Област варна стратегия за развитие 2005-2015
ИмеОбласт варна стратегия за развитие 2005-2015
страница1/31
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер3.89 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vn.government.bg/stranici/strategii/oblast/OSRR/Varna_OSRR_2-June-2005.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


ОБЛАСТ ВАРНА


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ


2005-2015


Варна, Май, 2005 г.


Съдържание:

В ъ в е д е н и е 4

Обща характеристика (профил) на област Варна 5

1. Анализи на състоянието 7

1.1. Природо-географски и ресурсен потенциал 7

1.1.1. Релеф 7

1.1.2. Климатичните условия 9

1.1.3.Геоложка среда 10

1.1.4. Почвеното плодородие 11

1.1.5. Полезните изкопаеми (вид, запаси, експлоатация) 12

1.1.6. Водни ресурси 13

1.1.7. Биологично разнообразие и ландшафт 16

1.1.8. Рибни ресурси 19

1.1.9.Поземлени ресурси 20

1.1.10.Природните условия и ресурси като фактор за развитие 21

1.1.11.Ограничителни условия влияещи върху развитието на Варненска област, произтичащи от природните фактори 22

1.2. Демографска характеристика 22

1.3. Икономическо развитие 24

1.3.1. Обща характеристика на икономическото развитие на областта 24

1.3.2. Отраслова структура на областната икономика 25

1.3.3. Малки и средни предприятия 27

1.3.4. Морска индустрия 28

1.3.5. Иновации и модернизация на икономиката 29

1.3.6. Пазарна и бизнес инфраструктура 31

1.3.7. Развитие на информационните и комуникационни технологии 34

1.3.8. Териториална структура на областната икономика 34

1.4. Селско стопанство 35

1.5. Горско стопанство 39

1.6. Туризъм 41

1.7. Социална сфера 44

1.7.1. Икономическа активност, заетост, безработица, жизнен стандарт 44

1.7.2. Здравеопазване 49

1.7.3. Образование 50

1.7.4. Култура и културно-историческо наследство 53

1.8. Техническа инфраструктура 58

1.8.1. Пристанище Варна 58

1.8.2. Международно Летище Варна 59

1.8.3.Пътна мрежа 59

1.8.4.Железопътна инфраструктура 62

1.8.5.Телекомуникации и далекосъобщения 63

1.8.6. Водоснабдителна и канализационна система 63

ОБЩИНА 73

ПСОВ 75

Въвеждане в експлоатация 75

Капацитет м3 /ден. 75

1.8.7. Електроенергийната мрежа 78

1.8.8.Газопреносна и газоразпределителна мрежа 78

1.9. Териториално-урбанистична структура 79

1.10. ОКОЛНА СРЕДА 81

1.10.1. Състояние на въздуха 82

1.10.2. Води 85

1.10.3. Управление на отпадъците 91

1.10.4. Шумово замърсяване в населените места 95

1.10.5. Биологично разнообразие 96

1.11. Синтезиран анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие (SWOT анализ) 98

2. Стратегия за развитие на област Варна 104

3. Организация и координация на дейностите за реализация на Областната стратегия 122

3.1. Организация и координация на дейностите за разработване и изпълнение на Областната стратегия 122

3.2. Финансиране на Областната стратегия 123

3.3. Наблюдение на изпълнението, оценка и актуализация на Областната стратегия 124

3.4. Основни показатели за мониторинг на Областната стратегия 125

Общи показатели, измерващи тенденциите в социално-икономическото развитие на областта: 125

Общо 136

Общо 137Приложения

В ъ в е д е н и еСтратегията за развитие на област Варна е основен стратегически документ, който определя дългосрочните цели и приоритети на областната политика за развитие и устройство и съгласува целите и приоритетите на плановите документи от по-високите нива - Националната стратегия за регионално развитие и Плана за развитие на Североизточния район, с политиките и ресурсите на общинското ниво. Тя е документ, който отразява принципите и подходите на европейската политика за регионално развитие, ориентирана към икономическото и социалното сближаване и формира общата рамка за развитие и устройство на областта. Областната стратегия има интегрален характер, като обхваща създаването на условия за балансирано и устойчиво развитие на областта и общините в нея. По своята същност тя е основен ориентир за общинските планове за развитие, източник на идеи и стратегически документ за разработване на конкретни мерки в тях.

Хоризонтът на стратегическия документ обхваща периода 2005 – 2015 г.

Съгласно изискванията на Закона за регионално развитие и Методическите указания за разработване на областните стратегии за развитие, Стратегията съдържа само основните цели, приоритети, мерки и действия, насочени към реализиране на целите без конкретни проекти с инвестиционен характер, които са предвидени за включване в общинските планове за развитие.

Стратегията има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори, мотивиращи нейното разработване. Това по същество е една перманентна дейност на областта и предполага създаването на гъвкава и прагматична организация.

Разработването на Стратегията за развитие на област Варна се базира:

  • на целите, приоритетите и индикаторите, включени в НСРР

  • на анализа и оценката на действащия Областен план за развитие от 2000 г.

  • на анализа и оценката на актуалното развитие в периода след 2000 г.

  • Стратегията за развитие на област Варна съдържа:

  • Анализи на икономическото и социалното състояние на областта

  • Синтезиран SWOT анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие

  • Визия, главна стратегическа цел, 3 стратегически цели, 7 приоритета и 29 специфични цели

  • Организация и координация на дейностите за реализация на областната стратегия

  • Схема за устройство.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Свързани:

Област варна стратегия за развитие 2005-2015 iconМеждинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г
Междинната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Кюстендил 2005-2015 г е изготвена от екип на „Проинфраконсулт”...
Област варна стратегия за развитие 2005-2015 iconДоклад за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Варна (2005-2015)

Област варна стратегия за развитие 2005-2015 iconСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на област велико търново 56
Област варна стратегия за развитие 2005-2015 iconСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на област велико търново 56
Област варна стратегия за развитие 2005-2015 iconСтратегия за развитие на област перник 2005-2015 Г
Областен план за развитие, разработен през 2000 г. Това е ключов документ, който отразява европейската политика за регионално развитие,...
Област варна стратегия за развитие 2005-2015 iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г и на Актуализирания...
Област варна стратегия за развитие 2005-2015 iconСписъ к
Национална стратегия за регионално развитие на република българия за периода 2005 – 2015 г., приета с Решение №294 на Министерския...
Област варна стратегия за развитие 2005-2015 iconНационална стратегия
Национална стратегия за регионално развитие на република българия за периода 2005 2015 г
Област варна стратегия за развитие 2005-2015 iconНационален Център за Териториално Развитие – еад
Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015
Област варна стратегия за развитие 2005-2015 iconНационална стратегия за регионално развитие на република българия за периода 2005 2015 Г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом