Закон за занаятите
ИмеЗакон за занаятите
страница1/3
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер229.35 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.comfort.bg/docs_files/4efac3fa3c1c9254c6c4049942c37c0b.doc
  1   2   3
ЗАКОН за занаятите


Обн., ДВ, бр. 42 от 27.04.2001 г., в сила от 28.05.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 29.12.2001 г.

кн. 5/2001 г., стр. 254

т. 8, р. 1, № 30


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда упражняването на занаятите, организацията на занаятчийството и занаятчийското обучение.

Чл. 2. (1) Целта на закона е стимулиране развитието на занаятите чрез осигуряване на условия за разгръщане на предприемчивостта, защита на интересите на занаятчиите и защита на потребителите на занаятчийски услуги.

(2) Държавата подпомага и насърчава занаятчийските предприятия и организации за повишаване на тяхната конкурентоспособност и трудова заетост.

Чл. 3. (1) Занаят е производството на изделия или предоставянето на услуги, посочени в списък на занаятите съгласно приложение № 1 на закона, по занаятчийски начин.

(2) Предприятието за производство на изделия или за предоставяне на услуги, посочени в списъка на занаятите, е организирано по занаятчийски начин, когато една или няколко от следващите характеристики е определяща за облика му:

1. работният процес не е автоматизиран във висока степен или е силно разчленен на отделни операции и за работниците е необходима занаятчийска квалификация;

2. ръководителят на предприятието познава детайлно целия работен процес до степен, че може да го осъществи сам и работният процес е организиран така, че той може да го наблюдава и контролира пряко;

3. броят на наемните работници в предприятието е в рамките на определения от Националната занаятчийска камара за съответния занаят и производството е с такъв обем, че не се изисква регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;

4. изделията се изработват и услугите се предоставят по поръчка.

Глава втора

УПРАЖНЯВАНЕ НА ЗАНАЯТ

Чл. 4. (1) Самостоятелното упражняване на занаят се осъществява след вписване на собственика на занаятчийското предприятие в регистъра на занаятчиите.

(2) Регистрираният занаятчия е длъжен да постави на видно място в работното помещение издаденото удостоверение за вписване в регистъра, както и да го показва при поискване от потребителите на предоставяните стоки и услуги и от контролни органи.

(3) Упражняването на занаят е несамостоятелно, когато извършваният по занаятчийски начин работен процес обслужва или е подчинен на основния работен процес в предприятието, който не се извършва по занаятчийски начин.

Чл. 5. (1) Работата на занаятчийското предприятие може да бъде продължена след смъртта на занаятчията от наследниците му, изпълнителя на завещанието или управителя на незаето наследство. Продължаването на работата се разрешава от съответната регионална занаятчийска камара.

(2) След изтичането на една година от смъртта на занаятчията работата на занаятчийското предприятие може да бъде продължена само ако ръководството му бъде поето от майстор. Регионалната занаятчийска камара, Комисията по търговия и защита на потребителите към Министерството на икономиката, нейните регионални структури и звената за защита на потребителите към общинската администрация могат да изискват предприятието да бъде ръководено от майстор и преди изтичането на едногодишния срок.

(3) Продължаването по ал. 1 може да трае до две години, ако работата се продължава от низходящ на починалия, който се обучава за занаятчия, но не е навършил 27 години.

Чл. 6. Работата на занаятчийско предприятие, притежавано от дружество с ограничена отговорност или кооперация, може да бъде продължена за срок до една година след като регистрираният майстор престане да го ръководи. Продължаването на работата се разрешава от регионалната занаятчийска камара. Комисията по търговия и защита на потребителите към Министерството на икономиката, нейните регионални структури и звената за защита на потребителите към общинската администрация може да изискват предприятието да бъде ръководено от майстор и преди изтичането на едногодишния срок.

Чл. 7. За прехвърлянето на занаятчийското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения се прилагат съответно разпоредбите за предприятието на предприятието на едноличния търговец, като вписването на прехвърлянето се извършва в регистъра на занаятчиите, а публикация не се извършва.

Глава трета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО

Раздел I

Регионални занаятчийски камари

Чл. 8. (1) Създават се регионални занаятчийски камари, които са юридически лица.

(2) В една област може да има само една регионална занаятчийска камара.

(3) Право на наименование "Регионална занаятчийска камара" имат само юридически лица, отговарящи на условията по този закон.

(4) Регионалната занаятчийска камара може да придобива и да притежава имущество.

Чл. 9. Регионалната занаятчийска камара:

1. защищава интересите и подпомага занаятчиите, като осигурява тяхната равнопоставеност;

2. подпомага държавната и общинската администрация в усилията им за насърчаване развитието на занаятите и разработване на икономическата им политика и целевото финансиране на програми и проекти, свързани със занаятите;

3. подпомага членовете си в организирането и осъществяването на занаятчийското обучение, провежда изпити за признаване на занаятчийска квалификация и издава свидетелства за калфи;

4. контролира качеството на занаятчийските услуги и законосъобразността на занаятчийската дейност;

5. издава удостоверения за произход на изделията, произвеждани в занаятчийските предприятия, както и други удостоверителни документи в случаите, уредени със закон;

6. води регистър на занаятчиите и регистри на чираците, калфите и майсторите.

Чл. 10. (1) Членове на регионалната занаятчийска камара са:

1. собствениците на занаятчийски предприятия;

2. майсторите, калфите и чираците.

(2) Собствениците на занаятчийски предприятия дължат членски внос при условия и по ред, определени в устава на регионалната занаятчийска камара и решенията на общото събрание.

Чл. 11. Всеки собственик на занаятчийско предприятие е длъжен да се регистрира в регионалната занаятчийска камара, в района на която иска да извършва занаятчийска дейност.

Чл. 12. (1) Органи на регионалната занаятчийска камара са общото събрание и управителният съвет.

(2) Устройството и дейността на регионалната занаятчийска камара се уреждат в устав.

Чл. 13. Общото събрание е върховен орган на регионалната занаятчийска камара.

Чл. 14. (1) Общото събрание се състои от представители на всички членове на регионалната занаятчийска камара.

(2) Представителите на майсторите съставляват 2/3 от членовете на общото събрание.

(3) Представителите на собствениците на занаятчийски предприятия, които не са майстори, на калфите и чираците съставляват една трета от членовете на общото събрание.

(4) Редът за избиране на пълномощници и основанията и редът за прекратяване на мандата им се определят в устава на регионалната занаятчийска камара.

Чл. 15. Общото събрание:

1. приема, изменя и допълва устава;

2. взема решения за сливане, вливане, отделяне и разделяне;

3. избира и освобождава от длъжност членовете на управителния съвет;

4. приема основните насоки и програма за дейността на камарата;

5. приема бюджета;

6. приема отчета за дейността на управителния съвет.

Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път в годината от управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на общото събрание.

(2) Свикването и провеждането на заседанията на общото събрание се уреждат с устава на регионалната занаятчийска камара.

Чл. 17. (1) Управителният съвет изпълнява решенията на общото събрание и направлява дейността на камарата. Той осъществява и всички други функции, които по закон или според устава не спадат в правомощията на друг орган.

(2) Управителният съвет може да назначи изпълнителен директор, когато това е предвидено в устава. Изпълнителният директор може да не е член на регионалната камара.

Чл. 18. (1) Управителният съвет на регионалната занаятчийска камара се състои от председател и четирима до осем членове, които се избират за срок от 5 години. Член на управителния съвет може да бъде само член на регионалната занаятчийска камара.

(2) Не могат да бъдат избирани за членове на управителния съвет лица, които:

1. са под 18 години и поставените под запрещение;

2. са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;

3. се намират с член на управителния съвет в брак, в родство по права линия или са братя или сестри.

(3) При напускане или смърт на членове на управителния съвет съставът на съвета се попълва при спазване на изискванията на ал. 2. Новоизбраните членове упражняват остатъка от мандата на управителния съвет.

(4) Свикването и провеждането на заседанията на управителния съвет на регионалната занаятчийска камара се уреждат с устава.

Чл. 19. Председателят на управителния съвет на регионалната занаятчийска камара представлява камарата, организира изпълнението на решенията на общото събрание и управителния съвет и ръководи текущата дейност на камарата. Когато се допуска назначаване на изпълнителен директор, в устава се предвижда кои от правомощията на председателя на управителния съвет се предоставят на изпълнителния директор.

Чл. 20. (1) Регионалната занаятчийска камара събира такси за услугите, които предоставя.

(2) Размерът на таксите се определя с тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на Националната занаятчийска камара.

Раздел II

Регистър на занаятчиите

Чл. 21. (1) Всяка регионална занаятчийска камара води регистър на занаятчиите от нейния регион.

(2) В регистъра се вписват собствениците на занаятчийски предприятия.

(3) В регистъра се вписва наследникът на собственика, съответно изпълнителят на завещанието или управителят на незаето наследство, които продължават работата на занаятчийското предприятие съгласно чл. 5.

(4) Регистърът на занаятчиите е публичен и се води по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 22. (1) Собственик на занаятчийско предприятие може да бъде:

1. физическо лице, което е вписано като майстор;

2. търговско дружество, чийто неограничено отговорен съдружник е вписан като майстор;

3. гражданско дружество, чийто член, отговорен за техническото ръководство на занаятчийското предприятие, е вписан като майстор.

(2) Търговско дружество с ограничена отговорност или кооперация може да бъде собственик на занаятчийско предприятие, ако лицето, отговорно за техническото ръководство на търговското предприятие, съответно предприятието на кооперацията, е вписано като майстор.

Чл. 23. (1) На вписване в регистъра на занаятчиите подлежат следните обстоятелства:

1. името, ЕГН, местожителството и адресът на занаятчия - физическо лице, съответно фирмата, седалището, адресът на управление, данните по регистрацията и БУЛСТАТ на собственика на занаятчийското предприятие, когато е регистриран по Търговския закон или по Закона за кооперациите;

2. занаятите, които ще се упражняват;

3. мястото, в което ще се упражняват занаятите;

4. номерът на майсторското свидетелство и името на майстора, който ръководи занаятчийското предприятие съгласно чл. 5, 6 или 22.

(2) На вписване подлежат и промените в обстоятелствата по ал. 1, за което се подава молба, придружена със съответните документи, в 14-дневен срок от настъпването им.

Чл. 24. (1) Вписването в регистъра на занаятчиите става по искане на собственика на занаятчийското предприятие, съответно на лицата, които продължават работата на занаятчийското предприятие в случаите по чл. 5.

(2) Заявлението за вписване трябва да съдържа:

1. името, съответно фирмата и адреса на заявителя;

2. подлежащите на вписване обстоятелства;

3. подпис на заявителя.

(3) Към заявлението за вписване се представят:

1. майсторско свидетелство и/или други документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата, позволяващи работата на предприятието като занаятчийско, както и продължаването на работата на занаятчийско предприятие в случаите по чл. 5;

2. за лицата, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите - копие от решението за съдебна регистрация и оригинал на удостоверение за актуално съдебно състояние на търговеца, както и копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ и копие от удостоверението за данъчна регистрация;

3. документ, удостоверяващ съгласието на майстора да поеме ръководството на занаятчийското предприятие;

4. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението;

5. квитанция за внесена такса.

Чл. 25. (1) Регионалната занаятчийска камара се произнася по искането за вписване в 14-дневен срок от подаване на заявлението.

(2) При непълноти и/или неточности в представените документи заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок за отстраняването им. При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в 1-месечен срок от уведомяването искането се оставя без разглеждане.


(3) Регионалната занаятчийска камара може да извършва проверки за истинността на представените данни и документи, както и служебно да събира и друга информация за молителя, когато такава е необходима.

(4) Вписванията се извършват от лица, определени с решение на управителния съвет на регионалната занаятчийска камара да водят и съхраняват регистъра на занаятчиите, които:

1. водят входящ регистър на постъпилите заявления и азбучен указател на регистрираните занаятчии;

2. вписват в регистъра данните и обстоятелствата по чл. 23;

3. съхраняват документите;

4. дават справки и вписват промените по партидите.

(5) На вписаното лице се издава удостоверение по образец, одобрен от Националната занаятчийска камара.

(6) Лицата, водещи регистрите, комплектоват документацията на всеки заявител в отделно дело, което носи поредния номер на партидата. На корицата на делото се отбелязват номерът на делото и номерът на тома и страницата на регистъра.

Чл. 26. (1) Вписването в регистъра на занаятчиите се заличава:

1. по молба на регистрираното лице, респективно наследниците или правоприемниците;

2. при смърт на физическото лице или прекратяване или ликвидация на юридическото лице.

(2) В случаите по ал. 1 в регистъра се извършва отбелязване за заличаване по партидата на занаятчията.

Чл. 27. Всяка регионална занаятчийска камара изпраща ежемесечно в Националната занаятчийска камара извлечения за вписаните, съответно заличени занаятчии за попълване и поддържане на актуалното състояние на централния регистър на занаятчиите.

Раздел III

Национална занаятчийска камара

Чл. 28. (1) Националната занаятчийска камара е организация на занаятчиите в Република България.

(2) Националната занаятчийска камара подпомага и защитава общите интереси на своите членове и съдейства за развитието на занаятите и утвърждаване на техния престиж. Националната занаятчийска камара може да придобива и да притежава имущество.

(3) Националната занаятчийска камара е юридическо лице със седалище София.

(4) В Националната занаятчийска камара членуват регионалните занаятчийски камари. В нея могат да членуват и националните занаятчийски браншови сдружения.

(5) Националната занаятчийска камара приема устав за устройството и дейността си.
  1   2   3

Свързани:

Закон за занаятите iconЗакон за занаятите
Бел ред относно влизането в сила на измененията и допълненията на Закона за занаятите с дв, бр. 34 от 25. 04. 2006 г., виж § 56 от...
Закон за занаятите iconЗакон за изменение на Закона за занаятите
В параграф 3, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби думите "31 декември 2001 г." се заменят с "28 май 2002 г."
Закон за занаятите iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за занаятите
Текстът на чл. З ал. 2 т. З се заменя със следния текст "предприятието отговаря на определението за микропредприятие, съгласно Закона...
Закон за занаятите iconПроект закон за изменение на Закона за занаятите (Обн., Дв, бр. 112 от 29 декември 2001 г., в сила от 29 декември 2001 г.)
В параграф 3, ал от Преходни и заключителни разпоредби думите "28 май 2002 г." се заменят с "31 декември 2002 г."
Закон за занаятите iconПодадени проекти от Община Несебър по европейски оперативни програми: Проектно предложение: „демонстрационен център на занаятите в несебър и едирне
Проектно предложение: „демонстрационен център на занаятите в несебър и едирне”
Закон за занаятите iconЛитература: Аврамов, Р
Развитие на занаятите, манифактурата и промишлеността по българските земи през Възраждането
Закон за занаятите iconКонкурс за рисунки на кулинарна тематика
Павлин Петров председател на Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите – А. Р. И. З. 7
Закон за занаятите iconПопълва се от районната администрация
Закона за занаятите и номер на майсторското свидетелство за обекти, в които се упражняват занаяти
Закон за занаятите iconКакво знаете за древногръцката митология?
Коя е гръцката богиня на мъдростта, войната, изкуствата, занаятите, правосъдието и техническите умения?
Закон за занаятите iconЗакон за занаятите
ДВ. бр. 10 от 31 Януари 2006г., изм. Дв бр. 30 от 11 Април 2006г., изм. Дв бр. 34 от 25 Април 2006г., изм. Дв бр. 81 от 6 Октомври...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом