Конспект по Предучилищна педагогика за докторанти
ИмеКонспект по Предучилищна педагогика за докторанти
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер87.82 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/57333/468894/version/1/file/PP_2009_konst
Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Факултет по начална и предучилищна педагогика


Конспект по Предучилищна педагогика за

ДОКТОРАНТИ


 1. Предучилищната педагогика в системата на обществените науки. Приемственост и перспективност в изследователската проблематика.

 2. Развитие на детето в предучилищна възраст. Самоценност на предучилищното детство – индивидуалност и индивидуален стил на дейност и поведение.

 3. Съвременни теории и модели за възпитанието на детето от предучилищна възраст. Същност и принципи за организация на педагогическото взаимодействие.

 4. Психолого-педагогически тенденции в овладяването на култура на поведение. Образование и култура.

 5. Възпитаване на двигателна и здравно-хигиенна култура . Форми и средства за развитие на физически качества.

 6. Възпитаване на култура на емоциите и волята. Основни средства за възпитаване на емоционално благополучие и поведение.

 7. Социално развитие и овладяване на култура на поведение. Социално научаване и саморегулация в процеса на педагогическото взаимодействие.

 8. Психолого-педагогическа характеристика на познавателното развитие. Структура на сетивния и когнитивния опит.

 9. Възпитаване на естетическа култура в предучилищна възраст. Етапи и особености на художествено-продуктивното изразяване.

 10. Педагогика на играта и овладяване на игровата култура. Същност и развитие на играта във филогенезиса и онтогенезиса.

 11. Творческите игри в условията на педагогическото взаимодействие – специфика и функции на игровата роля.

 12. Игрите с правила в условията на педагогическото взаимодействие – специфика и функции на игрово-познавателните ситуации.

 13. Овладяване на култура на детския труд и конструиране. Етапи и развитие на трудовата и конструктивно-техническата дейност в практическите ситуации.

 14. Психолого-педагогически основи на обучението в условията на педагогическото взаимодействие. Функции на преднамерените ситуации за развитие на учебно-познавателни умения.

 15. Интеграционни образователни равнища и акценти. Структуриране на образователно съдържание и познавателни стратегии.

 16. Общуване и тварчество в условията на педагогическо взаимодействие в детската градина.

 17. Психолого-педагогическа обосновка на избора и приложението на методи на педагогическо взаимодействие. Класификации и функции.

 18. Съвременни аспекти на организацията на педагогическото взаимодействие. Диагностика на постиженията и проектиране на образователните цели.

 19. Подготовка за училище. Училищна готовност – параметри и функции. Приемственост между детската градина и първи клас.

 20. Педагогът в предучилищните детски заведения. Образователни стратегии и ценности при утвърждаване на възпитателния стил и професионална компетентност.

 21. Съвременни аспекти на сeмейната педагогика. Функции на семейството при реализиране на педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст.

 22. Педагогиката на конструирането и детския труд. Педагогически стратегии в различните възрастови степени - цели и педагогически ситуации. Съдържание и същност на системата на трудова подготовка. Методика и организация на битовите дейности. Методически особености при работа с конструктивни строителни материали. Конструиране и педагогически функции. Особености и характеристика на конструктивните материали, предназначени за деца.ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

за кандидат-докторантски конкурс по Предучилищна педагогика: 1. Ангелов, Б. Детско общество, творчество, интернет общество. - Предучилищно възпитание, № 6-7, 2003.

 2. Àíãåëîâ, Á. Îâëàäÿâàíå íà åçèêà è ðàçâèòèå íà ðå÷òà â ïðåäó÷èëèùíà âúçðàñò. - Ïðåäó÷èëèùíî âúçïèòàíèå, ¹ 1, 2004.

 3. Ангелов, Б. Педагогически аспекти на масовата комуникация. С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2005.

 4. Ангелов, Б. Приказно пътуване към буквите. - Предучилищно възпитание, № 7, 2004.

 5. Àíãåëîâà, Ë. Èçîáðàçèòåëíîòî èçêóñòâî íà ãðàíèöàòà ìåæäó äåòñêàòà ãðàäèíà è íà÷àëíîòî ó÷èëèùå. - Ïðåäó÷èëèùíî âúçïèòàíèå, ¹ 3, 2003.

 6. Ангелова, Л. Образователни технологии и творчество във века на телевизията и киното. - Предучилищно възпитание, № 6-7, 2003.

 7. Àíãåëîâà, Ë., Ï.Ëåãêîñòóï. Äåöàòà è èçêóñòâîòî. Ñ., ÓÈ “Ñâ. Êë.Îõðèäñêè”, 2005.

 8. Баева, М. “Работа в екип” – семейство и детска градина. - Предучилищно възпитание, № 5, 2004.

 9. Баева, М. Конструирането – фокус за познание и творчество. - Предучилищно възпитание, № 6-7, 2003.

 10. Баева, М. Конструирането в опита на детето. С., 1998.

 11. Баева, М. Педагогическите стойности на конструирането. - Предучилищно възпитание, № 4, 2003.

 12. Баева, М. Природата в опита на детето – формиране основи на екологична култура. - Предучилищно възпитание, № 4, 2004.

 13. Баева, М. Съвременни проблеми при овладяване на практически опит от студенти-педагози. - Предучилищно възпитание, № 5, 2005.

 14. Велинова Т. Актуализиране на идеите на Жан Пиаже за математическото развитие. – Предучилищно възпитание, 1998, кн. 5-6

 15. Велинова Т. Весела пътечка към математиката. София, 1996.

 16. Велинова Т. Познавателната активност на децата при формирането на елементарни математически представи. -В: Годишник на СУ, том 83, 1992.

 17. Велинова, Т. (в съавт.) Книга за учителя (за предучилищна група в детската градина: 5-6 г.), София, Просвета (под печат).

 18. Велинова, Т. (в съавт.) Книга за учителя (за предучилищна група в детската градина: 3-4 г.), София, Просвета, 2005.

 19. Велинова, Т. (в съавт.) Книга за учителя (за предучилищна група в детската градина: 4-5 г.), С., Просвета, 2004.

 20. Велинова, Т. Някои аспекти на математическата подготовка за училище. – В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение, С., Веда Словена – ЖГ, 2005.

 21. Велинова, Т. Педагогически аспекти на оценката и самооценката в предучилищна възраст. - В: Обучение и възпитание в началното училище, детските градини и специалните училищни заведения, С., Веда Словена – ЖГ, 2004.

 22. Велинова, Т. Съвременни измерения на математическата подготовка за училище. – В: Висшето образование – проблеми, постижения, тенденции. С., 2005.

 23. Вълканова, В. Социализация на децата в технологична среда. С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2006.

 24. Гюров, Д. Европейски перспективи при реализирането на подготовката на учители в единната социално-педагогическа система. – В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение, С., Веда Словена – ЖГ, 2005.

 25. Гюров, Д. Екологична култура и екологично образование. В: Педагогика. Първа част: Теория на възпитанието, С., Типографика ООД, 2004.

 26. Гюров, Д. Ориентирането в света като интегрирана образователна стратеги. В.Търново, Фабер, 2003.

 27. Гюров, Д. Педагогика на взаимодействието “дете - среда”. С., Веда Словена - ЖГ, 2003 г.

 28. Гюров, Д. Самоутвърждаване и взаимодействие в подготвителната група. – В: Годишник на СУ “Св. Климент Охридски” - ФНПП, том 96, 2003.

 29. Гюрова, В., Витанов, Л., Образователно направление “Игрова култура и пресъздаване” Книга за учителя за предучилищни групи в детската градина – 5-6-годишни деца, Програмна система “Ръка за ръка”, “Просвета”, София, 2005 г.

 30. Гюрова, В., Витанов, Л., Образователно направление “Игрова култура и пресъздаване”, Книга за учителя за предучилищни групи в детската градина – 4-5-годишни деца, Програмна система “Ръка за ръка”, “Просвета”, София, 2004 г.

 31. Гюрова, В., Витанов, Л., Образователно направление “Игрова култура и пресъздаване”, Книга за учителя за предучилищни групи в детската градина – 3-4-годишни деца, Програмна система “Ръка за ръка”, “Просвета”, София, 2004 г.

 32. Гюрова, В., Витанов, Л., Образователно направление “Игрова култура и пресъздаване”, “Знам и мога - в първи клас ще бъда аз” Диагностични задачи за установяване на подготовката на децата за училище”.

 33. Гюрова, В., Втора есенна научна конференция на ФНПП, СУ “Св. Кл. Охридски”, доклад в сборник, Проучване на проявите на игровата култура и на уменията за пресъздаване в артистичното и фолклорно пространство в подготвителна група/клас, Веда Словена Ж.Г., София, 2004 г.

 34. Гюрова, В., Педагогически технологии на игрово взаимодействие, Веда-Словена, София, 2000г.

 35. Гюрова, В., Първа национална научно-практическа конференция, Здравното възпитание, Сборник към РК на БИК – ОМЕП, Екологични аспекти на игровото пространство, 2001-2005 г. Университетско издателство, “Св. Кл. Охридски”, София.

 36. Пенев, Р. Модели на половоролева идентичност в предучилищна възраст. – В: Образованието в глобализиращия се свят. В.Търново, 2006.

 37. Пенев, Р. Програми за педагогическо образование на родители с деца в предучилищна възраст. - Предучилищно възпитание, 1999, № 3.

 38. Пенев, Р. Психолого-педагогически параметри на индивидуалната консултация с родителите. – Предучилищно възпитание, 2004, № 5.

 39. Пенев, Р. Семейството и укрепването на идентичността в детството. – В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение, С., Веда Словена – ЖГ, 2005.

 40. Пенев, Р. Стимулиране на позитивна ориентация към ученето чрез предметно-практическо сътрудничество в семейството. - Годишник на СУ “Св. Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 93-94, С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2005, с. 5-21.

 41. Пенев, Р., Семейството и детската градина в новия век. - Предучилищно възпитание, № 1, 2000.

 42. Пенева, Л. (в съавт.) Играя и раста. Книжка за яслена и предучилищна група в детската градина, 2-3години. С., Просвета, 2005.

 43. Пенева, Л. (в съавт.) Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина (2-3 ГОДИНИ), С., Просвета, 2005.

 44. Пенева, Л. (в съавт.) Раста и откривам. Книжка за яслена и предучилищна група в детската градина. С., Просвета, 2005.

 45. Пенева, Л. Актуални социално-педагогически проблеми на ранното детство. – В: Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, С., Веда Словена – ЖГ, 2004.

 46. Пенева, Л. Приемственост между ранна и предучилищна възраст - психологически основания и образователни параметри. – В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение, С., Веда Словена – ЖГ, 2005.

 47. Пенева, Л. Развитие на речта и възможностите за социализация на децата от ранна предучилищна възраст. – В: 120 години предучилищно възпитание. В.Търново, Слово, 2004.

 48. Предучилищна педагогика. Под ред. на Е.Петрова, В.Търново, 1998.

 49. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение. Втора част. В.Търново, Фабер, 2004.

 50. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение. Трета част. В.Търново, Фабер, 2005.

 51. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение. Четвърта част. В.Търново, Фабер, 2006.

 52. Русинова, Е. Алтернативи на взаимодействие и творчество в предучилищното образование. - Предучилищно възпитание, 2003, № 9.

 53. Русинова, Е. и др. Програма за възпитание на детето от 2 до 7-годишна възраст. С., Д.Убенова, 1993.

 54. Русинова, Е. Образният свят на Андерсен и светът на детето в образи. – В: 200 години Х.К.Андерсен – образователни постижения и творчество, В.Търново, Фабер, 2006.

 55. Русинова, Е. Образователни стратегии за социализиране на децата от предучилищна възраст в мултикултурна среда. – В: Международна конференция на ОМЕП, Турция. Сборник, 2003.

 56. Русинова, Е. Правата на детето в съвременните образователни стратегии. – В: Българо-американска конференция. Сборник. С., 2003.

 57. Русинова, Е. Преобразуването на познавателния опит от децата като стратегия за творчество. – В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение, С., Веда Словена – ЖГ, 2005.

 58. Русинова, Е. Психолого-педагогическа характеристика на адаптацията при деца в образователна среда. В: Здравното възпитание 2001-2005, С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2006.

 59. Русинова, Е. Творчеството - стратегия на развитието и самоутвърждаването. - Предучилищно възпитание, 2003, № 6-7.

Свързани:

Конспект по Предучилищна педагогика за докторанти iconКонспект по Предучилищна педагогика за докторанти
Предучилищната педагогика в системата на обществените науки. Приемственост и перспективност в изследователската проблематика
Конспект по Предучилищна педагогика за докторанти iconКонспект по Предучилищна педагогика за докторанти
Предучилищната педагогика в системата на обществените науки. Приемственост и перспективност в изследователската проблематика
Конспект по Предучилищна педагогика за докторанти iconУчебен план социална работа с деца в риск окс "магистър", дистанционно обучение
Специалността е предназначена за завършили окс „бакалавър“ в същото професионално направление. В магистърската програма могат да...
Конспект по Предучилищна педагогика за докторанти iconУчебен план образование в мултикултурна среда окс "магистър", дистанционно обучение
Образование в мултикултурна среда” има интердисциплинарен характер и е предназначена за завършили окс „бакалавър“ в специалности...
Конспект по Предучилищна педагогика за докторанти iconКвалификационна характеристика специалност предучилищна педагогика и чужд език
Учебният план и учебните програми на специалност „Предучилищна педагогика и чужд език” са разработени съобразно приетите стандарти...
Конспект по Предучилищна педагогика за докторанти iconФакултет по педагогика
Предучилищна педагогика“, I курс, I семестър /срок на обучение четири семестъра
Конспект по Предучилищна педагогика за докторанти iconГрафик за провеждане на учебните занятия за уч 2012/2013г
Факултет по педагогика, Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Конспект по Предучилищна педагогика за докторанти iconОу „Юрий Гагарин – гр. Сливен
Изисквания: кандидатите да имат професионална квалификация „Начална педагогика” или „Предучилищна и начална училищна педагогика”
Конспект по Предучилищна педагогика за докторанти iconКонспект за изпит по учебната дисциплина педагогика на взаимодействие "дете среда" включена
Необходимост от запознаване с од в предучилищна възраст – философска, екологическа и психологическа обосновка. Предмет на пвдс –...
Конспект по Предучилищна педагогика за докторанти iconПредучилищна и начална училищна педагогика

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом