Областен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Област Бургас протокол №1
ИмеОбластен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Област Бургас протокол №1
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер55.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bsregion.org/Bul/Councils/PROTOKOL-1.doc
Областен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси

Област Бургас


П Р О Т О К О Л № 1


Днес 19 март 2007 година /понеделник/ от 11 часа се проведе учредително заседание на Областният експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Областна администрация Бургас. Заседанието бе открито и ръководено от Любомир Пантелеев – областен управител на област Бургас и председател на съвета.

В заседанието взеха участие следните членове на съвета:

 1. Любомир Пантелеев – областен управител на област Бургас и председател на съвета

 2. Мария Ценова – зам.областен управител на област Бургас и зам.председател на съвета

 3. Пепа Барабанова – гл. специалист, Областна администрация Бургас и секретар на съвета

 4. Силвия Иванова –гл. секретар на Областна администрация Бургас

 5. Иванка Великова - мл.инспектор „Оперативна дейност”, РДНСК – Бургас

 6. Лиляна Иванова - началник „Информационно обслужване”,ТСБ – Бургас

 7. Севим Ахмедова - председател на състав «Разглеждане на възпитетелни дела» към МКБППМН – Бургас

 8. Павлина Янкова - наз.експерт по Екология и учител в ПГМКР «Св.Никола» - Бургас

 9. Кадрие Хаджифета - зам.кмет на Община Руен

 10. Д-р Полина Желева - ст.инспектор ООЗ-РИОКОЗ –Бургас

 11. Исман Садула - РИОСВ –Бургас

 12. Атанас Бошев - зам.кмет Община Бургас

 13. Васко Гемеджиев - секретар на сдружение«Рома2004»

 14. Митко Доков - управител на Фондация «Областен ромски съюз» -Бургас

 15. Слави Димитров - полицейски инспектор в ОД «Полиция» -Бургас

 16. Дияна Видева - управител на Асоциация «Деметра»-Бургас

 17. Елена Димитрова - старши експерт в ДРСЗ –Бургас

 18. Селим Иса - директор наОД «Земеделие и гори» -Бургас

 19. Мустафа Ахмед - зам.кмет на Община Поморие

 20. Гюлшен Еминова - ст.експерт по майчин език в РИО на МОН –Бургас

 21. Селиме Куз - зам.кмет на Община Сунгурларе

 22. Константин Палазов - секретар на Община Созопол

 23. Валентина Василева - Директор на дирекция в Община Царево

 24. Елена Варимезова- Лумбева - гл.експерт «Закрила на детето» РДСП-гр.Бургас

 25. Елена Господинова - Община Приморско

 26. Петя Шиварова - зам.кмет на Община Средец

 27. Антония Дякова - директор на дирекция, Община М.Търново


В началото г-н Пантелеев приветства с „ Добре дошли ! ” всички участници в заседанието и пожела ползотворна работа на съвета. Той запозна присъстващите със Заповед № РД-10 – 27/ 07.03.2007 година с която е определен и назначен състава на Областният съвет. Съветът е създаден на основание чл.12 от Правилника за устройство и дейността на Националния експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет. Председателят отправи апел към участниците за нови номинации за членове на съвета с оглед широкия обхват на съвета. Мария Ценова - зам. областен управител на област Бургас и зам. председател на съвета предложи Таня Новакова – председател на Детски младежки парламент – Бургас за нов член на съвета. След гласуване съветът единодушно


РЕШИ :


 1. На основание чл.4 ал.5 т.3 от Правилника на Областен съвет по етническите и демографските въпроси на област Бургас приема за член на съвета Таня Новакова – председател на Детски младежки парламент гр.Бургас .


Любомир Пантелеев направи представяне на демографската и етническа характеристика на област Бургас, с оглед обхвата и бъдещата дейност на съвета, а именно по данни от последното преброяване населението на област Бургас наброява 419 925 души и е съвкупност от следните етнически групи : българска, турска, циганска /ромска/, друга /евреи,арменци, гърци, руснаци и др./. В заключение той изложи, че наличието на разнообразни етноси в областта налага необходимостта от съдействие, укрепване и развитие на етническите отношения в дух на толерантност и уважение към етническите различия. Председателят представи и даде думата на Пепа Барабанова –гл. специалист, Областна администрация Бургас и секретар на съвета да продължи да ръководи заседанието на съвета. Тя запозна участниците в заседанието с проекта за


дневен ред:


1.Представяне и избор на ръководния състав и членовете на Областния съвет

2.Запознаване с Правилника за устройство и организация на дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси при областна администрация - Бургас

3.Предложения, препоръки и мнения

4.Дискусии по темата


Така предложеният дневен ред след гласуване бе приет единодушно от членовете на съвета. Г-жа Барабанова помоли всеки един от участниците да се представи. Секретарят на съвета запозна участниците в заседанието с Проекта за Правилник за устройство и организация на дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси при Областна администрация - Бургас. След това г-жа Барабанова даде думата на членовете на съвета за коментари и въпроси.

Атанас Бошев - зам.кмет Община Бургас цитира чл. 8, ал.2 : „Функциите на Председателя при негово отсъствие се изпълняват от определен от него член на Областния съвет”. Той препоръча отпадането му с мотив, че при наличие на зам. председател на съвета необходимостта от тази алинея отпада. Г-н Пантелеев отбеляза, че мотивът е основателен и предложи за гласуване направеното от д-р Бошев предложение. След гласуване съвета единодушно


Реши :

2. Отпадане на чл.8,ал.2 от Правилника за устройство и организация на

дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси при Областна администрация –гр.Бургас

Митко Доков - управител на Фондация „Областен ромски съюз” -Бургас предложи създаване на помощно звено във съответствие с чл.7от Правилника.

Г-н Пантелеев каза, че е възможно създаването на работни групи и други помощни звена към Експертният съвет и помоли всички предложения да бъдат отправяни писмено, с оглед разглеждането им на следващо заседание на съвета. Петя Шиварова - зам.кмет на Община Средец пожела в състава на работната група обезателно да бъде включен представител на тяхната община. Г-н Доков поясни, че такива съвети трябва да има към всяка една община. Във връзка с дискусията г-н Пантелеев поясни, че не е необходимо в работните групи да се препокрива състава на Областният експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси, защото по право в него са включени представители на всички общини, а кметовете писмено са определили техните представителства. Той добави, че в състава на работните групи следва да се включат експерти, отговорни и компетентни по съответната тематика.

Силвия Иванова, гл. секретар на Областна администрация Бургас и член на Съвета във връзка с чл.3, т.4 от Правилника направи предложение ежегодно Областният управител, в качеството си на Председател на Съвета да приема План или Програма за дейността му в срок до 31 януари всяка година. С мотив, че това ще детайлизира в конкретика дейността на съвета в рамките на календарната година. Г-жа Иванова предложи на следващо заседание на Експертният съвет, да бъде приета Програмата за дейността му. Г-н Пантелеев подкрепи така направеното предложение и отправи апел към всички участници в заседанието, предварително и писмено да отправят своите предложения за дневен ред на заседанията. След гласуване предложението бе прието.

Мария Ценова, зам. председател на съвета в изпълнение на чл.4, ал.5, т.3 от Правилника помоли в срок от 1 седмица всички представители на юридически лица с нестопанска цел в съвета да предоставят копия на съдебно решение за регистрация, устав, декларация за данъчна регистрация, карта за БУЛСТАТ и кратко описание на дейността. си.

Г-н Пантелеев уточни, че заседанието има учредителен и организационен характер. Още веднъж напомни, за очаква предложения от членовете на съвета, с оглед организация на бъдещата му дейност.

Поради изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито.


Председател:

/ Любомир Пантелеев /


Секретар:

/ Пепа Барабанова /
Свързани:

Областен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Област Бургас протокол №1 iconОтче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич
През 2010 година Общинският съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси – град Добрич работи по реализирането на дейностите...
Областен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Област Бургас протокол №1 iconПрограм а
Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси за интеграция на етническите малцинства
Областен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Област Бургас протокол №1 iconОбщински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2008г
Настоящият план за действие на оеседв/ Общински експертен съвет по етнически и демографски въпроси/ е
Областен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Област Бургас протокол №1 iconРепубликабългари я областeн управител на област плевен протокол №2
Днес, на 28. 11. 2012 г от 14. 00 часа в Заседателната зала на Областна администрация Плевен се проведе заседание на Областния експертен...
Областен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Област Бургас протокол №1 iconПодобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите
Техническото изпълнение на програмата се осъществява от Дирекция „Етнически и демографски въпроси” (дедв) в Администрацията на мс....
Областен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Област Бургас протокол №1 iconЗа дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1
Чл. 1 /1/ Общински съвет по Етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация Бобошево, наричан за краткост “съвета” е...
Областен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Област Бургас протокол №1 iconФормиране на пронаталистичната политика в България до 1945 г.*
Антон Ж. Иванов, главен експерт в дирекция „Етнически и демографски въпроси” на Администрацията на Министерския съвет
Областен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Област Бургас протокол №1 iconПрограм а на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич
Рация е част от общонационалната политика за повишаване на качеството на живота на гражданите и за гарантиране на условия за равни...
Областен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Област Бургас протокол №1 iconОбщински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна
Структура на оссеив /съгласно прието решение №105 от заседание №8, проведено на 27. 04. 2012 год на Общински съвет – Аврен
Областен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Област Бургас протокол №1 iconПлан областен съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси / осседв/ За интегриране и развитие на етническите малцинства
Реализирането на плана е част от усилията да се създадат равни възможности за по – добро качество на живот, като се осъществи устойчиво...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом