово 5:5).

Биваме унижени, ако се възвишаваме, но Той ни възвишава, ако се
смиряваме (Лука 14:11).

Чрез утеснение и скръб ни се дава простор (Псалм 4:1), а благоденст-
вието ни води към застой (Еремия 48:11).

Можем да притежаваме всичко и пак да нямаме нищо; можем да сме
бедни и пак да обогатяваме мнозина (2. Коринтяни 6:10).

Ако сме мъдри (в очите на хората), сме безумни (в Божиите очи), но
ако сме глупави заради Христос, тогава сме действително мъдри (1. Ко-
ринтяни 1:20-21).

Животът на вярата ни носи свобода от страха и грижите; животът с
виждане ни носи страх от загуби от молци, ръжда и крадци (Матей
6:19).

Поетът вижда християнския живот като парадокс от началото до края:

Колко е странен курсът, който човек трябва да следва;

колко е объркана пътеката, по която върви.

Надеждата му за щастие се ражда от страха,

живота си той получава от мъртвите.

Най-високите му стремежи трябва да рухнат,

най-добрите планове - да се зачеркнат.

И да се спаси не може, докато не се види напълно изгубен.

А когато направи всичко това

и сърцето му е уверено в прошката за греховете,

когато оправданието му е подпечатано и мирът осигурен,

оттогава нататък започва истинската битка. 111

17. април

Но вие не се наричайте „Раеви", защото Един е вашият Учител -
Христос, а вие всички сте братя. И никого на земята не наричайте
свой отец, защото Един е вашият Отец - небесният. Не се наричайте
и наставници, защото Един е вашият Наставник - Христос. "

Матей 23:8-10

Господ Иисус предупреждава Своите ученици да се пазят от високо-
парни титли, които ласкаят егото и поставят нашето Аз на мястото на
Троицата. Бог е нашият Отец, Христос е нашият Учител, Светият Дух е
нашият наставник. Ние не бива да претендираме за тези титли в събра-
нието. Разбира се, в този свят имаме земен баща, в училище имаме зем-
ни учители, в работата си имаме земни наставници. Но в духовната об-
ласт Личностите на Божеството изпълняват тези роли и само Те трябва
да бъдат почитани с тези титли.

Бог е нашият Отец в смисъл, че Той ни дава живота. Христос е наши-
ят Учител, тъй като ние Му принадлежим и се покоряваме на Неговото
учение. Светият Дух е нашият Наставник, нъй като Той е авторът и тъл-
кувателят на Светото Писание - във всичко, което учим, ние трябва да
бъдем наставлявани от Него.

Колко е странно тогава, че църквите до ден-днешен продължават да
раздават тези почетни титли, като че ли Христос никога не е казвал ни-
що подобно. Свещениците все още се наричат „отец", в някои църкви
дори и „господ" (лат. монсжъор)! Духовниците често слагат пред име-
то си титлата „преподобен", която е запазена за Месията (Псалм 4:3).
Титлата „доктор" идва от латинското доцере, което значи поучавам.
Следователно „доктор" означава „учител". Понякога тази богословска
титла се дава като образователна или почетна степен от институции, ко-
ито са по-скоро развъдници на неверие, отколкото места за изучаване на
Библията и защита на християнската вяра. И когато в църквата говори
някой „доктор", думите му като че ли автоматично придобиват по-голя-
ма тежест поради титлата му. Разбира се, това е напълно безпричинно.
Един гърбав уличен метач, който е изпълнен със Светия Дух, понякога
може да бъде по-добър говорител на Бога отколкото един недуховен чо-
век с титли и човешки почести.

Естествено в светската област тези титли са съвсем на мястото си. В
тази сфера важи принципът: „Отдавайте на всички дължимото:... на ко-
гото почит - почитта." (Римляни 13:7) Но принципът, който действа в
Божието събрание, е формулиран от Господа с думите: „...а вие всички
сте братя" (Матей 23:8).

112

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   50

Свързани:

Светлина по пътя верен iconСветлина по пътя верен
Новогодишните молитви са по-добро нещо, защото се издигат пред Божия престол и задействат Неговите отговори. И днес, в начало
Светлина по пътя верен iconНа С. Ф. Кс слънце, разпръснало светлина и топлина по пътя си, и пример за онези, чието мислене надхвърля собствените им хоризонти

Светлина по пътя верен iconВъпросни к кастинг за бб4
Не се старайте да представяте себе си в „добра светлина”! Това не ви гарантира успех. Най-важно е да отговорите на всички въпроси...
Светлина по пътя верен iconВзаимоотношения в малката група
Бога, повличайки останалите в дълбочината на подобна лична среща и интимност. Подобно на луната, която отразява слънчевата светлина...
Светлина по пътя верен iconФантастична светлина
Моментално намалява скорост. А в света на Диска магията беше смущаващо силна, което означаваше, че меката жълта светлина на
Светлина по пътя верен iconИстинската духовност
Библейските цитати в книгата са взети от Ревизираното издание на Библията от 1924 г., освен в случаите, където е отбелязано друго...
Светлина по пътя верен iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Чл. Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението...
Светлина по пътя верен iconИзвеждане
Обещаната земя. До скоро не бях размишлявала за светлината, която всъщност привлече Мойсей към къпиновия храст – силната огнена светлина,...
Светлина по пътя верен iconНашият адрес е: с. Кортен 8930 общ. Нова Загора обл. Сливен нч "Светлина 1872" За XIII национални Празници на Селския Любителски Театър
Светлина” -с. Кортен е основано през 1893г., а данни за началото на културна дейност датират от 1872г., когато се основава ученолюбивата...
Светлина по пътя верен iconПрограма 17 май 2008г
Карате Клуб „Светлина” и Българската Федерация по карате – ijka българия, с любезното съдействие на Столична община организират четвърти...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом