Наредб а
ИмеНаредб а
страница1/5
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер461.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.schetovodstvo.info/files/down/522-switching_bg.doc
  1   2   3   4   5

Комисия за финансов надзор
Н А Р Е Д Б Аза реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество


Раздел І

Общи положения


Чл. 1. С наредбата се уреждат редът и начинът за:

 1. промяна на участието във фонд и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида на осигуреното лице от един фонд в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;

 2. прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.


Раздел ІІ

Промяна на участието във фонд и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида на осигуреното лице от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване


Чл. 2. (1) В случаите по чл. 171, ал. 1-3 и чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигуреното лице може да промени участието си и да прехвърли натрупаните суми по индивидуалната си партида от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 1 до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да премине.

(2) Формулярите на заявления по ал.1, наричани по-нататък „заявления за промяна на участие“, се отпечатват от всяко пенсионноосигурително дружество на бяла четирислойна химизирана хартия формат А 4 с черно мастило и в долния им ляв ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба на последния четвърти екземпляр се отпечатват указания за попълване на заявлението съгласно приложение № 1.

Чл. 3. (1) Заявлението за промяна на участие се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето желае да премине, лично или от упълномощено лице. Когато заявлението се подава от упълномощено лице, към него се прилага нотариално заверено изрично пълномощно.

(2) Изпълнителните директори на пенсионноосигурителните дружества определят с писмена заповед служителите на дружеството, които приемат заявления за промяна на участие.

(3) При подаване на заявление за промяна на участие лицето полага подписа си пред служителя, на когото са възложени функциите по ал. 2. Служителят проверява записаните данни и тяхното съответствие с представените удостоверителни документи, попълва определените за него данни, полага подписа си и връща незабавно четвъртия екземпляр на лицето.

(4) В случай на промяна в личните данни, с които осигуреното лице е регистрирано в съответния пенсионен фонд, при подаване на заявление за промяна на участие задължително се представят документи за удостоверяване на това обстоятелство. Служителят по ал. 2 описва със забележка в заявлението представените документи и промяната, която те удостоверяват.

(5) Ръководителят на специализираната служба за вътрешен контрол на пенсионноосигурителното дружество определя длъжностното лице от службата, което следи за спазване на изискванията на предходните алинеи и е длъжен да информира незабавно Комисията за финансов надзор за установените нарушения.

Чл. 4. (1) Заявленията за промяна на участие се вписват в електронни регистри, каквито са длъжни да водят в централния си офис всички пенсионноосигурителни дружества, които управляват фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(2) Пенсионноосигурителното дружество води за всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване отделен регистър на заявленията за промяна на участие.

(3) Вписването на заявлението за промяна на участие в съответния регистър се извършва най-късно в първия работен ден, следващ деня на подаването му.

(4) Ако заявлението за промяна на участие е подадено в последния работен ден на дадено тримесечие, вписването в съответния регистър се извършва в деня на подаването му.

Чл. 5. (1) Процедурите по промяна на участието във фонд за всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие започват в първия работен ден на месеца, следващ това тримесечие.

(2) В срок три работни дни от датата по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество, регистрирало подадени заявления за промяна на участие, уведомява писмено дружествата, в чиито фондове са осигурени съответните лица, като прилага към уведомленията трите екземпляра на всяко заявление. Уведомленията с приложените заявления се предават с приемо-предавателен протокол.

(3) Пенсионноосигурителното дружество, което е получило уведомление по ал. 2:

 1. вписва в регистрите на съответните фондове всички приложени заявления за промяна на участие;

 2. попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните откази за промяна, в трите екземпляра на всяко заявление за промяна на участие;

 3. връща с приемо-предавателен протокол попълнените със съответните данни първи и втори екземпляр (при съгласие) или първи екземпляр (при отказ) на всяко заявление за промяна на участие на дружеството, от което го е получило, в срок 7 работни дни от получаването му.

Чл. 6. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже промяна на участие на лице, осигурено в управляван от него фонд, когато:

 1. не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 1-3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване;

 2. осигуреното лице е подало заявления за промяна на участие в повече от едно пенсионноосигурително дружество.

(2) В случай на отказ за промяна на участие пенсионноосигурителното дружество изпраща на осигуреното лице с писмо с обратна разписка в срока по чл. 5, ал. 3, т. 3 втория екземпляр на заявлението за промяна на участие.

(3) Осигуреното лице може да обжалва отказа за промяна на участие пред Комисията за финансов надзор в 14-дневен срок от получаване на писмото по ал. 2. Комисията се произнася в двумесечен срок от постъпване на жалбата.


Чл. 7. (1) След получаване на заявлението за промяна на участие по реда на чл. 5, ал. 3, т. 3 и в случай че не е налице отказ за промяна на участие, пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето желае да премине, предлага и сключва осигурителен договор с него в 15-дневен срок. От датата на сключване на договора се прекратява осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е участвало.

(2) След сключване на осигурителния договор по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество изпраща най-късно на следващия работен ден уведомление до:

 1. Националния осигурителен институт с приложен към него втори екземпляр на заявлението за промяна на участие;

 2. пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд е било осигурено лицето, с посочени номер и дата на сключения осигурителен договор и банкова сметка, по която следва да се преведат натрупаните суми по индивидуалната му партида.

(3) Когато лицето не сключи осигурителен договор в срока по ал. 1, процедурата по промяна на участието му се прекратява и то може да подаде ново заявление за промяна на участие. В този случай пенсионноосигурителното дружество изпраща писмено уведомление до дружеството, в чийто фонд лицето е осигурено, най-късно на първия работен ден след изтичане на срока по ал. 1.

(4) Лицето, променило участието си, заплаща дължимата такса за прехвърляне на дружеството, в чийто фонд е било осигурено, с изключение на случаите на прехвърляне поради несъгласие с изменения в правилника на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Таксата се заплаща до 10-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 8, ал. 2.


(5) Таксата за прехвърляне се определя в абсолютен размер в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и се заплаща в офис на дружеството или по негова банкова сметка. В случай че осигуреното лице не заплати таксата в срока по ал. 4, пенсионноосигурителното дружество може да удържи дължимата сума от средствата по индивидуалната му партида.

Чл. 8. (1) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие, които са сключили осигурителни договори в срока по чл. 7, ал. 1, се прехвърлят едновременно по банкови сметки на съответните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(2) Прехвърлянето на средствата се извършва от пенсионноосигурителните дружества на датите 15 май - за лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с регистрирани заявления през второ тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие, 15 февруари - за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната година или на първите работни дни, следващи тези дати.

(3) Размерът на средствата за прехвърляне на всяко лице се определя след:

 1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на чл. 193, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;

 2. покриване на недостига до минималната доходност или попълване на резерва по реда на чл. 193, ал. 5 и 7 от Кодекса за социално осигуряване;
 1. извършване на оценка на активите и пасивите на пенсионния фонд към последния работен ден на месеца, предхождащ месеца на прехвърлянето;

 2. разпределяне на дохода по индивидуалните партиди към датата на извършената оценка по т. 3;

 3. отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на фонда, до датата на прехвърляне;

 4. удържане на таксата за прехвърляне от индивидуалната партида на осигуреното лице в случаите, когато не е платена в срока по чл. 7, ал. 4.

(4) Едновременно с прехвърлянето на средствата пенсионноосигурителните дружества изпращат на дружествата, в чиито фондове са преминали лицата, писмена информация за техните индивидуални партиди.

(5) Дължимият доход на всяко осигурено лице, променило участието си, за периода от датата на извършване на оценката на активите и пасивите по ал. 3, т. 3 до датата на прехвърляне на средствата от индивидуалната му партида се превежда по сметка на фонда, в който то е преминало на 15-о число на месеца, следващ месеца на прехвърлянето, или на първия работен ден, следващ тази дата.


(6) Едновременно с превеждане на дължимия доход по ал. 5 пенсионноосигурителните дружества изпращат на:

 1. всяко лице, променило участието си - извлечение от индивидуалната му партида;

 2. дружествата, в чиито фондове лицата са преминали - писмена информация за преведения доход на всяко лице.

(7) Писмената информация и извлеченията от индивидуалните партиди по ал. 4 и 6 се изготвят по образци, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.

Чл. 9. След получаване на уведомлението по чл. 7, ал. 2, т. 1 Националният осигурителен институт превежда на датите по чл. 8, ал. 2 дължимите осигурителни вноски, включително за предишни периоди, по банковите сметки на фондовете, в които осигурените лица са преминали.

Чл. 10. (1) Пенсионноосигурителните дружества са длъжни да представят в Комисията за финансов надзор до 20-о число на месеците май, август, ноември и февруари справка по образец съгласно приложение № 2.

(2) В срока по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества представят в Комисията за финансов надзор актуална информация за офисите си на територията на страната и за банковите сметки на пенсионноосигурителните дружества, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне. Информацията се публикува в издавания от комисията бюлетин и на страницата Ј в Интернет.


Раздел ІІІ

Прехвърляне на натрупани средства по индивидуалната партида на осигуреното лице от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване


Чл. 11. (1) В случаите по чл. 247, ал. 1-3 и чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване осигуреното лице може да прехвърли натрупани средства от лични вноски по индивидуалната си партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 3 до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да прехвърли средствата.

(2) Осигуреното лице може да прехвърли по реда на ал. 1 натрупаните средства за сметка на работодател, на лица по чл. 230, ал. 3, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване или на друг осигурител, ако в осигурителния договор не е ограничено правото му за прехвърляне.

(3) В случай на прехвърляне на средства от вноски на работодател и на лица по чл. 230, ал. 3, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване в осигурителния договор или в допълнителното споразумение по чл. 17, ал. 1 се записва изрично характерът на прехвърлените средства и правата за разпореждане с тях.

Чл. 12. Формулярите на заявления по чл. 11, ал. 1, наричани по-нататък „заявления за прехвърляне“, се отпечатват от всяко пенсионноосигурително дружество на бяла трислойна химизирана хартия формат А 4 с черно мастило и в долния им ляв ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания за попълване на заявлението съгласно приложение № 3.

Чл. 13. Заявленията за прехвърляне се подават по реда и начина, определени в чл. 3.

Чл. 14. (1) Заявленията за прехвърляне се вписват в електронен регистър, какъвто са длъжни да водят в централния си офис всички пенсионноосигурителни дружества, които управляват фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

(2) Всяко заявление за прехвърляне се вписва в регистъра на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване най-късно в първия работен ден, следващ деня, в който то е подадено.

(3) Ако заявлението за прехвърляне е подадено в последния работен ден на месеца, вписването в съответния регистър се извършва в деня на подаването му.

Чл. 15. (1) Процедурите по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в други фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започват в първия работен ден на следващия месец.

(2) В срок 3 работни дни от датата по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество, регистрирало подадени заявления за прехвърляне, уведомява писмено дружествата, в чиито фондове са осигурени съответните лица, като прилага към уведомленията двата екземпляра на всяко заявление. Уведомленията с приложените заявления се предават с приемо-предавателен протокол.

(3) Пенсионноосигурителното дружество, което е получило уведомление по ал. 2:

 1. вписва в регистъра на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване всички приложени заявления за прехвърляне;

 2. попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните откази за прехвърляне, в двата екземпляра на всяко заявление за прехвърляне;

 3. връща с приемо-предавателен протокол попълнените със съответните данни първи екземпляри на заявленията за прехвърляне на дружеството, от което ги е получило, в срок 7 работни дни от получаването им.

Чл. 16. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже прехвърляне на средствата на лице, осигурено в управляван от него фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, когато:

 1. не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1 и 2 или чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване;

 2. в осигурителния договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

(2) В случай на отказ за прехвърляне пенсионноосигурителното дружество уведомява с писмо с обратна разписка осигуреното лице в срока по чл. 15, ал. 3, т. 3, като задължително посочва мотивите за отказа.

Чл. 17. (1) След получаване по реда на чл. 15, ал. 3, т. 3 на първия екземпляр на заявлението за прехвърляне и в случай че не е налице отказ за прехвърляне, пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето желае да премине, предлага и сключва в 15-дневен срок осигурителен договор с него, съответно допълнително споразумение - при наличие на сключен осигурителен договор.

  1. След сключване на договора, съответно допълнителното споразумение по ал. 1, пенсионноосигурителното дружество изпраща най-късно на следващия работен ден писмено уведомление до дружеството, в чийто фонд е осигурено лицето, като посочва номера и датата на сключения осигурителен договор и банковата сметка, по която следва да се преведат средства от индивидуалната му партида.

(3) Когато лицето не сключи осигурителен договор или допълнително споразумение в срока по ал. 1, процедурата по прехвърляне на средствата му се прекратява и то може да подаде ново заявление за прехвърляне. В този случай пенсионноосигурителното дружество изпраща писмено уведомление до дружеството, в чийто фонд лицето е осигурено, най-късно на първия работен ден след изтичане на срока по ал. 1.

(4) Лицето, сключило договор или допълнително споразумение съгласно чл. 17, ал. 1, заплаща дължимата такса на дружеството, от чийто фонд се прехвърлят средствата, с изключение на случаите по чл. 257, ал. 2, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване. Таксата се заплаща до 10-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 18, ал. 2.


(5) Конкретният размер на таксата за прехвърляне се определя в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и се заплаща в офис на дружеството или по негова банкова сметка. В случай че осигуреното лице не заплати таксата в срока по ал. 4, пенсионноосигурителното дружество може да удържи дължимата сума от средствата по индивидуалната му партида.

Чл. 18. (1) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне през съответния месец, които са сключили осигурителни договори или допълнителни споразумения в срока по чл. 17, ал. 1, се прехвърлят едновременно по банкови сметки на съответните фондове.

(2) Прехвърлянето на средствата от индивидуалните партиди се извършва от пенсионноосигурителните дружества на 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е започнала процедурата по прехвърляне, или в първия работен ден, следващ тази дата.

(3) Размерът на средствата за прехвърляне на всяко лице се определя след:

 1. извършване на оценка на активите и пасивите на пенсионния фонд към последния работен ден на месеца, предхождащ месеца на прехвърлянето;

 2. разпределяне на доход по индивидуалните партиди към датата на извършената оценка по т. 1;

 3. отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на фонда до датата на прехвърляне;

 4. удържане на таксата за прехвърляне от индивидуалната партида на осигуреното лице в случаит,е когато не е платена в срока по чл. 17, ал. 4;

(4) Едновременно с прехвърлянето на средствата пенсионноосигурителните дружества изпращат писмена информация за прехвърлените средства на всяко лице на дружествата, в чиито фондове те са прехвърлени.

(5) Дължимият доход на всяко осигурено лице за периода от датата на извършване на оценката на активите и пасивите по ал. 3, т. 1 до датата на прехвърляне на средствата от индивидуалната му партида се превежда по сметка на съответния фонд на 15-о число на месеца, следващ месеца на прехвърлянето им, или в първия работен ден, следващ тази дата.


(6) Едновременно с превеждане на дължимия доход по ал. 5 пенсионноосигурителните дружества изпращат на:

  1. лицата с прехвърлени средства - извлечения от индивидуалните им партиди;

  2. дружествата, в чиито фондове са прехвърлени средствата - писмена информация за преведения доход на всяко лице.

(7) Писмената информация и извлеченията от индивидуалните партиди по ал. 4 и 5 се изготвят по образци, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.

Чл. 19. (1) Пенсионноосигурителните дружества са длъжни да представят в Комисията за финансов надзор до 20-о число на всеки месец справка по образец съгласно приложение № 4.

(2) В срока по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества представят в Комисията за финансов надзор актуална информация за офисите си на територията на страната и за банковите сметки на пенсионноосигурителните дружества, по които може да бъде заплатена таксата за прехвърляне. Информацията се публикува по реда на чл. 10, ал. 2.


Раздел ІV

Регистри


Чл. 20. (1) Пенсионноосигурителните дружества водят за всеки управляван от тях фонд за допълнително пенсионно осигуряване електронни регистри на заявленията за промяна на участие, съответно за прехвърляне на средства.

(2) Всеки регистър е разделен на следните подрегистри:

 1. подрегистър на подадените до пенсионноосигурителното дружество заявления за промяна на участие, съответно за прехвърляне на средства;

 2. подрегистър на получените от други пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на участие, съответно за прехвърляне на средства.

(3) Всеки подрегистър по ал. 2, т. 1 на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване съдържа следните данни:

 1. номер и дата на получаване на заявлението;

 2. трите имена на осигуреното лице, ЕГН, постоянен и настоящ адрес;

 3. наименование на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който лицето е осигурено;

 4. адрес на офиса, в който е подадено заявлението, и трите имена на служителя, който е приел заявлението;

 5. номер и дата на уведомлението по чл. 5, ал. 2;

 6. дата на връщане на заявлението съгласно чл. 5, ал. 3, т. 3 със запис за отказ, ако е направен такъв, и основанието за него;

 7. номер и дата на осигурителния договор, сключен с лицето, и на уведомлението по чл. 7, ал. 2, т. 2 или чл. 7, ал. 3;

 8. номер и дата на уведомлението до Националния осигурителен институт;

 9. номер и дата на платежното нареждане и размер на средствата, които са преведени по сметката на фонда;

 10. забележки по вписани обстоятелства.

(4) Всеки подрегистър по ал. 2, т. 2 на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване съдържа следните данни:

   1. номер и дата на получаване на уведомлението по чл. 5, ал. 2;

   2. номер и дата на заявлението за промяна на участие и наименование на пенсионноосигурителното дружество, от което е получено;

   3. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на осигуреното лице;

   4. разпоредбата от Кодекса за социално осигуряване, на основание на която се иска промяна на участието;

   5. дата, на която е дадено съгласие или е направен отказ за промяна на участие, и основанието в случай на отказ;

   6. дата на връщане на заявлението по чл. 5, ал. 3, т. 3 и номер и дата на писмото по по чл. 6, ал. 2;

   7. номер и дата на уведомлението по чл. 7, ал. 2, т. 2 или чл. 7, ал. 3;

   8. номер и дата на платежното нареждане и размер на преведените средства;

   9. номер и дата на решението на Комисията за финансов надзор при обжалване на отказа за промяна на участие;

   10. забележки по вписани обстоятелства.

(5) Всеки подрегистър по ал. 2, т. 1 на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване съдържа следните данни:

1. номер и дата на получаване на заявлението;

2. трите имена на осигуреното лице, ЕГН, постоянен и настоящ адрес;

3. наименование на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който лицето е осигурено;

4. адрес на офиса, в който е подадено заявлението, и трите имена на служителя, който е приел заявлението;

5. номер и дата на уведомлението по чл. 15, ал. 2;

6. дата на връщане на заявлението съгласно чл. 15, ал. 3, т. 3 със запис за отказ, ако е направен такъв, и основанието за него;

7. номер и дата на осигурителния договор или допълнителното споразумение, сключени с лицето, и на уведомлението по чл. 17, ал. 2 (3);

8. номер и дата на платежното нареждане и размер на средствата, които са преведени по сметката на фонда;

9. забележки по вписани обстоятелства.

(6) Всеки подрегистър по ал. 2, т. 2 на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване съдържа следните данни:

1. номер и дата на получаване на уведомлението по чл. 15, ал. 2;

2. номер и дата на заявлението и наименование на пенсионноосигурителното дружество, от което е получено;

3. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на осигуреното лице;

4. разпоредбата от Кодекса за социално осигуряване, на основание на която се иска прехвърлянето на средствата;

5. дата, на която е дадено съгласие или е направен отказ за прехвърляне, и основанието в случай на отказ;

6. дата на връщане на заявлението по чл. 15, ал. 3, т. 3 и дата и номер на писмото по чл. 16, ал. 2;

 1. номер и дата на уведомлението по чл. 17, ал. 2 (3);

8. дата и номер на платежното нареждане и размер на преведените средства;

9. забележки по вписани обстоятелства.

Чл. 21. (1) Електронните регистри се водят в съответствие с изисквания за информационната система на пенсионноосигурителните дружества, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор“.

(2) Изпълнителните директори на пенсионноосигурителните дружества определят с писмена заповед служителите, които водят електронните регистри.


Допълнителна разпоредба


§ 1. По смисъла на наредбата:

1. „Централен офис“ е офисът по адрес на управление на пенсионноосигурителното дружество.

2.

„Тримесечие“ е всеки период от 1 януари до 31 март – първо тримесечие, от 1 април до 30 юни – второ тримесечие, от 1 юли до 30 септември – трето тримесечие, и от 1 октомври до 31 декември – четвърто тримесечие на всяка календарна година.


Преходни и заключителни разпоредби


§ 2. Процедурите по прехвърляне на средства по индивидуалната партида на осигурените лица от един в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се приключват при условията и по реда, предвидени в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

§ 3. Пенсионноосигурителните дружества привеждат в тримесечен срок правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в съответствие с изискванията на наредбата.

§ 4. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, утвърждава предвидените в наредбата образци на документи, както и изискванията по чл. 21, ал. 1 в срок до 31 декември 2003 г.

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 171, ал. 5 и чл. 247, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № 03–Н от 24.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г. с изключение на § 3, който влиза в сила в деня на обнародването Ј в „Държавен вестник“.

§ 7. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО


Участието във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да се промени и натрупаните суми по индивидуалната партида да бъдат прехвърлени в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако са изтекли две години от сключване на първия осигурителен договор или от датата на служебното разпределение след възникване на задължението за осигуряване (чл. 171, ал. 1 КСО).

Извън този случай участието във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да се промени след изтичане на една година от сключване на договора за осигуряване в него (чл. 171, ал. 2 КСО).

Участието във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да се промени без ограничение при:

1. несъгласие с извършени промени в правилника му, ако в тримесечен срок от уведомяването за промяната се подаде заявление за това, освен ако тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба;

2. преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд.


 1. Заявлението се подава до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който осигуреното лице желае да премине.

 2. Заявлението се подава в офис на дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да премине, лично или от упълномощено лице. Когато заявлението се подава от упълномощено лице, към него се прилага нотариално заверено изрично пълномощно.

 3. При подаване на заявлението лицето полага подписа си пред служителя на дружеството. Служителят на дружеството проверява записаните данни и тяхното съответствие с представените удостоверителни документи (лична карта, пълномощно и др.), попълва определените за него данни, полага подписа си и незабавно връща на лицето последния екземпляр.

 4. В случай на промяна в личните данни, с които осигуреното лице е регистрирано в пенсионния фонд, в който участва, при подаване на заявлението задължително се представят документи за удостоверяване на това обстоятелство.

 5. При подаване на заявление в няколко пенсионноосигурителни дружества пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който лицето се осигурява, отказва промяната на участие.

 6. Заявлението се попълва задължително в четири екземпляра – четвъртият за лицето, третият за пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд лицето участва, вторият за Националния осигурителен институт, първият за пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд лицето желае да премине.

 7. В т. 1 се посочват точното наименование на универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в който лицето се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество. Основанието за прекратяване на участието се отбелязва със знак “Х”.

 8. В т. 2 се посочват точното наименование на универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в който лицето желае да се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.

 9. В т. 1, 3 и 5 се подчертава съответният фонд (универсален или професионален) за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 10. Таксата за прехвърляне се определя в абсолютен размер в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, като тя не може да надхвърля 20 лв.

 11. Таксата се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по банкова сметка на дружеството, в чийто фонд е било осигурено, до 10-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата. В случай че таксата не бъде заплатена в посочения срок, пенсионноосигурителното дружество може да удържи дължимата сума от средствата по индивидуалната партида.

 12. В т. 4 със знак „Х“ се отбелязва избраният начин за заплащане на таксата за прехвърляне.УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО


Прехвърлянето на натрупаните средства по индивидуалната партида или на част от тях в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество, може да се извърши не повече от веднъж в рамките на една календарна година.

Извън този случай натрупаните средства по индивидуалната партида могат да се прехвърлят в друг фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при:

 1. несъгласие с извършени промени в правилника за организацията и дейността на фонда, ако в тримесечен срок от получаване на уведомлението за промяната се подаде заявление за това, освен ако тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба;

 2. преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд.
 1. Заявлението се подава до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който осигуреното лице желае да прехвърли средствата си.

 2. Заявлението се подава в офис на дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да прехвърли средства лично или от упълномощено лице. Когато заявлението се подава от упълномощено лице, към него се прилага нотариално заверено изрично пълномощно.

 3. При прекратено трудово правоотношение, служебно правоотношение или договор за управление, лицето, което желае да прехвърли средства, натрупани от вноски на осигурителя, с когото е прекратено правоотношението, удостоверява това обстоятелство с документ и служителят го отбелязва в заявлението.

 4. При подаване на заявлението лицето полага подписа си пред служителя на дружеството. Служителят на дружеството проверява записаните данни и тяхното съответствие с представените удостоверителни документи (лична карта, пълномощно и др.), попълва определените за него данни, полага подписа си и незабавно връща на лицето последния екземпляр.

 5. В случай на промяна в личните данни, с които осигуреното лице е регистрирано в пенсионния фонд, в който участва, при подаване на заявлението задължително се представят документи за удостоверяване на това обстоятелство.

 6. Заявлението се попълва задължително в три екземпляра – третият за лицето, вторият за пенсионноосигурителното дружество, в което лицето участва, и първият за пенсионноосигурителното дружество, в който лицето желае да премине.

 7. В т. 1 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който лицето се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество. Със знак „Х“ се отбелязва видът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят – натрупани средства от лични вноски, от вноски на работодател или от вноски на друг осигурител. Задължително се посочват и номерът на съответния осигурителен договор и размерът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят. В случай че натрупаните средства по даден осигурителен договор се прехвърлят в пълен размер, се записва „пълният размер на средствата“.

 8. В т. 2 със знак „Х“ се отбелязва основанието за прехвърляне на средствата.

 9. В т. 3 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който лицето желае да прехвърли средствата си, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.

 10. Конкретният размер на таксата за прехвърляне се определя в правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, като тя не може да надхвърля 20 лв.

 11. Таксата се заплаща в офис на дружеството, от чийто фонд се прехвърлят средствата, или по негова банкова сметка в срок до 10-о число на месеца, през който се прехвърлят средствата. В случай че таксата не бъде заплатена в посочения срок, пенсионноосигурителното дружество може да удържи дължимата сума от индивидуалната партида на лицето.
  1   2   3   4   5

Свързани:

Наредб а iconНаредб а
За устройство и управление на гробищните паркове на територията на община асеновград
Наредб а iconНаредб а
Пожарната безопасност се организира от кметствата на Общината по териториален принцип
Наредб а iconНаредб а
За условията и реда на съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община ивайловград
Наредб а iconНаредб а
Чл. 1 Наредба №11 е в сила от м октомври 2011-та година и е с неопределен срок на действие
Наредб а iconБългарска федерация по баскетбол наредб а за 64 държавно първенство за жени и
Право на участие
Наредб а iconНаредб а
Ред за владение и управление на безстопанствените имоти на територията на община варна
Наредб а iconНаредб а
Чл. 1 Тази наредба се създава на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите и чл. 21, ал. 2 от змсма
Наредб а iconБългарска федерация по баскетбол наредб а за
Управление на национална баскетболна лига за мъже (нбл)
Наредб а iconОбщинатърговищ е наредб а
За реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община търговище
Наредб а iconНаредб а
Наредбата е приета с Решение 173 по Протокол №22 от 30. 10. 2008г на общински съвет Балчик
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом