Община бургас
ИмеОбщина бургас
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер63.46 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/041d6008da421d2148ac72fba0bffdf3.doc

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg
К О М И С И Я П О Р Е К Л А М А

ПРОТОКОЛ - РЕШЕНИЕ№ 9 / 12.06.2009г.

На 12.06.2009г. от 14.30 часа в изпълнение на изискванията на чл.41, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас, се проведе заседание на определената със Заповед № 2977/03.11.2008 г. на Кмета на Община Бургас комисия в състав:

Председател : Красимир Стойчев – Зам.-кмет “Бюджет, финанси икономика и стопански дейности”ЧЛЕНОВЕ:

  1. Златина Георгиева, Директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване”;

  2. арх.Десислава Евгениева, Директор на дирекция „Устройство на територията”;

  3. Даниела Николова, Директор на дирекция „Икономика и стопански дейности”;

  4. Ивелина Шавова-Стратева, Началник отдел „Стопански дейности”;

  5. Богдана Маринова, младши юрисконсулт в дирекция „Устройство на територията”
и общински съветници, съгласно съгласно решение по т.16 на протокол №13/ 23.10.2008г. на Общински съвет Бургас, както следва:
6. Валери Симеонов -Общински съветник
7. Диана Йорданова -Общински съветник
8. Вълчо Чолаков-Общински съветник
9. Златина Дукова-Общински съветник
10.Петко Петков-Общински съветник
На заседанието не присъства г-жа Даниела Николова.


Заседанието протече при следния дневен ред:
І. Разглеждане на искане от отдел”Туризъм”, за разполагане на транспаранти във връзка с киноложка изложба.

След разглеждане на заявлението, Комисията

Р Е Ш И:
Не възразява поставянето на транспаранти, на исканите места, във връзка с киноложката изложба, предвид това, че мероприянието е организирано от Община Бургас, при спазване на изискванията на чл. 30 от Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационната дейност.ІІ.Постъпили заявления за разполагане на РИЕ.


1. Заявление вх.№70-А-235/11.06.2009г. от „АСМ” ЕООД гр.Бургас, ул. „Проф. Якимов” ТК „АСМ” за издаване на разрешение за разполагане на 2 бр: – 1бр. РУТ двустранна, неосветена с размери 1/1.5м. на самостоятелна стойка, съгласно одобрения от гл.архитект на Община Бургас типов проект на ул „Проф. Якимов”, преди отбивката за улицата между ДАМТН и автосервиз „Муни”; 1 бр. РУТ –двустранна, неосветена, с размери 0.7/1м. на електрически стълб в разделителната ивица на ул. „Проф. Якимов”

След разглеждане на заявлението, Комисията

Р Е Ш И :

Да се издаде разрешение за разполагане на 2 бр: – 1бр. РУТ двустранна, неосветена с размери 1/1.5м. на самостоятелна стойка, съгласно одобрения от гл.архитект на Община Бургас типов проект на ул „Проф. Якимов”, преди отбивката за улицата между ДАМТН и автосервиз „Муни”; 1 бр. РУТ –двустранна, неосветена, с размери 0.7/1м. на електрически стълб в разделителната ивица на ул. „Проф. Якимов”. Табелата следва да бъде обърната към тротоара, на височина не по-малко от 2,50 м от нивото на терена.

2. Заявление вх.№94-Г-360/03.06.2009Гг. от Георги Ангелов Митев гр. Бургас, ул. „Буревестник” №18А за издаване на разрешение за разполагане на 1 бр. РУТ с размери 0.7/1м., двустранна, неосветена на електрически стълб на ул. „Брацигово”№28

След разглеждане на заявлението, с 1 /един/ глас въздържал се Комисията


Р Е Ш И :

Да се издаде разрешение за за разполагане на 1 бр. РУТ с размери 0.7/1м., двустранна, неосветена на електрически стълб на ул. „Брацигово”№28. Табелата следва да бъде обърната към тротоара, на височина не по-малко от 2,50 м от нивото на терена.

3. Заявление вх.№62-00-54/02.06.2009г. от ПП„Съюз на Демократичните Сили” гр.. Бургас, бул. „Ал. Богориди” №34 за издаване на разрешение за разполагане на транспарант, двустранен с размери 6/1м. на бул. „Ал. Богориди” №34

Комисия взе единодушно решение, да се допълни Заповед № 1585/ 11.06.2009г. на Кмета на Община Бургас, с обособени зони за поставяне на агитационни материали във връзка с предстоящите избори.


4. Заявление вх.№70-А-201/15.05.2009г. от „Аутдоор Медиа Сървис” ЕООД гр. София, ул. „Чаталджа” №67, за подновяване на разрешение под №262/12.09.2006г. на РИЕ тип «Пиза»-позиция т.55 от схемата, валидно до 12.09.2009г. и разрешение №263/12.09.2006г. на РИЕ тип «Пиза»- позиция т. 152 от схемата, валидно до 12.09.2009г.;

След разглеждане на заявлението Комисията


Р Е Ш И :

Да се изпрати на Дирекция УТАС за становище.


5. Заявление вх.№70-Т-150/24.04.2009г. от «Трип тур» ЕООД гр. София, бул. «България» №102, офис 8-10 за подновяване разрешение за РИЕ тип«Пиза»под:

разрешение №233/07.08.2006г.-позиция-т.18 от схемата, валидно до 07.08.2009г.;

разрешение№234/07.08.2006г.- позиция т.42 от схемата, валидно до 07.08.2009г.;

разрешение№235/07.08.2006г.-позиция т.68 от схемата, валидно до ,

разрешение№236/07.08.2006г.- позиция т.70 от схемата, валидно до 07.08.2009г.;

разрешение№237/07.08.2006г.- позиция т.83 от схемата валидно до 07.08.2009г.

След разглеждане на заявлението Комисията


Р Е Ш И :

Да се изпрати на Дирекция УТАС за становище


6. Заявление вх.№70-Н-91/30.05.2009г. от „Нюз Аутодор България” ООД гр. София ул. „”Черковна ” №68 за подновяване на разрешения: №242/15.08.2006г.-т.193.2 от схемата, валидно до 18.08.2009г.

243/15.08.2006г.-т.103.3 от схемата, валидно до 18.08.2009г.

244/15.08.2006г.-т.185.2 от схемата, валидно до 18.08.2009г.

245/15.08.2006г.-т.62 от схемата, валидно до 18.08.2009г.

След разглеждане на заявлението Комисията


Р Е Ш И :

Да се изпрати на Дирекция УТАС за становище


7.Към заявление вх.№ 70-М-198/21.05.2009г., от „М и Г”ЕООД, за подновяване срока на разрешение №261/11.09.2006г., валидно до 11.09.2009г. за РИЕ тип „Пиза”.

Съгласно Протокол- Решение№8/02.06.2009г. на Комисията по реклама е представено за Удостоверение за липса на задължения на «М и Г» ЕООД към Община Бургас, издадено от Дирекция МПДТР.

След разглеждане на заявлението Комисията


Р Е Ш И :

Да се изпрати на Дирекция УТАС за становище


8. Заявление вх.№70-Е-552/09.06.2009г. от „ЕЛЕКТРИКА” ЕООД гр. Бургас, бул. „Ст. Стамболов” №86, ет.4 за разрешение за разполагане на 2 бр. РИЕ тип „Пиза”, с размери 4/3м., двустранни, неосветени в частен имот, находящ се в кръстовище на ул. „Адам Мицкевич”/ул. „Д. Димов”. Съгласно протокол-решение №5/25.02.2009г. на Комисията по реклама е представено заявление от „Електрика” ЕООД, че рекламните съоръжения ще бъдат неосветени.

След разглеждане на заявлението Комисията

Р Е Ш И :

Да се издаде разрешение за разполагане на 2 бр. РИЕ тип „Пиза”, с размери 4/3м., двустранни, неосветени в частен имот, находящ се в кръстовище на ул. „Адам Мицкевич”/ул. „Д. Димов”, като външният ръб на стъпката да се разположи на не по-малко от 3.5м от уличната регулация


9. Към заявление вх.№70-Б-328/03.04.2009г. от “Билла България” ЕООД- гр. София бул. „България” №55

Съгласно протокол-решение№8/02.06.2009г. на Комисията по реклама“Билла България” ЕООД- гр. София бул. „България” №55 представи нови ситуационни решения:

Позиция№1 – на бул. “Ст.Стамболов”” преди ул.”Струга” посока полунадясно;

Позиция №9 – на ул.»Н.Петков» преди кръговото на бул.»Ст.Стамболов»;

Позиция №10- на ул.»Транспортна» преди кръговото с бул.»Ст.Стамболов» с адрес и посока на двата магазина /на входа от Варна, Поморие, на булеварда с «Метро», «Карфур»;

Позиция №21- отстрани на бл.65 посока направо;

Позиция №22 – на ул.”Яни Попов” при бл.68 посока наляво;

Позиция №23 – на ул.”Яни Попов” при бл.4 посока направо;

Позиция №24 – на ул.”Лазар Маджаров”и ул.”Яни Попов” посока надясно двустранна;


След разглеждане на заявлението Комисията


Р Е Ш И :

Разрешава разполагането на 6 бр. РУТ, на стълбове за ел.осветление, на предложените позиции с номера 1; 10; 21, 22; 23; 24

Табелите следва да са обърнати към тротоара, на височина не по-малко от 2,50 м от нивото на терена.

Не разрешава разполагането на РУТ на предложената позици позиция №10 предвид това, че попада в зона с интензивно движение.


10. Заявление от 92-П-24/12.06.2009г. от ПП „Герб” за разполагане на 1 бр. транспарант с размери 3м/4м, двустранен на ул.”Славянска”/”Кирил и методий” във връзка с предстоящата предизборна кампания.

Комисия взе единодушно решение, да се допълни Заповед № 1585/ 11.06.2009г. на Кмета на Община Бургас, с обособени зони за поставяне на агитационни материали във връзка с предстоящите избори.

Свързани:

Община бургас iconДогово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас
Община бургас, еик 000056814,с адрес, гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, представлявана от Заместник-кмет Красимир Иванов Стойчев...
Община бургас iconДоговор
Община бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, еик 000056814, представлявана от Заместник-кмета „бфисд“...
Община бургас iconДоговор
Община бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, еик 000056814, представлявана от Заместник-кмета „Култура...
Община бургас iconДоговор
Община бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, еик 000056814, представлявана от Заместник-кмета „Култура...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом