Републикабългари я народно събрание
ИмеРепубликабългари я народно събрание
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер39.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://parliament.bg/bills/39/202-01-1.rtf


1


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект


З А К О Нза изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (ДВ, бр. 97 от 2000 г.)


Параграф единствен. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 5а:

“§ 5а. (1) Едноличното акционерно дружество “БДЖ” ЕАД е правоприемник на Национална компания “БДЖ” по отношение на всички задължения на НК “БДЖ” – несъбрани държавни вземания, възникнали до 30 ноември 2001 г.

(2) Капиталът на “БДЖ” ЕАД се увеличава с непарична вноска на държавата, съставляваща несъбраните държавни вземания от НК “БДЖ” по ал. 1, за задължения по данъка върху добавената стойност, задължения по чл. 35 и 36 от Закона за корпоративното подоходно облагане, лихви по просрочени задължения и временна финансова помощ в размер 127,9 млн. лв.

(3) Увеличаването на капитала се извършва не по-късно от 30 март 2002 г. Министърът на финансите определя размера на отделните вземания, които се включват в общия размер по ал. 2.

(4) Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на
12 790 000 (12 милиона седемстотин и деветдесет хиляди) нови акции с номинална стойност 10 лв. всяка, които се придобиват от държавата.”

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ………………………
2001 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:


(Огнян Герджиков)

М О Т И В И


към проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за железопътния транспортЦелите, които правителството си постави с кандидатурата на страната за пълноправен член на Европейския съюз, определят и железопътната транспортна политика на страната. Това налага хармонизирането й с железопътната политика на европейските страни, която е насочена към създаване на нови структури на основата на разграничаване между държавата и железопътните предприятия, както и на разграничаване между железопътната инфраструктура и превозния процес с цел либерализация на достъпа до мрежата за нови железопътни превозвачи.

Израз на последователността на осъществяване изискванията на Европейския съюз в областта на железопътния транспорт е подписването от страна на Република България на проект за оздравяване и преструктуриране на железниците, имащ за цел тяхното стабилизиране и съдържащ основни мероприятия за интегрирането на железниците в европейската железопътна мрежа.

Предприетите досега мерки по Оздравителната програма, приета от Министерския съвет, включително отделянето от Национална компания “БДЖ” на 14 железопътни завода и други съпътстващи дейности, съкращаването с около 25 на сто на графика за движение на пътническите влакове като губеща дейност, редуцирането с около 20 хил. души числеността на персонала за последните 4 години и др., не дават очаквания финансов резултат.

Анализът на транспортния пазар в България през последните години показва ограничаване и спад на железопътните превози и намаляване на приходите от дейността на НК “БДЖ”. В същото време се отчита увеличаване на разходите на компанията поради рязкото покачване на цените на горивата, повишаването на курса на долара и др. НК “БДЖ” не може да генерира достатъчно парични средства, за да изплати натрупаните стари задължения и същевременно да погаси текущите си задължения. Компанията беше включена в списъка за финансово оздравяване и наблюдение на финансовото състояние на държавни предприятия.

Вследствие на създалата се ситуация в железопътния транспорт през последните години в НК “БДЖ” са акумулирани загуби в размер 127,9 млн. лв. за 2001 г. Основната част от задълженията са по ДДС, за които данъчната уредба не дава възможност да се разсрочват. Трябва да се отчита и обстоятелството, че чрез разсрочване на задълженията не би могло да се постигне финансовото стабилизиране на компанията. Налага се изводът, че решение следва да се търси най-вече чрез усъвършенстване управлението на бизнесдейностите и водене на активна пазарна политика, съчетана с нови, по-практични схеми и технологии в транспортния процес.

С влизането в сила на Закона за железопътния транспорт в началото на 2002 г. основна предпоставка за успешното извършване на реформата в железниците са финансовите възможности за конкурентна дейност на структурите, които се изграждат на базата на НК “БДЖ” – Национална компания “Железопътна инфраструктура” и железопътния превозвач “БДЖ” ЕАД.

С проекта на държавния бюджет за следващата година, както и с бюджета за последните години се заделят недостатъчно средства за железопътния транспорт, включително за техническото и технологичното му обновяване, които не позволяват редуциране на натрупания дълг от НК “БДЖ”.

Като се има предвид значението на железопътния транспорт за приобщаването на страната в европейските структури, е необходимо да се преобразуват задълженията към държавния бюджет и към бюджета на държавното обществено осигуряване на НК “БДЖ” в собствен капитал на “БДЖ” ЕАД (такава трансформация за пропорционална част от задълженията спрямо НК “Железопътна инфраструктура” е невъзможна, тъй като НК “Железопътна инфраструктура” не е търговско дружество по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и няма капитал). Компанията е със 100 на сто държавна собственост и е в интерес на обществото да има реални условия за нормално функциониране и развитие на железопътния транспорт като важна транспортна система с национално значение.


ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Паскалев

Свързани:

Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на г и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я четиридесето народно събрание
Днес, 20 септември 2007 г от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание....
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание отче т
За степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание отче т
За степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание комисия по транспорт и съобщения
Нанесени са всички предложения, направени от народни представители на основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Народното събрание за ратифициране на Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (евроконтрол)...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Министърът на земеделието и горите ежегодно внася доклад в Народното събрание за състоянието, възпроизводството, ползването и опазването...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я четиридесет и първо народно събрание
Изх. № София
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом