1. От колко време съществува Вашата фирма ?
Име1. От колко време съществува Вашата фирма ?
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер85.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://geodesyplus.files.wordpress.com/2012/09/questionnaire-firms.doc


Pro Bono Publico ЕООД

Reserach & Consulting Agency

Въпросник за социологическо изследване

Състояние на кадастъра и геодезията в България


Уважаеми дами и господа!

Целта на това социологическо изследване е да установи съществуващите обществени нагласи спрямо публичните политики, насочени към подпомагане на дейностите по развитието на кадастралната карта на Република България и изготвянето на кадастрални планове и регистри.

Предмет на изследване е оценката на щетите и рисковете, до които води липсата на активна държавна политика в този сектор, както и възможностите за промяна в съществуващата ситуация.

Резултатите от това проучване ще бъдат използвани в хода на цялостна застъпническа кампания в подкрепа на промяната на държавната политика по отношение на развитието на кадастъра и насърчаване на дейностите, свързани с разработването на нови кадастрални карти и актуализирането на съществуващата информация за регистрите и кадастъра в България.


1. От колко време съществува Вашата фирма ?

(моля, посочете само един отговор)

- по-малко от една година

1

- между една и три години

2

- между три и пет години

3

- между пет и десет години

4

- повече от десет години

5


2. Колко са служителите във Вашата фирма, които имат специализирано образование по геодезия и кадастър?

(моля, посочете само един отговор)

- до трима служители

1

- от трима до петима

2

- от пет до десет

3

- повече от десет

4


3. Назначавали ли сте на работа нови служители със специализирано образование по геодезия и кадастър през последните три години ?

(моля, посочете само един отговор)

- да

1

- не

2


4. Налагало ли се е през изминалите три години да съкращавате служители във Вашата фирма?

(моля, посочете само един отговор)

- да, поради липса на работа

1

- да, заради несправяне с работата

2

- не, не се е налагало

3


5. Какво значение за развитието на бизнеса Ви има възможността за изпълнение на обществени поръчки?

(моля, посочете само един отговор)

- определящо, изцяло разчитаме на подобно финансиране

1

- много съществено, разчитаме до голяма степен на него

2

- има значение като съпътстващ източник на средства

3

- няма съществено значение

4


6. През изминалата година, участвали ли сте в процедури по възлагане на обществени поръчки?

(моля, посочете само един отговор)

- да

1

- не

2


7. Печелили ли сте търг за обществена поръчка през последната година?

(моля, посочете само един отговор)


- да

1

- не

2


8. Налагало ли Ви се е да оспорвате решения по процедури за възлагане на обществени поръчки?

(моля, посочете само един отговор)

- да

1

- не

2

- друго: ……………………..………………………………………………

(моля, напишете)

3


9. Кандидатствате ли в момента за изпълнение на обществена поръчка?

(моля, посочете само един отговор)

- да

1

- не

2


10. Според Вас, каква част от фирмите, които се стремят да спечелят обществена поръчка, са готови да прибягнат към незаконни средства?

(моля, посочете само един отговор)

- почти всички, (повече от две трети)

1

- повечето фирми (повече от половината)

2

- малка част от фирмите (по-малко от половината)

3

- по-малко от една трета от фирмите

4


11. Случвало ли се е представител на публична институция-възложител да Ви предложи да спечелите, ако му предоставите някакъв вид облага?

(моля, посочете само един отговор)

- да, това е обичайна практика

1

- да, имало е такива случаи

2

- не

3


12. Смятате ли, че администрацията притежава необходимата подготовка и квалификация, за да организира прозрачното провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки?

(моля, посочете само един отговор)

- да

1

- да, но само в отделни публични институции

2

- не

3


13. Като имате предвид собствения си опит, съществува ли свободна конкуренция между кандидатите за изпълнение на обществени поръчки във Вашия бранш?

(моля, посочете само един отговор)

- да

1

- не

2

- трудно е да се прецени

3


14. Бихте ли участвали в търг за възлагане на обществена поръчка, ако имате съмнения относно почтеността на процедурата?

(моля, посочете само един отговор)

- да

1

- не

2


15. Как оценявате сегашната ситуация в развитието на геодезичните изследвания и обществените поръчки за разработване на кадастрални карти и планове ?

(можете да посочите повече от един отговор)

- ситуацията не предизвиква безпокойство

1

- въпреки трудностите, успяваме да работим

2

- намираме се в много труден период поради липсата на работа

3

- ситуацията се влошава и не зная дали ще успеем да оцелеем

4

- ако не се промени нещо, обмислям възможността да закрия фирмата

5

- друго: ……………………..………………………………………………

(моля, напишете)

6


16. Как оценявате работата на сегашното ръководство на Агенцията по геодезия, картография и кадастър?

(можете да посочите повече от един отговор)

- ръководството на Агенцията се справя добре, в рамките на съществуващите възможности и държавната политика в сектора


1

- служителите в Агенцията работят добре, но има много неща, които би трябвало да се подобрят в работата на ръководството


2

- ръководството на Агенцията не проявява необходимата инициатива за развитие на геодезичните проучвания и кадастъра


3

- ръководството не се интересува от състоянието на сектора и перспективите за развитие на геодезията и кадастъра у нас


4

- ръководството проявява лични предпочитания към определени фирми за сметка на възможностите за развитие на останалите фирми от бранша


5

- действията на ръководството на Агенцията са в основата на кризата, която заплашва развитието на сектора


6

- друго: ..........………………………………………………………………..

(моля, напишете)

7


17. Как си обяснявате липсата на достатъчен брой обществени поръчки за провеждане на геодезични проучвания и подготовка на кадастрални карти?

(можете да посочите повече от един отговор)

- причината е в кризата и липсата на публични средства

1

- липсва цялостна държавна политика в развитието на сектора

2

- причината е в липсата на инициатива от страна на Агенцията по кадастъра

3

- изглежда, че сегашното положение устройва нечии интереси

4

- от тези обществени поръчки няма как да се краде толкова много

5

- друго: …………………………………………………………………………….

(моля, напишете)

6

- трудно е да се прецени

7


18. Чия е, според Вас, отговорността за липсата на обществени поръчки през последните години във Вашия сектор?

(можете да посочите повече от един отговор)

- това е отговорност на правителството

1

- отговорността е на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

2

- основната отговорност е на Агенцията за геодезия, картография и кадастър

3

- друго: …………………………………………………………………………….

(моля, напишете)

4

- трудно е да се прецени

5


19. Как, според Вас, би могла да бъде преодоляна сегашната ситуация?

(можете да посочите повече от един отговор)

- необходимо е правителството незабавно да отпусне средства за проучвания и разработване на кадастрални карти и планове


1

- необходимо е в бюджета за 2013 година да бъде фиксирана конкретна сума за провеждане на проучвания и за развитие на кадастъра


2

- трябва да бъдат търсени европейски средства за финансиране на геодезични проучвания и развитие на кадастъра


3

- финансирането на тези дейности е държавен приоритет и трябва да бъде предварително финансово осигурено за дълъг период от време


4

- трябва да бъде търсено допълнително финансиране, например от страна на общините, асоциации на собственици и крупни корпоративни клиенти

5

- друго: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………...

(моля, напишете)

6

- трудно е да се прецени

7


20. Бихте ли участвали активно в рамките на публична дискусия относно преодоляване на проблемите в сектора?

(моля, посочете само един отговор)

- да, категорично

1

- да, но само в отделни инициативи

2

- по-скоро, не

4


Благодаря Ви за отзивчивостта и отделеното време!


Свързани:

1. От колко време съществува Вашата фирма ? iconДззд „БенчМарк биф, като изпълнител по Договор опк-4-1-4/ 21. 05. 2012 г с Ианмсп, организира въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да
Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”, което се провежда в рамките на проект bg161РО003 – 01-0001 „Насърчаване на интернационализацията...
1. От колко време съществува Вашата фирма ? iconДззд „БенчМарк биф, като изпълнител по Договор опк-4-1-4/ 21. 05. 2012 г с Ианмсп, организира въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да
Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”, което се провежда в рамките на проект bg161РО003 – 01-0001 „Насърчаване на интернационализацията...
1. От колко време съществува Вашата фирма ? iconДззд „БенчМарк биф, като изпълнител по Договор опк-4-1-4/ 21. 05. 2012 г с Ианмсп, организира въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да
Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”, което се провежда в рамките на проект bg161РО003 – 01-0001 „Насърчаване на интернационализацията...
1. От колко време съществува Вашата фирма ? icon1 Януари бдителност
Не е от голямо значение от колко време непиеме, колко се е подобрил животът ни или колко сме се извисили духовно.”Веднъж алкохолик...
1. От колко време съществува Вашата фирма ? iconДззд „БенчМарк биф, като изпълнител по Договор опк-4-1-4/ 21. 05. 2012 г с Ианмсп, организира въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да
Договор опк-4-1-4/ 21. 05. 2012 г с Ианмсп, организира въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”,...
1. От колко време съществува Вашата фирма ? iconДззд „БенчМарк биф, като изпълнител по Договор опк-4-1-4/ 21. 05. 2012 г с Ианмсп, организира въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да
Договор опк-4-1-4/ 21. 05. 2012 г с Ианмсп, организира въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”,...
1. От колко време съществува Вашата фирма ? iconКаква е Вашата роля в зкп?
Мон. Отговор на въпроси от страна на прес-офиса, които да се използват в материали за пресата. Координация на договор за консултантска...
1. От колко време съществува Вашата фирма ? iconПрограма 13-17 Септември 2004 София
Фирма "Саймикс България "  - American Production and Inventory Control Society(apics) International Associate  Ви кани да включите...
1. От колко време съществува Вашата фирма ? iconПрием на храна и разход на енергия
Всеки ден записвайте какво ядете, колко ядете, какви физически упражнения правите и за колко време
1. От колко време съществува Вашата фирма ? iconДо Директора На гр. Исперих молба
Моля да бъда назначен на работа във вашата фирма на длъжност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом