Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
ИмеНаредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер37.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/regulation/NAREDBA__11.rtf
НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея


Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2006 г.

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

Чл. 2. (1) За специфичен характер на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят:

1. под земята в мини, геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ;

2. като водолази и работещи в кесони;

3. при среднодневни температури под +10 °С и над +30 °С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време;

4. в състава на екипажите на кораби от морския и речния флот;

5. в среда на йонизиращи лъчения;

6. под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации;

7. в лечебни заведения като: лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри - в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;

8. в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове за трансфузионна хематология и диализни центрове; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;

9. в производството и преноса на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване и технологичния транспорт;

10. непосредствено във:

а) добива и горещата обработка на чугун, включително чугунени отливки, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави, в пластична обработка на черни и цветни метали;

б) производството на кокс и металургични огнеупори;

в) преработката на концентрати и агломерати от руда;

г) преработка и обогатяване на въглища;

д) производството на оловни акумулатори;

11. в производството и изпитването на взривни материали и боеприпаси - само за пряко заетите;

12. в добива, преработката и обогатяването на полезни изкопаеми;

13. в производства по горещо и електролизно поцинковане и галванотехника;

14. в специални (затворени) помещения с клас на чистота - А, В и С.

(2) За работи при специфична организация на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които:

1. са ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа;

2. работят на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време;

3. работят в производства с непрекъсваем процес на работа;

4. работят в отдалечени обекти без възможности за ползване на заведения за хранене.

Чл. 3. По време на нощни смени или при полагане на нощен труд на работниците и служителите се осигуряват тонизиращи или ободряващи напитки.

Чл. 4. (1) Право на безплатна храна и/или добавки към нея по тази наредба имат работниците и служителите, работещи при условията на чл. 2 .

(2) Безплатна храна и/или добавки към нея получават работници и служители само за дните, когато работят при условията на чл. 2 .

Чл. 5. (1) Стойността на безплатна храна и/или добавки към нея по тази наредба не може да бъде по-малко от два лева на ден за работник или служител.

(2) Стойността на тонизиращите и ободряващите напитки е не повече от един лев на смяна.

Чл. 6. Разходите за осигуряване безплатна храна и/или добавки към нея по тази наредба са за сметка на издръжката на предприятието.

Чл. 7. (1) На основа на оценката на риска работодателят след предварителни консултации с представителите на работниците и служителите и комитета/групата по условия на труд, и писмено съгласуване със службата по трудова медицина с писмена заповед определя работниците и служителите, които имат право на:

1. безплатна храна;

2. добавки към храната;

3. безплатна храна и добавки към храната.

(2) В заповедта по ал. 1 се определят видът и стойността на храната и/или добавките към нея.

Чл. 8. По-големи размери на стойността на храната и/или добавките към нея могат да бъдат договаряни в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.

Чл. 9. В случаите, когато работници и служители ползват безплатна храна и/или добавки към нея на друго основание, получават храна само на едно от основанията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 285, ал. 2 от Кодекса на труда.

§ 2. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на труда и социалната политика и министърът на здравеопазването.

§ 3. Наредба № 8 от 1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици (обн., ДВ, бр. 43 от 1987 г.; изм., бр. 89 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 58 от 1993 г.) се отменя.

Свързани:

Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея iconНаредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея iconМинистерство на труда и социалната политика министество на здравеопазването
За прилагането на наредба №11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея iconМинистерство на здравеопазването указание
За прилагането на наредба №11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна
Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея iconНаредба №47 от 28. 12. 2004 г за изискванията към хранителните добавки (Загл изм. Дв, бр. 44 от 2007 г.) Издадена от министъра на здравеопазването, обн., Дв, бр. 5 от 14. 01. 2005 г., в сила от 08. 2005 г., изм и доп., бр. 90 от 11. 11. 2005 г., бр. 44 от 06. 2007 г
Наредба №47 от 28. 12. 2004 г за изискванията към хранителните добавки (Загл изм. Дв, бр. 44 от 2007 г.)
Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея icon3. програма за осигуряване и контрол на качеството
Наредба №32 от 11. 2005 г. За условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници...
Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея iconНаредба №12 от 29 декември 2005 Г. За условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие

Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея iconНаредба №3 от 18 февруари 2005 Г. За условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал

Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея iconНаредба за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (нато)
Приета с пмс №76 от 22. 04. 2005 г., обн., Дв, бр. 38 от 05. 2005 г., изм., бр. 78 от 30. 09. 2005 г., в сила от 10. 2005 г., изм...
Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея iconУсловия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на мвр, които работят на смени
Чл. С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични...
Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея icon3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа
Наредба № рд-07-2 от 16. 12. 2009 г за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом