Министерство на земеделието и храните
ИмеМинистерство на земеделието и храните
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер46.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_1266800386.doc


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО

МЕРКИ 313 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ”, 321 "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” И 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”


ВЪПРОС:

Обръщаме се към Вас с молба за съдействие и отговор на два конкретни въпроса:

1. Възможно ли е Община ……. да кандидатства по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" в дейностите изброени в  чл.4, ал.1, т.б "съоръжения и места за спорт и отдих" с проект, включващ открити игрища за волейбол, баскетбол и футбол при СООУ ….. с. …..?

2. Може ли горепосочения проект на Община …….. да бъде внесен за финансиране по мярка 322 или мярка 321 от ПРСР.

Благодарим предварително за оказаното съдействие!


ОТГОВОР:

Уважаеми/а господине/госпожо,

По мерки 313 "Насърчаване на туристическите дейности" и 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” се подпомага реализирането на подобни дейности, но те не могат да бъдат реализирани в част от училищен двор, поради причината, че ОП „Регионално развитие” подпомага тези дейности когато са свързани със сгради за обучение.

ВЪПРОС:

Община ………………, ще кандидатства с проект по мярка 3.2.2 от Програмата за развитие на селските райони. Екипът за разработване, изпълнение и отчитане на проекта е съставен от служители на общината.

Въпросът ни към Вас е:

Възможно ли е в бюджета на проекта да бъдат заложени средства за възнаграждения на екипа по проекта съгласно чл. 21, ал (2) от Наредба № 24 от 29.07.2008 година за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за Р С Р. Ако това е възможно с какви разходо-оправдателни документи ще се доказва разходът?

ОТГОВОР:

Във връзка с подготовката на проекти по мярка 322, Ви информирам, че екипа по управлението на проекта не може да включва общински служители, като дейностите свързани с подготовката на проектното предложение, управлението на проекта до завършването му следва да са външна (консултантска) услуга, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 4.


ВЪПРОС:


Здравейте отново,


Въпросът ми не е конкретно за една мярка, а общ за мерките по ос 3. Тъй

като в нито една от наредбите не намерих изисквания към партньорите в

един проект, бих искал да знам има ли такива и ако да, какви са? Също

така може ли сдружение регистрирано в София да участва със собствени

финансови средства в наш проект като партньор. Ролята на сдружението ще

бъде само осигуряване на част от средствата необходими за реализацията

на проекта ни.


ОТГОВОР:


Кандидатите по мерките от ос 3 на Програмата за развитие на селските райони подават заявление за подпомагане самостоятелно, от свое име и за своя сметка. Не е предвидена възможност за съвместно кандидатстване на няколко лица (физически и/или юридически). Вашите взаимоотношенията с други лица не са свързани с одобрение на проекта. Но трябва да обърнете внимание на следните условия, залегнали в наредбите по мерките от ос 3:


„За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят е длъжен:

1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;

2. да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;

3. да не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

4. да не променя местоположението на подпомогнатите движими активи извън територията на общината, в която се извършва инвестицията;

5. да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини, освен изменящите се сезонни условия за производство.


Изискването по т. 1 и 2 не се прилага при подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на РА.


ВЪПРОС:

Във връзка с подготовката на проект по мярка 321 и 322 за община възникнаха следните въпроси, които не са достатъчно разяснени в Наредбите,  а в публикуваните указания съществуват подвеждащи моменти:

1. Когато екипа по управлението на проекта се сформира от служители на общината, допустим разход ли са възнагражденията им по проекта?

2. В таблица 1.6.1 на ред "Общи разходи, свързани с инвестицията" в коя точка от посочените трябва да се опишат догорите които ще се сключат за екипа по управлението на проекта, независимо дали ще са служители от общината или външни експерти?

ОТГОВОР:

Във връзка с подготовката на проекти по мярка 321 и 322, Ви информирам, че екипа по управлението на проекта не може да включва общински служители, а само външна услуга съгласно разпоредбата на чл. 22 (2)

Във връзка с второто питане от въпроса става ясно, че тези договори ще се сключат след одобрение на проекта, от което следва, че трябва да са в точката „Консултантски услуги”, графа „След сключване на договора”.

ВЪПРОС:


Във връзка с Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г./ПРСР/, моля да изразите становище по отношение на следния въпрос:


Съгласно НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година, чл. 4., ал. 1, т. 6. финансова помощ се предоставя за инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради използвани за предоставяне на обществени услуги.


Възможно ли е по тази мярка и в съответствие с цитираното по-горе, община от селски район,  да кандидатства с проект за изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност на училища – общинска собственост.


ОТГОВОР:

В разпоредбите на Наредба № 25, регламентиращи прилагането на мярка „Основни услуги за населението и икономиката” и по чл. 4, ал. 2 гласи:

(2) Финансова помощ няма да се предоставя за следните дейности:

1. Реконструкция / рехабилитация на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Националния институт за паметниците на културата (НИПК);

2. Инфраструктура за широколентов достъп до Интернет;

3. Инвестиции в сгради за обучение и здравеопазване;

4. Инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов.

За тази дейност общината следва да кандидатства за подпомагане по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Повече информация може да намерите на електронната страница на МЗХ: www.mzh.government.bg => рубриката „Програма за развитие на селските райони” => „Документи по мерки от ос 3”.


Отговорите са подготвени от отдел „Селски райони и местни инициативи”, Дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХ

Свързани:

Министерство на земеделието и храните iconРепублика българия
Фондация “Фридрих Еберт” и Министерство на земеделието и храните. На срещата се очаква да присъстват бившият еврокомисар по земеделие...
Министерство на земеделието и храните iconИзложение на земеделска и автомобилна техника, организирано от Русенския университет "Ангел Кънчев"
Транспортен”/. Изложението ще се провежда под патронажа на г-н Мирослав Найденов Министър на земеделието и храните и със съдействието...
Министерство на земеделието и храните iconМинистерство на земеделието и храните
Протокол от заседанието на 05. 06. 2008 г на Управителния съвет към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони...
Министерство на земеделието и храните iconМинистерство на земеделието и храните разплащателна агенция
Приложение №3 към чл. 14, ал. 1 към наредба №18 от 26. 06. 2008 г на министъра на земеделието и храните (обн., Дв, бр. 61 от 07....
Министерство на земеделието и храните iconМинистерство на земеделието и храните разплащателна агенция
Приложение №3 към чл. 14, ал. 1 към наредба №18 от 26. 06. 2008 г на министъра на земеделието и храните (обн., Дв, бр. 61 от 07....
Министерство на земеделието и храните iconМинистерство на земеделието и храните
Чл. (1) С тази наредба се определят специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения...
Министерство на земеделието и храните iconМинистерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Закона за държавната собственост, във връзка с Заповед № рд 49-160/08. 10. 2010г на Министъра на земеделието и храните, Държавно...
Министерство на земеделието и храните iconРепублика българия министерство на земеделието и храните списък

Министерство на земеделието и храните iconДоклад №0200006111
Министерство на земеделието и храните за периода от 01. 01. 2010 г до 30. 09. 2011 г
Министерство на земеделието и храните iconДокла д
Проектобюджет за 2009 Г. В програмен формат на министерство на земеделието и храните
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом