I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
ИмеI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
страница1/4
Дата на преобразуване15.01.2013
Размер254.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/15110112.docx
  1   2   3   4

Строителство
Номер 15 от 11.01.2012

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Община Несебър

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 8230

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти: отдел "Капитално строителство и проектиране"

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: kapitalnostroitelstvo@abv.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 0554 29364

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: ул. "Еделвайс" № 10

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: Несебър

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти: Яна Узунова

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на възложителя

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 0554 29364

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на профила на купувача

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОт името на други възложители: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОсновна дейност на възложителя: Обществени услуги

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: „Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на Община Несебър по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Несебър – стар град и нов град, общ. Несебър; Обособена позиция № 2 - Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с. Кошарица, с. Оризаре, с. Тънково и с. Гюльовца, общ. Несебър; Обособена позиция № 3 - Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Свети Влас, общ. Несебър; Обособена позиция № 4 - Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с. Равда, общ. Несебър; Обособена позиция № 5 - Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Обзор, с. Баня, с. Ръковсково, с. Паницово и с. Приселци, общ. Несебър”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКод NUTS: BG341

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто на изпълнение: на територията на община Несебър

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип доставки

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКатегория услуга

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбосновка на рамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност (валута)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в години

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧестота и стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМакс. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната и общинската пътна мрежа и паркинги на територията на община Несебър по обособени позиции. Предметът включва изпълнение на асфалто-бетонови кърпежи, преасфалтиране, повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, изпълнение на основни ремонти, реконструкция и изпълнение на ново строителство на отделни участъци от уличната и общинската пътна мрежа и паркинги при спазване на всички, съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 45233252: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбособени позиции: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПодаване на оферти: само за една обособена позиция

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПриемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Съобразно нуждите на Община Несебър.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОпции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКрайна дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНачална дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 24

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Гаранция за участие в размер на: за обособена позиция № 1 – 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лв.; за обособена позиция № 2 – 8 300 /осем хиляди и триста/ лв.; за обособена позиция № 3 – 8 300 /осем хиляди и триста/ лв.; за обособена позиция № 4 – 8 300 /осем хиляди и триста/ лв.; за обособена позиция № 5 – 10 800 /десет хиляди и осемстотин/ лв. платима по сметка на Община Несебър IBAN: BG 79 UNCR 7630 3300 0004 13; BIG: UNCR BGSF – „УниКредит Булбанк” гр. Несебър, или банкова гаранция в същия размер. Срокът на валидността на банковата гаранция не може да бъде по-кратък от срока за валидност на офертите. На основание чл. 59, ал. 3 от ЗОП, Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на обществената поръчка, която следва да се внесе от избрания за изпълнител участник по сметка на Община Несебър: IBAN: BG06 UNCR 7630 3300 0005 63, ВIС: UNCR BGSF – „УниКредит Булбанк” гр. Несебър или да представи банкова гаранция в полза на Възложителя, преди подписването на договора, по реда на чл. 60 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Финансиране от бюджета на Община Несебър. Плащанията ще се извършват съгласно договорите за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги особени условия: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзисквания: Офертата задължително трябва да съдържа: 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 2. Копие от документ за закупена документация за участие; 3. Документ за внесена гаранция за участие 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП – по образец – попълват се съгласно указанията посочени в образеца; 5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП – по образец - попълват се съгласно указанията посочени в образеца. При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация; 6. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – по образец - попълват се съгласно указанията посочени в образеца; 7. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда, на осн. чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП - попълнен образец; 8. Декларация за използване на подизпълнител, на осн. чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП; 9. Декларация от подизпълнителя - по образец; 10. Предлагана цена – изготвена по приложения в настоящата документация образец, подписана и подпечатана от участника; 11. Техническо предложение – следва да бъде изготвено по образеца от настоящата документация, при съблюдаване на техническите изисквания и условия за изпълнение на поръчката; 12. Договор – проект за изпълнение на обществена поръчка – непопълнен, подписан и подпечатан от участника, в знак на съгласие с условията, посочени в него; 13. План за опазване на околната среда - по образец; 14. Данни за произход на строителните продукти и материалите и декларации за съответствието им с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продуктиданни за произхода на материалите; 15. Декларация за скрити недостатъци –попълва се по образец; 16. Сведения за участника – попълва се по образец; 17. Списък на документите, съдържащи се в офертата

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: - Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за последните 3 /три/ финансови години /2008, 2009 и 2010 г./ - Справка-декларация за общия оборот и оборота, сходен с предмета на поръчката за последните 3 /три/ години - Копие от отчета за приходи и разходи за последните 3 /три/ финансови години /2008, 2009 и 2010 г./ - Справка – декларация за реализиран оборот през последните 3 години /2008, 2009 и 2010 г./ - попълнен образец - Валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: - Участникът да има реализиран оборот от строително-монтажни работи общо за последните 3 /три/ финансови години /2008, 2009 и 2010г./ или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от: за обособена позиция № 1 – 750 000 /седемстотин и петдесет хиляди/ лв.; за обособена позиция № 2 – 500 000 /петстотин хиляди/ лв.; за обособена позиция № 3 – 500 000 /петстотин хиляди/ лв.; за обособена позиция № 4 – 500 000 /петстотин хиляди/ лв.; за обособена позиция № 5 – 600 000 /шестстотин хиляди/ лв. Размерът на печалбата след данъчно облагане трябва да е положителна величина за всяка от трите финансови години /2008, 2009 и 2010 г./ или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Участникът да е застрахован за професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия и бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията.

ІІІ.2.3) Технически възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: - Валидна застраховка „Трудова злополука” - Списък на договорите за строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката /ремонтни дейности на пътна настилки, изкърпване на дупки, преасфалтиране на отделни участъци/ изпълнени през последните 5 години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение за строителните обекти - Описание на техническото оборудване и механизация – собствено и/или наето, доказано със съответната документация за наем – попълва се справка – декларация по образец - Списък на работниците и служителите, участващи пряко в изпълнение на СМР с приложени документи за образование и професионална квалификация в съответстие с извършваните строителни дейности, както и на служителите на ръководна длъжност – попълнен образец - Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответния вид строителство или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгл. националния закон, на участника - Валиден сертификат по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката или еквивалент - валиден сертификат BSI OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалент

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: - Участникът следва да разполага с асфалтополагаща машина, валяк до 10т.-статичен, валяк до 22т.-пневматичен, валяк до 2т, пътна фреза 0.50м., пътна фреза 1.00м., автогудронатор, автогрейдер, машина за обдухване, фадрома, фугорезачка за бетонови и асфалтови повърхности. - Участникът следва да разполага с най – малко един специализиран екип с технически ръководител с квалификация „Пътно строителство”

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗапазени поръчки: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа изпълнението на услугата се изисква определена професия

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТрябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

  1   2   3   4

Свързани:

I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Националния осигурителен институт, Териториално поделение гр. Стара Загора
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Пловдив
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Айтос Дирекция "Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Второ средно общообразователно училище "Н. Й. Вапцаров" Монтана
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Осогово"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Териториално поделение гр. Габрово
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград" еоод
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Балчик" еоод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом